EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 19. juni 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/9 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (ECB/2008/4)

EUT L 176 af 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/16


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 19. juni 2008

om ændring af retningslinje ECB/2006/9 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet

(ECB/2008/4)

(2008/549/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2006/9 af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (1) fastlægger de regler, hvorefter de nationale centralbanker (NCB’er) i fremtidige deltagende medlemsstater kan låne eurosedler og -mønter fra Eurosystemet til forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse forud for overgangen til eurosedler og -mønter. Retningslinjen fastlægger også de forpligtelser, som de godkendte modparter og de professionelle tredjeparter skal opfylde, for at der kan ske henholdsvis forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse til disse.

(2)

Efter indførelse af euroen i Slovenien, Cypern og Malta i henhold til reglerne i retningslinje ECB/2006/9 blev der konstateret behov for en forbedring af de logistiske forhold i forbindelse med overgang til eurosedler og -mønter for fremtidige deltagende medlemsstater.

(3)

I betragtning af de vanskeligheder, som fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet vil kunne stå overfor i forbindelse med planlægning af den påkrævede mængde og de pålydende værdier af eurosedler efter datoen for overgang til eurosedler og -mønter, må disse nationale centralbanker i Eurosystemet have mulighed for umiddelbart efter datoen for overgangen til eurosedler og -mønter for en begrænset udgift at afstemme sammensætningen efter pålydende værdier af deres euroseddelbeholdning.

(4)

Medens alene kreditinstitutter og nationale postkontorer, som har konto hos deres fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet, i dag er berettiget til forhåndsvideresendelse af eurosedler til professionelle tredjeparter, har hidtidige erfaringer med overgang til eurosedler og -mønter på baggrund af retningslinje ECB/2006/9 vist, at det kan være hensigtsmæssigt at involvere pengetransportfirmaer i transaktioner i forbindelse med forhåndsvideresendelse. Kreditinstitutter og nationale postkontorer bør derfor være berettiget til at udpege pengetransportfirmaer som deres agenter med hensyn til forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter.

(5)

For at undgå dobbeltarbejde med hensyn til indberetningsforpligtelser vedrørende mængde og pålydende værdier af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter, bør indberetningsproceduren gældende for fremtidige nationale centralbanker inden for Eurosystemet forenkles.

(6)

I betragtning af det eventuelt store antal af og hyppigheden af kontroller og inspektioner, som de fremtidige nationale centralbanker inden for Eurosystemet skal foretage på forretningsstederne hos de enheder, til hvilke der er forhåndsudsendt og forhåndsvideresendt eurosedler og -mønter, for at undersøge, at de sidstnævnte ikke sætter eurosedler og -mønter i omløb før datoen for overgang til eurosedler og -mønter, må de fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet kunne overlade disse opgaver til andre offentlige myndigheder.

(7)

De aftalemæssige ordninger, som skal indgås mellem enheder, til hvilke der er forhåndsudsendt, og enheder til hvilke der skal forhåndsvideresendes, før forhåndsvideresendelse kan finde sted, og manglen på økonomiske incitamenter hos enheder til forhåndsvideresendelse har ud fra hidtidige erfaringer med overgang til eurosedler og -mønter på grundlag af retningslinje ECB/2006/9 vist sig at begrænse fordelen ved forhåndsvideresendelse i forhold til visse typer af detailhandlere, f.eks. døgnkiosker og andre små detailhandlere. Det er derfor nødvendigt at indføre en forenklet procedure til forhåndsvideresendelse, som kan anvendes, når der kun er tale om mindre beløb af eurosedler og -mønter.

(8)

Det er desuden konstateret behov for at foretage andre mindre ændringer af retningslinje ECB/2006/9 —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Retningslinje ECB/2006/9 ændres således:

1)

Artikel 4 affattes således:

a)

Følgende indsættes i slutningen af stk. 5:

»En stor overførsel af eurosedler anses dog ikke som en del af behovet ved indførelsen, såfremt den fremtidige NCB i Eurosystemet, til gengæld for en sådan stor overførsel, overfører sin overskydende mængde af en eller flere pålydende værdier af eurosedler til Eurosystemet, såfremt eurosedlerne som overføres til Eurosystemet udgør samme beløb og kvalitet som dem, der indgik i den store overførsel. I disse tilfælde opstår ingen forpligtelse til tilbagebetaling, og ECB afholder omkostningerne ved transport af eurosedlerne.«

b)

Stk. 6, litra b), udgår.

c)

Stk. 8, sidste punktum, affattes således:

»Det tilsvarende antal sedler og kvaliteten heraf, som skal tilbagebetales for fremtidige serier af eurosedler, vil blive fastsat af Styrelsesrådet i god tid.«

d)

Stk. 11 affattes således:

»11.   En fremtidig NCB i Eurosystemet indberetter følgende til ECB og til de(n) leverende NCB('er) i Eurosystemet, under hensyntagen til de forpligtelser, som er fastsat i en særlig retsakt:

a)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte eurosedler (opdelt efter pålydende værdi), og

b)

det endelige samlede beløb af forhåndsudsendte og forhåndsvideresendte euromønter (opdelt efter pålydende værdi).«

2)

Følgende indsættes i slutningen af artikel 5:

»Godkendte modparter kan udnævne pengetransportfirmaer til at handle på deres vegne og for deres risiko vedrørende oplagring og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter til professionelle tredjeparter, såfremt: i) den godkendte modpart, uanset udnævnelse af en agent, opfylder alle gældende regler og procedurer i denne retningslinje, og ii) godkendte modparter indgår aftalemæssige ordninger med pengetransportfirmaer, hvorefter pengetransportfirmaerne skal opfylde forpligtelserne i artikel 10, litra a) og b), samt i artikel 13, stk. 1-3.«

3)

I artikel 9 tilføjes i slutningen af stk. 2, følgende:

»Den fremtidige NCB i Eurosystemet indberetter de oplysninger, som den har modtaget fra en godkendt modpart til ECB, under hensyntagen til de forpligtelser, som er fastsat i en særlig retsakt.«

4)

Artikel 10 affattes således:

a)

Litra b) affattes således:

»b)

Den godkendte modpart skal indgå aftale med den professionelle tredjepart, som skal modtage forhåndsvideresendelse, hvorefter sidstnævnte giver den fremtidige NCB i Eurosystemet eller en anden kompetent offentlig myndighed, jf. artikel 13, stk. 3, tilladelse til at foretage revision og tilsyn på den professionelle tredjeparts forretningssted for at fastslå tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.«

b)

Litra c) affattes således:

»c)

Den godkendte modpart skal betale den fremtidige NCB i Eurosystemet en aftalemæssig fastsat bod af en størrelse svarende til den forvoldte skade, dog mindst 10 % af de forhåndsvideresendte beløb, hvis: i) den fremtidige NCB i Eurosystemet eller en anden kompetent offentlig myndighed ikke gives adgang til at foretage revision og tilsyn som nævnt i litra b), eller ii) hvis de forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter ikke opbevares på forretningsstedet hos den professionelle tredjepart, der har modtaget forhåndsvideresendelsen, som bestemt i denne artikel. En fremtidig NCB i Eurosystemet pålægger ikke sådan aftalemæssig bod: i) hvis dens fremtidige deltagende medlemsstat har etableret en regelbestemt grundlag, som giver en tilsvarende beskyttelse, eller ii) for så vidt en professionel tredjepart, der har modtaget forhåndsvideresendelse, allerede har betalt en bod i henhold til artikel 16, stk. 2, litra f).«

5)

Artikel 13 affattes således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   En fremtidig NCB i Eurosystemet forbyder godkendte modparter, herunder deres udnævnte agenter, at disponere over eurosedler og -mønter, som de har modtaget, før kl. 00:00 (lokal tid) på datoen for indførelse af euroen, medmindre andet er bestemt i denne retningslinje. Den fremtidige NCB i Eurosystemet stiller specielt krav om, at godkendte modparter, herunder deres udnævnte agenter, opbevarer de forhåndsudsendte eurosedler og -mønter i boks eller i boks hos eventuelle udnævnte agenter, adskilt fra andre eurosedler og -mønter, anden valuta og andre værdier og under sikre forhold for at undgå skade, tyveri, røveri eller anden form for førtidigt omløb.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Af hensyn til kontrol med tilstedeværelse af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter samt de ordninger, hvorunder de godkendte modparter udfører forhåndsvideresendelse, skal godkendte modparter, herunder deres udnævnte agenter, give deres fremtidige NCB i Eurosystemet ret til revision og tilsyn på deres forretningssted. Den fremtidige NCB i Eurosystemet kan overlade en anden kompetent offentlig myndighed at foretage revision og tilsyn på sådanne forretningssteder. ECB skal i så fald underrettes herom.«

6)

Artikel 16 affattes således:

a)

Stk. 2, litra b), udgår.

b)

Stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

Den professionelle tredjepart skal give sin fremtidige NCB i Eurosystemet eller en anden kompetent myndighed, jf. artikel 13, stk. 3, ret til at foretage revision og kontrol på sit forretningssted med henblik på at kontrollere tilstedeværelsen af forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter.«

(c)

Som stk. 3 indsættes:

»3.   Som undtagelse til den i stk. 2 angivne procedure for forhåndsvideresendelse gælder for professionelle tredjeparters vedkommende følgende forenklede procedure for forhåndsvideresendelse til detailhandlere såfremt:

a)

detailhandleren er en mikrovirksomhed som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2), dvs. at den beskæftiger under 10 ansatte og har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR

b)

den pålydende værdi af eurosedler og -mønter, som forhåndsvideresendes til en detailhandler, ikke overstiger 10 000 EUR i alt

c)

detailhandleren underskriver en standardkontrakt, som er udformet af den fremtidige NCB i Eurosystemet, hvori detailhandleren forpligter sig til ikke at disponere over de forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter før kl. 00:00 (lokaltid) på datoen for indførelse af euroen. Der kræves ikke yderligere aftalemæssige ordninger, og

d)

detailhandleren opbevarer de forhåndsvideresendte eurosedler og -mønter som krævet i artikel 10, litra a), ligesom stk. 2, litra d), finder tilsvarende anvendelse.

d)

Som stk. 4 tilføjes:

»4.   Under de i stk. 3 nævnte betingelser kan forenklet forhåndsvideresendelse først ske fem kalenderdage forud for datoen for indførelse af euroen. Et beløb i den tidligere nationale valuta, svarende til den pålydende værdi af de eurosedler og -mønter, som en godkendt modpart har forhåndsvideresendt til en detailhandler i overensstemmelse med den forenklede procedure for forhåndsvideresendelse, spærres på detailhandlerens konto hos den godkendte modpart og debiteres på datoen for indførelse af euroen.«

7)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Verifikation

En fremtidig NCB i Eurosystemet sender ECB kopier af alle retlige instrumenter og foranstaltninger, som er vedtaget i den pågældende medlemsstat vedrørende denne retningslinje, senest en måned før begyndelsen af perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse, dog ikke før der er truffet afgørelse af ophævelse af undtagelsen for denne medlemsstat.«

Artikel 2

Denne retningslinje træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. juni 2008.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 207 af 28.7.2006, s. 39.

(2)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36


Top