31972L0194Oficialusis leidinys L 121 , 26/05/1972 p. 0032 - 0032
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 1 p. 0174
specialusis leidimas danų kalba: serija I skyrius 1972(II) p. 0456
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 1 p. 0174
specialusis leidimas anglų kalba: serija I skyrius 1972(II) p. 0474
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 05 tomas 1 p. 0218
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 05 tomas 2 p. 0006
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 05 tomas 2 p. 0006


Tarybos Direktyva

1972 m. gegužės 18 d.

išplečianti 1964 m. vasario 25 d. Direktyvos dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, derinimo taikymą darbuotojams, besinaudojantiems teise likti tos valstybės narės, kurioje jie dirbo, teritorijoje

(72/194/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 49 ir 56 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva [1] suderino specialias priemones dėl užsienio piliečių judėjimo ir gyvenimo, kurios pateisinamos viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, ir kadangi 1970 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1251/70 [2] dėl darbuotojų, pagal darbo sutartį dirbusių valstybėje narėje, teisės pasilikti tos valstybės teritorijoje, nustatė sąlygas dėl pasinaudojimo tokia teise;

kadangi 1964 m. vasario 25 d. direktyva turėtų būti ir toliau taikoma tiems asmenims, kuriems taikomas tas reglamentas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, derinimo taikoma valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie pagal Reglamento (EEB) Nr. 1251/70 nuostatas naudojasi teise pasilikti valstybės narės teritorijoje.

2 straipsnis

Valstybės narės patvirtina priemones, kurios, įsigaliojusios per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos, įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1972 m. gegužės 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Mart

[1] OL 56, 1964 4 4, p. 850/64.

[2] OL L 142, 1970 6 30, p. 24.

--------------------------------------------------