EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_051_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 51

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 051

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2005

L 309

37

 

 

32005L0066

 

 

 

Директива 2005/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно употребата на системи за предна защита в моторни превозни средства и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета

3

2005

L 310

10

 

 

32005L0064

 

 

 

Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета

21

2005

L 313

1

 

 

32005L0078

 

 

 

Директива 2005/78/ЕО на Комисията от 14 ноември 2005 година относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да бъдат взети срещу емисии от замърсяващи газове и частици от двигатели за превозни средства с компресионно запалване, и емисии от замърсяващи частици от двигатели за превозни средства с принудително запалване, използващи гориво природен газ или втечнен нефтен газ, и за изменение на Приложения I, II, III, IV и VI към нея (1)

39

2005

L 329

4

 

 

32005R2049

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2049/2005 на Комисията от 15 декември 2005 година за определянето по силата на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета правила относно плащането на такси и получаването на административно съдействие от Европейската агенция по лекарствата от страна на микро-, малки и средни предприятия (1)

132

2005

L 329

37

 

 

32005D0908

 

 

 

Решение на Комисията от 14 декември 2005 година за изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да удължават валидността на решенията относно еквивалентността на посадъчен материал от картофи от трети страни (нотифицирано под номер С(2005) 5020) (1)

136

2005

L 337

16

 

 

32005R2106

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2106/2005 на Комисията от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международния счетоводен стандарт (IAS) 39 (1)

137

2005

L 338

1

 

 

32005R2073

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните (1)

141

2005

L 344

40

 

 

32005L0084

 

 

 

Директива 2005/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година относно двадесет и второ изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (фталати в играчки и артикули за деца)

167

2005

L 344

44

 

 

32005L0088

 

 

 

Директива 2005/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за изменение на Директива 2000/14/ЕО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (1)

171

2005

L 344

47

 

 

32005D0928

 

 

 

Решение на Комисията от 20 декември 2005 година относно хармонизирането на честотната лента 169,4—169,8125 MHz в Общността (нотифицирано под номер С(2005) 5003) (1)

174

2006

L 005

10

 

 

32006L0002

 

 

 

Директива 2006/2/EO на Комисията от 6 януари 2006 година за изменение за целите на Привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложение II към Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси за текстилни влакна (1)

179

2006

L 005

14

 

 

32006L0003

 

 

 

Директива 2006/3/ЕО на Комисията oт 9 януари 2006 година за изменение за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения I и II към Директива 96/74/EО на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (1)

183

2006

L 013

1

 

 

32006R0062

 

 

 

Регламент (ЕО) № 62/2006 на Комисията от 23 декември 2005 година относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата Телематични приложения за превоз на товари на Трансевропейската конвенционална железопътна система (1)

184

2006

L 019

12

 

 

32006L0008

 

 

 

Директива 2006/8/EО на Комисията oт 23 януари 2006 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III и V към Директива 1999/45/EО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовитe и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (1)

256

2006

L 024

1

 

 

32006R0108

 

 

 

Регламент (ЕО) № 108/2006 на Комисията от 11 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международни стандарти за финансова отчетност (IFRS) 1, 4, 6 и 7, международни счетоводни стандарти (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 и 39, разяснение 6 на Международния комитет по разясненията на финансовите отчети (IFRIC) (1)

264

2006

L 032

4

 

 

32006R0196

 

 

 

Регламент (ЕО) № 196/2006 на Комисията от 3 февруари 2006 година за изменение на Приложение I към Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид европейският стандарт EN ISO 14001:2004, и за отмяна на Решение 97/265/ЕО

300

2006

L 033

22

 

 

32005L0089

 

 

 

Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции (1)

309

2006

L 033

28

 

 

32005L0090

 

 

 

Директива 2005/90/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно двадесет и девето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията върху пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията – к/м/в) (1)

315

2006

L 036

43

 

 

32006D0077

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 2005 година за учредяване на Група на високо равнище по конкурентноспособност, енергия и околна среда

369

2006

L 037

1

 

 

32006D0066

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 2005 година относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата Подвижен състав — шум на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2005) 5666) (1)

371

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top