02019D0038 — DA — 17.12.2019 — 000.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/2158

af 5. december 2019

om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38)

(omarbejdning)

(EUT L 327 af 17.12.2019, s. 99)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 330, 20.12.2019, s.  111 (2019/2158)
▼B

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/2158

af 5. december 2019

om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2019/38)

(omarbejdning)Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne afgørelse fastsætter den metode og de procedurer, som skal anvendes ved fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer, som opkræves hos enheder og koncerner under tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) og ved gebyrdebitorernes indberetning af de i forordningens artikel 10, stk. 3, litra bd), omhandlede gebyrfaktorer, samt procedurerne for de kompetente nationale myndigheders indberetning af disse oplysninger til ECB.

Denne afgørelse finder anvendelse på gebyrdebitorer og kompetente nationale myndigheder.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse finder de definitioner, som er indeholdt i artikel 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1) 

»arbejdsdag«: en dag, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag i den medlemsstat, hvor den pågældende kompetente nationale myndighed er etableret

2) 

»ledelsesorgan«: et ledelsesorgan som defineret i artikel 3, stk. 1, punkt 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 1 ).

Artikel 3

Metode til fastsættelse af gebyrfaktorer

1.  For enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, og koncerner under tilsyn, som ikke har foretaget meddelelse til ECB i overensstemmelse med artikel 4 om deres afgørelse om at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringen for datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, fastsætter ECB de respektive gebyrfaktorer i overensstemmelse med følgende.

a) 

Det samlede risikoeksponeringsbeløb for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes ved henvisning til modellen »Kapitalgrundlagskrav« inden for rammerne af den fælles indberetning (COREP), som fremgår af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »modellen for kapitalgrundlagskrav«), således som det er indberettet af de kompetente nationale myndigheder til ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29. For en gebyrbetalende filial og to eller flere gebyrbetalende filialer, der anses for at være én filial i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), er den samlede risikoeksponering nul.

b) 

De samlede aktiver for den relevante referencedato, som anført i artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes ved henvisning til modellen »Balance: aktiver« inden for rammerne af finansielle oplysninger (FINREP), som fremgår af bilag III og IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, og modellen »Balance: aktiver«, som fremgår af bilag I, II, IV og V samt de finansielle datapunkter i tilsynsøjemed, som fremgår af bilag III til forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13), således som disse er indberettet af de kompetente nationale myndigheder til ECB i henhold til afgørelse ECB/2014/29 og forordning (EU) 2015/534 (ECB/2015/13). Hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, skal lederen af den pågældende filial eller, hvis lederen ikke er til rådighed, ledelsesorganet i det kreditinstitut, der har etableret den gebyrbetalende filial, bekræfte den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved hjælp af en administrationsskrivelse, der fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed.

2.  For koncerner under tilsyn, som har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning og at underrette ECB i overensstemmelse med artikel 4 om deres afgørelse om at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringen for datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, fastsætter ECB de respektive gebyrfaktorer på grundlag af de data, som de pågældende koncerner under tilsyn har beregnet i overensstemmelse med følgende litra a) og b), og som de har indberettet til den relevante kompetente nationale myndighed i henhold til artikel 5.

a) 

Den samlede risikoeksponering for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), fastsættes på grundlag af modellen for kapitalgrundlagskrav, hvorfra der fratrækkes:

i) 

bidraget til koncernens samlede risikoeksponering, som hidrører fra de datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, således som det er indberettet i modellen »Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber« inden for rammerne af COREP, som fremgår af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (herefter »modellen for Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber«), og

ii) 

bidraget til koncernens samlede risikoeksponering, som hidrører fra de datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, som ikke indgår i modellen for »Koncernsolvens: oplysninger om tilknyttede selskaber«, således som det er indberettet i overensstemmelse med bilag I til denne afgørelse.

b) 

De samlede aktiver for den relevante referencedato anført i artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) fastsættes ved at aggregere de samlede aktiver, som er opført i de lovpligtige regnskaber for alle de enheder under tilsyn i koncernen under tilsyn, som er etableret i deltagende medlemsstater, såfremt de foreligger, og ellers ved at aggregere de samlede aktiver, som er anført i de relevante regelsæt for regnskabsopstilling, som enhederne under tilsyn eller koncernen af gebyrbetalende kreditinstitutter anvender ved udarbejdelsen af det konsoliderede regnskab på koncernniveau. For at undgå dobbelt medregning kan gebyrdebitoren vælge at eliminere koncerninterne positioner mellem alle enheder under tilsyn, som er etableret i deltagende medlemsstater. Goodwill, som er medtaget i koncernregnskabet for moderselskabet i en koncern under tilsyn, skal medtages i aggregeringen; goodwill henført til datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, kan udelades. Hvis en gebyrdebitor anvender lovpligtige regnskaber, skal en revisor bekræfte, at de samlede aktiver svarer til de samlede aktiver, som fremgår af det reviderede lovpligtige regnskab for de enkelte enheder under tilsyn. Hvis en gebyrdebitor anvender regelsæt for regnskabsopstilling, skal en revisor bekræfte de samlede aktiver, som ligger til grund for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, ved at foretage en behørig verificering af de anvendte regelsæt for regnskabsopstilling. Under alle omstændigheder skal revisor bekræfte, at aggregeringsprocessen ikke afviger fra den procedure, som er fastsat i denne afgørelse, og at den beregning, som gebyrdebitor har foretaget, er i overensstemmelse med den regnskabsmetode, som er anvendt til konsolidering af regnskaberne i koncernen af gebyrbetalende enheder.

3.  Hvad angår enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn, som ikke har pligt til at foretage tilsynsmæssig indberetning, fastsættes de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering, som defineret i henhold til artikel 2, nr. 12 og 13, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), for den relevante referencedato, jf. artikel 10, stk. 3, litra ba), bb) eller bc), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), af disse og fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed i henhold til artikel 5. Hvis der er tale om en gebyrbetalende filial, skal lederen af den pågældende filial eller, hvis lederen ikke er til rådighed, ledelsesorganet i det kreditinstitut, der har etableret den gebyrbetalende filial, bekræfte den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved hjælp af en administrationsskrivelse, der fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed.

Artikel 4

Meddelelse om fradrag af aktiver og/eller værdi af risikoeksponering for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande

Gebyrdebitorer, der har til hensigt at udelukke aktiver og/eller værdien af risikoeksponeringer for datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), underretter ECB om deres afgørelse senest den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt fradraget af bidrag fra datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande skal anvendes på den samlede risikoeksponeringsfaktor, den samlede aktivgebyrfaktor eller begge. Hvis ECB ikke har modtaget en sådan underretning senest den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken afgiften beregnes, fastsættes den samlede risikoeksponering og de samlede aktiver i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1. Hvis ECB modtager mere end én meddelelse rettidigt, har den seneste meddelelse, som ECB har modtaget inden udløbet af fristen den 30. september i den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes, forrang.

Artikel 5

Formularer til gebyrdebitorernes indberetning af gebyrfaktorer til de kompetente nationale myndigheder

1.  Gebyrdebitorer, hvis gebyrfaktorer er fastsat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, eller 3, fremsender hvert år gebyrfaktorerne til den relevante kompetente nationale myndighed inden for de indsendelsesfrister, der er angivet i artikel 6. Gebyrfaktorerne fremsendes under anvendelse af formularerne i bilag I og II. Hvis der er tale om en koncern under tilsyn med datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande, redegør gebyrdebitoren for den metode, der er anvendt for at efterkomme artikel 3, stk. 2, eller 3, i den kolonne, der er tildelt til dette formål i det pågældende bilag.

2.  Gebyrdebitorerne skal indsende revisorens erklæring eller administrationsskrivelsen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, og 3, til den relevante kompetente nationale myndighed inden for de indsendelsesfrister, der er angivet i artikel 6.

Artikel 6

Indsendelsesfrister

1.  Gebyrdebitorer, hvis gebyrfaktorer er fastsat i henhold til artikel 3, stk. 2, og 3, skal fremsende gebyrfaktorerne til den relevante kompetente nationale myndighed senest ved forretningstids ophør på datoen for indberetning af tredje kvartal, angivet i artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, for den gebyrperiode, for hvilken gebyret beregnes, eller den næste arbejdsdag, hvis indsendelsesdatoen ikke er en arbejdsdag.

2.  De kompetente nationale myndigheder indberetter de i stk. 1 omhandlede gebyrfaktorer til ECB senest ved forretningstids ophør den 10. arbejdsdag efter den i stk. 1 omhandlede indsendelsesfrist. Derefter har ECB 15 arbejdsdage efter modtagelse til at verificere de modtagne data. På ECB's anmodning skal den kompetente nationale myndighed redegøre for eller tydeliggøre dataene.

3.  ECB giver de enkelte gebyrdebitorer adgang til deres gebyrfaktorer senest den 15. januar i året efter gebyrperioden. Gebyrdebitorerne har herefter en frist på 15 arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger til gebyrfaktorerne og fremsende reviderede data til overvejelse, hvis de mener, at gebyrfaktorerne er ukorrekte. Denne periode begynder at løbe den dag, hvor gebyrdebitorerne har mulighed for at få adgang til gebyrfaktorerne. Herefter vil gebyrfaktorerne blive lagt til grund for beregningen af de årlige tilsynsgebyrer. Ændringer til dataene, som modtages efter denne periode, vil ikke blive taget i betragtning og vil således ikke medføre en ændring af gebyrfaktorerne.

Artikel 7

Datakvalitetskontrol

De kompetente nationale myndigheder overvåger og sikrer kvaliteten og pålideligheden af de gebyrfaktorer, der indsamles hos gebyrdebitorerne i henhold til artikel 3, stk. 2, og 3, før de indberettes til ECB. De kompetente nationale myndigheder skal ved hjælp af kvalitetskontroller vurdere, hvorvidt den i artikel 3 fastsatte metode er blevet fulgt. ECB må ikke korrigere eller ændre data om gebyrfaktorer, som er indberettet af gebyrdebitorerne. Eventuelle rettelser i eller ændringer af dataene må kun foretages af gebyrdebitorerne, som fremsender disse til de kompetente nationale myndigheder. De kompetente nationale myndigheder indberetter alle korrigerede eller ændrede data, som de har modtaget, til ECB. Når de indsender data vedrørende gebyrfaktorerne, skal de kompetente nationale myndigheder: a) oplyse om betydelige udviklinger, som fremgår af de pågældende data, og b) informere ECB om begrundelsen for eventuelle betydelige rettelser i eller ændringer af dataene. De kompetente nationale myndigheder sikrer, at ECB modtager de nødvendige rettelser eller ændringer til dataene.

Artikel 8

ECB's fastsættelse af gebyrfaktorer i tilfælde af gebyrfaktorernes manglende tilgængelighed eller manglende fremsendelse af rettelser eller ændringer

I tilfælde af, at en gebyrfaktor ikke er tilgængelig for ECB, eller gebyrdebitor ikke rettidigt har indsendt reviderede data eller ændringer eller rettelser til data vedrørende gebyrfaktorerne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, eller artikel 7, anvender ECB de oplysninger, den har til rådighed, til at fastslå den manglende gebyrfaktor.

Artikel 9

Forenklet ændringsprocedure

Under hensyntagen til ESCB's Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer i bilagene til denne afgørelse, såfremt de hverken ændrer den underliggende begrebsmæssige ramme eller påvirker gebyrdebitorernes rapporteringsbyrde. Direktionen underretter uden unødig forsinkelse Styrelsesrådet om sådanne ændringer.

Artikel 10

Ophævelse

1.  Afgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7) ophæves hermed.

2.  Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

▼C1

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2020.

▼B
BILAG I 

BEREGNING AF GEBYRER

Referencedato

 

NAVN

 

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

Dato for indberetning

 

MFI-kode

 

 

 

 

 

LEI-kode

 

 

 

 

 

 

 Post

 

Type institution

Kilde til risikoeksponeringsværdi

Risikoeksponeringsværdi

Bemærkninger

 

 

010

020

030

040

010

SAMLEDE RISIKOEKSPONERING som beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

1, 2 eller 3

COREP C 02.00, række 010

 

 

020

BIDRAG FRA DATTERSELSKABER i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande

 

COREP C06.02, kolonne 250 (SUM)

 

 

1021

Enhed 1

 

 

 

 

1022

Enhed 2

 

 

 

 

1023

Enhed 3

 

 

 

 

1024

Enhed 4

 

 

 

 

…..

Enhed …

 

 

 

 

N

Enhed N

 

 

 

 

030

SAMLET RISIKOEKSPONERINGSVÆRDI for koncernen under tilsyn med fradrag af BIDRAG FRA DATTERSELSKABER i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande: Post 030 er lig med 010 minus 020 minus summen af posterne 1021 til N

 

 

 

 

Dette skema bedes udfyldt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger separat.
BILAG II 

BEREGNING AF GEBYRER

Referencedato

 

NAVN

 

 

AKTIVER I ALT

Dato for indberetning

 

MFI-kode

 

 

 

 

 

LEI-kode

 

 

 

 

 

 

 Post

 

Type institution

Bekræftelse af revisors verificering eller administrationsskrivelse for gebyrbetalende filialer (Ja/Nej)

Aktiver i alt

Bemærkninger

 

 

010

020

030

040

010

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 eller 4, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 2, punkt 12, litra b) eller c), i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(Ja)/(Nej)

 

 

030

AKTIVER I ALT i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b) i denne afgørelse: Post 030 svarer til 031 minus 032 plus 033 minus 034

(2) eller (5)

(Ja)/(Nej)

 

 

031

Aktiver i alt for alle koncernenheder etableret i deltagende medlemsstater — obligatorisk

 

 

 

 

032

Koncerninterne positioner mellem de enheder under tilsyn, der er etableret i deltagende medlemsstater (fra regelsættet for regnskabsopstilling, der er anvendt til eliminering af saldi i forbindelse med aflæggelse af koncernregnskab) — valgfrit

 

 

 

 

033

Goodwill inkluderet i det konsoliderede regnskab for moderselskabet til en koncern under tilsyn — obligatorisk

 

 

 

 

034

Goodwill henført til datterselskaber etableret i ikke-deltagende medlemsstater og tredjelande — valgfrit

 

 

 

 

Dette skema bedes udfyldt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger separat.
BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABELAfgørelse (EU) 2015/530 (ECB/2015/7)

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3, første punktum

Artikel 3, andet punktum

Artikel 3, tredje punktum

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5, stk. 1, andet punktum

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 1, tredje punktum

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5, stk 1, første punktum

Artikel 7

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bilag I — II

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bilag I — II

Bilag III( 1 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).