EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Rådets direktiv 72/194/EØF af 18. maj 1972 om udvidelse af anvendelsesområdet for Rådets direktiv af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed, til også at omfatte arbejdstagere, og som udnytter retten til at blive boende på en medlemsstats område efter at have haft beskæftigelse der

EFT L 121 af 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
den engelske specialudgave: serie I bind 1972(II) s. 474 - 474

Andre specialudgaver (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; ophævet ved 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194

Rådets direktiv 72/194/EØF af 18. maj 1972 om udvidelse af anvendelsesområdet for Rådets direktiv af 25. februar 1964 om samordning af de særlige foranstaltninger, som gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed, til også at omfatte arbejdstagere, og som udnytter retten til at blive boende på en medlemsstats område efter at have haft beskæftigelse der

EF-Tidende nr. L 121 af 26/05/1972 s. 0032 - 0032
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0174
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0456
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0174
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(II) s. 0474
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0218
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0006
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0006


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . maj 1972

om udvidelse af anvendelsesomraadet for Raadets direktiv af 25 . februar 1964 om samordning af de saerlige foranstaltninger , som gaelder for udlaendinge med hensyn til rejse og ophold , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed , til ogsaa at omfatte arbejdstagere , og som udnytter retten til at blive boende paa en medlemsstats omraade efter at have haft beskaeftigelse dér

( 72/194/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 49 og artikel 56 , stk . 2 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets direktiv af 25 . februar 1964 ( 1 ) har samordnet de saerlige foranstaltninger , som gaelder for udlaendinge med hensyn til rejse og ophold , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed , og Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1251/70 af 29 . juni 1970 om arbejdstageres ret til at blive boende paa en medlemsstats omraade efter at have haft beskaeftigelse dér ( 2 ) har fastsat betingelserne for at udoeve denne ret ;

det er vigtigt , at bestemmelserne i direktivet af 25 . februar 1964 endvidere gaelder for personer , der udnytter deres ret efter den naevnte forordning ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Raadets direktiv af 25 . februar 1964 om samordning af de saerlige foranstaltninger , som gaelder for udlaendinge med hensyn til rejse og ophold , og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden , sikkerhed og sundhed , gaelder for medlemsstaternes statsborgere og de familiemedlemmer , som udnytter retten til at blive boende paa en medlemsstats omraade i medfoer af forordning ( EOEF ) nr . 1251/70 .

Artikel 2

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden seks maaneder efter dets meddelelse og underretter omgaaende Kommissionen herom .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . maj 1972 .

Paa Raadets vegne

M . MART

Formand

( 1 ) EFT nr . 56 af 4 . 4 . 1964 , s . 850/64 .

( 2 ) EFT nr . L 142 af 30 . 6 . 1970 , s . 24 .

Top