31972L0194Dziennik Urzędowy L 121 , 26/05/1972 P. 0032 - 0032
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 5 Tom 1 P. 0174
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1972(II) P. 0456
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 5 Tom 1 P. 0174
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1972(II) P. 0474
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 05 Tom 1 P. 0218
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 05 Tom 2 P. 0006
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 05 Tom 2 P. 0006


Dyrektywa Rady

z dnia 18 maja 1972 r.

rozszerzająca zakres dyrektywy z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, o kategorię pracowników korzystających z prawa pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie

(72/194/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiajcy Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 49 i art. 56 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze co następuje:

dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. [1] skoordynowała szczególne środki dotyczące poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, natomiast rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1251/70 [2] z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie prawa pracowników do pozostania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym państwie określiło warunki korzystania z tego prawa;

dyrektywę z dnia 25 lutego 1964 r. stosuje się nadal do osób, do których ma zastosowanie wyżej wymienione rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji szczególnych środków dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ma zastosowanie do obywateli Państw Członkowskich i członków ich rodzin, którzy zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1251/70 korzystają z prawa pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki niezbędne w celu wykonania tej dyrektywy w ciągu sześciu miesięcy od momentu jej notyfikacji, o czym niezwłocznie informują Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 1972 r.

W imieniu Rady

M. Mart

Przewodniczący

[1] Dz.U. 56 z 4.4.1964, str. 850/64.

[2] Dz.U. L 142 z 30.6.1970, str. 24.

--------------------------------------------------