02019D0038 — LT — 17.12.2019 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/2158

2019 m. gruodžio 5 d.

dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38)

(nauja redakcija)

(OL L 327 2019.12.17, p. 99)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 20.12.2019, p.  105 (2019/2158)
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/2158

2019 m. gruodžio 5 d.

dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38)

(nauja redakcija)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatoma mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams, taikomiems prižiūrimiems subjektams ir prižiūrimoms grupėms pagal Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodika ir procedūros, taip pat mokesčio subjektų teikiami mokestiniai veiksniai, nurodyti to reglamento 10 straipsnio 3 dalies bd punkte, ir procedūros, pagal kurias NKI tokius duomenis teikia ECB.

Šis sprendimas taikomas mokesčio subjektams ir NKI.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, šiame sprendime taikomos Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2 straipsnyje nustatytos apibrėžtys kartu su šiomis apibrėžtimis:

1. 

darbo diena – bet kuri diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ar įstatymo nustatytą nedarbo dieną valstybėje narėje, kurioje įsteigta atitinkama NKI;

2. 

valdymo organas – valdymo organas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES ( 1 ) 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte.

3 straipsnis

Mokestinių veiksnių nustatymo metodika

1.  Prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių, kurios privalo teikti duomenis prudenciniais tikslais, ir prižiūrimų grupių, kurios pagal 4 straipsnį nepranešė ECB apie savo sprendimą atimti patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą ir (arba) rizikos pozicijos sumą, atveju ECB nustato atitinkamus mokestinius veiksnius pagal toliau nurodytą tvarką:

a) 

bendros rizikos pozicijos suma Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies ba arba bc punkte nurodytą atitinkamą ataskaitinę datą nustatoma pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 I priede pateiktą bendros atskaitomybės (COREP) formą „Nuosavų lėšų reikalavimai“ (toliau – nuosavų lėšų reikalavimų forma), kurią NKI pateikė ECB pagal Sprendimą ECB/2014/29. Mokestį mokančio filialo ir dviejų ar daugiau mokestį mokančių filialų, kurie pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu, atveju bendra rizikos pozicijos suma yra lygi nuliui;

b) 

visas turtas Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies ba, bb arba bc punkte nurodytą atitinkamą ataskaitinę datą nustatomas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 III ir IV prieduose pateiktas finansinės atskaitomybės (FINREP) formas „Balanso ataskaita. Turtas“ ir pagal Reglamento (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) I, II, IV ir V prieduose pateiktas finansinės atskaitomybės (FINREP) formas „Balanso ataskaita. Turtas“ bei III priedo priežiūros finansinės atskaitomybės duomenis, kuriuos NKI pateikė ECB pagal Sprendimą ECB/2014/29 ir Reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13). Mokestį mokančio filialo atveju to filialo vadovas arba, vadovui nesant, mokestį mokantį filialą įsteigusios kredito įstaigos valdymo organas patvirtina mokestį mokančio filialo visą turtą, tuo tikslu pateikdamas atitinkamai NKI vadovybės raštą.

2.  Prižiūrimų grupių, kurios privalo teikti duomenis prudenciniais tikslais, ir kurios pagal 4 straipsnį praneša ECB apie savo sprendimą atimti patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą ir (arba) rizikos pozicijos sumą, atveju ECB nustato atitinkamus mokestinius veiksnius, remdamasis tų prižiūrimų grupių pagal a ir b punktus apskaičiuotais ir pagal 5 straipsnį atitinkamai NKI pateiktais duomenimis.

a) 

Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies ba arba bc punkte nurodyta bendra rizikos pozicija atitinkamą ataskaitinę datą nustatoma remiantis nuosavų lėšų reikalavimų forma, atimant:

i) 

patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, dalį grupės bendroje rizikos pozicijoje, kaip pateikta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 I priedo COREP formoje „Grupės mokumas. Informacija apie susijusius subjektus“ (toliau – forma „Grupės mokumas. Informacija apie susijusius subjektus“); ir

ii) 

patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, dalį grupės bendroje rizikos pozicijoje, neįtrauktą į formą „Grupės mokumas. Informacija apie susijusius subjektus“ ir pateikiamą pagal šio sprendimo I priedą.

b) 

Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies ba, bb arba bc punkte nurodytas visas turtas atitinkamą ataskaitinę datą nustatomas agreguojant visą turtą, nurodytą visų prižiūrimos grupės prižiūrimų subjektų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, teisės aktais nustatytose finansinėse ataskaitose (jei yra), arba agreguojant visą turtą, nurodytą atitinkamame (-uose) ataskaitų rinkinyje (-uose), kurį (kuriuos) prižiūrimi subjektai ar mokestį mokančių kredito įstaigų grupė naudoja grupės konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms parengti. Siekiant išvengti dvigubo skaičiavimo, mokesčio subjektas gali atimti visų prižiūrimos grupės prižiūrimų subjektų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, grupės vidaus pozicijas. Į agreguotą sumą įtraukiamas ir prestižas, įtrauktas į prižiūrimos grupės patronuojančiosios įmonės konsoliduotas finansines ataskaitas; galima neįtraukti prestižo, priskiriamo nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms. Jei mokesčio subjektas naudoja teisės aktais nustatytas finansines ataskaitas, auditorius patvirtina, kad visas turtas atitinka atskirų prižiūrimų subjektų audituotose teisės aktais nustatytose finansinėse ataskaitose nurodytą visą turtą. Jei mokesčio subjektas naudoja ataskaitų rinkinius, auditorius patvirtina visą turtą, naudojamą metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, atlikdamas tinkamą naudojamų ataskaitų rinkinių patikrinimą. Visais atvejais auditorius patvirtina, kad agregavimo procesas nenukrypsta nuo šiame sprendime nustatytos tvarkos ir kad mokesčio subjekto atlikti apskaičiavimai yra suderinami su apskaitos metodu, naudojamu mokestį mokančių subjektų grupės finansinėms ataskaitoms konsoliduoti.

3.  Prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės, kurie neprivalo teikti duomenų prudenciniais tikslais, visą turtą ir bendrą rizikos poziciją, kaip apibrėžta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2 straipsnio 12 ir 13 punktus, atitinkamą ataskaitinę datą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies ba, bb arba bc punkte, nustato ir pateikia atitinkamai NKI 5 straipsnyje nustatyta tvarka. Mokestį mokančio filialo atveju to filialo valdytojas arba, nesant valdytojo, mokestį mokantį filialą steigiančios kredito įstaigos valdymo organas patvirtina mokestį mokančio filialo visą turtą, tuo tikslu pateikdamas atitinkamai NKI vadovybės raštą.

4 straipsnis

Pranešimas apie nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto ir (arba) rizikos pozicijos sumos atėmimą

Mokesčio subjektai, ketinantys atimti patronuojamųjų įmonių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse turtą ir (arba) rizikos pozicijos sumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 straipsnio 3 dalies c punktą, apie savo sprendimą praneša ECB ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas mokestis, rugsėjo 30 d. Pranešime nurodoma, ar nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių dalies atėmimas taikomas bendros rizikos pozicijos mokestiniam veiksniui, viso turto mokestiniam veiksniui ar abiem šiems veiksniams. Jei iki mokestinio laikotarpio, už kurį skaičiuojamas mokestis, rugsėjo 30 d. toks pranešimas ECB nepateikiamas, bendra rizikos pozicija ir visas turtas nustatomi 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Jei ECB laiku pateikiamas daugiau nei vienas pranešimas, vadovaujamasi naujausiu pranešimu, kurį ECB gavo iki mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas mokestis, rugsėjo 30 d.

5 straipsnis

Formos, pagal kurias mokesčio subjektai teikia mokestinių veiksnių duomenis NKI

1.  Mokesčio subjektai, kurių mokestiniai veiksniai nustatomi pagal 3 straipsnio 2 arba 3 dalį, atitinkamus mokestinius veiksnius kasmet pateikia atitinkamai NKI iki 6 straipsnyje nurodytų pateikimo datų. Mokestiniai veiksniai pateikiami, naudojant I ir II prieduose pateiktas formas. Prižiūrimos grupės, kurios patronuojamosios įmonės yra įsteigtos nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, atveju mokesčio subjektas atitinkamo priedo tam skirtoje pastabų skiltyje paaiškina, pagal kokį metodą buvo įvykdyti 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje įtvirtinti reikalavimai.

2.  Mokesčio subjektai atitinkamai NKI pateikia auditoriaus ataskaitą arba vadovybės raštą pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalis iki 6 straipsnyje nurodytų pateikimo datų.

6 straipsnis

Pateikimo datos

1.  Mokesčio subjektai, kurių mokestiniai veiksniai nustatomi pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, teikia mokestinius veiksnius atitinkamai NKI iki darbo dienos pabaigos mokestinio laikotarpio, už kurį apskaičiuojamas mokestis, trečiojo ataskaitinio ketvirčio pateikimo datą, nurodytą Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 3 straipsnio 1 dalies b punkte, arba, jei pateikimo data yra ne darbo diena, iki kitos darbo dienos pabaigos.

2.  NKI pateikia ECB 1 dalyje nurodytus mokestinius veiksnius ne vėliau kaip iki dešimtos darbo dienos nuo 1 dalyje nurodytos pateikimo datos darbo dienos pabaigos. Po to ECB patikrina gautus duomenis per penkiolika darbo dienų nuo jų gavimo. ECB prašymu NKI paaiškina ar patikslina duomenis.

3.  ECB suteikia kiekvienam mokesčio subjektui galimybę susipažinti su jo mokestiniais veiksniais ne vėliau kaip iki metų, einančių po mokestinio laikotarpio, sausio 15 d. Mokesčio subjektams suteikiamas penkiolikos darbo dienų terminas pastaboms dėl mokestinių veiksnių pateikti ir pateikti svarstyti peržiūrėtus duomenis, jei, jų manymu, mokestiniai veiksniai yra neteisingi. Šis laikotarpis prasideda tą dieną, kai mokesčio subjektams suteikiama galimybė susipažinti su mokestiniais veiksniais. Po to mokestiniai veiksniai bus taikomi metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti. Į bet kokius duomenų, gautų po to laikotarpio, pakeitimus nebus atsižvelgiama ir atitinkami mokestiniai veiksniai nebus keičiami.

7 straipsnis

Duomenų kokybės patikrinimai

NKI stebi ir užtikrina iš mokesčio subjektų pagal 3 straipsnio 2 ir 3 dalis surinktų mokestinių veiksnių kokybę ir patikimumą, prieš pateikdamos juos ECB. NKI atlieka kokybės kontrolės patikrinimus, kad įvertintų, ar buvo laikomasi 3 straipsnyje nustatytos metodikos. ECB netaiso ir nekeičia mokesčio subjektų pateiktų mokestinių veiksnių duomenų. Bet kokius duomenų taisymus ar keitimus atlieka ir juos pateikia NKI mokesčio subjektai. NKI pateikia ECB bet kokius NKI gautus pataisytus ar pakeistus duomenis. Teikdamos mokestinių veiksnių duomenis, NKI: a) pateikia informaciją apie bet kokius reikšmingus tokių duomenų rodomus pokyčius ir b) praneša ECB apie priežastis, dėl kurių buvo atlikti reikšmingi duomenų pataisymai ar pakeitimai. NKI užtikrina, kad ECB gautų reikiamus duomenų pataisymus ar pakeitimus.

8 straipsnis

ECB atliekamas mokestinių veiksnių nustatymas, jei mokestinių veiksnių nėra arba jei pataisymai ar pakeitimai nepateikiami

Jei ECB neturi informacijos apie mokestinį veiksnį arba jei mokesčių subjektas pagal 6 straipsnio 3 dalį arba 7 straipsnį nepateikia laiku peržiūrėtų mokestinių veiksnių duomenų arba duomenų pataisymų ar pakeitimų, ECB pasinaudoja jam prieinama informacija trūkstamam mokestiniam veiksniui nustatyti.

9 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į Statistikos komiteto nuomonę, ECB vykdomoji valdyba turi teisę atlikti bet kokius šio sprendimo priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie daliniai pakeitimai nekeičia pagrindžiančio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio mokesčių subjektų atskaitomybės naštai. Apie visus tokius dalinius pakeitimus Vykdomoji valdyba nedelsdama praneša Valdančiajai tarybai.

10 straipsnis

Panaikinimas

1.  Sprendimas (ES) 2015/530 (ECB/2015/7) panaikinamas.

2.  Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

▼C1

Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

▼B
I PRIEDAS 

MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

Ataskaitinė data

 

PAVADINIMAS

 

 

BENDRA RIZIKOS POZICIJA

Pateikimo data

 

PFI kodas

 

 

 

 

 

LEI kodas

 

 

 

 

 

 

 Straipsnis

 

Įstaigos tipas

Rizikos pozicijos sumos šaltinis

Rizikos pozicijos suma

Pastabos

 

 

10

20

30

40

10

BENDRA RIZIKOS POZICIJA, apskaičiuota pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį

1, 2 arba 3

COREP C 02.00, 010 eilutė

 

 

20

Nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse esančių PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ DALIS

 

COREP C 06.02, 250 skiltis (SUMA)

 

 

1021

1 subjektas

 

 

 

 

1022

2 subjektas

 

 

 

 

1023

3 subjektas

 

 

 

 

1024

4 subjektas

 

 

 

 

…..

... subjektas

 

 

 

 

N

N subjektas

 

 

 

 

30

Prižiūrimos grupės VISA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, atėmus nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse esančių PATRONUOJAMŲJŲ ĮMONIŲ DALĮ: 030 straipsnis gaunamas iš 010 straipsnio atėmus 020 straipsnį ir atėmus 1021 – N straipsnių sumą

 

 

 

 

Ši forma turi būti užpildyta laikantis atskirai pateiktų nurodymų.
II PRIEDAS 

MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

Ataskaitinė data

 

PAVADINIMAS

 

 

VISAS TURTAS

Pateikimo data

 

PFI kodas

 

 

 

 

 

LEI kodas

 

 

 

 

 

 

 Straipsnis

 

Įstaigos tipas

Auditoriaus atlikto mokėjimo filialų patikrinimo arba vadovybės rašto patvirtinimas (taip/ne)

Visas turtas

Pastabos

 

 

010

020

030

040

010

VISAS TURTAS pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnio 2 arba 4 dalį

3.

 

 

 

020

VISAS TURTAS pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2 straipsnio 12 dalies b arba c punktus

4.

(taip)/(ne)

 

 

030

VISAS TURTAS pagal šio sprendimo 3 straipsnio 2 dalies b punktą: 030 straipsnis gaunamas iš 031 straipsnio atėmus 032 straipsnį pridėjus 033 straipsnį ir atėmus 034 straipsnį

2 arba 5

(taip)/(ne)

 

 

031

Visų grupės subjektų, įsteigtų dalyvaujančiose valstybėse narėse, visas turtas - privaloma

 

 

 

 

032

Dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų prižiūrimų subjektų grupės vidaus pozicijos (iš ataskaitų rinkinių, naudojamų likučiams panaikinti grupės atskaitomybės tikslais) – neprivaloma

 

 

 

 

033

Prestižas, įtrauktas į prižiūrimos grupės patronuojančiosios įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas – privaloma

 

 

 

 

034

Prestižas, priskirtas nedalyvaujančiose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms – neprivaloma

 

 

 

 

Ši forma turi būti užpildyta laikantis atskirai pateiktų nurodymų.
III PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖSprendimas (ES) 2015/530 (ECB/2015/7)

Šis sprendimas

1 straipsnis

2 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnio pirmas sakinys

3 straipsnio antras sakinys

3 straipsnis, trečias sakinys

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies antras sakinys

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

6 straipsnis

7 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

7 straipsnis

3 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

I – II priedai

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

I – II priedai

III priedas( 1 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).