EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0038-20191217

Consolidated text: Euroopa keskpanga otsus (EL) 2019/2158, 5. detsember 2019, iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/2019-12-17

02019D0038 — ET — 17.12.2019 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/2158,

5. detsember 2019,

iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)

(uuesti sõnastatud)

(ELT L 327 17.12.2019, lk 99)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 330, 20.12.2019, lk  106 (2019/2158)
▼B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/2158,

5. detsember 2019,

iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise meetodite ja korra kohta (EKP/2019/38)

(uuesti sõnastatud)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolev otsus kehtestab metoodika ja korra järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide suhtes kohaldatavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamisel kasutatavate tasutegurite määratlemiseks ja kogumiseks määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) alusel ning tasuvõlgnike poolt tasutegurite esitamiseks selle määruse artikli 10 lõike 3 punkti bd alusel; samuti korra riiklike pädevate asutuste poolt nende andmete esitamiseks EKP-le.

Käesolevat otsust kohaldatakse tasuvõlgnike ja riiklike pädevate asutuste suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva otsuses kasutatakse määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artiklis 2 toodud mõisteid, kui ei ole sätestatud teisiti, ning järgmisi mõisteid:

1. 

„tööpäev“ – päev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega riiklik püha, liikmesriigis, kus asjaomane riiklik pädev asutus on asutatud;

2. 

„juhtorgan“ – juhtorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ( 1 ) artikli 3 lõike 1 punkti 7 määratluses.

Artikkel 3

Tasutegurite arvutamise metoodika

1.  Järelevalve alla kuuluvate üksuste ja järelevalve alla kuuluvate gruppide puhul, kelle suhtes kohaldatakse usaldatavusnõuete täitmise eesmärgil kohustuslikku aruandlust, ning järelevalve alla kuuluvate gruppide puhul, kes ei teatanud EKP-le kooskõlas artikliga 4 oma otsusest mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja/või riskipositsiooni summa välja jätta, määrab EKP vastavad tasutegurid järgmiselt.

a) 

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktis ba või bc osutatud aruandekuupäeva koguriskipositsiooni kindlaksmääramisel lähtutakse rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisas sätestatud ühise aruandluse (COREP) omavahendite nõuete vormist (edaspidi „omavahendite nõuete vorm“), mille riiklikud pädevad asutused on esitanud EKP-le vastavalt otsusele EKP/2014/29. Tasu maksva filiaali ja kahe või enama tasu maksva filiaali puhul, mida käsitatakse määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 3 lõike 3 kohaselt ühe filiaalina, on koguriskipositsioon null.

b) 

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktis ba, bb või bc osutatud asjaomase aruandekuupäeva koguvara kindlaksmääramisel lähtutakse rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 III ja IV lisas sätestatud finantsaruandluse vormist (FINREP) „Bilanss: varad“ ning määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) I, II, IV ja V lisas sätestatud vormidest „Bilanss: varad“ ja III lisas sätestatud järelevalvealase finantsteabe andmepunktidest, mille riiklikud pädevad asutused esitavad EKP-le kooskõlas otsusega EKP/2014/29 ja määrusega (EL) 2015/534 (EKP/2015/13). Tasu maksva filiaali puhul tõendab selle filiaali juht või, kui juht ei ole kättesaadav, tasu maksva filiaali asutanud krediidiasutuse juhtorgan, tasu maksva filiaali koguvara ja esitab asjaomasele riiklikule pädevale asutusele auditikirja.

2.  Järelevalve alla kuuluvate gruppide puhul, kelle suhtes kohaldatakse usaldatavusnõuete täitmise eesmärgil kohustuslikku aruandlust ja kes teatavad EKP-le kooskõlas artikliga 4 oma otsusest mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja/või riskipositsiooni summa välja jätta, määrab EKP vastavad tasutegurid andmete põhjal, mis need järelevalve alla kuuluvad grupid on arvutanud kooskõlas punktidega a ja b allpool ning esitanud asjaomasele riiklikule pädevale asutusele kooskõlas artikliga 5.

a) 

Koguriskipositsioon asjaomasel aruandekuupäeval, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktis ba või bc, määratakse kindlaks omavahendite nõuete vormi alusel, millest arvatakse maha:

i) 

mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate osa grupi koguriskipositsioonis nagu see on esitatud COREPi vormil „Konsolideerimisgrupi maksevõime: teave seotud osapoolte kohta“, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisas (edaspidi „konsolideerimisgrupi maksevõime vorm (teave seotud osapoolte kohta)“) ja

ii) 

mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate osa grupi koguriskipositsioonis, mis ei esine konsolideerimisgrupi maksevõime (teave seotud osapoolte kohta) vormil ja esitatakse käesoleva otsuse I lisa kohaselt.

b) 

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktis ba, bb või bc osutatud asjaomase aruandekuupäeva koguvara määratakse, agregeerides järelevalve alla kuuluva grupi poolt osalevas liikmesriigis asutatud kõikide järelevalve alla kuuluvate üksuste seadusega nõutavates finantsaruannetes esitatud koguvara, kui see on kättesaadav, või agrereerides koguvara, mis on esitatud asjaomastes aruandluskogumi(te)s, mida kasutavad järelevalve alla kuuluvad üksused või tasu maksev krediidiasutuste grupp grupi tasandil konsolideeritud aruandluses. Topeltarvestuse vältimiseks võib tasuvõlgnik kõrvale jätta grupisisesed positsioonid järelevalve alla kuuluva grupi osalevas liikmesriigis asutatud järelevalve alla kuuluvate üksuste vahel. Agregeerimises tuleb kajastada järelevalve alla kuuluva grupi emaettevõtja konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud firmaväärtust; soovi korral võib firmaväärtuse välja jätta mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjatele omistatud osas. Kui tasuvõlgnik kasutab seadusega nõutavaid finantsaruandeid, peab audiitor kinnitama, et koguvara vastab üksikute järelevalve alla kuuluvate üksuste auditeeritud seadusega nõutavates finantsaruannetes esitatud koguvarale. Kui tasuvõlgnik kasutab aruandluskogumit, peab audiitor kinnitama iga-aastaste järelevalvetasude arvutamisel kasutatud koguvara, kohaselt kontrollides kasutatud aruandluskogumeid. Kõikidel juhtudel peab audiitor kinnitama, et agregeerimine ei kaldu kõrvale käesolevas otsuses sätestatud korrast ja et tasuvõlgniku teostatud arvutus vastab tasu maksvate üksuste grupi konsolideeritud raamatupidamises kasutatavale raamatupidamismeetodile.

3.  Järelevalve alla kuuluvad üksused ja järelevalve alla kuuluvad grupid, kelle suhtes ei kohaldata kohustuslikku aruandlust usaldatavusnõuete täitmise eesmärgil, määravad koguvara ja koguriskipositsiooni ise määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 2 punktide 12 ja 13 kohaselt asjaomaseks aruandekuupäevaks määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punkti ba, bb või bc kohaselt ning esitavad selle riiklikule pädevale asutusele kooskõlas artikliga 5. Tasu maksva filiaali puhul tõendab selle filiaali juht või, kui juht ei ole kättesaadav, tasu maksva filiaali asutanud krediidiasutuse juhtorgan, tasu maksva filiaali koguvara ja esitab asjaomasele riiklikule pädevale asutusele auditikirja.

Artikkel 4

Teade mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varade ja/või riskipositsiooni summa mahaarvamise kohta

Tasuvõlgnikud, kes kavatsevad mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja/või riskipositsiooni summa välja jätta kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 10 lõike 3 punktiga c, teatavad oma otsusest EKP-le hiljemalt 30 septembril selles tasuperioodis, mille kohta tasu arvutatakse. Teates tuleb osutada, kas mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate osa välja jätmist kohaldatakse kogu riskipositsiooni tasuteguri suhtes, koguvara tasuteguri suhtes või mõlema suhtes. Kui EKP ei ole seda teadet saanud 30. septembriks tasuperioodil, mille kohta tasu arvutatakse, määratakse koguriskipositsioon ja koguvara kooskõlas artikli 3 lõikega 1. Kui EKP saab selle tähtaja jooksul mitu teadet, võetakse arvesse viimane teade, mille EKP on saanud 30. septembriks tasuperioodil, mille kohta tasu arvutatakse.

Artikkel 5

Aruandlusvormid tasuvõlgnikele tasutegurite esitamiseks riiklikele pädevatele asutustele

1.  Tasuvõlgnikud, kelle tasu määratakse kooskõlas artikli 3 lõigetega 2 või 3, esitavad tasutegurid kord aastas asjaomasele riiklikule pädevale asutusele artiklis 6 sätestatud aruande esitamise kuupäevadel. Tasutegurid esitatakse I ja II lisa vormidel. Järelevalve alla kuuluva grupi puhul, kelle tütarettevõtjad on asutatud mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides, esitab tasuvõlgnik selgitused meetodi kohta, mida kohaldati artikli 3 lõigete 2 või 3 järgimiseks, asjakohases lisas osutatud märkuste veerus.

2.  Tasuvõlgnikud esitavad auditiaruande või auditikirja, mis vastab artikli 3 lõigetele 2 ja 3, asjaomasele riiklikule pädevale asutusele artiklis 6 sätestatud aruande esitamise kuupäevadel.

Artikkel 6

Aruande esitamise kuupäevad

1.  Kvartaliaruande kolmanda kvartali (mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 artikli 3 lõike 1 punktis b) tasutegurite kohta tasuperioodil, mille kohta tasu arvutatakse, esitavad tasuvõlgnikud, kelle tasutegurid määratakse kooskõlas artikli 3 lõigetega 2 ja 3, asjaomasele riiklikule pädevale asutusele aruande esitamise kuupäeva tööpäeva lõpuks või järgmisel tööpäeval, kui aruande esitamise kuupäev ei ole tööpäev.

2.  Riiklikud pädevad asutused esitavad esimeses lõikes osutatud tasutegurid EKP-le hiljemalt esimeses lõikes sätestatud aruande esitamise kuupäevale järgneva 10. tööpäeva lõpuks. Seejärel kontrollib EKP saadud andmeid 15 tööpäeva jooksul alates nende saamisest. EKP taotluse korral peab riiklik pädev asutus andmeid selgitama või täpsustama.

3.  EKP võimaldab kõikidele tasuvõlgnikele juurdepääsu nende tasuteguritele kuni tasuperioodile järgneva aasta 15. jaanuarini. Tasuvõlgnikud võivad esitada tasutegurite kohta märkusi ja parandatud andmeid 15 tööpäeva jooksul, kui nad leiavad, et tasutegurid ei ole õiged. See tähtaeg algab kuupäeval, mil tasuvõlgnikele on võimaldatud juurdepääs tasuteguritele. Seejärel kohaldatakse tasutegureid iga-aastaste järelevalvetasude arvutamisel. Pärast selle tähtaja lõppu saadud muudatusi ei võeta arvesse ja seega ei muuda need tasutegureid.

Artikkel 7

Andmete kvaliteedi kontroll

Riiklikud pädevad asutused jälgivad tasuvõlgnikelt artikli 3 lõigete 2 ja 3 alusel kogutud tasutegurite kvaliteeti ja usaldusväärsust ning tagavad selle enne EKP-le esitamist. Riiklikud pädevad asutused kohaldavad kvaliteedikontrolli, et hinnata, kas artikli 3 metoodikat on kohaldatud. EKP ei paranda ega muuda tasuvõlgnike poolt tasutegurite kohta esitatud andmeid. Andmeid peavad parandama ja muutma tasuvõlgnikud ja esitama need riiklikele pädevatele asutustele. Riiklikud pädevad asutused esitavad EKP-le nende poolt saadud parandatud või muudetud andmed. Andmete esitamisel tasutegurite kohta peavad riiklikud pädevad asutused: a) esitama teabe nendest andmetest tuleneva mis tahes olulise arengu kohta; ja b) teatama EKP-le andmete oluliste paranduste või muudatuste põhjused. Riiklikud pädevad asutused tagavad, et EKP saab andmete vajalikud parandused või muudatused.

Artikkel 8

Tasutegurite kindlaksmääramine EKP poolt, kui nõutavaid parandusi või muudatusi ei ole saadud või esitatud

Kui tasutegur ei ole EKP-le kättesaadav või tasuvõlgnik ei ole õigeaegselt esitanud tasutegurite andmete muudatusi või parandusi kooskõlas artikli 6 lõikega 3 või artikliga 7, kasutab EKP puuduva tasuteguri määramiseks kättesaadavat teavet.

Artikkel 9

Muudatuste tegemise lihtsustatud kord

Võttes arvesse statistikakomitee seisukohti, on EKP juhatusel õigus teha käesoleva otsuse lisades tehnilisi muudatusi, tingimusel et need ei muuda määruse aluspõhimõtteid ega mõjuta tasuvõlgnike aruandluskoormust. EKP juhatus teavitab EKP nõukogu sellisest muudatusest põhjendamatu viivituseta.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

1.  Käesolevaga tunnistatakse otsus (EL) 2015/530 (EKP/2015/7) kehtetuks.

2.  Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitletakse viidetena käesolevale otsusele ja lähtuda tuleb vastavustabelist III lisas.

Artikkel 11

Jõustumine

▼C1

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2020.

▼B
I LISA 

TASUDE ARVUTAMINE

Aruandekuupäev

 

NIMI

 

 

KOGURISKIPOSITSIOON

Esitamise kuupäev

 

Rahaloomeasutuse kood

 

 

 

 

 

LEI kood

 

 

 

 

 

 

 Kirje

 

Asutuse liik

Koguriskipositsiooni allikas

Koguriskipositsiooni summa

Märkused

 

 

10

20

30

40

10

Koguriskipositsioon, mis arvutatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3

(1), (2) või (3)

COREP C 02.00, rida 010

 

 

20

Mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides olevate tütarettevõtjate osa

 

COREP C06.02, col 250 (SUM)

 

 

1021

Üksus 1

 

 

 

 

1022

Üksus 2

 

 

 

 

1023

Üksus 3

 

 

 

 

1024

Üksus 4

 

 

 

 

…..

Üksus …

 

 

 

 

N

Üksus N

 

 

 

 

30

Järelevalve alla kuuluva grupi koguriskipositsioon, millest lahutatakse mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides olevate tütarettevõtjate osa: 030 võrdub 010 miinus 020 miinus kirjete 1021 kuni N summa

 

 

 

 

Vorm tuleb täita kooskõlas eraldi antud juhistega
II LISA 

TASUDE ARVUTAMINE

Aruandekuupäev

 

NIMI

 

 

VARAD KOKKU

Esitamise kuupäev

 

Rahaloomeasutuse kood

 

 

 

 

 

LEI kood

 

 

 

 

 

 

 Kirje

 

Asutuse liik

Audiitorkontrolli kinnitus või auditikiri tasu maksvate filiaalide osas (jah/ei)

Varad kokku

Märkused

 

 

010

020

030

040

010

VARAD KOKKU kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artikli 51 lõikega 2 või 4

(3)

 

 

 

020

VARAD KOKKU kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 2 punkti 12 alapunktidega b või c

(4)

(jah/ei)

 

 

030

VARAD KOKKU kooskõlas käesoleva otsuse artikli 3 lõike 2 punktiga b: 030 võrdub 031 miinus 032 pluss 033 miinus 034

(2) või (5)

(jah/ei)

 

 

031

Gruppi kuuluvate osalevas liikmesriigis asutatud üksuste varad kokku - kohustuslik

 

 

 

 

032

Osalevates liikmesriikides asutatud järelevalve alla kuuluvate üksuste grupisisesed positsioonid (aruandluspakett, mida kasutatakse jäägi väljajätmiseks grupiaruandluses) - valikuline

 

 

 

 

033

Firmaväärtus, mis on hõlmatud järelevalve alla kuuluva grupi emaettevõtja konsolideeritud finantsaruannetes - kohustuslik

 

 

 

 

034

Firmaväärtus, mis on omistatud mitteosalevates või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjatele - valikuline

 

 

 

 

Vorm tuleb täita kooskõlas eraldi antud juhistega
III LISA

VASTAVUSTABELOtsus (EL) 2015/530 (EKP/2015/7)

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 2

-

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 4

Artikkel 3, esimene lause

Artikkel 3, teine lause

Artikkel 3, kolmas lause

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikli 5 lõige 1, teine lause

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 1, kolmas lause

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikli 5 lõige 1, esimene lause

Artikkel 7

Artikkel 3

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

-

I-II lisa

-

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

I-II lisa

III lisa( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

Top