EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0008

A Bizottság 2006/8/EK irányelve ( 2006. január 23. ) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 19., 2006.1.24, p. 12–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 330M., 2006.11.28, p. 25–32 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/8/oj

24.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12


A BIZOTTSÁG 2006/8/EK IRÁNYELVE

(2006. január 23.)

a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

Azon készítmények esetében, amelyek egy vagy több olyan anyagból állnak, amelyeket a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) I. melléklete karcinogén, mutagén és/vagy reprodukciót károsító anyagként sorol be, jelenleg a kockázat jellegére utaló tájékoztatást (R-mondatokat) feltüntető címke segítségével jelölni kell, hogy a készítmény – osztályozása alapján – az 1. vagy 2., és egyidejűleg azt is, hogy a 3. kategóriába tartozik. Mindkét R-mondat feltüntetése azonban ellentmondásosságot eredményez. Javasolt ezért a készítményeket csak a szigorúbb kategóriába besorolni, és ennek megfelelően címkézni.

(2)

A vízi környezetre nagyon mérgező („N” osztályozású) és az R50 vagy R50/53 kockázat jellegét jelző R-mondattal jelölt anyagok esetében azokra, amelyeket a 67/548/EGK irányelv I. melléklete felsorol, jelenleg egyedi koncentráció-határértékek (specific concentration limits, SCLs) vonatkoznak annak érdekében, hogy ne nyíljon lehetőség az általuk jelentett veszélyt alábecsülni. Ez az intézkedés torzulást eredményez: míg a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt anyagokat tartalmazó készítményekre egyedi koncentráció-határértékek vonatkoznak, addig az I. mellékletbe még fel nem vett, de ideiglenesen a 67/548/EGK irányelv 6. cikke alapján osztályozott és címkézett anyagokat tartalmazó készítményekre nem alkalmaznak egyedi koncentráció-határértékeket. Ezért biztosítani kell, hogy a vízi környezetre nagyon mérgező anyagokat tartalmazó készítmények mindegyikére azonos módon alkalmazzák az egyedi koncentráció-határértékeket.

(3)

2001. augusztus 6-án a Bizottság elfogadta a 67/548/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2001/59/EK irányelvet (3). A 2001/59/EK irányelv felülvizsgálta a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében ismertetett, az ózonlebontó anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó kritériumokat. A módosított III. melléklet jelenleg az R59 R-mondat és az „N” veszélyszimbólum együttes feltüntetését írja elő.

(4)

Az 1999/45/EK irányelv V. mellékletében a csomagolással és címkézéssel kapcsolatos követelmények leírása során használt terminológia – következetlensége folytán – aggályosnak tekinthető. Ezért helyénvaló az 1999/45/EK irányelv V. mellékletének megszövegezését pontosítás céljából módosítani.

(5)

Következésképp az 1999/45/EK irányelv II., III. és V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak annak a bizottságnak a véleményével, melyet – az 1999/45/EK irányelv 20. cikke alapján – a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelmét hátráltató technikai akadályok felszámolásáról szóló irányelvek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében hoztak létre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1999/45/EK irányelv II., III. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. március 1-jéig megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(2)  HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 225., 2001.8.21., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1999/45/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A VI. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„VI. táblázat

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

1. és 2. kategória

3. kategória

1-es vagy 2-es kategóriájú karcinogén anyagok R45 vagy R49 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

karcinogén

esettől függően R45 vagy R49 kötelező

 

3-as kategóriájú karcinogén anyagok R40 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

karcinogén

R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel  (1))

1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

mutagén

R46 kötelező

 

3-as kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

mutagén

R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

Koncentráció ≥ 0,5 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R60 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

 

Koncentráció ≥ 5 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)

Koncentráció ≥ 0,5 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R61 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)

 

Koncentráció ≥ 5 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)

b)

A VI. A. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„VI. A. táblázat

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

1. és 2. kategória

3. kategória

1-es vagy 2-es kategóriájú karcinogén anyagok R45 vagy R49 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

karcinogén

esettől függően R45 vagy R49 kötelező

 

3-as kategóriájú karcinogén anyagok R40 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

karcinogén

R40 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R45 jelzéssel  (2))

1-es vagy 2-es kategóriájú mutagén anyagok R46 jelzéssel

Koncentráció ≥ 0,1 %

mutagén

R46 kötelező

 

3-as kategóriájú mutagén anyagok R68 jelzéssel

 

Koncentráció ≥ 1 %

mutagén

R68 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R46 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R60 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

Koncentráció ≥ 0,2 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R60 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R62 jelzéssel (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

 

Koncentráció ≥ 1 %

reprodukciót károsító (fogamzóképesség vagy nemzőképesség)

R62 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R60 jelzéssel)

1-es vagy 2-es kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R61 jelzéssel (fejlődés)

Koncentráció ≥ 0,2 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R61 kötelező

 

3-as kategóriájú reprodukciót károsító anyagok R63 jelzéssel (fejlődés)

 

Koncentráció ≥ 1 %

reprodukciót károsító (fejlődés)

R63 kötelező (kivéve, ha már rendelkezik R61 jelzéssel)

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. részben a b) (1) (I) szakasz 2. pontját el kell hagyni;

b)

A B. részben az 1. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„1.a. táblázat

Akut vízi toxicitás és hosszú távú káros hatások

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

lásd: 1.b. táblázat

lásd: 1.b. táblázat

lásd: 1.b. táblázat

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Azon készítményekre, melyek N, R50–53 besorolással rendelkező anyagokat tartalmaznak, az 1.b. táblázatban feltüntetett koncentráció-határértékek vonatkoznak, és esetükben az ezekből eredő osztályozást kell alkalmazni.

1.b. táblázat

A vízi környezetre nagyon mérgező anyagok akut vízi toxicitása és hosszú távú káros hatásai

az N, R50–53 besorolású anyag LC50- vagy EC50-értéke (»L(E)C50«) (mg/l-ben kifejezve)

A készítmény osztályozása

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek).”

c)

A B. részben a 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2. táblázat

Akut vízi toxicitás

Vagy N, R50 vagy N, R50–53 besorolású anyag LC50- vagy EC50-értéke (»L(E)C50«) (mg/l-ben kifejezve)

A készítmény osztályozása N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Azon készítmények esetében, melyek 0,00001 mg/l-nél alacsonyabb LC50- vagy EC50-értékkel rendelkező anyagokat tartalmaznak, a megfelelő koncentráció-határértékek kiszámítása ennek megfelelően történik (az intervallumhatárok is egy nagyságrenddel csökkennek).”

d)

A B. részben a II. pontban szereplő 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„5. táblázat

Az ózonrétegre veszélyes

Az anyag osztályozása

A készítmény osztályozása N, R59

N és R59

Cn ≥ 0,1 %”

3.

Az V. melléklet helyébe a következő szövegrész lép:

„V. MELLÉKLET

EGYES KÉSZÍTMÉNYEK CÍMKÉZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

A.   Az 5., 6. és 7. cikk értelmében veszélyesként besorolt készítmények esetében

1.   A lakosság számára értékesített készítmények

1.1.

Az ilyen készítmények csomagolásán található címkén a konkrét biztonsági útmutatáson kívül – a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően – fel kell tüntetni a készítmény esetében releváns óvintézkedésre utaló S1, S2, S45 vagy S46 S-mondatot is.

1.2.

Abban az esetben, ha e készítmények nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy maró (C) anyagnak minősülnek, és ennek a csomagoláson történő feltüntetése technikailag megoldhatatlan, az ilyen készítményekhez pontos és könnyen érthető használati utasítást kell mellékelni, beleértve – indokolt esetben – az üres csomagolás megsemmisítésére vonatkozó utasítást is.

2.   Permetezéses (porlasztásos) alkalmazásra szánt készítmények

Az ilyen készítményeket tartalmazó csomagolás címkéjén kötelező feltüntetni az S23 biztonsági útmutatást, valamint a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban kiválasztott S38 vagy S51 biztonsági mondatot.

3.   R33 [halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes] kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R33 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1 %-ot, kivéve ha a 67/548/EGK irányelv I. melléklete más értékeket határoz meg.

4.   R64 (a szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja) kockázat jellegét jelző r-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, melyet R64 kockázat jellegét jelző R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag készítménybeli koncentrációja eléri vagy meghaladja az 1 %-ot, kivéve ha a 67/548/EGK irányelv I. melléklete más értékeket határoz meg.

B.   Készítmények esetében, függetlenül azok 5., 6. és 7. cikk szerinti besorolásától

1.   Ólmot tartalmazó készítmények

1.1.   Festékek és lakkok

Azon festékek és lakkok esetében, melyeknek – a 6503/1984 ISO-szabványnak megfelelően meghatározott – ólomtartalma (fémtömegben kifejezve) meghaladja a készítmény össztömegének 0,15 %-át, a csomagoláson található címkén fel kell tüntetni a következőket:

»Ólmot tartalmaz. Ne használjuk olyan tárgyakon, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek.«

Abban az esetben, ha a kiszerelés tartalma nem éri el a 125 millilitert, a címkén szerepelhet a következő:

»Figyelem! Ólmot tartalmaz.«

2.   Cianoakrilátot tartalmazó készítmények

2.1.   Ragasztók

A cianoakrilátalapú ragasztók közvetlen csomagolásán található címkén az alábbiakat kell feltüntetni:

 

»Cianoakrilát.

Veszélyes.

Néhány másodperc alatt ragasztó hatást fejt ki a bőrön és a szemen.

Gyermekektől elzárva tartandó.«

A csomagoláshoz megfelelő biztonsági útmutatásokat kell mellékelni.

3.   Izocianátokat tartalmazó készítmények

Az izocianátokat (monomereket, oligomereket, előpolimereket stb. vagy azok elegyét) tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 

»Izocianátokat tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.«

4.   700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények

A 700-nál kisebb vagy azzal egyenlő átlagos molekulatömegű epoxi-összetevőket tartalmazó készítmények csomagolásának címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

 

»Epoxi-összetevőket tartalmaz.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.«

5.   Lakossági forgalomban értékesített, aktív klórt tartalmazó készítmények

Az 1 %-nál több aktív klórt tartalmazó készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a következőket:

»Figyelem! Ne használjuk más termékekkel együtt. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.«

6.   Kadmiumot (ötvözeteit) tartalmazó, kemény- vagy lágyforrasztásra szánt készítmények

A fent említett készítmények csomagolásán található címkén jól olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a következőket:

 

»Figyelem! Kadmiumot tartalmaz.

Felhasználásakor veszélyes füstök képződhetnek.

Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

Be kell tartani a munkabiztonsági előírásokat.«

7.   Aeroszolként kapható készítmények

Ezen irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül az aeroszolként kapható készítményekre vonatkoznak a legutóbb a 94/1/EK irányelvvel módosított 75/324/EGK irányelv mellékletének 2.2. és 2.3. pontjának megfelelő címkézési rendelkezések is.

8.   Még nem teljesen bevizsgált anyagokat tartalmazó készítmények

Amennyiben egy készítmény legalább egy olyan anyagot tartalmaz, amelyet a 67/548/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban a »Figyelem – még nem teljesen bevizsgált anyag« felirattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén fel kell tüntetni a »Figyelem – ez a készítmény még nem teljesen bevizsgált anyagot tartalmaz« feliratot, ha ez az anyag legalább 1 %-os koncentrációban jelen van a készítményben.

9.   Legalább egy túlérzékenységet okozó anyagot tartalmazó, de túlérzékenységet okozónak nem minősülő készítmények

Az alábbi feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, melyek legalább egy túlérzékenységet okozónak minősített anyagot tartalmaznak vagy legalább 0,1 %-os koncentrációban, vagy legalább olyan koncentrációban, mint amit a 67/548/EGK irányelv I. melléklete az anyag vonatkozásában külön feltüntet.

»Túlérzékenységet okozó anyagot (anyag neve) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.«

10.   Halogénezett szénhidrogéneket tartalmazó folyékony készítmények

Esettől függően az alábbi feliratot kell feltüntetni az olyan készítmények csomagolásán található címkén, amelyeknek nincs lobbanáspontjuk vagy lobbanáspontjuk 55 °C-nál magasabb, és halogénezett szénhidrogént, valamint 5 %-ot meghaladó koncentrációban kismértékben tűzveszélyes vagy tűzveszélyes anyagokat tartalmaznak:

»Felhasználáskor tűzveszélyes lehet.« vagy »Felhasználáskor kismértékben tűzveszélyes lehet.«

11.   R67 (a gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak) kockázat jellegét jelző R-mondattal megjelölt anyagot tartalmazó készítmények

Abban az esetben, ha egy készítmény legalább egy R67 kockázat jellegét jelölő R-mondattal láttak el, a készítmény csomagolásán található címkén – a 67/548/EGK irányelv III. mellékletében foglaltaknak megfelelően – fel kell tüntetni az R-mondat szövegét, ha az anyag(ok) készítménybeli összkoncentrációja eléri vagy meghaladja a 15 %-ot, kivéve, ha:

a készítmény már rendelkezik R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vagy R39/26 besorolással,

vagy a készítmény kiszerelése nem haladja meg a 125 ml-t.

12.   Cementek és cementkészítmények

Azon cementek és cementkészítmények csomagolásán található címkén, amelyek több oldható krómot (VI) tartalmaznak, mint a cement teljes szárazanyagtömegének 0,0002 %-a, a következőket kell feltüntetni:

»Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.«

kivéve, ha a készítményt már túlérzékenységet okozó készítménynek minősítették, és ennek megfelelően címkézték az R43 R-mondattal.

C.   Az 5., 6. és 7. cikk értelmében nem besorolt, de legalább egy veszélyes anyagot tartalmazó készítmények

1.   Nem a lakosság számára szánt készítmények

A 14. cikk (2) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett készítmények csomagolásán található címkén fel kell tüntetni:

»Foglalkozásszerű felhasználók kérésükre biztonsági adatlapot kapnak.«”


(1)  Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag a belégzésre utal.”

(2)  Abban az esetben, ha a készítmény R49 és R40 jelzéssel rendelkezik, mindkét R-mondatot meg kell tartani, mert az R40 jelzés nem tesz különbséget az expozíciós utak között, míg az R49 jelzés kizárólag belégzésre utal.”


Top