02019D0038 — BG — 17.12.2019 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2158 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2019 година

относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

(преработен текст)

(ОВ L 327, 17.12.2019 г., стp. 99)


Поправено със:

►C1

Поправка, ОВ L 330, 20.12.2019, стp.  105 (2019/2158)
▼B

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/2158 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2019 година

относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2019/38)

(преработен текст)Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение се уреждат методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на налаганите на поднадзорните лица и поднадзорните групи годишни надзорни такси съгласно Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), процедурите за предоставянето на факторите за таксата от страна на задължените лица за таксата, предвиденo в член 10, параграф 3, буква бг) от посочения регламент, както и процедурите за предоставянето на тези данни от НКО на ЕЦБ.

Настоящото решение се прилага спрямо задължените лица за таксата и НКО.

Член 2

Определения

Освен ако е предвидено друго, за целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в член 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), заедно със следните определения:

1. 

„работен ден“ е ден, който не е събота, неделя или официален празник в държавата членка, в която е установен съответният НКО;

2. 

„ръководен орган“ означава ръководен съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 7 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

Член 3

Методология за определянето на факторите за таксата

1.  За поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които се прилага задължителното отчитане на информация за пруденциални цели, и за поднадзорните групи, които не са уведомили ЕЦБ съгласно член 4 за решението си да изключат активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, ЕЦБ определя съответните фактори за таксата съобразно следното:

а) 

Размерът на общата рискова експозиция за референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определя въз основа на образеца за общо отчитане (COREP) „Капиталови изисквания“ в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 (наричан по-долу „образецът за капиталови изисквания“), предоставен от НКО на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2014/29. За клон, заплащащ такса, и за два или повече клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), размерът на общата рискова експозиция е равен на нула.

б) 

Общите активи за референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба), бб) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определят въз основа на образците за докладване на финансова информация (FINREP) „Балансов отчет: активи“ в приложения III и IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014; и образците „Балансов отчет: активи“ в приложения I, II, IV и V към Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13) и елементите от модела за описание на данните при подаване на надзорна финансова информация, които се съдържат в приложение III към Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13), предоставени от НКО на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2014/29 и Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13). В случай на клон, заплащащ такса, управителят на клона или, ако той не може, ръководният орган на кредитната институция, която е учредила клона, удостоверява общите активи на клона чрез писмо от ръководството, адресирано до съответния НКО.

2.  За поднадзорните групи, за които се прилага задължителното отчитане на информация за пруденциални цели и които уведомяват ЕЦБ съгласно член 4 за решението си да изключат активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, ЕЦБ определя съответните фактори за таксата съобразно данните, изчислени от поднадзорните групи съгласно букви а) и б) по-долу и предоставени от тях на съответния НКО съгласно член 5:

а) 

общата рискова експозиция за референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определя въз основа на образеца за капиталови изисквания, от който се извлича следното:

i) 

приносът на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, към общата рискова експозиция на групата, така, както е отчетен в COREP образец „Групова платежоспособност: информация за свързаните институции“, който се съдържа в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014; и

ii) 

приносът на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, към общата рискова експозиция на групата, който не е включен в COREP образец „Групова платежоспособност: информация за свързаните институции“, така, както е отчетен съгласно приложение I към настоящото решение; и

б) 

общите активи за референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба), бб) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определят чрез агрегиране, ако са налични, на общите активи, оповестени в задължителните финансови отчети на всички поднадзорни лица от поднадзорната група, установени в участваща държава членка, или чрез агрегиране на общите активи, посочени в съответните отчетни пакети, използвани от поднадзорните лица или група кредитни институции, заплащащи таксa, за изготвянето на консолидирани отчети на равнището на групата. За да се избегне двойното преброяване, задълженото лице за таксата има възможността да премахне вътрешногруповите позиции сред всички поднадзорни лица, установени в участваща държава членка. В агрегирането се включва търговската репутация, посочена в консолидираните финансови отчети на предприятието майка в поднадзорната група; търговската репутация на дъщерни предприятия, установени в неучастваща държава членка или трета държава, се изключва по желание. Ако задълженото лице за таксата използва задължителните финансови отчети, одиторът трябва да удостовери, че общите активи отговарят на общите активи, оповестени в одитираните задължителни финансови отчети на индивидуалните поднадзорни лица. Ако задълженото лице за таксата използва отчетни пакети, общите активи, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси, трябва да бъдат удостоверени от одитор чрез извършването на адекватна проверка на използваните отчетни пакети. Във всички случаи одиторът е длъжен да потвърди, че процесът на агрегиране не се отклонява от предвидената в настоящото решение процедура и че извършеното от задълженото лице за таксата изчисление е в съответствие със счетоводния метод, използван за консолидирането на отчетите на групата лица, заплащащи такса.

3.  За поднадзорните лица и поднадзорните групи, за които не се прилага задължителното отчитане на информация за пруденциални цели, общите активи и общата рискова експозиция съгласно определенията в член 2, съответно точки 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) на референтната дата, посочена в член 10, параграф 3, буква ба), бб) или бв) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), се определят от самите тях и се предоставят на съответния НКО съгласно член 5. В случай на клон, заплащащ такса, управителят на клона или, ако той не може, ръководният орган на кредитната институция, която е учредила клона, удостоверява общите активи на клона чрез писмо от ръководството, адресирано до съответния НКО.

Член 4

Уведомление за приспадането на активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващите държави членки и трети държави

Задължените лица за таксата, които възнамеряват да изключат активите и/или размера на рисковата експозиция на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави съгласно член 10, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), уведомяват ЕЦБ за решението си най-късно до 30 септември от периода на таксуване, за който е изчислена таксата. В уведомлението се посочва дали приспадането на приноса на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, се прилага спрямо фактора за таксата„обща рискова експозиция“, фактора за таксата „общи активи“ или спрямо двата фактора. Ако ЕЦБ не получи това уведомление до 30 септември от периода на таксуване, за който е изчислена таксата, общата рискова експозиция и общите активи се определят съгласно член 3, параграф 1. Ако ЕЦБ получи в срок повече от едно уведомление, предимство има уведомлението, получено от ЕЦБ до 30 септември на периода на таксуване, за който е изчислена таксата.

Член 5

Образци за отчитане на факторите за таксите от задължените лица за таксата на НКО

1.  Задължените лица за таксата, чиито фактори за таксата се определят съгласно член 3, параграф 2 или 3, предоставят тези факторите на съответния НКО всяка година в срок до датите за предоставяне на данни, посочени в член 6. Факторите за таксата се предоставят, като се използват образците в приложения I и II. В случай на поднадзорна група с дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави, задължените лица за таксата предоставят обяснение на метода, който е използван, за да се спази член 3, параграф 2 или 3, в колоната за коментари, предназначена за тази цел в съответното приложение.

2.  Задължените лица за таксата предоставят одиторската декларация или писмото от ръководството на съответния НКО съгласно член 3, параграфи 2 и 3 в срок до датите за предоставяне на данни, посочени в член 6.

Член 6

Дати за предоставяне на данни

1.  Задължените лица за таксата, чиито фактори за таксата се определят съгласно член 3, параграфи 2 и 3, предоставят тези фактори на съответния НКО до края на работния ден на датата за предоставяне на данни за тримесечното отчитане за третото тримесечие, посочена в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, от периода на таксуване, за който е изчислена таксата, или на следващия работен ден, ако датата за предоставяне на данни не е работен ден.

2.  НКО предоставят на ЕЦБ факторите за таксата, посочени в параграф 1, най-късно до края на 10-ия работен ден след датата на предоставяне на данни, посочена в параграф 1. След това ЕЦБ проверява данните в срок до петнадесет работни дни от получаването им. НКО предоставят обяснения или уточнения за данните, ако това бъде поискано от ЕЦБ.

3.  ЕЦБ предоставя достъп на всяко задължено лице до съответните му фактори за таксата най-късно до 15 януари на годината, следваща периода на таксуване. Ако считат, че факторите за таксата са неверни, задължените лица разполагат със срок от петнадесет работни дни, за да предоставят коментари по тях и преразгледани данни. Този срок започва да тече от деня, в който задължените лица са имали възможност да осъществят достъп до факторите за таксата. След изтичането на този срок факторите за таксата се прилагат за изчисляването на годишните надзорни такси. Промените на данните, получени след този срок, няма да се вземат предвид и няма да доведат до промяна на факторите за таксата.

Член 7

Проверки на качеството на данните

Преди да ги предоставят на ЕЦБ, НКО наблюдават и гарантират качеството и надеждността на данните относно факторите за таксата, събрани от задължените лица съгласно член 3, параграфи 2 и 3. НКО извършват проверки на качеството на данните, за да преценят дали е спазена методологията, посочена в член 3. ЕЦБ не може да коригира или променя данните относно факторите за таксата, предоставени от задължените лица за таксата. Корекции или промени в данните се извършват от задължените лица за таксата, които ги предоставят на НКО. НКО предоставят на ЕЦБ получените от тях коригирани или променени данни. Когато предоставят данни относно факторите за таксата, НКО: а) предоставят информация относно значимите промени, към които насочват тези данни; и б) уведомяват ЕЦБ за причините, на които се дължат значимите корекции или промени в тях. НКО са длъжни да гарантират, че ЕЦБ получава необходимите корекции или промени на данните.

Член 8

Определяне на факторите за таксата от ЕЦБ в случай на липса на фактори за таксата или непредоставяне на корекции или промени

В случай че ЕЦБ не разполага с фактор за таксата или задълженото лице за таксата не е предоставило навреме преразгледани данни или корекции или промени на данните във връзка с факторите за таксата съгласно член 6, параграф 3 или 7, ЕЦБ използва информацията, с която разполага, за да определи липсващия фактор.

Член 9

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становището на Комитета по статистика, Изпълнителният съвет на ЕЦБ има право да прави технически изменения в приложенията към настоящото решение, при условие че тези изменения не променят заложената концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността за задължените лица за таксата. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко подобно изменение.

Член 10

Отмяна

1.  Решение (ЕС) 2015/530 (ЕЦБ/2015/7) се отменя.

2.  Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 11

Влизане в сила

▼C1

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2020 г.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ

Референтна дата

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

Дата на предоставяне

 

Код на парично-финансовата институция

 

 

 

 

 

Идентификационен код на правен субект (LEI)

 

 

 

 

 

 

 Позиция

 

Вид институция

Източник на размера на рисковата експозиция

Размер на рисковата експозиция

Коментари

 

 

10

20

30

40

10

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ съгласно определението в член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(1), (2), (3) или (3)

COREP C 02.00, ред 010

 

 

20

ПРИНОС НА ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в неучастващи държави членки и трети държави

 

COREP C 06.02, колона 250 (SUM)

 

 

1021

Лице 1

 

 

 

 

1022

Лице 2

 

 

 

 

1023

Лице 3

 

 

 

 

1024

Лице 4

 

 

 

 

…..

Лице …

 

 

 

 

N

Лице N

 

 

 

 

30

РАЗМЕР НА ОБЩАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ на поднадзорната група с приспадане на ПРИНОСА НА ДЪЩЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ в неучастващи държави членки и трети държави: позиция 030 е равна на 010 минус 020 минус сбора от позиции от 1021 до N

 

 

 

 

Моля, попълнете настоящия образец съгласно предоставените отделно указания
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ

Референтна дата

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

ОБЩО АКТИВИ

Дата на предоставяне

 

Код на парично-финансовата институция

 

 

 

 

 

Идентификационен код на правен субект (LEI)

 

 

 

 

 

 

 Позиция

 

Вид институция

Потвърждение на одиторската проверка или на писмото от ръководството за клоновете, заплащащи такса (Да/Не)

Общи активи

Коментари

 

 

010

020

030

040

010

ОБЩИ АКТИВИ в съответствие с член 51, параграф 2 или 4 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17)

(3)

 

 

 

020

ОБЩИ АКТИВИ в съответствие с член 2, точка 12, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

(4)

(ДА)/(НЕ)

 

 

030

ОБЩИ АКТИВИ в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от настоящото решение: позиция 030 е равна на 031 минус 032 плюс 033 минус 034

(2) или (5)

(ДА)/(НЕ)

 

 

031

Общи активи на всички лица от групата, установени в участващи държави членки – задължително

 

 

 

 

032

Вътрешногрупови позиции сред поднадзорните лица, установени в участващи държави членки (от отчетните пакети, използвани за премахването на балансите за целите на груповата отчетност) – по желание

 

 

 

 

033

Търговска репутация, включена в консолидираните финансови отчети на предприятието майка в поднадзорната група – задължително

 

 

 

 

034

Търговска репутация, разпределена на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави – по желание

 

 

 

 

Моля, попълнете настоящия образец съгласно предоставените отделно указания.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРешение (ЕС) 2015/530 (ЕЦБ/2015/7)

Настоящото решение

Член 1

Член 2

Член 1

Член 2

Член 4

Член 3, първо изречение

Член 3, второ изречение

Член 3, трето изречение

Член 4

Член 5

Член 6

Член 5, параграф 1, второ изречение

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 1, трето изречение

Член 6

Член 7

Член 5, параграф 1, първо изречение

Член 7

Член 3

Член 8

Член 9

Член 10

Приложения I – II

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Приложения I – II

Приложение III( 1 ) Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).