EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Smernica Evropske centralne banke z dne 19. junija 2008 o spremembah Smernice ECB/2006/9 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2008/4)

UL L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/16


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 19. junija 2008

o spremembah Smernice ECB/2006/9 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja

(ECB/2008/4)

(2008/549/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti njenega člena 106(1),

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti njegovega člena 16,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2006/9 z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (1) določa pravila, ki dovoljujejo nacionalnim centralnim bankam (NCB) bodočih sodelujočih držav članic, da si od Eurosistema izposodijo eurobankovce in eurokovance za namen preddobave in posredne preddobave pred prehodom na eurogotovino, ter opredeljuje obveznosti, ki jih morajo izpolniti primerne nasprotne stranke in profesionalne tretje osebe, da bi bile lahko deležne preddobave oziroma posredne preddobave.

(2)

Po tem, ko je bil euro uveden v Sloveniji, na Cipru in Malti v skladu s pravili iz Smernice ECB/2006/9, je bila ugotovljena potreba po raznih spremembah, s katerimi bi se izboljšali logistični vidiki prehoda na eurogotovino v bodočih sodelujočih državah članicah.

(3)

Glede na težave, s katerimi se bodo bodoče NCB Eurosistema najverjetneje srečale pri načrtovanju količine in apoenske sestave eurobankovcev, ki bodo potrebni po datumu prehoda na eurogotovino, morajo te NCB Eurosistema imeti možnost, da neposredno po datumu prehoda na eurogotovino z nizkimi stroški prilagodijo apoensko sestavo svojih zalog eurobankovcev.

(4)

Čeprav so trenutno samo kreditne institucije in nacionalne pošte, ki imajo račun pri svoji bodoči NCB Eurosistema, upravičene do tega, da posredno preddobavljajo eurobankovce in eurokovance profesionalnim tretjim osebam, so dosedanje izkušnje s prehodom na eurogotovino v skladu s Smernico ECB/2006/9 pokazale, da je v operacije posrednega preddobavljanja koristno vključiti družbe za prevoz gotovine. Kreditnim institucijam in nacionalnim poštam bi zato moralo biti dovoljeno, da imenujejo družbe za prevoz gotovine za svoje zastopnike za namen posredne preddobave eurobankovcev in eurokovancev.

(5)

V izogib podvajanju obveznosti poročanja v zvezi z obsegom in apoensko sestavo preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev se morajo postopki poročanja, ki veljajo za bodoče NCB Eurosistema in primerne nasprotne stranke, poenostaviti.

(6)

Glede na potencialno številne in pogoste revizije in inšpekcije, ki jih bo morala opravljati bodoča NCB Eurosistema v prostorih subjektov, deležnih preddobave in posredne preddobave, da bi preverila, da ti subjekti ne dajejo eurobankovcev in eurokovancev v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, je treba bodočim NCB Eurosistema dovoliti, da te naloge prenesejo na druge javne organe.

(7)

Pogodbeni dogovori, ki jih je treba skleniti med subjekti, deležnimi preddobave, in subjekti, deležnimi posredne preddobave, preden se opravi posredna preddobava, ter pomanjkanje finančnih spodbud za subjekte, deležne posredne preddobave, so se, sodeč po dosedanjih izkušnjah s prehodom na eurogotovino v skladu s Smernico ECB/2006/9, izkazali za škodljive za uspeh posredne preddobave nekaterim kategorijam trgovcev na drobno, npr. prodajalne z nujnimi življenjskimi potrebščinami in druga majhna maloprodajna mesta. Zato je treba uvesti poenostavljen postopek posredne preddobave, ki se bo uporabil, kadar bodo vključeni le majhni zneski eurobankovcev in eurokovancev.

(8)

Ugotovljena je bila tudi potreba, da se opravijo razne druge manjše spremembe Smernice ECB/2006/9 –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2006/9 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 4 se spremeni, kot sledi:

(a)

Na koncu odstavka 5 se doda naslednje besedilo:

„Vendar pa se velik prenos eurobankovcev ne bo štel za del začetnih potreb, če bo bodoča NCB Eurosistema, ki ima presežno količino enega ali več apoenov eurobankovcev enake vrednosti in kakovosti, kot so tisti v velikem prenosu, le-te prenesla na Eurosistem v zameno za tak velik prenos. V tem primeru obveznost vračila ne bo nastala, ECB pa bo nosila stroške prevoza teh eurobankovcev.“

(b)

Člen 6(b) se črta.

(c)

V odstavku 8 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Enakovredno število in kakovost bankovcev, ki jih je treba vrniti za bodoče serije eurobankovcev, bosta izračunana tako, kakor bo pravočasno določil Svet ECB.“

(d)

Odstavek 11 se nadomesti z naslednjim:

„11.   Bodoča NCB Eurosistema poroča ECB in dobavni(-m) NCB Eurosistema, ob upoštevanju zahtev, določenih v ločenem pravnem instrumentu, o naslednjem:

(a)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev (po apoenski sestavi); in

(b)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurokovancev (po apoenski sestavi).“

2.

Na koncu člena 5 se doda naslednje besedilo:

„Primerne nasprotne stranke lahko imenujejo družbe za prevoz gotovine za svoje zastopnike, ki nastopajo v njihovem imenu in na njihovo tveganje, za namen hrambe in posrednega preddobavljanja eurobankovcev in eurokovancev profesionalnim tretjim osebam pod pogojem: (i) da primerne nasprotne stranke ne glede na imenovanje zastopnika spoštujejo vse veljavne pravila in postopke, določene v tej smernici; in (ii) da primerne nasprotne stranke sklenejo pogodbene dogovore z družbami za prevoz gotovine, v katerih se določi, da morajo družbe za prevoz gotovine izpolnjevati obveznosti, določene v členu 10(a) in (b) ter v členih 13(1) do 13(3).“

3.

V členu 9 se na koncu odstavka 2 doda naslednje besedilo:

„Bodoča NCB Eurosistema poroča ECB o informacijah, ki jih je prejela od primerne nasprotne stranke, ob upoštevanju zahtev, določenih v ločenem pravnem instrumentu.“

4.

Člen 10 se spremeni, kot sledi:

(a)

Točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Primerna nasprotna stranka se s profesionalno tretjo osebo, ki bo deležna posredne preddobave, dogovori, da bo slednja bodoči NCB Eurosistema ali drugemu pristojnemu javnemu organu v skladu s členom 13(3) omogočila opravljanje revizije in inšpekcije v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, da se preveri prisotnost posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.“

(b)

Točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Primerna nasprotna stranka mora bodoči NCB Eurosistema plačati pogodbeno kazen v znesku, sorazmernem povzročeni škodi, vendar ne manj kakor 10 % posredno preddobavljenega zneska: (i) če bodoči NCB Eurosistema ali drugemu pristojnemu organu ni omogočen dostop za opravljanje revizije in inšpekcije iz točke (b); ali (ii) če posredno preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci niso shranjeni v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, kakor je določeno v tem členu. Bodoča NCB Eurosistema te pogodbene kazni ne bo naložila: (i) če je njena bodoča sodelujoča država članica vzpostavila normativni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite; ali (ii) kolikor je profesionalna tretja oseba, deležna posredne preddobave, že plačala kazni na podlagi člena 16(2)(f).“

5.

Člen 13 se spremeni, kot sledi:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Bodoča NCB Eurosistema prepove primernim nasprotnim strankam (vključno z njihovimi imenovanimi zastopniki) razpolagati z eurobankovci in eurokovanci, ki so jim bili dobavljeni, pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino, razen če je s to smernico določeno drugače. Bodoča NCB Eurosistema zlasti zahteva, da primerne nasprotne stranke, vključno z njihovimi imenovanimi zastopniki, hranijo preddobavljene eurobankovce in eurokovance v svojih trezorjih ali v trezorjih njihovih morebitnih imenovanih zastopnikov ločeno od drugih eurobankovcev in eurokovancev, drugih valut ali drugega premoženja ter varno, da se tako izogne uničenju, tatvini, ropu ali kateremu koli drugemu vzroku predčasnega obtoka.“

(b)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Da bi pristojna bodoča NCB Eurosistema lahko preverila prisotnost preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev ter ureditve, po katerih primerne nasprotne stranke izvedejo posredno preddobavo, ji primerne nasprotne stranke, vključno z njihovimi imenovanimi zastopniki, zagotovijo pravico do revizije in inšpekcije svojih prostorov. Bodoča NCB Eurosistema lahko prenese revizijo in inšpekcijo teh prostorov na drug pristojen javni organ, o čemer pa mora biti ECB obveščena.“

6.

Člen 16 se spremeni, kot sledi:

(a)

Odstavek 2(b) se črta.

(b)

Odstavek 2(d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

Profesionalna tretja oseba zagotovi svoji bodoči NCB Eurosistema ali drugemu pristojnemu organu v skladu s členom 13(3) pravico do revizije in inšpekcije svojih prostorov, da se preveri prisotnost posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.“

(c)

Doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Z odstopanjem od postopka posredne preddobave, opisanega v odstavku 2, se med profesionalnimi tretjimi osebami za trgovce na drobno uporablja naslednji poenostavljeni postopek posredne preddobave pod naslednjimi pogoji:

(a)

trgovec na drobno je mikro podjetje, kakor je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003, ki se nanaša na opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij (2), tj. ima manj kot deset zaposlenih in njegov letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR;

(b)

nominalna vrednost posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev trgovcu na drobno ne sme presegati skupne vrednosti 10 000 EUR;

(c)

trgovec na drobno mora podpisati standardni obrazec, ki ga pripravi bodoča NCB Eurosistema, v katerem se strinja, da ne bo razpolagal s posredno preddobavljenimi eurobankovci in eurokovanci pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino. Drugi pogodbeni dogovori niso potrebni; in

(d)

trgovec na drobno mora hraniti posredno preddobavljene eurobankovce in eurokovance, kakor je zahtevano v členu 10(a), pri čemer se ustrezno uporablja odstavek 2(d).

(d)

Doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Pod pogoji, omenjenimi v odstavku 3, se poenostavljeni postopek posredne preddobave lahko opravi le pet koledarskih dni pred datumom prehoda na eurogotovino. Vrednost nekdanje valute, ki ustreza nominalni vrednosti eurobankovcev in eurokovancev, ki jih je primerna nasprotna stranka posredno preddobavila trgovcu na drobno po poenostavljenem postopku posredne preddobave, se blokira na računu trgovca na drobno pri primerni nasprotni stranki in se knjiži v breme na datum prehoda na eurogotovino.“

7.

Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Preverjanje

Bodoče NCB Eurosistema posredujejo ECB kopije vseh pravnih instrumentov in ukrepov, sprejetih v njihovih državah članicah v zvezi s to smernico, najpozneje en mesec pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave, vendar ne pred sprejetjem odločitve o odpravi odstopanja v zvezi s tako državo članico.“

Člen 2

Ta smernica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 19. junija 2008

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 207, 28.7.2006, str. 39.

(2)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.“


Top