02019D0038 — LV — 17.12.2019 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/2158

(2019. gada 5. decembris)

par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38)

(pārstrādāta versija)

(OV L 327, 17.12.2019., 99. lpp)


Labots ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 330, 20.12.2019, lpp 105 (2019/2158)
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2019/2158

(2019. gada 5. decembris)

par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2019/38)

(pārstrādāta versija)1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

Ar šo lēmumu nosaka metodoloģiju un procedūras tam, kā nosaka un vāc maksu noteicošo faktoru datus, ko izmanto gada uzraudzības maksu aprēķināšanai, kuras iekasē par uzraudzītām iestādēm un uzraudzītām grupām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), un tam, kā maksājumu veicēji iesniedz minētās regulas 10. panta 3. punkta bd) apakšpunktā minētos maksu noteicošos faktorus, kā arī procedūras tam, kā NKI šādus datus sniedz ECB.

Šis lēmums attiecas uz maksājumu veicējiem un NKI.

2. pants

Definīcijas

Ja vien citviet šajā lēmumā nav noteikts citādi, tajā lietotajiem terminiem ir Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2. pantā definētā nozīme, papildus lietojot arī šādas definīcijas:

1) 

“darbadiena” ir diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētku diena attiecīgās NKI dalībvalstī.

2) 

“vadības struktūra” ir vadības struktūra, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ( 1 ) 3. panta 1. punkta 7) apakšpunktā;

3. pants

Maksu noteicošo faktoru noteikšanas metodoloģija

1.  Attiecībā uz uzraudzītajām iestādēm un uzraudzītajām grupām, uz kurām attiecas obligāta pārskatu sniegšana prudenciālās uzraudzības vajadzībām, un uzraudzītajām grupām, kas saskaņā ar 4. pantu nav paziņojušas ECB par lēmumu neuzrādīt neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu aktīvus un/vai riska pozīcijas summu, ECB nosaka attiecīgos maksu noteicošos faktorus, ievērojot turpmāk norādīto:

a) 

kopējās riska pozīcijas summu attiecīgajam pārskata datumam, kas norādīts Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta ba) vai bc) apakšpunktā, nosaka, atsaucoties uz Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikumā noteikto Kopējās pārskatu sniegšanas (COREP) “pašu kapitāla prasību” veidni (turpmāk tekstā – “pašu kapitāla prasību veidne”), kuru NKI iesniegušas ECB saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/29. Attiecībā uz maksātāju filiāli un divām vai vairāk maksātājām filiālēm, kuras uzskata par vienu filiāli saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 3. panta 3. punktu, kopējā riska pozīcijas summa ir nulle;

b) 

kopējos aktīvus attiecīgajam pārskata datumam, kas norādīts Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta ba), bb) vai bc) apakšpunktā, nosaka, atsaucoties uz Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 III un IV pielikumā noteikto Finanšu pārskatu sniegšanas (FINREP) “bilance: aktīvi” veidni, kā arī Regulas (ES) 2015/534 (ECB/2015/13) I, II, IV un V pielikumā noteiktajām “bilances: aktīvu” veidnēm un III pielikumā noteiktajiem uzraudzības finanšu pārskatu sniegšanas datu punktiem, kurus NKI iesniegušas ECB saskaņā ar Lēmumu ECB/2014/29 un Regulu (ES) 2015/534 (ECB/2015/13). Maksātājas filiāles gadījumā šīs filiāles vadītājs vai, ja vadītājs nav pieejams, kredītiestādes, kura izveidojusi maksātāju filiāli, vadības struktūra, izmantojot vadības vēstuli, kura iesniegta attiecīgajai NKI, apliecina maksātājas filiāles kopējos aktīvus.

2.  Attiecībā uz uzraudzītajām grupām, uz kurām attiecas obligāta pārskatu sniegšana prudenciālās uzraudzības vajadzībām un kuras saskaņā ar 4. pantu paziņojušas ECB par lēmumu neuzrādīt neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu aktīvus un/vai riska pozīcijas summu, ECB nosaka attiecīgos maksu noteicošos faktorus, pamatojoties uz datiem, kurus minētās uzraudzītās grupas aprēķina saskaņā ar a) un b) apakšpunktu un kurus tās iesniedz attiecīgajai NKI saskaņā ar 5. pantu.

a) 

Kopējo riska pozīcijas summu attiecīgajā pārskata datumā, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta ba) vai bc) apakšpunktā, nosaka, atsaucoties uz pašu kapitāla prasību veidni, no kuras atskaita:

i) 

to neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrēto meitasuzņēmumu daļu grupas kopējā riska pozīcijā, par kuriem dati sniegti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikumā noteiktajā COREP “grupas maksātspēja: informācija par radniecīgām sabiedrībām” veidnē (turpmāk tekstā – “grupas maksātspējas: informācijas par radniecīgām sabiedrībām veidne”); un

ii) 

to neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrēto meitasuzņēmumu daļu grupas kopējā riska pozīcijā, kuri nav iekļauti grupas maksātspējas: informācijas par radniecīgām sabiedrībām veidnē un par kuriem sniegts pārskats saskaņā ar šī lēmuma I pielikumu.

b) 

Kopējos aktīvus attiecīgajā pārskata datumā, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta ba), bb) vai bc) apakšpunktā, nosaka, apkopojot kopējos aktīvus, kas uzrādīti visu iesaistītajās dalībvalstīs reģistrēto uzraudzītās grupas uzraudzīto iestāžu, tiesību aktos noteiktajos finanšu pārskatos, ja tādi pieejami, vai, apkopojot kopējos aktīvus, kas uzrādīti attiecīgajās pārskatu paketēs, kuras uzraudzītās iestādes vai maksātāju kredītiestāžu grupas izmanto konsolidēto pārskatu sagatavošanai grupas līmenī. Lai izvairītos no dubultas uzskaites, maksājuma veicējam ir iespēja dzēst grupas iekšējās pozīcijas starp visām iesaistītajās dalībvalstīs reģistrētajām uzraudzītajām iestādēm. Apkopojumā iekļauj jebkuru nemateriālo vērtību, kas iekļauta uzraudzītās grupas mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos; neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētiem meitasuzņēmumiem piešķirto nemateriālo vērtību neuzrādīšana ir fakultatīva. Ja maksājuma veicējs izmanto tiesību aktos noteiktos finanšu pārskatus, revidents apliecina, ka kopējie aktīvi atbilst kopējiem aktīviem, kas uzrādīti atsevišķu uzraudzīto iestāžu tiesību aktos noteiktajos revidētajos finanšu pārskatos. Ja maksājuma veicējs izmanto pārskatu sniegšanas paketes, tad revidents apliecina kopējos aktīvus, kas izmantoti gada uzraudzības maksu aprēķināšanai, veicot izmantoto pārskatu sniegšanas pakešu pienācīgu pārbaudi. Jebkurā gadījumā revidents apstiprina, ka apkopojuma procedūra neatkāpjas no šajā lēmumā noteiktās procedūras un ka maksājumu veicēja aprēķini atbilst grāmatvedības metodei, ko izmanto, lai konsolidētu maksātāju iestāžu grupas pārskatus.

3.  Attiecībā uz uzraudzītām iestādēm un uzraudzītām grupām, kurām netiek piemērota obligāta pārskatu sniegšana prudenciālas uzraudzības vajadzībām, kopējos aktīvus un kopējo riska pozīcijas summu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2. panta 12. un 13. punktu noteikta Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta ba), bb) vai bc) apakšpunktā paredzētajā attiecīgajā pārskata datumā, nosaka pašas iestādes un grupas un iesniedz attiecīgajai NKI saskaņā ar 5. pantu. Maksātājas filiāles gadījumā šīs filiāles vadītājs vai, ja vadītājs nav pieejams, kredītiestādes, kura izveidojusi maksātāju filiāli, vadības struktūra, izmantojot vadības vēstuli, kura iesniegta attiecīgajai NKI, apliecina maksātājas filiāles kopējos aktīvus.

4. pants

Paziņojums par aktīvu un/vai riska pozīcijas summas neuzrādīšanu meitasuzņēmumiem, kas reģistrēti neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs

Maksājuma veicēji, kas plāno neuzrādīt neiesaistītās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu aktīvus un/vai riska pozīcijas summu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 10. panta 3. punkta c) apakšpunktu, par savu lēmumu paziņo ECB ne vēlāk kā līdz tā uzraudzības maksas perioda 30. septembrim, par kuru tiek aprēķināta uzraudzības maksa. Paziņojumā norāda, vai neiesaistītās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu daļas neuzrādīšanu piemēro kopējās riska pozīcijas maksu noteicošajam faktoram, kopējo aktīvu maksu noteicošajam faktoram vai abiem faktoriem. Ja ECB šādu paziņojumu nav saņēmusi līdz tā uzraudzības maksas perioda 30. septembrim, par kuru tiek aprēķināta uzraudzības maksa, kopējo riska pozīciju un kopējos aktīvus nosaka saskaņā ar 3. panta 1. punktu. Ja ECB savlaicīgi saņem vairāk nekā vienu paziņojumu, spēkā ir pēdējais paziņojums, ko ECB saņēmusi līdz tā uzraudzības maksas perioda 30. septembrim, par kuru tiek aprēķināta uzraudzības maksa.

5. pants

Veidnes, ko maksājumu veicēji izmanto, iesniedzot maksu noteicošos faktorus NKI

1.  Maksājuma veicēji, kuru maksu noteicošie faktori tiek noteikti saskaņā ar 3. panta 2. vai 3. punktu, maksu noteicošos faktorus attiecīgajai NKI katru gadu iesniedz līdz 6. pantā norādītajiem nosūtīšanas datumiem. Maksu noteicošos faktorus iesniedz, izmantojot I un II pielikumā norādītās veidnes. Uzraudzītās grupas ar neiesaistītajās dalībvalstīs un trešās valstīs reģistrētiem meitasuzņēmumiem gadījumā maksājuma veicējs šim nolūkam paredzētajā attiecīgā pielikuma komentāru ailē sniedz paskaidrojumus par metodi, kas izmantota, lai nodrošinātu atbilstību 3. panta 2. vai 3. punktam.

2.  Maksājuma veicēji saskaņā ar 3. panta 2. un 3. punktu līdz 6. pantā norādītajiem nosūtīšanas datumiem attiecīgajai NKI iesniedz revidenta paziņojumu vai vadības vēstuli.

6. pants

Datu nosūtīšanas datumi

1.  Maksājuma veicēji, kuru maksu noteicošie faktori tiek noteikti saskaņā ar 3. panta 2. un 3. punktu, maksu noteicošos faktorus attiecīgajai NKI iesniedz līdz ceturkšņa pārskatu sniegšanas par trešo ceturksni tā nosūtīšanas datuma darbadienas beigām, kas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikts uzraudzības maksas periodam, par kuru tiek aprēķināta maksa, vai nākamajā darbdienā, ja nosūtīšanas datums nav darbadiena.

2.  NKI iesniedz ECB 1. punktā minētos maksu noteicošos faktorus vēlākais līdz darbadienas beigām 10. darbadienā pēc 1. punktā norādītā nosūtīšanas datuma. Pēc tam ECB pārbauda saņemtos datus 15 darbadienu laikā pēc to saņemšanas. Pēc ECB lūguma NKI paskaidro vai precizē šos datus.

3.  ECB katram maksājuma veicējam piekļuvi tā maksu noteicošajiem faktoriem piešķir ne vēlāk kā līdz 15. janvārim nākamajā gadā pēc uzraudzības maksas perioda. Maksājuma veicējiem piešķir 15 darbadienas, kuru laikā tie var sniegt komentārus par maksu noteicošajiem faktoriem un iesniegt apsvēršanai pārskatītus datus, ja maksājuma veicēji maksu noteicošos faktorus uzskata par nepareiziem. Šis termiņš sākas dienā, kurā maksājuma veicējiem bija iespēja piekļūt maksu noteicošajiem faktoriem. Pēc tam maksu noteicošos faktorus izmanto gada uzraudzības maksu aprēķināšanā. Jebkādas izmaiņas datos, kas saņemtas pēc minētā termiņa, netiks ņemtas vērā un attiecīgi neradīs izmaiņas maksu noteicošajos faktoros.

7. pants

Datu kvalitātes pārbaudes

NKI kontrolē un nodrošina saskaņā ar 3. panta 2. un 3. punktu no maksājuma veicējiem saņemto maksu noteicošo faktoru kvalitāti un uzticamību pirms to iesniegšanas ECB. NKI piemēro kvalitātes kontroles pārbaudes, lai novērtētu, vai izmantota 3. pantā noteiktā metodoloģija. ECB nelabo un negroza maksājumu veicēju sniegtos maksu noteicošo faktoru datus. Jebkurus datu labojumus vai grozījumus izdara maksājumu veicēji, kuri tos iesniedz NKI. NKI saņemtos labotos vai grozītos datus iesniedz ECB. Iesniedzot maksu noteicošo faktoru datus, NKI: a) sniedz informāciju par nozīmīgām izmaiņām, uz kurām norāda šie dati; un b) paziņo ECB jebkuru nozīmīgu labojumu vai grozījumu iemeslus. NKI nodrošina, ka ECB saņem nepieciešamos labojumus vai grozījumus datos.

8. pants

Maksu noteicošo faktoru noteikšana, kuru ECB veic gadījumos, kuros nav pieejami maksu noteicošie faktori vai nav iesniegti labojumi vai grozījumi

Ja maksu noteicošais faktors nav pieejams ECB vai ja maksājuma veicējs nav laikus iesniedzis pārskatītus datus vai grozījumus vai labojumus datos par maksu noteicošajiem faktoriem saskaņā ar 6. panta 3. vai 7. punktu, ECB izmanto tai pieejamo informāciju, lai noteiktu trūkstošo maksu noteicošo faktoru.

9. pants

Vienkāršotā grozīšanas procedūra

ECB Valdei, ņemot vērā Statistikas komitejas atzinumu, ir tiesības veikt jebkādus tehniskus grozījumus šī lēmuma pielikumos ar noteikumu, ka šie grozījumi neizmaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē maksājuma veicējiem radīto slogu. ECB Valde bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi par jebkādiem minētiem grozījumiem.

10. pants

Atcelšana

1.  Ar šo tiek atcelts Lēmums (ES) 2015/530 (ECB/2015/7).

2.  Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar atbilstību tabulu III pielikumā.

11. pants

Stāšanās spēkā

▼C1

Šis lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

▼B
I PIELIKUMS 

MAKSAS APRĒĶINĀŠANA

Pārskata datums

 

NOSAUKUMS

 

 

KOPĒJĀ RISKA POZĪCIJA

Iesniegšanas datums

 

MFI kods

 

 

 

 

 

JPI kods

 

 

 

 

 

 

 Postenis

 

Iestādes veids

Riska pozīcijas apjoma avots

Riska pozīcijas apjoms

Piezīmes

 

 

010

020

030

040

010

KOPĒJĀ RISKA POZĪCIJA, kas aprēķināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu

(1), (2) vai (3)

COREP C 02.00, rinda 010

 

 

020

FILIĀĻU DAĻA neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs

 

COREP C 06.02, aile 250 (SUM)

 

 

1021

1. iestāde

 

 

 

 

1022

2. iestāde

 

 

 

 

1023

3. iestāde

 

 

 

 

1024

4. iestāde

 

 

 

 

…..

Iestāde …

 

 

 

 

N

Iestāde N

 

 

 

 

030

Uzraudzītās grupas KOPĒJĀS RISKA POZĪCIJAS SUMMA pēc FILIĀĻU DAĻAS atskaitīšanas neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešajās valstīs: Postenis 030 ir 010, atskaitot 020, atskaitot posteņu 1021 līdz N summu

 

 

 

 

Lūdzam nodrošināt, ka šī veidne tiek aizpildīta saskaņā ar atsevišķi sniegtajiem norādījumiem.
II PIELIKUMS 

MAKSAS APRĒĶINĀŠANA

Pārskata datums

 

NOSAUKUMS

 

 

KOPĀ AKTĪVI

Iesniegšanas datums

 

MFI kods

 

 

 

 

 

JPI kods

 

 

 

 

 

 

 Postenis

 

Iestādes veids

Revidenta pārbaudes vai vadības vēstules par maksātājām filiālēm apstiprinājums (Jā/Nē)

Kopā aktīvi

Piezīmes

 

 

010

020

030

040

010

KOPĒJIE AKTĪVI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 2. vai 4. punktu

(3)

 

 

 

020

KOPĒJIE AKTĪVI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 2. panta 12. punkta b) vai c) apakšpunktu

(4)

(Jā/Nē)

 

 

030

KOPĒJIE AKTĪVI saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu: Postenis 030 ir 031, atskaitot 032, pieskaitot033, atskaitot 034

(2) vai (5)

(Jā/Nē)

 

 

031

Visu grupas struktūrvienību iesaistītajās dalībvalstīs kopējie aktīvi – obligāti

 

 

 

 

032

Grupas iekšējās pozīcijas uzraudzīto iestāžu starpā, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs (no pārskatu kopumiem, ko izmanto atlikumu likvidēšanai grupas pārskatu sniegšanas mērķiem) – izvēles

 

 

 

 

033

Nemateriālās vērtības, kas iekļautas uzraudzītās grupas mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos – obligāti

 

 

 

 

034

Filiāļu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, nemateriālās vērtības – izvēles

 

 

 

 

Lūdzam nodrošināt, ka šī veidne tiek aizpildīta saskaņā ar atsevišķi sniegtajiem norādījumiem.
III PIELIKUMS

ATBILSTĪBU TABULALēmums (ES) 2015/530 (ECB/2015/7)

Šis lēmums

1. pants

2. pants

1. pants

2. pants

4. pants

3. pants, pirmais teikums

3. pants, otrais teikums

3. pants, trešais teikums

4. pants

5. pants

6. pants

5. panta 1. punkts, otrais teikums

5. panta 2. punkts

5. panta 1. punkts, trešais teikums

6. pants

7. pants

5. panta 1. punkts, pirmais teikums

7. pants

3. pants

8. pants

9. pants

10. pants

I–II pielikums

8. pants

9. pants

10. pants

11. pants

I–II pielikums

III pielikums( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).