EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Nõukogu direktiiv, 18. mai 1972, millega laiendatakse 25. veebruari 1964. aasta direktiivi (välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta) reguleerimisala töötajatele, kes kasutavad õigust jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist

EÜT L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Köide 1972(II) Lk 474 - 474

Muu eriväljaanne (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; kehtetuks tunnistatud 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194Euroopa Liidu Teataja L 121 , 26/05/1972 Lk 0032 - 0032
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 1 Lk 0174
Taanikeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1972(II) Lk 0456
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 1 Lk 0174
Ingliskeelne eriväljaanne: Seeria I Peatükk 1972(II) Lk 0474
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 05 Köide 1 Lk 0218
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 05 Köide 2 Lk 0006
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 05 Köide 2 Lk 0006


Nõukogu direktiiv,

18. mai 1972,

millega laiendatakse 25. veebruari 1964. aasta direktiivi (välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta) reguleerimisala töötajatele, kes kasutavad õigust jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist

(72/194/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 49 ja artikli 56 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades, et:

nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiiviga [1] on kooskõlastatud välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvad avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmed; komisjoni 29. juuni 1970. aasta määruses (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist [2] on sätestatud sellise õiguse kasutamise tingimused;

25. veebruari 1964. aasta direktiivi kohaldamist tuleks jätkata isikute suhtes, kelle suhtes kohaldatakse nimetatud määrust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiivi välisriigi kodanike liikumise ja elukohaga seonduvate avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu seisukohalt õigustatud erimeetmete kooskõlastamise kohta kohaldatakse liikmesriikide kodanike ja nende pereliikmete suhtes, kes määruse (EMÜ) nr 1251/70 kohaselt kasutavad õigust jääda elama liikmesriigi territooriumile.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud meetmed kuue kuu jooksul alates direktiivi teatavakstegemisest ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. mai 1972

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Mart

[1] EÜT 56, 4.4.1964, lk 850/64.

[2] EÜT L 142, 30.6.1970, lk 24.

--------------------------------------------------

Top