31972L0194Úřední věstník L 121 , 26/05/1972 S. 0032 - 0032
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 1 S. 0174
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(II) S. 0456
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 1 S. 0174
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(II) S. 0474
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 1 S. 0218
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 2 S. 0006
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 05 Svazek 2 S. 0006


Směrnice Rady

ze dne 18. května 1972,

kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni

(72/194/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 49 a čl. 56 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že směrnice Rady ze dne 25. února 1964 [1] stanovila koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, a že nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni [2], stanovilo podmínky pro výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že směrnice ze dne 25. února 1964 by se nadále měla vztahovat i na osoby, na které se vztahuje zmíněné nařízení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, se vztahuje na státní příslušníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě nařízení (EHS) č. 1251/70.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do šesti měsíců od oznámení směrnice a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. května 1972.

Za Radu

předseda

M. Mart

[1] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[2] Úř. věst. L 142, 30.6.1970 s. 24.

--------------------------------------------------