EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0038-20191217

Consolidated text: Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2158 határozata (2019. december 5.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/2019-12-17

02019D0038 — HU — 17.12.2019 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/2158 HATÁROZATA

(2019. december 5.)

az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38)

(átdolgozás)

(HL L 327, 2019.12.17., 99. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 330, 20.12.2019, o 105 (2019/2158)
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/2158 HATÁROZATA

(2019. december 5.)

az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról (EKB/2019/38)

(átdolgozás)1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat rendelkezik az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) szerinti, a felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok tekintetében kivetésre kerülő éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásokról, a rendelet 10. cikke (3) bekezdésének bd) pontjában említett díjtényezőknek a díjfizetésre kötelezettek által történő benyújtásáról, továbbá az ezen adatoknak az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB részére történő megküldésére vonatkozó eljárásokról.

E határozat a díjfizetésre kötelezettekre és az illetékes nemzeti hatóságokra alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában eltérő rendelkezés hiányában az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, az alábbi fogalommeghatározással együtt:

1. 

„munkanap”: a szombat, a vasárnap és az érintett illetékes nemzeti hatóság székhelye szerinti tagállam munkaszüneti napjai kivételével minden nap;

2. 

„vezető testület”: a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikke 7. pontjának meghatározása szerinti vezető testület.

3. cikk

A díjtényezők kiszámítására vonatkozó módszertan

(1)  Azon felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok esetében, amelyekre prudenciális célú adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik, és azon felügyelt csoportok esetében, amelyek nem értesítették az EKB-t a 4. cikk szerint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományának és/vagy kockázati kitettségének kizárására vonatkozó döntésükről, az EKB a következők szerint határozza meg a vonatkozó díjtényezőket.

a) 

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének ba) vagy bc) pontjában meghatározott vonatkozó referencia-időpont szerinti teljes kockázati kitettséget az egységes adatszolgáltatás (COREP) 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő „tőkekövetelmények” táblájára (a továbbiakban: tőkekövetelmények-tábla) hivatkozással kell meghatározni, ahogyan azt az illetékes nemzeti hatóságok benyújtották az EKB részére az EKB/2014/29 határozat szerint. Díjfizető fióktelep és az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 3. cikkének (3) bekezdése szerint egy fióktelepnek tekintendő két vagy több díjfizető fióktelep esetében a teljes kockázati kitettség értéke nulla.

b) 

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének ba), bb) vagy bc) pontjában meghatározott vonatkozó referencia-időpont szerinti teljes eszközállományt a pénzügyi adatszolgáltatás (FINREP) 680/2014/EU végrehajtási rendelet III. és IV. mellékletében szereplő „mérleg: eszközök” táblájára, valamint az (EU) 2015/534 rendelet (EKB/2015/13) I., II., IV. és V. mellékletében szereplő „mérleg: eszközök” táblákra és a III. mellékletben szereplő pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás adatpontjaira hivatkozással kell meghatározni, ahogyan azt az illetékes nemzeti hatóságok benyújtották az EKB részére az EKB/2014/29 határozat és az (EU) 2015/534 rendelet (EKB/2015/13) szerint. Díjfizető fióktelep esetében a fióktelep vezetője, vagy a vezető távollétében a díjfizető fióktelepet létrehozó hitelintézet vezető testülete az érintett illetékes nemzeti hatóságnak benyújtott vezetői levéllel hitelesíti a díjfizető fióktelep teljes eszközállományát.

(2)  Azon felügyelt csoportok esetében, amelyekre prudenciális célú adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik és értesítik az EKB-t a 4. cikk szerint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományának és/vagy kockázati kitettségének kizárásáról, az EKB határozza meg a vonatkozó díjtényezőket a felügyelt csoportok által az alábbi a) és b) pontoknak megfelelően kiszámított adatok alapján, amelyet az 5. cikk szerint benyújtottak az érintett illetékes nemzeti hatóságnak.

a) 

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének ba) vagy bc) pontjában meghatározott vonatkozó referencia-időpont teljes kockázati kitettségét a tőkekövetelmények-táblára hivatkozással kell meghatározni, amelyből le kell vonni a következőket:

i. 

azon leányvállalatoknak a csoport teljes kockázati kitettségéhez való hozzájárulását, amelyek a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban kerültek létrehozásra, a COREP 680/2014/EU végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő „csoportszintű szavatolótőke-megfelelés: információk a csoportba tartozó szervezetekről” tábla alapján történő jelentés szerint; és

ii. 

azon leányvállalatoknak a csoport teljes kockázati kitettségéhez való hozzájárulását, amelyek a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban kerültek létrehozásra, és nem szerepelnek a „csoportszintű szavatolótőke-megfelelés: információk a csoportba tartozó szervezetekről” táblázatban, és az e határozat I. melléklete alapján történő jelentés szerint.

b) 

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének ba), bb) vagy bc) pontjában meghatározott vonatkozó referencia-időpont teljes eszközállományát a felügyelt csoporton belül a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi felügyelt szervezet jogszabályban előírt pénzügyi kimutatásaiban feltüntetett teljes eszközállományának összesítése útján kell meghatározni, amennyiben ezek rendelkezésre állnak, vagy egyébként a felügyelt szervezetek által vagy a díjfizető hitelintézetek csoportja által a csoportszintű konszolidált beszámolók elkészítéséhez használt vonatkozó beszámolási csomag(ok)ban feltüntetett teljes eszközállomány összesítése útján. A kettős figyelembevétel elkerülése érdekében a díjfizetésre kötelezettnek lehetősége van a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi felügyelt szervezet közötti csoporton belüli pozíciók kiszűrésére. A felügyelt csoport anyavállalatának konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő cégértéket (goodwill) be kell vonni az összesítésbe; a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatokhoz hozzárendelt cégérték kizárása választható. Amennyiben a díjfizetésre kötelezett jogszabályban előírt pénzügyi kimutatásokat használ fel, könyvvizsgálónak kell hitelesítenie, hogy a teljes eszközállomány megfelel az egyes felügyelt szervezetek auditált, jogszabályban előírt pénzügyi kimutatásaiban feltüntetett teljes eszközállománynak. Amennyiben a díjfizetésre kötelezett beszámolási csomagokat használ fel, az éves felügyeleti díjak kiszámításához felhasznált teljes eszközállományt a felhasznált beszámolási csomagok megfelelő ellenőrzése útján könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. A könyvvizsgálónak minden esetben meg kell erősítenie, hogy az összesítési eljárás nem tér el az e határozatban rögzített eljárástól, és hogy a díjfizetésre kötelezett által elvégzett számítás összhangban áll a díjfizető szervezetek csoportja beszámolóinak konszolidálásához használt számviteli módszerrel.

(3)  Azon felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok, amelyekre nem vonatkozik prudenciális célú adatszolgáltatási kötelezettség, az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének ba), bb) vagy bc) pontjában meghatározott vonatkozó referencia-időpont szerinti, az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 2. cikkének 12. és 13. pontjában meghatározott teljes eszközállományt és teljes kockázati kitettséget maguk határozzák meg és benyújtják az érintett illetékes nemzeti hatóságnak az 5. cikk szerint. Díjfizető fióktelep esetében a fióktelep vezetője, vagy a vezető távollétében a díjfizető fióktelepet létrehozó hitelintézet vezető testülete az érintett illetékes nemzeti hatóságnak benyújtott vezetői levéllel hitelesíti a díjfizető fióktelep teljes eszközállományát.

4. cikk

Értesítés a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományának és/vagy kockázati kitettségének levonásáról

Azoknak a díjfizetésre kötelezetteknek, amelyeknek szándékában áll kizárni az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok eszközállományát és/vagy kockázati kitettségének összegét, legkésőbb a díj kiszámításával érintett díjfizetési időszak szeptember 30-áig értesíteniük kell az EKB-t a döntésükről. Az értesítésnek meg kell jelölnie, hogy a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatok hozzájárulásának levonása a teljes kockázati kitettség díjtényezőre, a teljes eszközállomány díjtényezőre vagy mindkettőre vonatkozik-e. Ha az EKB a díj kiszámításával érintett díjfizetési időszak szeptember 30-áig nem kap ilyen értesítést, akkor a teljes kockázati kitettséget és a teljes eszközállományt a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban kell meghatározni. Amennyiben egynél több értesítés érkezik be időben az EKB-hoz, a díj kiszámításával érintett díjfizetési időszak szeptember 30-áig az EKB-hoz beérkezett utolsó értesítés az irányadó.

5. cikk

A díjtényezőknek a díjfizetésre kötelezettek által az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő benyújtására szolgáló táblák

(1)  Azon díjfizetésre kötelezettek, amelyek díjtényezőit a 3. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint határozzák meg, a 6. cikkben meghatározott beküldési határidők szerint évente nyújtják be a díjtényezőket az érintett illetékes nemzeti hatóság részére. A díjtényezőket az I. és II. mellékletben szereplő táblák felhasználásával kell benyújtani. Olyan felügyelt csoport esetén, amely a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott leányvállalatokkal rendelkezik, a díjfizetésre kötelezett a megfelelő mellékletben erre szolgáló megjegyzések rovatban magyarázattal szolgál a 3. cikk (2) vagy (3) bekezdésének való megfelelés érdekében használt módszerre vonatkozóan.

(2)  A díjfizetésre kötelezettek a 3. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti könyvvizsgálói nyilatkozatot vagy vezetői levelet a 6. cikkben meghatározott beküldési határidőkön belül megküldik az érintett illetékes nemzeti hatóságoknak.

6. cikk

Beküldési határidők

(1)  Azon díjfizetésre kötelezettek, amelyek díjtényezőit a 3. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint határozzák meg, a díjtényezőket a díj kiszámításával érintett díjfizetési időszak 680/2014/EU végrehajtási rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti harmadik negyedévi adatszolgáltatásának beküldési határidejéig küldik meg az érintett illetékes nemzeti hatóságnak, vagy a következő munkanapon, ha a beküldési határidő nem munkanap.

(2)  Az illetékes nemzeti hatóságok az (1) bekezdésben említett díjtényezőket legkésőbb az (1) bekezdésben megjelölt beküldési határidőt követő 10. munkanap végéig megküldik az EKB-nak. Ezt követően az EKB a beérkezett adatokat a kézhezvételtől számított tizenöt munkanapon belül ellenőrzi. Az EKB kérésére az illetékes nemzeti hatóságok magyarázattal vagy pontosítással szolgálnak az adatokra vonatkozóan.

(3)  Az EKB valamennyi díjfizetésre kötelezett számára hozzáférést biztosít a díjtényezőikhez, legkésőbb a díjfizetési időszakot követő év január 15-éig. A díjfizetésre kötelezetteknek tizenöt munkanap áll rendelkezésére arra, hogy észrevételt tegyenek a díjtényezőkre vonatkozó adatokra és felülvizsgált adatokat nyújtsanak be megfontolásra, amennyiben úgy vélik, hogy a díjtényezők hibásak. Ez az időszak azon a napon kezdődik, amikor a díjfizetésre kötelezettnek lehetősége nyílik hozzáférni a díjtényezőkhöz. Ezt követően a díjtényezők felhasználásra kerülnek az éves felügyeleti díjak kiszámításához. Az ezen időpontot követően beérkezett adatokat nem veszik figyelembe és ennek megfelelően azok nem eredményezik a díjtényezők változását.

7. cikk

Adatminőségi ellenőrzések

Az EKB részére történő beküldést megelőzően az illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzik és biztosítják a díjfizetésre kötelezettektől a 3. cikk (2) és (3) bekezdése alapján gyűjtött díjtényezők minőségét és megbízhatóságát. Az illetékes nemzeti hatóságok minőség-ellenőrzéseket végeznek annak értékelése érdekében, hogy követik-e a 3. cikkben rögzített módszertant. Az EKB nem javítja ki vagy módosítja a díjfizetésre kötelezettek által biztosított, a díjtényezőkre vonatkozó adatokat. Az adatok bármely javítását vagy módosítását a díjfizetésre kötelezetteknek kell elvégezniük és az illetékes nemzeti hatóságokhoz benyújtaniuk. Az illetékes nemzeti hatóságok megküldik az EKB-nak a hozzájuk beérkezett javított vagy módosított adatokat. A díjtényezőkre vonatkozó adatok megküldése során az illetékes nemzeti hatóságok: a) információkkal szolgálnak az ezen adatok által jelzett jelentős fejleményekről; és b) közlik az EKB-val az adatok bármely jelentős javításának vagy módosításának indokait. Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, hogy az EKB megkapja az adatok szükséges javítását vagy módosítását.

8. cikk

A díjtényezők EKB általi meghatározása a díjtényezők rendelkezésre nem állása vagy a szükséges javítások vagy módosítások benyújtásának elmulasztása esetén

Amennyiben valamely díjtényező nem áll az EKB rendelkezésére, vagy a díjfizetésre kötelezett nem nyújt be időben felülvizsgált adatokat vagy a díjtényezőkre vonatkozó adatok szükséges javítását vagy módosítását a 6. cikk (3) bekezdésével vagy a 7. cikkel összhangban, az EKB a hiányzó díjtényezőt a rendelkezésére álló információk felhasználásával határozza meg.

9. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a Statisztikai Bizottság véleményét, jogosult e határozat mellékleteiben technikai módosítások végrehajtására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással a díjfizetésre kötelezettek adatszolgáltatási terheire. Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Kormányzótanácsot az ilyen módosításokról.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  Az (EU) 2015/530 határozat (EKB/2015/7) ezennel hatályát veszti.

(2)  A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó bármely utalást az ezen határozatra vonatkozó hivatkozásként kell értelmezni, és azok a III. mellékletben lévő megfelelési táblázattal összhangban értelmezendőek.

11. cikk

Hatálybalépés

▼C1

Ez a határozat 2020. január 1-jén lép hatályba.

▼B
I. MELLÉKLET 

DÍJAK KISZÁMÍTÁSA

Referenciaadatok

 

NÉV

 

 

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉG

Benyújtás időpontja

 

MPI-kód

 

 

 

 

 

LEI-kód

 

 

 

 

 

 

 Tétel

 

Intézmény típusa

Kockázati kitettségérték forrása

Kockázati kitettségérték

Megjegyzések

 

 

010

020

030

040

010

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉG az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikkének (3) bekezdése szerint számítva

(1), (2) vagy (3)

COREP C 02.00, 010 sor

 

 

020

a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott LEÁNYVÁLLALATOK HOZZÁJÁRULÁSA

 

COREP C 06.02, 250 oszlop (ÖSSZEG)

 

 

1021

1. szervezet

 

 

 

 

1022

2. szervezet

 

 

 

 

1023

3. szervezet

 

 

 

 

1024

4. szervezet

 

 

 

 

…..

... szervezet

 

 

 

 

N

N. szervezet

 

 

 

 

030

a felügyelt csoport TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik országokban létrehozott LEÁNYVÁLLALATOK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK levonásával: a 030 tétel egyenlő 010 mínusz 020 mínusz az 1021 – N tételek összege

 

 

 

 

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy e tábla a külön megadott utasításoknak megfelelően kerüljön kitöltésre.
II. MELLÉKLET 

DÍJAK KISZÁMÍTÁSA

Referenciaadatok

 

NÉV

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Benyújtás időpontja

 

MPI-kód

 

 

 

 

 

LEI-kód

 

 

 

 

 

 

 Tétel

 

Intézmény típusa

A könyvvizsgáló általi ellenőrzés vagy a díjfizető fióktelepekre vonatkozó vezetői nyilatkozat megerősítése (Igen/Nem)

Eszközök összesen

Megjegyzések

 

 

010

020

030

040

010

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikkének (2) vagy (4) bekezdésével összhangban

(3)

 

 

 

020

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN a 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 2. cikke (12) bekezdésének b) vagy c) pontjával összhangban

(4)

IGEN/NEM

 

 

030

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN e határozat 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban: a 030 tétel egyenlő 031 mínusz 032 plusz 033 mínusz 034

(2) vagy (5)

IGEN/NEM

 

 

031

A csoport mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi szervezetének eszközei összesen – kötelező

 

 

 

 

032

A mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező felügyelt szervezetek közötti csoporton belüli pozíciók (a csoportos adatszolgáltatás céljára az egyenlegek kiszűréséhez használt beszámolócsomagokból) – választható

 

 

 

 

033

A felügyelt csoport anyavállalatának konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő cégérték (goodwill) – kötelező

 

 

 

 

034

A mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban vagy harmadik országokban létrehozott leányvállalatokhoz hozzárendelt cégérték – választható

 

 

 

 

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy e tábla a külön megadott utasításoknak megfelelően kerüljön kitöltésre.
III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATAz (EU) 2015/530 határozat (ECB/2015/7)

Ezen határozat

1. cikk

2. cikk

1. cikk

2. cikk

4. cikk

3. cikk első mondat

3. cikk második mondat

3. cikk harmadik mondat

4. cikk

5. cikk

6. cikk

5. cikk (1) bekezdés, második mondat

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés, harmadik mondat

6. cikk

7. cikk

5. cikk (1) bekezdés, első mondat

7. cikk

3. cikk

8. cikk

9. cikk

10. cikk

I–II. melléklet

8. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk

I–II. melléklet

III. melléklet( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

Top