EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Europeiska centralbankens riktlinje av den 19 juni 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/9 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (ECB/2008/4)

OJ L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 61 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/16


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 19 juni 2008

om ändring av riktlinje ECB/2006/9 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet

(ECB/2008/4)

(2008/549/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Av riktlinje ECB/2006/9 av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (1) framgår de regler enligt vilka nationella centralbanker i framtida deltagande medlemsstater får låna eurosedlar och euromynt från Eurosystemet för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading) innan utbytet av sedlar och mynt äger rum, samt definierar de skyldigheter som de godkända motparterna och de professionella tredje parterna måste uppfylla för att erhålla förhandstilldelning respektive förhandstilldelning till tredje part.

(2)

Efter införandet av euron i Slovenien, Cypern och Malta enligt de regler som framgår av riktlinje ECB/2006/9 identifierade man flera aspekter, särskilt när det gäller logistiken kring utbytet av sedlar och mynt, som bör förbättras innan framtida deltagande medlemsstater inför euron.

(3)

Mot bakgrund av de svårigheter som framtida nationella centralbanker i Eurosystemet sannolikt kommer att stå inför när det gäller att förutse mängden och denomineringen på de eurosedlar som behövs efter dagen för övergången till eurokontanter, måste dessa nationella centralbanker inom Eurosystemet ha möjlighet att, direkt efter dagen för övergången till eurokontanter, till låg kostnad finjustera strukturen på denomineringen av deras innehav av eurosedlar.

(4)

För närvarande får endast kreditinstitut och nationella postkontor som har ett konto hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet förhandstilldela eurosedlar och euromynt till professionella tredje parter, men erfarenheten från utbyte av sedlar och mynt enligt riktlinje ECB/2006/9 har visat att det vore fördelaktigt att även involvera penningtransportföretag i förhandstilldelningen till tredje part. Kreditinstitut och nationella postkontor bör därför få utse penningtransportföretag som sina ombud när eurosedlar och euromynt förhandstilldelas till tredje part.

(5)

För att undvika dubbelarbete i samband med rapporteringsskyldigheten avseende mängden och denomineringen på de eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats/förhandstilldelats till tredje part, bör rapporteringsförfarandet för framtida nationella centralbanker i Eurosystemet samt godkända motparter förenklas.

(6)

Mot bakgrund av det stora antalet och den höga frekvensen på de kontroller och inspektioner som de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet ska utföra på plats hos de enheter som erhåller förhandstilldelning/förhandstilldelning till tredje part, för att kontrollera att dessa enheter inte sätter eurosedlar och euromynt i omlopp före dagen för övergången till eurokontanter, bör de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet ges tillstånd att uppdra dessa uppgifter åt andra offentliga myndigheter.

(7)

Erfarenheterna från utbytet av sedlar och mynt enligt riktlinje ECB/2006/9 har visat att de avtal som måste ingås mellan enheter som erhåller förhandstilldelning och tredje part som erhåller förhandstilldelning innan någon förhandstilldelning till tredje part kan ske, i kombination med avsaknaden av ekonomiska incitament för tredje parter som erhåller förhandstilldelning, har medfört att förhandstilldelningen till tredje part påverkats negativt, särkilt vad gäller vissa kategorier av detaljhandlare som närbutiker och andra mindre detaljister. Det är därför nödvändigt att introducera ett förenklat förfarande för förhandstilldelning till tredje part som kan användas när endast ett mindre antal eurosedlar och euromynt berörs.

(8)

Därutöver är det nödvändigt att göra flera andra mindre ändringar av riktlinje ECB/2006/9.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2006/9 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande text ska läggas till i slutet av punkt 5:

”En bulköverföring av eurosedlar ska dock inte anses utgöra en del av startbehovet om den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet, som innehar den extra mängden av en eller flera denomineringar av eurosedlar till motsvarande värde och kvalitet som de som ingår i bulköverföringen, överför dessa till Eurosystemet i utbyte mot en sådan bulköverföring. Under dessa omständigheter uppstår ingen återbetalningsskyldighet och ECB ska stå för transportkostnaderna för eurosedlarna.”

b)

Punkt 6 b ska utgå.

c)

I punkt 8 ska sista meningen ersättas med följande:

”Det motsvarande antalet, och den motsvarande kvaliteten, sedlar som ska återbetalas för framtida euroserier kommer att beräknas av ECB-rådet när detta blir aktuellt.”

d)

Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11.   En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska, med beaktande av de krav som framgår av en separat rättsakt, rapportera följande till ECB och till de levererande nationella centralbankerna:

a)

Det slutliga totala beloppet av förhandstilldelade eurosedlar och förhandstilldelade eurosedlar till tredje part (uppdelade efter denominering).

b)

Det slutliga totala beloppet av förhandstilldelade euromynt och förhandstilldelade euromynt till tredje part (uppdelade efter denominering).”

2.

Följande text ska läggas till i slutet av artikel 5:

”Godkända motparter får på egen risk utse penningtransportföretag som sina ombud för lagring och förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt till professionella tredje parter om i) utan hinder av utnämningen av ett ombud, de godkända motparterna uppfyller alla tillämpliga regler och förfaranden som framgår av denna riktlinje, och ii) de godkända motparterna ingår avtal med penningtransportföretagen som anger att penningtransportföretagen ska uppfylla de villkor som framgår av artikel 10 a och b samt artikel 13.1–13.3.”

3.

I artikel 9 ska följande text läggas till i slutet av punkt 2:

”Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet ska, med beaktande av de krav som framgår av en separat rättsakt, rapportera den information som den erhåller från en godkänd motpart till ECB.”

4.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

Den godkända motparten ska komma överens med den professionella tredje parten som ska erhålla förhandstilldelning att den senare ska tillåta att den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet eller någon annan behörig myndighet i enlighet med artikel 13.3 utför revisioner och inspektioner i de lokaler som den professionella tredje parten som erhållit förhandstilldelning har, för att kontrollera att förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part finns där.”

b)

Punkt c ska ersättas med följande:

”c)

Den godkända motparten ska betala skadestånd enligt avtal till den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet eller någon annan behörig myndighet till ett belopp som är proportionellt till den skada som lidits, men som inte ska understiga 10 procent av det förhandstilldelade beloppet till tredje part i) om den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet inte ges möjlighet att utföra revisionen eller inspektionerna som hänvisas till i punkt b på plats, eller ii) de eurosedlar och euromynt som har förhandstilldelats till tredje part inte lagras i den förhandstilldelade professionella tredje partens lokaler i enlighet med denna artikel. En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska inte yrka sådant avtalsenligt skadestånd om i) dess framtida deltagande medlemsstat har ett regelverk som erbjuder ett likvärdigt skydd, eller ii) i den utsträckning som en förhandstilldelad professionell tredje part redan har betalat skadestånd enligt artikel 16.2 f.”

5.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska förbjuda att godkända motparter (inklusive av dessa utsedda ombud) avhänder sig eurosedlar och euromynt som har levererats till dem före kl. 00:00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt, såvida inte något annat förskrivs i denna riktlinje. I synnerhet ska den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet kräva att godkända motparter, inklusive av dessa utsedda ombud, i sina eller de utsedda ombudens bankvalv lagrar de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten avskilt från andra eurosedlar och euromynt, annan valuta och annan egendom på ett säkert sätt för att undvika förstöring, stöld, rån eller något annat som kan leda till att de sätts i omlopp för tidigt.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   De godkända motparterna, inklusive av dessa utsedda ombud, ska bevilja sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet rätten att utföra revision och inspektera deras lokaler för att den ska kunna verifiera att de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten finns i behåll samt de förhållanden under vilka de godkända motparterna utför förhandstilldelningen till tredje part. Den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet får, under förutsättning att ECB informeras om detta, ge en annan behörig myndighet i uppdrag att utföra revisionen och inspektionen av sådana lokaler.”

6.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 b ska utgå.

b)

Punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d)

Den professionella tredje parten ska bevilja sin framtida nationella centralbank i Eurosystemet, eller någon annan behörig myndighet enligt artikel 13.3, rätten att utföra revisioner och inspektera dess lokaler för att kontrollera att de sedlar och mynt som förhandstilldelats tredje part finns där.”

c)

Följande punkt 3 ska läggas till:

”3.   Genom undantag från det förfarande för förhandstilldelning till tredje part som beskrivs i punkt 2 ska följande förenklade förfarande för förhandstilldelning till tredje part tillämpas av professionella tredje parter gentemot detaljister förutsatt att

a)

detaljisten är ett mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2), dvs. att detaljisten sysselsätter färre än tio anställda och dennes omsättning eller balansomslutning inte överstiger två miljoner euro per år,

b)

det nominella värdet på eurosedlarna och euromynten som detaljisten erhållit som förhandstilldelning till tredje part inte överstiger 10 000 euro,

c)

detaljisten undertecknar ett standardavtal som tas fram av den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet där detaljisten försäkrar att han inte kommer att avhända sig de eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats till tredje part före kl. 00:00 (lokal tid) på dagen för utbytet av sedlar och mynt. Några andra avtalsmässiga arrangemang inte är nödvändiga, och

d)

detaljisten lagrar förhandstilldelade eurosedlar och euromynt till tredje part i enlighet med artikel 10 a, och punkt 2 d gäller.

d)

Följande punkt 4 ska läggas till:

”4.   Enligt de förutsättningar som framgår av punkt 3, får det förenklade förfarandet för förhandstilldelning till tredje part bara ske fem kalenderdagar före dagen för utbytet av sedlar och mynt. Värdet i den lagliga valutan som motsvarar det nominella värdet på de eurosedlar och euromynt som förhandstilldelats en detaljist av en godkänd motpart enligt det förenklade förfarandet för förhandstilldelning ska låsas på det konto som detaljisten har hos den godkända motparten och debiteras på dagen för utbytet av sedlar och mynt.”

7.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Kontroll

En framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska ge ECB kopior av alla rättsliga instrument och åtgärder som antagits i dess medlemsstat avseende denna riktlinje senast en månad innan perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part börjar, dock inte innan ett beslut om upphävande av undantaget har tagits avseende den medlemsstaten.”

Artikel 2

Denna riktlinje träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 19 juni 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.

(2)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.”


Top