EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019D0038-20191217

Consolidated text: Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/2019-12-17

02019D0038 — SK — 17.12.2019 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2158

z 5. decembra 2019

o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

(prepracované znenie)

(Ú. v. ES L 327 17.12.2019, s. 99)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 330, 20.12.2019, s.  105 (2019/2158)
▼B

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/2158

z 5. decembra 2019

o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38)

(prepracované znenie)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovuje metodika a postupy na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku používaných na výpočet ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú vyberať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám podľa nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), a na predkladanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi v zmysle článku 10 ods. 3 písm. bd) uvedeného nariadenia, ako aj postupy na predkladanie týchto údajov ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na poplatníkov a príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto rozhodnutia vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) spolu s týmto vymedzením pojmov:

1. 

„pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nepripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v členskom štáte, v ktorom je zriadený príslušný vnútroštátny orgán;

2. 

„riadiacim orgánom“ sa rozumie riadiaci orgán, ako je vymedzený v článku 3 bode 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ ( 1 ).

Článok 3

Metodika pre určenie faktorov výpočtu poplatku

1.  V prípade dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, ako aj v prípade dohliadaných skupín, ktoré v súlade s článkom 4 neoznámili ECB svoje rozhodnutie neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, určí ECB príslušné faktory výpočtu poplatku v súlade s ďalej uvedenými ustanoveniami.

a) 

Celková riziková expozícia k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určuje s použitím vzoru spoločného výkazníctva (COREP) s názvom „požiadavky na vlastné zdroje“ uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „vzor pre požiadavky na vlastné zdroje“), ktorý predložili príslušné vnútroštátne orgány ECB podľa rozhodnutia ECB/2014/29. V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, a dvoch alebo viacerých pobočiek, ktoré platia poplatok, a ktoré sa v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) považujú za jednu pobočku, sa celková riziková expozícia rovná nule.

b) 

Celkové aktíva k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určujú s použitím vzorov finančného výkazníctva (FINREP) s názvom „súvaha: aktíva“ uvedených v prílohách III a IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, ako aj s použitím vzorov s názvom „súvaha: aktíva“ uvedených v prílohách I, II, IV a V a finančného vykazovania údajových bodov na účely dohľadu v zmysle prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13), ktoré predkladajú príslušné vnútroštátne orgány ECB podľa rozhodnutia ECB/2014/29 a nariadenia (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13). V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdí celkové aktíva tejto pobočky jej vedúci, alebo ak vedúci pobočky nie je k dispozícii, riadiaci orgán úverovej inštitúcie, ktorá túto pobočku zriadila, prostredníctvom písomného vyhlásenia predloženého príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

2.  V prípade dohliadaných skupín, ktoré sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, a v súlade s článkom 4 oznámili ECB svoje rozhodnutie neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, určí ECB príslušné faktory výpočtu poplatku na základe údajov, ktoré tieto dohliadané skupiny vypočítajú v súlade s nasledujúcimi písmenami a) a b) a predložia dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu podľa článku 5.

a) 

Celková riziková expozícia k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určuje s použitím vzoru pre požiadavky na vlastné zdroje a od nej sa odpočítajú:

i) 

príspevok dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, ako je vykázaný prostredníctvom vzoru COREP s názvom „skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch“, ktorý je uvedený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „vzor skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch“) a

ii) 

príspevok dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, ktorý nie je zahrnutý vo vzore skupinová solventnosť: informácie o pridružených podnikoch, a ktorý sa vykazuje v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

b) 

Celkové aktíva k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa určia súhrnom celkových aktív zverejnených v riadnych účtovných závierkach všetkých dohliadaných subjektov usadených v zúčastnených členských štátoch v rámci dohliadanej skupiny, pokiaľ sú k dispozícii. Inak ich možno určiť súhrnom celkových aktív uvedených v príslušnom súbore alebo súboroch výkazov, ktoré dohliadané subjekty alebo skupina, ktorá platí poplatok, používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má poplatník možnosť odstrániť vnútroskupinové pozície medzi všetkými dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch. Do súhrnu sa začlení hodnota dobrej povesti zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti; vylúčenie dobrej povesti dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách je dobrovoľné. Ak poplatník používa riadnu účtovnú závierku, audítor potvrdí, že celkové aktíva zodpovedajú celkovým aktívam zverejneným v riadnych účtovných závierkach jednotlivých dohliadaných subjektov overených audítorom. Ak poplatník používa súbory výkazov, audítor potvrdí celkové aktíva použité na výpočet ročného poplatku za dohľad náležitým overením použitých súborov výkazov. Vo všetkých prípadoch audítor potvrdí, že proces agregácie sa nelíši od postupu uvedeného v tomto rozhodnutí a že výpočet uskutočnený poplatníkom je v súlade s účtovnou metódou použitou na konsolidáciu účtovných závierok skupiny subjektov, ktoré platia poplatok.

3.  V prípade dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín, ktoré nie sú povinné uskutočňovať vykazovanie na prudenciálne účely, určia tieto subjekty a skupiny celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu, ako sú vymedzené v článku 2 bodoch 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), k príslušnému referenčnému dátumu uvedenému v článku 10 ods. 3 písm. ba), bb) alebo bc) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) a predložia ich dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v súlade s článkom 5. V prípade pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdí celkové aktíva takejto pobočky jej vedúci, alebo ak vedúci pobočky nie je k dispozícii, riadiaci orgán úverovej inštitúcie, ktorá zriadila takúto pobočku, prostredníctvom písomného vyhlásenia predloženého príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Článok 4

Oznámenie o odpočítaní aktív a/alebo rizikovej expozície dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách

Poplatníci, ktorí majú v úmysle neprihliadať na aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), oznámia ECB svoje rozhodnutie najneskôr do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava. V oznámení sa uvedie, či sa odpočítanie príspevku dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách uplatňuje na celkovú rizikovú expozíciu, celkové aktíva, alebo na oba faktory výpočtu poplatku. Ak ECB nedostane takéto oznámenie do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava, celková riziková expozícia a celkové aktíva sa určia v súlade s článkom 3 ods. 1 Ak sa ECB včas doručí viac ako jedno oznámenie, prihliadne sa na posledné oznámenie, ktoré dostala ECB do 30. septembra počas poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava.

Článok 5

Vzory na vykazovanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi príslušným vnútroštátnym orgánom

1.  Poplatníci, ktorých faktory výpočtu poplatku sa určujú v súlade s článkom 3 ods. 2 alebo 3, predložia faktory výpočtu poplatku dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom každý rok k dátumom predkladania údajov uvedeným v článku 6. Faktory výpočtu poplatku sa predkladajú s použitím vzorov uvedených v prílohách I a II. V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách, poskytne poplatník vysvetlenie metódy použitej na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 2 alebo 3 v stĺpci pre poznámky, ktorý sa na tento účel nachádza v príslušnej prílohe.

2.  Poplatníci predkladajú vyhlásenie audítora alebo písomné vyhlásenie v súlade s článkom 3 ods. 2 a 3 dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu k dátumom predkladania údajov uvedeným v článku 6.

Článok 6

Dátumy predkladania údajov

1.  Poplatníci, ktorých faktory výpočtu poplatku sa určujú v súlade s článkom 3 ods. 2 a 3, poskytnú faktory výpočtu poplatku dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu najneskôr do konca pracovného dňa k dátumu predkladania údajov stanovenému v článku 3 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014 pre vykazovanie za tretí štvrťrok poplatkového obdobia, za ktoré sa poplatok vypočítava, alebo v nasledujúci pracovný deň, ak dátum predkladania údajov nie je pracovným dňom.

2.  Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB faktory výpočtu poplatku uvedené odseku 1 najneskôr do konca desiateho pracovného dňa nasledujúceho po dátume predkladania údajov uvedenom v odseku 1. ECB následne overí údaje do pätnástich pracovných dní od ich prijatia. Na žiadosť ECB poskytnú príslušné vnútroštátne orgány vysvetlenia k predloženým údajom alebo tieto údaje objasnia.

3.  ECB umožní každému poplatníkovi prístup k ich faktorom výpočtu poplatku najneskôr 15. januára v roku nasledujúcom po skončení poplatkového obdobia. Ak poplatníci považujú faktory výpočtu poplatku za nesprávne, môžu k nim do pätnástich pracovných dní vyjadriť pripomienky a predložiť upravené údaje na posúdenie. Táto lehota sa začína v deň, od ktorého bol poplatnkom umožnený prístup k faktorom výpočtu poplatku. Po uplynutí tejto lehoty sa faktory výpočtu poplatku použijú na výpočet ročných poplatkov za dohľad. Zmeny údajov prijaté po uplynutí uvedenej lehoty sa nebudú brať do úvahy a preto nebudú viesť k zmene faktorov výpočtu poplatku.

Článok 7

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány sledujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť faktorov výpočtu poplatku, ktoré zbierajú od poplatníkov podľa článku 3 ods. 2 a 3, pred ich predložením ECB. Príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú kontroly kvality údajov na účely posúdenia, či bola použitá metodika uvedená v článku 3. ECB neopravuje ani nemení údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré poskytli poplatníci. Opravy alebo zmeny údajov vykonávajú poplatníci a opravené alebo zmenené údaje predkladajú príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB všetky opravené alebo zmenené údaje, ktoré im boli predložené. Pri predkladaní údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku príslušné vnútroštátne orgány: a) poskytujú informácie o každom významnom vývoji, ktorý vyplýva z daných údajov a b) oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv alebo zmien údajov. Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, aby ECB získala potrebné opravy alebo zmeny údajov.

Článok 8

Určenie faktorov výpočtu poplatku Európskou centrálnou bankou v prípade, že faktory výpočtu poplatku nie sú dostupné alebo sa nepredložia opravy alebo zmeny údajov

V prípade, že ECB nemá k dispozícii faktor výpočtu poplatku alebo poplatník včas nepredloží upravené údaje alebo zmeny či opravy údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku v súlade s článkom 6 ods. 3 alebo článkom 7, využije ECB na určenie chýbajúceho faktoru výpočtu poplatku informácie, ktoré má k dispozícii.

Článok 9

Zjednodušený postup pri prijímaní zmien

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory Výboru pre štatistiku ESCB, je oprávnená robiť technické zmeny v prílohách k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž poplatníkov spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bezodkladne informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 10

Zrušenie

1.  Rozhodnutie (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7) sa týmto zrušuje.

2.  Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

▼C1

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

▼B
PRÍLOHA I 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčný dátum

 

NÁZOV

 

 

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

Dátum predloženia

 

KÓD PFI

 

 

 

 

 

KÓD LEI

 

 

 

 

 

 

 Položka

 

Typ inštitúcie

Zdroj výšky rizikovej expozície

Výška rizikovej expozície

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

Celková riziková expozícia vypočítaná podľa článku 92 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(1), (2) alebo (3)

COREP C 02.00, riadok 010

 

 

020

PRÍSPEVOK DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov a tretích krajín

 

COREP C 06.02, stĺpec 250 (SUM)

 

 

1021

Subjekt 1

 

 

 

 

1022

Subjekt 2

 

 

 

 

1023

Subjekt 3

 

 

 

 

1024

Subjekt 4

 

 

 

 

…..

Subjekt …

 

 

 

 

N

Subjekt N

 

 

 

 

030

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA dohliadanej skupiny po odčítaní PRÍSPEVKU DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov a tretích krajín: Položka 030 sa rovná 010 mínus 020 mínus súčet položiek 1021 až N

 

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.
PRÍLOHA II 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčný dátum

 

NÁZOV

 

 

CELKOVÉ AKTÍVA

Dátum predloženia

 

KÓD PFI

 

 

 

 

 

KÓD LEI

 

 

 

 

 

 

 Položka

 

Typ inštitúcie

Potvrdenie overenia audítorom alebo písomného vyhlásenia pre pobočky, ktoré platia poplatok (áno/nie)

Aktíva spolu

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 51 ods. 2 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)

(3)

 

 

 

020

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 2 bodom 12 písm. b) alebo c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41)

(4)

(áno)/(nie)

 

 

030

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) tohto rozhodnutia: položka 030 sa rovná 031 mínus 032 plus 033 mínus 034

(2) alebo (5)

(áno)/(nie)

 

 

031

Celkové aktíva všetkých subjektov skupiny usadených v zúčastnených členských štátoch – povinné

 

 

 

 

032

Vnútroskupinové pozície medzi dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch (zo súborov výkazov na odstránenie zostatkov na účely vykazovania skupiny) – dobrovoľné

 

 

 

 

033

Dobrá povesť zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti dohliadanej skupiny – povinné

 

 

 

 

034

Dobrá povesť dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách – dobrovoľné

 

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.
PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODYRozhodnutie (EÚ) 2015/530 (ECB/2015/7)

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 2

Článok 1

Článok 2

Článok 4

Článok 3, prvá veta

Článok 3, druhá veta

Článok 3, tretia veta

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 5 ods. 1, druhá veta

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 1, tretia veta

Článok 6

Článok 7

Článok 5 ods. 1, prvá veta

Článok 7

Článok 3

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Prílohy I – II

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Prílohy I – II

Príloha III( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene a doplnení smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Top