EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1160

Kommissionens forordning (EU) nr. 1160/2014 af 30. oktober 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder EØS-relevant tekst

OJ L 311, 31.10.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1160/oj

31.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1160/2014

af 30. oktober 2014

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 10 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed.

(2)

Del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 indeholder en liste over tredjelande og områder, som er frie for rabies, samt tredjelande og områder, hvorfra ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ikke betragtes som forbundet med en større risiko for spredning af rabies til Unionen end den, der er forbundet med ikke-kommerciel transport mellem medlemsstaterne.

(3)

For at blive opført på denne liste skulle et tredjeland dokumentere sin status for så vidt angår rabies og godtgøre, at landet opfylder visse betingelser vedrørende anmeldelse af mistanke om rabies, overvågningssystem, veterinærmyndighedernes struktur og organisation, lovgivningsmæssige foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af rabies samt markedsføring af rabiesvaccine.

(4)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har forelagt oplysninger om det pågældende tredjelands status med hensyn til rabies samt oplysninger om opfyldelsen af kravene i forordning (EF) nr. 998/2003. Det fremgår af vurderingen af oplysningerne, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien opfylder de relevante krav i nævnte forordning, og landet bør derfor optages på listen i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003.

(5)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 indsættes følgende mellem linjerne vedrørende Saint Lucia og Montserrat:

»MK … Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.


Top