EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 19. června 2008 , kterými se mění obecné zásady ECB/2006/9 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (ECB/2008/4)

OJ L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 61 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/16


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. června 2008,

kterými se mění obecné zásady ECB/2006/9 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu

(ECB/2008/4)

(2008/549/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2006/9 ze dne 14. července 2006 o některých přípravách na přechod na hotovostní euro a o předzásobení a druhotném předzásobení eurobankovkami a euromincemi mimo eurozónu (1) stanoví pravidla, která národním centrálním bankám budoucích zúčastněných členských států umožňují půjčit si od Eurosystému eurobankovky a euromince pro účely předzásobení a druhotného předzásobení před přechodem na hotovostní euro, a vymezují povinnosti, jež musí splnit způsobilé protistrany, aby mohly být předzásobeny, a povinnosti, jež musí splnit kvalifikované třetí osoby, aby mohly být druhotně předzásobeny.

(2)

Poté, co bylo podle pravidel obsažených v obecných zásadách ECB/2006/9 zavedeno euro ve Slovinsku, na Kypru a na Maltě, vyvstala potřeba provést některé změny s cílem zlepšit logistické aspekty přechodu na hotovostní euro v budoucích zúčastněných členských státech.

(3)

Budoucí národní centrální banky Eurosystému musí mít vzhledem k těžkostem, kterým budou pravděpodobně muset čelit při plánování objemu a nominálních hodnot eurobankovek, jichž bude zapotřebí po dni přechodu na hotovostní euro, možnost ihned po tomto dni s nízkými náklady upravit nominální strukturu svých zásob eurobankovek.

(4)

I když v současné době mohou být kvalifikované třetí osoby druhotně předzásobeny eurobankovkami a euromincemi pouze úvěrovými institucemi a vnitrostátními poštovními úřady, které mají účet u své budoucí národní centrální banky Eurosystému, dosavadní zkušenosti s přechodem na hotovostní euro podle obecných zásad ECB/2006/9 ukazují, že by bylo užitečné do operací spojených s druhotným předzásobením zapojit společnosti provozující přepravu hotovosti. Úvěrové instituce a vnitrostátní poštovní úřady by proto měly mít možnost pro účely druhotného předzásobení eurobankovkami a euromincemi jmenovat společnosti provozující přepravu hotovosti jako své zástupce.

(5)

S cílem zabránit duplicitě zpravodajské povinnosti, pokud jde o objem a nominální hodnotu předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí, je třeba zjednodušit postupy vykazování, jež platí pro budoucí národní centrální banky Eurosystému a pro způsobilé protistrany.

(6)

S ohledem na možné četné a časté audity a kontroly, které budou budoucí národní centrální banky Eurosystému provádět v prostorách předzásobených a druhotně předzásobených subjektů s cílem kontrolovat, zda tyto subjekty neuvádějí do oběhu euromince a eurobankovky přede dnem přechodu na hotovostní euro, je třeba budoucím národním centrálním bankám Eurosystému umožnit, aby těmito úkoly pověřily jiné veřejné orgány.

(7)

Smluvní ujednání, která mají uzavřít předzásobené a druhotně předzásobované subjekty předtím, než se druhotné předzásobení uskuteční, a chybějící finanční motivace druhotně předzásobovaných subjektů, se na základě dosud získaných zkušeností s přechodem na hotovostní euro podle obecných zásad ECB/2006/9 ukazují být na újmu úspěšného druhotného předzásobení ve vztahu k určitým kategoriím obchodníků, např. obchodům se zbožím běžné spotřeby a jiným malým prodejnám. Je proto nezbytné zavést zjednodušené postupy pro druhotné předzásobení, které se použijí, jedná-li se jen o malé množství eurobankovek a euromincí.

(8)

Byla rovněž zjištěna potřeba provést některé drobné změny obecných zásad ECB/2006/9,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Obecné zásady ECB/2006/9 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 5 se na konci doplňuje text, který zní:

„Hromadná dodávka eurobankovek se však za součást počátečního požadavku na množství eurobankovek a euromincí nepovažuje, jestliže budoucí národní centrální banka Eurosystému, která má přebytečné množství jedné nebo více nominálních hodnot eurobankovek stejné hodnoty a kvality jako ty, které tvoří součást hromadné dodávky, převede toto přebytečné množství na Eurosystém výměnou za tuto hromadnou dodávku. V takovém případě povinnost splatit nevzniká a ECB nese náklady na přepravu eurobankovek.“

b)

V odstavci 6 se písmeno b) zrušuje.

c)

V odstavci 8 se poslední věta nahrazuje tímto:

„O výpočtu ekvivalentního množství a kvality bankovek budoucích sérií eurobankovek, jež mají být splaceny, rozhodne včas Rada guvernérů.“

d)

Odstavec 11 se nahrazuje tímto:

„11.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému oznámí ECB a dodávající národní centrální bance Eurosystému níže uvedené skutečnosti, přičemž vezme v úvahu požadavky, které jsou stanoveny ve zvláštním právním nástroji:

a)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených eurobankovek (v členění podle nominální hodnoty) a

b)

konečnou celkovou částku předzásobených a druhotně předzásobených euromincí (v členění podle nominální hodnoty).“

2)

V článku 5 se na konci doplňuje text, který zní:

„Způsobilé protistrany mohou pro účely skladování eurobankovek a euromincí a druhotného předzásobení kvalifikovaných třetích osob jmenovat svými zástupci společnosti provozující přepravu hotovosti, které jednají jejich jménem a na jejich riziko, za podmínky, že: i) způsobilé protistrany dodržují veškerá platná pravidla a postupy stanovené v těchto obecných zásadách bez ohledu na to, že byl jmenován zástupce, a ii) způsobilé protistrany uzavřou se společnostmi provozujícími přepravu hotovosti smluvní ujednání, která stanoví, že tyto společnosti splňují povinnosti stanovené v čl. 10 písm. a) a b) a v čl. 13 odst. 1 až 3.“

3)

V článku 9 se na konci odstavce 2 doplňuje text, který zní:

„Budoucí národní centrální banka Eurosystému předá informaci, kterou obdrží od způsobilé strany, ECB, přičemž vezme v úvahu požadavky stanovené ve zvláštním právním nástroji.“

4)

Článek 10 se mění takto:

a)

Písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Způsobilá protistrana se dohodne s kvalifikovanou třetí osobou, která má být druhotně předzásobena, že tato kvalifikovaná třetí osoba umožní budoucí národní centrální bance Eurosystému nebo jinému příslušnému veřejnému orgánu podle čl. 13 odst. 3 provést audit a kontrolu v prostorách kvalifikované třetí osoby, která byla druhotně předzásobena, s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.“

b)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Způsobilá protistrana platí budoucí národní centrální bance Eurosystému smluvní pokuty ve výši úměrné vzniklé škodě, nejméně však ve výši 10 % částky, jež je předmětem druhotného předzásobení, jestliže: i) budoucí národní centrální bance Eurosystému nebo jinému příslušnému veřejnému orgánu není umožněn přístup za účelem provedení auditu a kontroly ve smyslu písmene b), nebo ii) druhotně předzásobené eurobankovky a euromince nejsou skladovány v prostorách kvalifikované třetí osoby, jež byla druhotně předzásobena, jak se stanoví v tomto článku. Budoucí národní centrální banka Eurosystému tyto smluvní pokuty neuloží, pokud: i) příslušný budoucí zúčastněný členský stát vytvořil právní rámec, který stanoví rovnocennou úroveň ochrany, nebo ii) druhotně předzásobená kvalifikovaná třetí osoba už zaplatila pokuty podle čl. 16 odst. 2 písm. f).“

5)

Článek 13 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Budoucí národní centrální banka Eurosystému zakáže způsobilým protistranám (včetně jejich jmenovaných zástupců) nakládat s eurobankovkami a euromincemi, jež jim byly dodány, před 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro, nestanoví-li tyto obecné zásady jinak. Budoucí národní centrální banka Eurosystému zejména vyžaduje, aby způsobilé protistrany, včetně jejich jmenovaných zástupců, skladovaly předzásobené eurobankovky a euromince ve svých trezorech nebo případně v trezorech svých jmenovaných zástupců odděleně od jiných eurobankovek a euromincí, jiné měny či majetku, a bezpečně tak, aby se zamezilo jejich zničení, krádeži, loupeži nebo jiné příčině předčasného oběhu.“

b)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   S cílem ověřit přítomnost předzásobených eurobankovek a euromincí a ujednání, na jejichž základě způsobilé protistrany druhotné předzásobení uskutečňují, způsobilé protistrany, včetně jejich jmenovaných zástupců, oprávní příslušnou národní centrální banku Eurosystému k provádění auditu a kontrol jejich prostor. Budoucí národní centrální banka Eurosystému může auditem a kontrolou těchto prostor pověřit jiný příslušný veřejný orgán; v takovém případě musí být ECB informována.“

6)

Článek 16 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se písmeno b) zrušuje.

b)

V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Kvalifikovaná třetí osoba oprávní budoucí národní centrální banku Eurosystému nebo jiný příslušný orgán podle čl. 13 odst. 3 k provádění auditu a kontrole jejích prostor s cílem ověřit přítomnost druhotně předzásobených eurobankovek a euromincí.“

c)

Doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.   Odchylně od úpravy druhotného předzásobení podle odstavce 2 se, pokud jde o kvalifikované třetí osoby, ve vztahu k obchodníkům uplatní níže uvedená zjednodušená úprava druhotného předzásobení za těchto podmínek:

a)

obchodník je mikropodnikem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2), tj. zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony EUR;

b)

nominální hodnota eurobankovek a euromincí, kterými byl obchodník předzásoben, nepřesahuje celkem 10 000 EUR;

c)

obchodník podepíše vzorovou smlouvu vypracovanou budoucí národní centrální bankou Eurosystému, v níž se zaváže, že s druhotně předzásobenými eurobankovkami a euromincemi nezačne nakládat dříve než v 00:00 (místního času) v den přechodu na hotovostní euro. Žádných dalších smluvních ujednání není třeba, a

d)

obchodník skladuje druhotně předzásobené eurobankovky a euromince v souladu s čl. 10 písm. a), přičemž odst. 2 písm. d) se použije obdobně.

d)

Doplňuje se odstavec 4, který zní:

„4.   Za podmínek uvedených v odstavci 3 se může zjednodušené druhotné předzásobení uskutečnit nejdříve pět kalendářních dnů přede dnem přechodu na hotovostní euro. Částka v původní měně odpovídající nominální hodnotě eurobankovek a euromincí, kterými způsobilá protistrana druhotně předzásobila obchodníka na základě zjednodušené úpravy druhotného předzásobení, se zablokuje na účtu obchodníka vedeném u způsobilé strany a odepíše se z něj v den přechodu na hotovostní euro.“

7)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Budoucí národní centrální banky Eurosystému předají ECB nejpozději jeden měsíc před započetím období předzásobení / druhotného předzásobení, avšak nikoli předtím, než bylo v případě příslušného členského státu rozhodnuto o zrušení výjimky, kopie všech právních nástrojů a opatření přijatých v jejich členském státě ve vztahu k těmto obecným zásadám.“

Článek 2

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem následujícím po dni zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tyto obecné zásady platí pro národní centrální banky zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. června 2008.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 207, 28.7.2006, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.“


Top