EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2008. gada 19. jūnijs ), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2008/4)

OJ L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 61 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/16


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2008. gada 19. jūnijs),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas

(ECB/2008/4)

(2008/549/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 16. pantu,

tā kā:

(1)

2006. gada 14. jūlija Pamatnostādnes ECB/2006/9 par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (1) noteikumi turpmāko iesaistīto dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) atļauj no Eurosistēmas aizņemties euro banknotes un monētas, lai pirms pārejas uz euro skaidru naudu veiktu to priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi, kā arī nosaka pienākumus, kuri atbilstošajiem darījuma partneriem un profesionālām trešajām personām jāizpilda, lai tie euro banknotes un monētas varētu saņemt, attiecīgi, priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē.

(2)

Pēc euro ieviešanas Slovēnijā, Kiprā un Maltā saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2006/9 noteikumiem tika konstatēta vajadzība veikt virkni grozījumu ar mērķi uzlabot pārejas uz euro skaidru naudu loģistikas aspektus turpmākajās iesaistītajās dalībvalstīs.

(3)

Ņemot vērā grūtības, ar kurām varētu saskarties turpmākās Eurosistēmas NCB, plānojot pārejas uz euro skaidru naudu dienā vajadzīgo euro banknošu daudzumu un nominālus, šādām Eurosistēmas NCB jāsniedz iespēja tūlīt pēc pārejas uz euro skaidru naudu dienas par nelielu samaksu precizēt viņu euro banknošu krājumu nominālu struktūru.

(4)

Lai gan pašlaik tikai kredītiestādēm un nacionālajām pasta iestādēm, kurām ir konts viņu turpmākajās Eurosistēmas NCB, ir tiesības priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāt euro banknotes un monētas profesionālajām trešajām personām, līdz šim gūtā pieredze attiecībā uz pāreju uz euro skaidru naudu saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9 parādījusi, ka ir lietderīgi priekšpiegādes otrās fāzes operācijās iesaistīt skaidrās naudas pārvadājumu sabiedrības. Tādēļ kredītiestādēm un nacionālajām pasta iestādēm jāļauj skaidrās naudas pārvadājumu sabiedrības apstiprināt par to aģentiem euro banknošu un monētu priekšpiegādes otrās fāzes nolūkiem.

(5)

Lai novērstu ziņošanas pienākuma atkārtošanos attiecībā uz priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē saņemto euro banknošu un monētu daudzumu un nomināliem, jāvienkāršo turpmākajām Eurosistēmas NCB un atbilstošajiem darījuma partneriem piemērotā ziņošanas procedūra.

(6)

Ņemot vērā biežās pārbaudes, ko turpmākās Eurosistēmas NCB, iespējams, veiks priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē iesaistīto uzņēmumu telpās, lai pārbaudītu, ka tie euro banknotes un monētas nelaiž apgrozībā pirms pārejas uz euro skaidru naudu dienas, nepieciešams ļaut turpmākajām Eurosistēmas NCB šādus uzdevumus uzticēt citām valsts varas iestādēm.

(7)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, veicot pāreju uz euro skaidru naudu saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2006/9, līgumtiesiskās attiecības, kurās priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē iesaistītajiem uzņēmumiem jāstājas pirms priekšpiegādes otrās fāzes operāciju veikšanas, kā arī priekšpiegādes otrajā fāzē iesaistītajiem uzņēmumiem pieejamo finanšu stimulu nepieejamība kavē priekšpiegādes otrās fāzes efektivitāti attiecībā uz dažiem mazumtirgotājiem, piemēram, kioskiem un citām nelielām mazumtirdzniecības vietām. Tādēļ vajadzīgs ieviest vienkāršotu priekšpiegādes otrās fāzes procedūru, kuru izmanto tikai gadījumos, kas saistīti ar nelieliem euro banknošu un monētu daudzumiem.

(8)

Konstatēta arī vajadzība veikt virkni citu nelielu grozījumu Pamatnostādnē ECB/2006/9,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Pamatnostādni ECB/2006/9 groza šādi.

1)

Pamatnostādnes 4. pantu groza šādi:

a)

šādu teikumu pievieno 5. punkta beigās:

“Tomēr euro banknošu liela apmēra pārvedumu neuzskata par sākumpieprasījuma daļu, ja turpmākā Eurosistēmas NCB, kurai ir viena vai vairāku tādu euro banknošu nominālu pārpalikums, kuru vērtība un kvalitāte ir līdzvērtīga banknotēm, kas ietilpst liela apmēra pārvedumā, minētās banknotes nosūta Eurosistēmai apmaiņā pret šo liela apmēra pārvedumu. Šādā gadījumā nerodas pienākums veikt atmaksu un ECB sedz euro banknošu transportēšanas izmaksas.”;

b)

svītro 6. punkta b) apakšpunktu;

c)

ar šādu teikumu aizstāj 8. punkta pēdējo teikumu:

“Padome attiecīgā laikā nosaka, kā aprēķina līdzvērtīgas kvalitātes līdzvērtīgu banknošu skaitu, kas jāatmaksā par euro banknošu turpmākajām sērijām.”;

d)

ar šādu punktu aizstāj 11. punktu:

“11.   Ņemot vērā prasības, kas noteiktas atsevišķā tiesību aktā, turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo ECB un Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, par:

a)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu galīgo kopējo summu (iedalot pēc nomināla); un

b)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro monētu galīgo kopējo summu (iedalot pēc nomināla).”

2)

Šādu teikumu pievieno 5. panta beigās:

“Atbilstošie darījuma partneri var noteikt, ka skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumi ir to pārstāvji, kas rīkojas darījumu partneru vārdā, lai veiktu euro banknošu glabāšanu un priekšpiegādes otro fāzi attiecībā uz profesionālām trešajām personām, ar nosacījumu, ka: i) neatkarīgi no aģenta apstiprināšanas atbilstošie darījuma partneri ievēro visus tiem piemērojamos noteikumus un procedūras, kas noteiktas šajā pamatnostādnē; un ii) atbilstošie darījuma partneri stājas līgumtiesiskās attiecībās ar skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumiem, kurās noteikts, ka skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumi pilda 10. panta a) punktā un 10. panta b) punktā, kā arī 13. panta 1. līdz 3. punktā paredzētos pienākumus.”

3)

Pamatnostādnes 9. panta 2. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Turpmākā Eurosistēmas NCB no atbilstošā darījuma partnera saņemto informāciju paziņo ECB, ņemot vērā prasības, kas noteiktas atsevišķā tiesību aktā.”

4)

Pamatnostādnes 10. pantu groza šādi:

a)

ar šādu punktu aizstāj b) punktu:

“b)

atbilstošais darījuma partneris vienojas ar profesionālo trešo personu, kam tiks veikta piegāde priekšpiegādes otrajā fāzē, ka tā ļaus turpmākajai Eurosistēmas NCB vai jebkurai citai saskaņā ar 13. panta 3. punktu kompetentajai valsts iestādei veikt revīzijas un pārbaudes priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas;”;

b)

ar šādu punktu aizstāj c) punktu:

“c)

atbilstošais darījuma partneris maksā turpmākai Eurosistēmas NCB līgumsodu tādā apmērā, kas ir proporcionāls nodarītajam kaitējumam, tomēr ne mazāk kā 10 % no priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās summas, ja: i) turpmākai Eurosistēmas NCB jebkurai citai kompetentajai valsts iestādei nepiešķir piekļuvi b) punktā minētās revīzijas un pārbaužu veikšanai; vai ii) priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas netiek uzglabātas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās, kā noteikts šajā pantā. Turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu līgumsodu: i) ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ir ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni; vai ii) tādā mērā, cik priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmusī profesionālā trešā persona jau samaksājusi soda naudu atbilstoši 16. panta 2. punkta f) apakšpunktam.”

5)

Pamatnostādnes 13. pantu groza šādi:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB aizliedz atbilstošajiem darījuma partneriem (t. sk. to ieceltajiem aģentiem) atsavināt tiem piegādātās euro banknotes un monētas pirms pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi. Turpmākā Eurosistēmas NCB jo īpaši pieprasa, lai atbilstošie darījuma partneri, t. sk. to ieceltie aģenti, uzglabā priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas to naudas glabātavās vai, attiecīgā gadījumā, to aģentu naudas glabātavās atsevišķi no citām euro banknotēm un monētām, citas valūtas un cita īpašuma, kā arī drošībā, lai novērstu to bojāeju, zādzību, nolaupīšanu vai jebkādu citu iemeslu, kas varētu izraisīt pāragru nonākšanu apgrozībā.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Atbilstošie darījuma partneri, t. sk. to ieceltie aģenti, piešķir turpmākām Eurosistēmas NCB tiesības veikt revīziju un pārbaudi to telpās, lai tās pārbaudītu, vai priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas, kā arī kārtību, kādā atbilstošie darījuma partneri veic priekšpiegādes otro fāzi. Turpmākā Eurosistēmas NCB var uzticēt citai kompetentajai valsts iestādei veikt revīziju un pārbaudi šādās telpās, par to informējot ECB.”

6)

Pamatnostādnes 16. pantu groza šādi:

a)

svītro 2. punkta b) apakšpunktu;

b)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 2. punkta d) apakšpunktu:

“d)

profesionālā trešā persona piešķir savai turpmākai Eurosistēmas NCB vai jebkurai citai saskaņā ar 13. panta 3. punktu kompetentajai valsts iestādei tiesības veikt revīziju un pārbaudes tās telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās banknotes un monētas tur atrodas;”;

c)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Atkāpjoties no 2. punktā aprakstītās priekšpiegādes otrās fāzes procedūras, profesionālām trešajām personām, kas ir šādiem nosacījumiem atbilstoši mazumtirgotāji, piemēro vienkāršotu priekšpiegādes otrās fāzes procedūru:

a)

mazumtirgotājs ir mikrouzņēmums, kā tas definēts Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un vidējo uzņēmumu definīciju (2), t. i., tas nodarbina mazāk par 10 darbiniekiem, un tā gada apgrozījums vai gada bilances kopsumma nepārsniedz divus miljonus euro;

b)

mazumtirgotājam priekšpiegādes otrajā fāzē izsniegto euro banknošu un monētu nominālvērtība kopā nepārsniedz 10 000 euro;

c)

mazumtirgotājs paraksta turpmākās Eurosistēmas NCB sagatavotu veidlapu, kurā tas piekrīt priekšpiegādes otrajā fāzē saņemtās euro banknotes un monētas neatsavināt pirms 00.00 (pēc vietējā laika) pārejas uz euro skaidru naudu dienā. Citus līgumus slēgt nav nepieciešams; un

d)

mazumtirgotājs glabā priekšpiegādes otrajā fāzē saņemtās euro banknotes un monētas, kā tas prasīts 10. panta a) punktā, un attiecīgi tiek piemērots 2. punkta d) apakšpunkts.

d)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Vienkāršotā priekšpiegādes otrā fāze saskaņā ar 3. punktā minētajiem nosacījumiem var notikt tikai piecas dienas pirms pārejas uz euro skaidru naudu dienas. Pie atbilstošā darījuma partnera atvērtajā mazumtirgotāja kontā bloķē summu aizstātajā valūtā, kas atbilst to euro banknošu un monētu nominālvērtībai, kuras atbilstošais darījuma partneris piegādājis mazumtirgotājam vienkāršotajā priekšpiegādes otrās fāzes procedūrā, un šo summu debetē pārejas uz euro skaidru naudu dienā.”

7)

Ar šādu pantu aizstāj 18. pantu:

“18. pants

Pārbaude

Turpmākā Eurosistēmas NCB nosūta ECB visu attiecīgajā dalībvalstī saistībā ar šo pamatnostādni pieņemto tiesību aktu un noteikumu kopijas vēlākais vienu mēnesi pirms priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes perioda sākuma, tomēr to nedara, pirms attiecībā uz šādu dalībvalsti nav pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu.”

2. pants

Šī pamatnostādne stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 19. jūnijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 207, 28.7.2006., 39. lpp.

(2)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.”;


Top