EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Euroopa Keskpanga suunis, 19. juuni 2008 , millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (EKP/2008/4)

OJ L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 61 - 64

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/16


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

19. juuni 2008,

millega muudetakse suunist EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala

(EKP/2008/4)

(2008/549/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

14. juuli 2006. aasta suunis EKP/2006/9 euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (1) sätestab õigusnormid, mis võimaldab tulevaste osalevate liikmesriikide keskpankadel (RKPd) laenata eurosüsteemilt euro pangatähti ja münte nende eeljaotuseks ja kaaseeljaotuseks enne sularahavahetust ning määratleb nõuetele vastavate tehingupoolte ja kutseliste kolmandate isikute kohustused, mis on vajalikud neile vastavalt eeljaotuse ja kaaseeljaotuse teostamiseks.

(2)

Suunise EKP/2006/9 õigusnormide rakendamisel pärast euro kasutuselevõttu Sloveenias, Küproses ja Maltas selgus vajadus teha mitmed muudatusi, et parandada tulevaste osalevate liikmesriikide sularahavahetuse logistilist külge.

(3)

Võttes arvesse asjaolu, et tulevastel eurosüsteemi RKPdel on tõenäoliselt keerukas planeerida pärast sularahavahetuse päeva vajalikku euro pangatähtede kogust ja nimiväärtusi, peab olema neil eurosüsteemi RKPdel võimalik vahetult pärast sularahavahetuse päeva oma euro pangatähtede varu nimiväärtuselist struktuuri säästlikult kohandada.

(4)

Kuna siiani oli ainult krediidiasutustel ja riigi postiasutustel, kellel on selle riigi tulevases eurosüsteemi keskpangas arve, lubatud euro pangatähti ja münte kutselistele kolmandatele isikutele kaaseeljaotada, näitas suunise EKP/2006/9 alusel sularahavahetusega saadud kogemus, et kasuks tuleb sularahavedajate kaasamine kaaseeljaotuses. Seetõttu tuleb krediidiasutustel ja riigi postiasutustel võimaldada sularahavedajate määramist oma agentideks euro pangatähtede ja müntide kaaseeljaotuse eesmärgil.

(5)

Lihtsustada tuleb tulevaste eurosüsteemi RKPde ja nõuetele vastavate tehingupoolte aruandluskorda, et vältida topeltaruandlust seoses eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro pangatähtede ja müntide koguse ja nimiväärtustega.

(6)

Kuna tulevane eurosüsteemi RKP peab korduvalt kontrollima eeljaotuse ja kaaseeljaotuse vastuvõtvaid üksusi nende asukohas, et nad ei paneks euro pangatähti ja münte ringlusse enne sulaahavahetuse päeva, tuleb võimaldada eurosüsteemi RKPdel delegeerida see ülesanne muudele avalik-õiguslikele asutustele.

(7)

Suunise EKP/2006/9 alusel toimunud sularahavahetuses saadud kogemuste põhjal on osutunud teatud jaeüksustega, näiteks väikesed kauplused ja muud väikesed jaemüüjad, seotud kaaseeljaotuse edukas teostamises takistuseks lepingulised suhted, mille eeljaotuse ja kaaseeljaotuse vastuvõtvad üksused peavad sõlmima enne mis tahes kaaseeljaotuse toimumist, ning rahaliste stiimulite puudumine kaaseeljaotuse vastuvõtvatel üksustel. Seetõttu on vajalik kehtestada lihtsustatud kaaseeljaotuse kord, juhul kui euro pangatähti ja münte kasutatakse ainult väikeses koguses.

(8)

Samuti on selgunud vajadus teha suunises EKP/2006/9 mitmeid muid pisimuudatusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2006/9 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõike 5 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Euro pangatähtede suurtarnet ei loeta esialgse vajaduse osaks, kui tulevane eurosüsteemi RKP, kelle valduses on euro pangatähed, mille ühe või enama nimiväärtuse kogused ja kvaliteet ületavad suurtarnet, kannab need üle eurosüsteemile selle suurtarne eest. Sellisel juhul ei teki hüvitamise kohustust ja EKP kannab euro pangatähtede transportimisega seotud kulud.”

b)

Lõike 6 punkt b jäetakse välja.

c)

Lõike 8 viimane lause asendatakse järgmisega:

„EKP nõukogu määrab õigeaegselt, kuidas arvestada tagastamisele kuuluvate pangatähtede kogust ja kvaliteeti euro pangatähtede tulevastes seeriates.”

d)

Lõige 11 asendatakse järgmisega:

„11.   Võttes arvesse iseseisva õigusaktiga kehtestatud nõudeid, esitab tulevane RKP EKP-le ja tarnivale eurosüsteemi RKP-le aruande järgmise kohta:

a)

eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro pangatähtede lõplik kogus (nimiväärtuste kaupa) ja

b)

eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro müntide lõplik kogus (nimiväärtuste kaupa).”

2.

Artikli 5 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Euro pangatähtede ja müntide eeljaotuseks ja kaaseeljaotuseks kutselistele kolmandatele isikutele võivad nõuetele vastavad tehingupooled järgmistel tingimustel oma agendiks määrata sularahavedaja, kes tegutseb nende nimel ja riskil: i) olenemata sellest, kas agent määratakse, peavad nõuetele vastavad tehingupooled järgima kõiki käesolevas suunises sätestatud õigusnorme; ja ii) nõuetele vastavad tehingupooled peavad sõlmima lepingud sularahavedajatega ning sätestama, et sularahavedajad peavad järgima artikli 10 punktides a ja b ning artikli 13 lõigetes 1 kuni 3 sätestatud kohustusi.”

3.

Artikli 9 lõike 2 lõppu lisatakse järgmine tekst:

„Tulevane eurosüsteemi RKP esitab nõuetele vastavalt tehingupoolelt saadud teabe EKP-le, võttes arvesse iseseisva õigusaktiga kehtestatud nõudeid.”

4.

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

Punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

Nõuetele vastav tehingupool peab saavutama kaaseeljaotuse vastuvõtva kutselise kolmanda isikuga kokkuleppe, millega ta lubab tulevasel eurosüsteemi RKP-l, või mis tahes pädeval ametiasutusel kooskõlas artikli 13 lõikega 3, teostada kaaseeljaotuse vastuvõtva kutselise kolmanda isiku ruumide kontrolli, et kindlaks teha, kas kaaseeljaotatud pangatähed ja mündid on alles.”

b)

Punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Nõuetele vastav tehingupool maksab tulevasele eurosüsteemi RKP-le leppetrahvi summas, mis vastab kantud kahjule, kuid mis ei ole vähem kui 10 % kaaseeljaotatud summast, kui i) tulevasele eurosüsteemi RKP-le või mis tahes pädevale ametiasutusele ei võimaldata punktis b osutatud kontrolli teostamiseks juurdepääsu; või ii) kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid ei asu kaaseeljaotuse vastuvõtva kolmanda isiku ruumides kooskõlas käesoleva artikliga. Tulevane eurosüsteemi RKP ei kohalda leppetrahvi, kui i) tema tulevane osalev liikmesriik on kehtestanud samaväärset kaitset andva õigusraamistiku; või ii) kaaseeljaotuse vastuvõttev kutseline kolmas isik on leppetrahvi maksnud artikli 16 lõike 2 punkti f alusel.”

5.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Tulevane eurosüsteemi RKP keelab nõuetele vastavatel tehingupooltel (sealhulgas nende määratud agentidel) neile tarnitud euro pangatähti ja münte välja anda enne 00.00 (kohaliku aja järgi) sularahavahetuse päeval, kui käesolev suunis ei sätesta teisiti. Eelkõige peab tulevane eurosüsteemi RKP nõudma, et nõuetele vastavad tehingupooled, sealhulgas nende määratud agendid, hoiustaksid eeljaotatud euro pangatähti ja münte oma hoidlates, või nende poolt määratud agentide hoidlates nende olemasolul, eraldi mis tahes muudest euro pangatähtedest ja müntidest, muust vääringust ja varast; turve peab ära hoidma hävimise, varguse, röövimise või mis tahes muu enneaegse ringluse põhjuse.”

b)

Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Nõuetele vastavad tehingupooled, sealhulgas nende määratud agendid, annavad oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le oma ruumide kontrollimise õiguse, et kindlaks teha, kas eeljaotatud euro pangatähed ja mündid on alles ning millised on nõuetele vastavate tehingupoolte poolt kohaldatavad kaaseeljaotuse teostamise tingimused. Tulevane eurosüsteemi RKP võib ruumide kontrollimise õiguse anda muule pädevale ametiasutusele ning sel juhul tuleb teavitada EKPd.”

6.

Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõike 2 punkt b jäetakse välja.

b)

Lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

Kutseline kolmas isik annab oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le, või mis tahes pädevale ametiasutusele kooskõlas artikli 13 lõikega 3, õiguse teostada oma ruumide kontrolli, et kindlaks teha, kas kaaseeljaotatud pangatähed ja mündid on alles.”

c)

Lisatakse järgmine lõige 3:

„3.   Erandina lõikes 2 kirjeldatud kaaseeljaotusest, kohaldatakse kutselistele kolmandatele isikutele, sh jaeüksustele lihtsustatud kaaseeljaotust järgmistel tingimustel:

a)

nõukogu 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ (mikro-, väike- ja keskettevõtete mõiste kohta) (2) kohaselt on jaeüksus mikroettevõte, st töötajaid on vähem kui 10 ja aastakäive või aastabilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot;

b)

jaeüksusele kaaseeljaotatud euro pangatähtede ja müntide nimiväärtus ei ületa kokku 10 000 eurot;

c)

jaeüksus allkirjastab tulevase eurosüsteemi RKP poolt koostatud standardvormi, millel annab nõusoleku mitte välja anda kaaseeljaotatud euro pangatähti ja münte enne 00.00 (kohaliku aja järgi) sularahavahetuse päeval; muud lepingud ei ole vajalikud, ja

d)

jaeüksus hoiustab kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid artikli 10 punkti a kohaselt ning kohaldatakse lõike 2 punkti d.

d)

Lisatakse järgmine lõige 4:

„4.   Lihtsustatud kaaseeljaotus lõikes 3 osutatud tingimustel võib toimuda mitte varem kui 5 kalendripäeva enne sularahavahetuse päeva. Nõuetele vastava tehingupoole poolt jaeüksusele lihtsustatud kaaseeljaotuse menetluse kohaselt tarnitud euro pangatähtede ja müntide nimiväärtusele vastav väärtus omavääringus broneeritakse jaeüksuse kontol ja debiteeritakse sularahavahetuse päeval.”

7.

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Kontrollimine

Hiljemalt üks kuu enne eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemiku algust, kuid mitte enne kui vastava liikmesriigi suhtes on vastu võetud erandit tühistav otsus, edastab tulevane eurosüsteemi RKP EKP-le teabe mis tahes õigusaktide ja meetmete kohta, mis on liikmesriigis võetud seoses käesoleva suunisega.”

Artikkel 2

Käesolev suunis jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Artikkel 3

Käesolevat suunist kohaldatakse osalevate liikmesriikide RKPdele.

Frankfurt Maini ääres, 19. juuni 2008

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 39.

(2)  ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.”


Top