EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_069_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 69

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 069

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 010

16

 

 

32005L0094

 

 

 

Директива 2005/94/EО на Съвета от 20 декември 2005 година относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО

3

2006

L 010

66

 

 

32006D0014

 

 

 

Решение на Комисията от 11 януари 2006 година за изменение на допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 година по отношение на някои предприятията в сектора на месото, млякото и рибата в Полша (нотифицирано под номер С(2005) 6023) (1)

53

2006

L 011

21

 

 

32006D0016

 

 

 

Решение на Комисията от 5 януари 2006 година за изменение на приложение Б към Директива 88/407/ЕИО на Съвета и приложение II към Решение 2004/639/ЕО относно условията за внос на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2005) 5840) (1)

57

2006

L 011

33

 

 

32006D0017

 

 

 

Решение на Комисията от 11 януари 2006 година за изменение на допълнение А към приложение V към Акта за присъединяване от 2003 година по отношение на някои предприятия в секторите на месото и млякото в Чешката република (нотифицирано под номер С(2005) 6052) (1)

69

2006

L 012

17

 

 

32006L0005

 

 

 

Директива 2006/5/ЕО на Комисията от 17 януари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на уорфарин като активно вещество (1)

72

2006

L 012

21

 

 

32006L0006

 

 

 

Директива 2006/6/ЕО на Комисията от 17 януари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на толилфлуанид като активно вещество (1)

76

2006

L 014

8

 

 

32006R0081

 

 

 

Регламент (ЕО) № 81/2006 на Комисията от 18 януари 2006 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 1538/91 за термините, които се използват при маркетинг на птиче месо в случай на ограничен достъп на птиците до открито пространство

79

2006

L 015

30

 

 

32006R0089

 

 

 

Регламент (ЕО) № 89/2006 на Комисията от 19 януари 2006 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2295/2003 за термините, които могат да се използват при маркетинг на яйца от кокошки, достъпът на които е ограничен до открити пространства

81

2006

L 017

6

 

 

32006R0103

 

 

 

Регламент (ЕО) № 103/2006 на Комисията от 20 януари 2006 година относно приемане на допълнителни разпоредби за приложението на скàлата на Общността за класифициране на кланичните трупове на възрастни говеда

83

2006

L 019

30

 

 

32006D0027

 

 

 

Решение на Комисията от 16 януари 2006 година относно специалните условия, регулиращи месо и месни продукти от еднокопитни животни, внесени от Мексико и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2006) 16) (1)

87

2006

L 019

32

 

 

32006D0028

 

 

 

Решение на Комисията от 18 януари 2006 година за удължаване на максималния период за поставяне на ушни марки на някои животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2006) 43) (1)

89

2006

L 022

24

 

 

32006L0009

 

 

 

Директива 2006/9/ЕО на Комисията от 23 януари 2006 година за изменение на Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от дикват, определени в нея (1)

91

2006

L 023

11

 

 

32006R0133

 

 

 

Регламент (EО) № 133/2006 на Kомисията от 26 януари 2006 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно определяне на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-необлагодетелстваните лица в Общността

99

2006

L 023

69

 

 

32006L0004

 

 

 

Директива 2006/4/ЕО на Комисията от 26 януари 2006 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от карбофуран (1)

101

2006

L 025

24

 

 

32006L0010

 

 

 

Директива 2006/10/ЕО на Комисията от 27 януари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на форхлорфенурон и индоксакарб като активни вещества (1)

110

2006

L 026

20

 

 

32006D0048

 

 

 

Решение на Комисията от 27 януари 2006 година за изменение на Решение 2004/233/ЕО по отношение на списъка с лаборатории, получили разрешение да проверяват ефективността на ваксинацията срещу бяс при някои домашни месоядни животни (нотифицирано под номер С(2006) 122) (1)

114

2006

L 029

3

 

 

32006R0178

 

 

 

Регламент (ЕО) № 178/2006 на Комисията от 1 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета с цел изготвяне на приложение I със списък на храните и фуражите, за които се прилагат максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди (1)

115

2006

L 029

37

 

 

32006D0053

 

 

 

Решение на Съвета от 23 януари 2006 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО относно разходите във ветеринарната област

138

2006

L 031

24

 

 

32006D0060

 

 

 

Решение на Комисията от 2 февруари 2006 година за изменение на приложение В към Директива 89/556/ЕИО на Съвета по отношение на модела на ветеринарно-санитарен сертификат за търговия в рамките на Общността на ембриони от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2006) 193) (1)

140

2006

L 032

13

 

 

32006R0197

 

 

 

Регламент (ЕО) № 197/2006 на Kомисията от 3 февруари 2006 година относно преходните мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение събирането, транспорта, обработването, използването и унищожаване на хранителни продукти с изтекъл срок на годност (1)

143

2006

L 032

44

 

 

32006L0013

 

 

 

Директива 2006/13/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 година за изменение на приложения I и II от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподобни PCBs (1)

145

2006

L 032

91

 

 

32006D0064

 

 

 

Решение на Комисията от 1 февруари 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените зони във връзка с болестта син език в Испания и Португалия (нотифицирано под номер С(2006) 180) (1)

155

2006

L 032

93

 

 

32006D0065

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 2006 година за изменение на Решение 97/467/ЕО относно включването на едно предприятие в Уругвай във временните списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки имат право да внасят месо от щраусови птици (нотифицирано под номер С(2006) 233) (1)

157

2006

L 034

3

 

 

32006R0204

 

 

 

Регламент (ЕО) № 204/2006 на Комисията от 6 февруари 2006 година относно адаптиране на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета и за изменение на Решение 2000/113/ЕО на Комисията с оглед организирането на изследване от страна на Общността върху структурата на земеделските стопанства през 2007 г.

159

2006

L 034

21

 

 

32006R0205

 

 

 

Регламент (EO) № 205/2006 на Комисията от 6 февруари 2006 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на толтразурил, диетилен гликол моноетилов етер и полиоксиетиленов сорбитан монооелат (1)

177

2006

L 034

24

 

 

32006L0014

 

 

 

Директива 2006/14/ЕО на Комисията от 6 февруари 2006 година за изменение на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно предпазните мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността

180

2006

L 036

25

 

 

32006R0208

 

 

 

Регламент (ЕО) № 208/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за изменение на приложения VI и VIII към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за преработка за инсталации за производство на биогаз и за компостиране и изискванията за оборския тор (1)

182

2006

L 036

34

 

 

32006R0210

 

 

 

Регламент (ЕО) № 210/2006 на Комисията от 7 февруари 2006 година за определяне на помощта за домати за преработка за 2006—2007 пазарна година

189

2006

L 036

37

 

 

32006L0016

 

 

 

Директива 2006/16/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на оксамил като активно вещество (1)

191

2006

L 038

15

 

 

32006R0216

 

 

 

Регламент (ЕО) № 216/2006 на Комисията от 8 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2184/97 относно класифициране на някои стоки в Комбинираната номенклатура

194

2006

L 038

17

 

 

32006R0217

 

 

 

Регламент (ЕО) № 217/2006 на Съвета от 8 февруари 2006 година относно определяне на правила за прилагане на Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на оторизирането на държавите-членки да разрешат временно търговията със семена, които не отговарят на изискванията по отношение на минималната кълняемост (1)

196

2006

L 039

7

 

 

32006R0228

 

 

 

Rегламент (ЕО) № 228/2006 на Комисията от 9 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2257/94 за определяне на стандартите за качество на бананите

198

2006

L 040

24

 

 

32006D0085

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно някои екипи за събиране и за производство на ембриони в някои трети страни (нотифицирано под номер С(2006) 332) (1)

200

2006

L 042

1

 

 

32006R0247

 

 

 

Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета от 30 януари 2006 година за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

202

2006

L 042

22

 

 

32006R0249

 

 

 

Регламент (ЕО) № 249/2006 на Комисията от 13 февруари 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 2430/1999, (ЕО) № 937/2001, (ЕО) № 1852/2003 и (ЕО) № 1463/2004 относно условията за разрешаване употребата в храните за животни на някои добавки от групата на кокидиостатите и други медикаменти (1)

221

2006

L 044

3

 

 

32006R0252

 

 

 

Регламент (ЕО) № 252/2006 на Комисията от 14 февруари 2006 година относно безсрочното разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на добавки, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена (1)

223

2006

L 044

9

 

 

32006R0253

 

 

 

Регламент (ЕО) № 253/2006 на Комисията от 14 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно бързи тестове и мерки за ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животни от рода на овцете и от рода на козите (1)

229

2006

L 044

15

 

 

32006L0019

 

 

 

Директива 2006/19/ЕО на Комисията от 14 февруари 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на 1-метилциклопропен като активно вещество (1)

233

2006

L 046

18

 

 

32006R0261

 

 

 

Регламент (ЕО) № 261/2006 на Комисията от 15 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 753/2002 относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

236

2006

L 046

22

 

 

32006R0262

 

 

 

Регламент (ЕО) № 262/2006 на Комисията от 15 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2729/2000 относно определяне на подробни правила за проверките в лозаро-винарския сектор

240

2006

L 046

24

 

 

32006R0263

 

 

 

Регламент (ЕО) № 263/2006 на Комисията от 15 февруари 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 796/2004 и (ЕО) № 1973/2004 относно черупковите плодове

242

2006

L 051

19

 

 

32006D0127

 

 

 

Решение на Комисията от 2 февруари 2006 година относно одобрение на техническия план за действие за 2006 година за подобряване на земеделската статистика (нотифицирано под номер С(2006) 6068)

244

2006

L 051

21

 

 

32006D0128

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 2006 година за изменение на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2002/38/ЕО на Комисията за статистически проучвания, извършвани по отношение на определени плодни дръвчета (нотифицирано под номер С(2006) 5963)

246

2006

L 052

22

 

 

32006R0316

 

 

 

Регламент (ЕО) № 316/2006 на Комисията от 22 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

252

2006

L 052

25

 

 

32006D0130

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 2006 година за изменение на Решение 98/536/ЕО задаващо списъка на националните референтни лаборатории за откриване на остатъци (нотифицирано под номер С(2006) 330) (1)

255

2006

L 052

32

 

 

32006D0131

 

 

 

Решение на Комисията от 10 февруари 2006 година относно позволяване на държавите-членки да продължат временните разрешения, предоставени за новото активно вещество тиаметоксам (нотифицирано под номер С(2006) 337) (1)

262

2006

L 052

34

 

 

32006D0133

 

 

 

Решение на Комисията от 13 февруари 2006 година относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, в които е известно, че заболяването не се среща (нотифицирано под номер С(2006) 345)

263

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top