EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0038-20191217

Consolidated text: Odluka (EU) 2019/2158 europske središnje banke od 5. prosinca 2019. o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/2019-12-17

02019D0038 — HR — 17.12.2019 — 000.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA (EU) 2019/2158 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

(preinaka)

( L 327 17.12.2019, 99)


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 330, 20.12.2019,  105 (2019/2158)
▼B

ODLUKA (EU) 2019/2158 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o metodologiji i postupcima za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnjih naknada za nadzor (ESB/2019/38)

(preinaka)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom propisuju metodologija i postupci za utvrđivanje i prikupljanje podataka u vezi s faktorima naknade koji se upotrebljavaju kod izračuna godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe na temelju Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) i dostavljanje faktora naknade od strane obveznika naknade navedenih u članku 10. stavku 3. točki (bd) te Uredbe, kao i postupci za dostavu takvih podataka ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela.

Ova se Odluka primjenjuje na obveznike naknade i nacionalna nadležna tijela.

Članak 2.

Definicije

Osim ako nije drukčije propisano, definicije sadržane u članku 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) primjenjuju se za potrebe ove Uredbe zajedno sa sljedećim definicijama:

1. 

„radni dan” znači dan koji nije subota, nedjelja ili neradni dan u državi članici u kojoj odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo ima sjedište;

2. 

„upravljačko tijelo” znači upravljačko tijelo kako je definirano u članku 3. točke 7. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

Članak 3.

Metodologija za utvrđivanje faktora naknade

1.  Za nadzirane subjekte i nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne svrhe i nadzirane grupe koje nisu obavijestile ESB u skladu s člankom 4. o svojoj odluci da isključe imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, ESB će utvrditi odnosne faktore naknade u skladu sa sljedećim:

(a) 

Iznos ukupne izloženosti riziku za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3. točki (ba) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), utvrdit će se upućivanjem na obrazac za kapitalne zahtjeve za zajedničko izvješćivanje (COREP) naveden u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 (dalje u tekstu: „obrazac za kapitalne zahtjeve”), kako je dostavljen od strane nacionalnih nadležnih tijela ESB-u u skladu s Odlukom ESB/2014/29. Za podružnicu koja plaća naknadu i dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), ukupan iznos izloženosti riziku jednak je nuli.

(b) 

Ukupna imovina za odgovarajući referentni datum određena u članku 10. stavku 3. točki (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se upućivanjem na „bilancu” u obrascu za financijsko izvješćivanje (FINREP)”: obrasci za imovinu navedeni u Prilozima III i IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014; i bilancu: obrasci za imovinu navedeni u Prilogu I., II, IV. I V., te podatkovne točke nadzornog financijskog izvješćivanja navedene u Prilogu III. Uredbi (EU) 2015/534 (ESB/2015/13) kako su dostavljene ESB-u od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Odlukom ESB/2014/29 i Uredbom (EU) 2015/534 (ESB/2015/13). U slučaju podružnice koja plaća naknadu, upravitelj te podružnice, ili ako upravitelj nije na raspolaganju, upravljačko tijelo kreditne institucije koje osniva podružnicu koja plaća naknadu, potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu putem dopisa uprave dostavljenom odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

2.  Za nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne potrebe i koje obavještavaju ESB u skladu s člankom 4. o svojoj odluci za isključivanje imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, ESB će utvrditi odnosne faktore naknade na temelju podataka koje su te nadzirane grupe izračunale u skladu s dolje navedenim točkama (a) i (b) i dostavile odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u skladu a člankom 5.

(a) 

Ukupna izloženost za odgovarajući referentni datum naveden u članku 10. stavku 3. točkama (ba) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se upućivanjem na obrazac za kapitalne zahtjeve, iz koje se odbija sljedeće:

i. 

doprinos ukupne izloženosti grupe za društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama kako je navedeno u izvješću COREP: „solventnost grupe: obrazac „informacije o povezanim društvima” naveden u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 680/2014 (dalje u tekstu: „solventnost grupe: obrazac o informacijama o povezanim društvima”); i

ii. 

doprinos ukupne izloženosti grupe za društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama koja nisu uključena u izvješću za solventnost grupe: obrazac o informacijama o povezanim društvima koji se dostavlja u skladu s Prilogom I. ovoj odluci.

(b) 

Ukupna imovina za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3., točkama (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) utvrđuje se agregiranjem ukupne imovine objavljene u zakonski propisanim financijskim izvještajima svih nadziranih subjekata koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama i koji pripadaju nadziranoj grupi ako postoji, ili agregiranjem na drugi način ukupne imovine navedene u odgovarajućem(-im) izvještajnom(-im) paketu(-ima) koji(-e) za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća na razini grupe koriste nadzirani subjekti ili grupa kreditnih institucija koje plaćaju naknadu. Radi izbjegavanja dvostrukog brojanja, obveznik naknade ima mogućnost ukloniti pozicije unutar grupe među svim nadziranim subjektima koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama. Svaki goodwill uključen u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva nadzirane grupe mora biti uključen u agregiranje; isključivanje goodwilla dodijeljenog društvima kćerima sa sjedištem u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama je neobvezno. Ako obveznik naknade upotrebljava zakonski propisane financijske izvještaje, revizor potvrđuje da ukupna imovina odgovara ukupnoj imovini objavljenoj u revidiranim zakonski propisanim financijskim izvještajima pojedinačnih nadziranih subjekata. Ako obveznik naknade upotrebljava izvještajne pakete, revizor potvrđuje ukupnu imovinu upotrijebljenu za izračun godišnje naknade za nadzor provođenjem odgovarajuće provjere upotrijebljenih izvještajnih paketa. U svim slučajevima, revizor potvrđuje da postupak agregiranja ne odstupa od postupka utvrđenog ovom Odlukom i da je izračun koji je napravio obveznik naknade usklađen s računovodstvenom metodom upotrijebljenom za konsolidiranje financijskih izvješća grupe subjekata koji plaćaju naknadu.

3.  Nadzirane grupe koje podliježu obveznom izvješćivanju za bonitetne potrebe, utvrđuju ukupnu imovinu i ukupnu izloženost riziku, kako su definirani u skladu s člankom 2. točkama 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), za odgovarajući referentni datum određen u članku 10. stavku 3. točki (ba), (bb) ili (bc) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), te ih dostavljaju odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu u skladu s člankom 5. U slučaju podružnice koja plaća naknadu, upravitelj te podružnice, ili ako upravitelj nije na raspolaganju, upravljačko tijelo kreditne institucije koje osniva podružnicu koja plaća naknadu, potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu putem dopisa uprave dostavljenom odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu.

Članak 4.

Obavijest o odbitku imovine i/ili iznosa izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama

Obveznici naknade koji namjeravaju isključiti imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) obavještavaju ESB o svojoj odluci najkasnije do 30. rujna razdoblja za koje se izračunava naknada. U obavijesti se navodi primjenjuje li se odbitak doprinosa društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama na ukupan faktor naknade za izloženost riziku, na ukupan faktor naknade za imovinu ili na oba faktora naknade. Ako ESB nije primio tu obavijest do 30. rujna razdoblja naknade za koje se izračunava naknada, ukupna izloženost riziku i ukupna imovina utvrđuju se u skladu s člankom 3. stavkom 1. Ako ESB pravovremeno primi više od jedne obavijesti, prednost ima posljednja obavijest koju je ESB primio do 30. rujna razdoblja naknade za koje se izračunava naknada.

Članak 5.

Obrasci za izvješćivanje o faktorima naknade nacionalnim nadležnim tijela od strane obveznika naknade

1.  Za obveznike naknade čiji su faktori naknade utvrđeni u skladu s člankom 3. stavkom 2. ili 3., dostavljaju faktore naknade svake godine odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu na datume za dostavu podataka navedene u članku 6. Faktori naknade dostavljaju se upotrebom obrazaca iz Priloga I. i II. U slučaju nadzirane grupe s podružnicama sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, obveznik naknade daje objašnjenje o metodi korištenoj za postupanje u skladu s člankom 3. stavkom 2. ili 3. u stupcu za primjedbe predviđenom za ove potrebe u odgovarajućem prilogu.

2.  Obveznici naknade dostavljaju izvješće revizora ili dopis uprave u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3., odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu do datuma za dostavu podataka navedenih u članku 6.

Članak 6.

Datumi za dostavu podataka

1.  Obveznici naknade čiji se faktori naknade utvrđuju u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. dostavljaju faktore naknade odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu završetka poslovanja na datum za dostavu izvješća za tromjesečno izvješćivanje za treće tromjesečje utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (b) Provedbene uredbe (EU) Br. 680/2014 razdoblja naknade za koje se izračunava naknada ili sljedećeg radnog dana ako datum za dostavu podataka nije radni dan.

2.  Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u faktore naknade navedene u stavku 1. najkasnije do završetka poslovanja desetog radnog dana nakon datuma za dostavu podataka određenog u stavku 1. Nakon toga, ESB se obvezuje provjeriti primljene podatke u roku od petnaest radnih dana od primitka. Ako ESB tako zatraži, nacionalna nadležna tijela obvezuju se obrazložiti ili pojasniti podatke.

3.  ESB dodjeljuje svakom obvezniku naknade pristup svojim faktorima naknade najkasnije do 15. siječnja godine koja slijedi razdoblje za koje se plaća naknada. Obveznicima naknade određuje se rok od petnaest radnih dana unutar kojeg mogu dati primjedbe na faktore naknade i dostaviti revidirane podatke na razmatranje, ako smatraju da su faktori naknade netočni. Ovo razdoblje počinje na dan kada su obveznici naknade imali mogućnost pristupa faktorima naknade. Nakon toga, faktori naknade će se primijeniti na izračun godišnjih naknada za nadzor. Sve promjene podataka primljene nakon tog razdoblja neće se uzeti u obzir i stoga neće dovesti do promjene faktora naknadne.

Članak 7.

Provjere kvalitete podataka

Nacionalna nadležna tijela nadziru i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka u vezi s faktorima naknade prikupljenih od obveznika naknade u skladu s člankom 3. stavkom 2. i 3. prije nego što ih dostave ESB-u. Nacionalna nadležna tijela primjenjuju provjere kontrole kako bi utvrdila je li se postupilo u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 3. ESB ne ispravlja niti mijenja podatke u vezi s faktorima naknade koje su dostavili obveznici naknade. Obveznici naknade obvezuju se unijeti sve ispravke ili izmjene i dostaviti ih nacionalnim nadležnim tijelima. Nacionalna nadležna tijela obvezuju se dostaviti ESB-u sve ispravljene ili izmijenjene podatke koje su primila. Kada dostavljaju podatke u vezi s faktorima naknade, nacionalna nadležna tijela obvezuju se: (a) dostaviti informacije o svim značajnim događajima koji proizlaze iz tih podataka, i (b) obavijestiti ESB o razlozima za sve značajne ispravke ili izmjene tih podataka. Nacionalna nadležna tijela moraju osigurati da će ESB dobiti potrebne ispravke ili izmjene podataka.

Članak 8.

Utvrđivanje faktora naknade od strane ESB-a u slučaju da faktori naknade nisu dostupni ili u slučaju da ispravci ili izmjene nisu dostavljeni

U slučaju da faktor naknade nije dostupan ESB-u ili obveznik naknade nije dostavio pravovremeno revidirane podatke, izmjene ili ispravke podataka koji se odnose na faktore naknade u skladu s člankom 6. stavkom 3. Ili člankom 7., ESB će upotrijebiti dostupne mu informacije radi utvrđivanja faktora naknade koji nedostaje.

Članak 9.

Pojednostavljeni postupak izmjena

Uzimajući u obzir stajališta Odbora za statistiku, Izvršni odbor ESB-a ovlašten je unijeti tehničke izmjene u priloge ovoj Odluci pod uvjetom da takve izmjene ne mijenjaju temeljni konceptualni okvir i ne utječu na teret izvješćivanja za obveznike naknade. Izvršni odbor izvješćuje Upravno vijeće o svakoj takvoj izmjeni bez odgađanja.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

1.  Odluka (EU) 2015/530 (ESB/2015/7) stavlja se izvan snage.

2.  Upućivanja na Odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 11.

Stupanje na snagu

▼C1

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020.

▼B
PRILOG I. 

IZRAČUN NAKNADA

Referentni datum

 

NAZIV

 

 

UKUPNA IZLOŽENOST RIZIKU

Datum dostave

 

Oznaka MFI

 

 

 

 

 

Oznaka LEI

 

 

 

 

 

 

 Stavka

 

Vrsta institucije

Izvor za iznos izloženosti riziku

Iznos izloženosti riziku

Primjedbe

 

 

010

020

030

040

010

UKUPNA IZLOŽENOST RIZIKU izračunata u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(1), (2) ili (3)

COREP C 02.00, redak 010

 

 

020

DOPRINOS DRUŠTAVA KĆERI u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama

 

COREP C 06.02, stupac 250 (SUM)

 

 

1021

Subjekt 1

 

 

 

 

1022

Subjekt 2

 

 

 

 

1023

Subjekt 3

 

 

 

 

1024

Subjekt 4

 

 

 

 

…..

Subjekt...

 

 

 

 

N

Subjekt N

 

 

 

 

030

IZNOS UKUPNE IZLOŽENOSTI RIZIKU nadzirane grupe uz odbitak DOPRINOSA DRUŠTAVA KĆERI u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama: stavka 030 je jednaka stavci 010 umanjeno za stavku 020 umanjeno za zbroj stavki 1021 do N

 

 

 

 

Ovaj se obrazac mora ispuniti u skladu s uputama koje su zasebno dostupne.
PRILOG II. 

IZRAČUN NAKNADA

Referentni datum

 

NAZIV

 

 

UKUPNA IMOVINA

Datum dostave

 

Oznaka MFI

 

 

 

 

 

Oznaka LEI

 

 

 

 

 

 

 Stavka

 

Vrsta institucije

Potvrda revizorske provjere ili dopisa uprave za podružnice koje plaćaju naknadu (Da/Ne)

Ukupno imovina

Primjedbe

 

 

010

020

030

040

010

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 51. stavkom 2. ili 4. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 2. stavkom 12. točkom (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

(4)

(Da/Ne)

 

 

030

UKUPNA IMOVINA u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) ove Odluke: stavka 030 je jednaka stavci 031 umanjeno za stavku 032 uvećano za stavku 033 umanjeno za stavku 034

(2) ili (5)

(Da/Ne)

 

 

031

Ukupna imovina svih subjekata u grupi koji imaju sjedište u državama članicama sudionicama –obvezno

 

 

 

 

032

Pozicije unutar grupe između nadziranih subjekata sa sjedištem u državama članicama sudionicama (iz izvještajnih paketa koji se koriste za uklanjanje salda za potrebe grupnog izvještavanja) – neobvezno

 

 

 

 

033

Goodwill uključen u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva nadzirane grupe – obvezno

 

 

 

 

034

Goodwill raspodijeljen društvima kćerima sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama – neobvezno

 

 

 

 

Ovaj se obrazac mora ispuniti u skladu s uputama koje su zasebno dostupne.
PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICAOdluka (EU) 2015/530 (ESB/2015/7)

Ova odluka

Članak 1.

Članak 2.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 4.

Članak 3., prva rečenica

Članak 3., druga rečenica

Članak 3., treća rečenica

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 5. stavak 1., druga rečenica

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 1., treća rečenica

Članak 6.

Članak 7.

Članak 5. stavak 1., prva rečenica

Članak 7.

Članak 3.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Prilozi I. – II.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Prilozi I. – II.

Prilog III.( 1 ) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

Top