EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

2008/549/ЕО: Насоки на Европейската централна банка от 19 юни 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/9 относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната (ЕЦБ/2008/4)

OB L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/16


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 юни 2008 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/9 относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната

(ЕЦБ/2008/4)

(2008/549/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2006/9 от 14 юли 2006 г. относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозоната (1) установяват правилата, която позволяват на националните централни банки (НЦБ) на бъдещи участващи държави-членки да заемат евробанкноти и монети от Евросистемата за целите на първоначалното зареждане и подзареждането преди преминаване към парична наличност и определя задълженията, които следва да бъдат изпълнени от правоимащите контрагенти и професионалните трети страни, за да бъдат те първоначално заредени или съответно подзаредени.

(2)

След въвеждането на еврото в Словения, Кипър и Малта в съответствие с правилата, установени в Насоки ЕЦБ/2006/9, беше идентифицирана нужда от някои поправки, които да подобрят логистичните аспекти на преминаването към парична наличност в бъдещите участващи държави-членки.

(3)

С оглед на трудностите, които НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, е възможно да срещнат при плануването на обема и купюрите на необходимите след датата на преминаване към парична наличност евробанкноти, тези НЦБ от Евросистемата трябва да имат възможност незабавно след датата на преминаване към парична наличност да подобрят без съществени разходи купюрната структура на запасите си от евробанкноти.

(4)

Единствено кредитните институции и националните пощи, които имат сметки в техните НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, имат право на първоначално зареждане с евробанкноти и монети от професионални трети страни. Досегашният опит с преминаване към парична наличност по Насоки ЕЦБ/2006/9 обаче показа ползите от участието на дружествата за транспортиране на пари и ценности в операциите по подзареждане. Поради това на кредитните институции и националните пощи следва да се разреши, за целите на подзареждането с евробанкноти и монети, да номинират за свои представители дружества за транспортиране на пари и ценности.

(5)

За да се избегне дублирането на отчетни задължения, свързани с обема и купюрите на първоначално заредените и подзаредените евробанкноти и монети, следва да се определи процедурата за отчитане, която се прилага към НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, и допустимите контрагенти.

(6)

С оглед на потенциалните многобройни и чести одити и проверки, които се извършват от НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, в помещенията на първоначално заредените и подзаредените лица, за да се провери дали последните не пускат в обращение евробанкноти и монети преди датата на преминаване към парична наличност, е необходимо да се позволи на НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, да възлагат тези задачи на други публични органи.

(7)

Съдейки по досегашния опит с Насоки ЕЦБ/2006/9, договорните споразумения, сключени преди подзареждането между първоначално заредените и подзаредените лица, както и липсата на финансови стимули за подзаредените лица, пречат на успешното подзареждане на някои категории търговци на дребно, например малки магазини. Поради това е необходимо да се въведе опростена процедура за подзареждане, която да се използва само когато се касае за малки количества евробанкноти и монети.

(8)

Освен това съществува необходимост от няколко други малки изменения на Насоки ЕЦБ/2006/9,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Насоки ЕЦБ/2006/9 се изменят, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

В края на параграф 5 се добавя следният текст:

„Голяма доставка от евробанкноти обаче няма да бъде считана за част от нуждите, свързани с пускането в обращение, ако НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, която има свръхобем от един или повече купюри евробанкноти, които са еднакви по стойност и качество с тези, които се съдържат в голямата доставка, ги прехвърли на Евросистемата в замяна на голямата доставка. При тези обстоятелства не възниква задължение за извършване на плащане и ЕЦБ поема разходите по транспорта на евробанкнотите.“

б)

Параграф 6, буква б) се заличава.

в)

Последното изречение на параграф 8 се заменя със следното:

„Еднаквите по брой и качество банкноти, които следва да бъдат върнати от бъдещите серии евробанкноти, се изчисляват по начин, определен своевременно от Управителния съвет.“

г)

Параграф 11 се заменя със следното:

„11.   Като има предвид изискванията, установени в друг правен инструмент, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, докладва на НЦБ и на доставящата/ите НЦБ на Евросистемата следното:

а)

крайната обща сума на първоначално заредените и подзаредените евробанкноти (разпределени по купюри); и

б)

крайната обща сума на първоначално заредените и подзаредените евромонети (разпределени по купюри).“

2.

В края на член 5 се добавя следният текст:

„С оглед съхранението и подзареждането с евробанкноти и монети на професионални трети страни правоимащите контрагенти могат да номинират за представители, които действат от тяхно име и за тяхна сметка, дружества за транспортиране на пари и ценности, при условие че: i) правоимащите контрагенти спазват всички приложими правила и процедури, установени в настоящите насоки, независимо от номинирането на представител; и ii) правоимащите контрагенти сключат договорни споразумения с дружествата за транспортиране на пари и ценности, предвиждащи, че дружествата за транспортиране на пари и ценности изпълняват задълженията, предвидени в член 10, букви а) и б) и член 13, параграфи 1—3.“

3.

В член 9 в края на параграф 2 се добавя следното:

„НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, докладва на ЕЦБ информацията, получена от правоимащия контрагент, като има предвид изискванията, установени в друг правен инструмент.“

4.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

Буква б) се заменя със следния текст:

‘б)

Правоимащият контрагент се договаря с професионалната трета страна, която следва да бъде подзаредена, че последната ще позволи на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на всеки друг публичен орган, компетентен съгласно член 13, параграф 3 да извършва одит и проверки в помещенията на подзаредената професионална трета страна, за да удостовери наличието на подзаредени евробанкноти и монети.“

б)

Буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Правоимащият контрагент плаща на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, договорни неустойки в размер, пропорционален на претърпените вреди, но не по-малък от 10 % от сумата на подзаредените евробанкноти и монети, ако: i) на НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на друг публичен орган не бъде предоставен достъп за извършване на одита и проверките, посочени в буква б); или ii) ако подзаредените евробанкноти и монети не се съхраняват в помещенията на подзаредената професионална трета страна съгласно разпоредбите на настоящия член. НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, не налага такива договорни неустойки: i) ако нейната бъдеща участваща държава-членка е създала регулаторна рамка, предвиждаща равностойно ниво на защита; или ii) доколкото подзаредената професионална трета страна вече е платила неустойки съгласно член 16, параграф 2, буква е).“

5.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, забранява на правоимащите контрагенти, включително на техните представители, да се разпореждат с доставените им евробанкноти и монети преди 00:00 часа (местно време) в деня на преминаване към парична наличност, освен ако в настоящите насоки не е предвидено друго. По-специално, НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, изисква от правоимащите контрагенти, включително от техните представители, да съхраняват първоначално заредените евробанкноти и монети в своите трезори или в трезорите на определените от тях представители, ако съществуват такива, отделно от другите евробанкноти и монети, други валути или собственост, и по надежден начин, за да се избегне тяхното повреждане, кражба, обир или друга причина за преждевременно пускане в обращение.“

б)

Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да удостовери наличието на първоначално заредените евробанкноти и монети и договореностите, съгласно които правоимащите контрагенти извършват подзареждане, правоимащите контрагенти (включително техните представители) предоставят на своите НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, правото да извършват одит и проверки в техните помещения. НЦБ — бъдеща членки на Евросистемата, може да възложи на друг компетентен публичен орган извършването на одит и проверка на тези помещения, в който случай следва да бъде уведомена ЕЦБ.“

6.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2, буква б) се заличава.

б)

Параграф 2, буква г) се заменя със следното:

„г)

Професионалната трета страна предоставя на своята НЦБ — бъдеща членка на Евросистемата, или на друг компетентен орган съгласно член 13, параграф 3 правото да извършва одит и проверки на помещенията ѝ, за да се удостовери наличието на подзаредени евробанкноти и монети.“

в)

Добавя се следният параграф 3:

„3.   Чрез дерогация от процедурата за подзареждане, описана в параграф 2, между професионалните трети страни и търговците на дребно се прилага следната опростена процедура за подзареждане, ако:

а)

търговецът на дребно е микропредприятие по смисъла на определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микро-, малки и средни предприятия (2), т.е. персоналът му се състои от по-малко от 10 души и годишният оборот или общият годишен баланс не надвишава 2 млн. евро;

б)

номиналната стойност на евробанкнотите и монетите, с които търговецът на дребно е бил първоначално зареден, не надхвърля като цяло 10 000 EUR;

в)

търговецът на дребно подпише стандартен формуляр, изготвен от НЦБ — бъдеща членки на Евросистемата, в който декларира съгласието си да не се разпорежда с подзаредените евробанкноти и монети преди 00:00 часа (местно време) в деня на преминаване към парична наличност. Не са необходими други договорни споразумения; и

г)

търговецът на дребно съхранява подзаредените евробанкноти и монети съгласно член 10, буква а) и съответно се прилага параграф 2, буква г).

г)

Добавя се следният параграф 4:

„4.   Съгласно условията на параграф 3 опростената процедура за подзареждане може да се извърши не по-рано от 5 календарни дни преди датата на преминаване към парична наличност. Стойността на съществуващата дотогава валута, която съответства на номиналната стойност на евробанкнотите и монетите, които са подзаредени от правоимащ контрагент на търговец на дребно по опростената процедура за подзареждане, се блокира по сметката на търговеца на дребно при правоимащия контрагент и се дебитира на датата на преминаването към парична наличност.“

7.

Член 18 се заменя със следния текст:

„Член 18

Удостоверяване

НЦБ — бъдещи членки на Евросистемата, изпращат на ЕЦБ копия от всички правни инструменти и актове, приети в техните държави-членки във връзка с настоящите насоки, най-късно един месец преди началото на периода на предварителното зареждане/подзареждането, но не преди да е взето решението за отмяна на дерогацията по отношение на тази държава-членка.“

Член 2

Настоящите насоки влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящите насоки са НЦБ на участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 19 юни 2008 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.“


Top