EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1203

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1203/2012 af 14. december 2012 om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen EØS-relevant tekst

EUT L 347 af 15.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1203/oj

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1203/2012

af 14. december 2012

om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13 juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 5, stk. 2,

efter høring af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 531/2012 indfører begrebet særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Først og fremmest forpligter forordningens artikel 4, stk. 1, indenlandske udbydere til at gøre det muligt for deres kunder at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder. Desuden fastsættes det i samme artikel, at hverken indenlandske udbydere eller roamingudbydere må forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.

(2)

For at sikre en sammenhængende og samtidig gennemførelse i hele Unionen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kræver forordning (EU) nr. 531/2012, at Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtager detaljerede regler, dels om udbydernes pligt til at oplyse deres roamingkunder om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder og dels om en teknisk løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester.

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) nr. 531/2012 kan den tekniske løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kombinere en eller flere tekniske foranstaltninger med henblik på at opfylde kriterierne i forordningens artikel 5, stk. 3. Hvis alle disse kriterier ikke kan opfyldes ved én teknisk foranstaltning alene, skal der således gennemføres flere forskellige tekniske foranstaltninger. Nærværende forordning bør fastlægge detaljerede regler for denne tekniske løsning, der omfatter krav til indenlandske udbydere om at iværksætte netelementer og tilbyde tilhørende tjenester i forbindelse med hver enkelt teknisk foranstaltning, for at sikre adgang til disse faciliteter, der er nødvendige for, at alternative roamingudbydere kan tilbyde særskilte roamingtjenester, og for at muliggøre skiftet mellem afgivende og modtagende roamingudbydere.

(4)

Samtidig bør den tekniske løsning gøre det muligt at honorere de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 531/2012. Derfor bør den tekniske løsning både sikre, at roamingkunder har mulighed for at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder, og at indenlandske udbydere og roamingudbydere overholder kravet om, at de ikke må forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.

(5)

I dag udbydes alle detailroamingtjenester af den indenlandske udbyder sammen med indenlandske mobiltjenester. Forordning (EU) nr. 531/2012 gør det muligt for roamingkunder at vælge en alternativ roamingudbyder til at levere regulerede roamingtjenester, der sælges som en pakke, og at købe disse roamingtjenester særskilt fra de indenlandske mobiltjenester. Til dette formål indgår roamingkunden en kontrakt med en alternativ roamingudbyder om levering af disse tjenester.

(6)

Der er flere måder, hvorpå det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester kan gennemføres teknisk, herunder ved hjælp af en »dobbelt IMSI«, dvs. en dobbelt, international identitet for mobilabonnenten (to særskilte IMSI på samme SIM-kort), og ved hjælp af en »enkelt IMSI« (hvor én IMSI deles mellem den indenlandske udbyder og roamingudbyderen). Modellen med dobbelt IMSI er baseret på, at roamingkundens SIM-kort indeholder to profiler: én, som den indenlandske udbyder benytter ved salg af indenlandske tjenester og eventuelt ikke-regulerede roamingtjenester, og én, som den alternative udbyder benytter ved salg af regulerede roamingtjenester. Efter modellen med en enkelt IMSI leveres de særskilte roamingtjenester teknisk set stadig af den indenlandske udbyder, der fungerer som værtsnetoperatør for den alternative roamingudbyder. De særskilte roamingtjenester leveres på engrosvilkår til den alternative roamingudbyder, der videresælger tjenesterne til roamingkunden på detailniveau. Den mest grundlæggende udgave af denne model er rent gensalg. Derudover er der en række mulige udvidede udgaver af gensalgsmodellen, der giver den alternative roamingudbyder mulighed for at bestemme, hvilke besøgte net der fortrinsvis skal anvendes, samt for at opnå rabatter på de engrosroamingtjenester, vedkommende køber af værtsmobilnetudbydere på grundlag af engrosaftaler med operatører af besøgte net eller virksomheder, der aggregerer tjenester i engrosleddet.

(7)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 531/2012 skal adgang til netelementer og serviceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, være gratis. Fastsættelsen af priser på eventuelle yderligere tjenester, der rækker ud over, hvad der er nødvendigt for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, er således ikke omfattet af artikel 5, stk. 1. Adgang til faciliteter og serviceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester, omfatter de faciliteter og serviceydelser, der er nødvendige for, at kunden kan skifte udbyder.

(8)

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) har foretaget en ekspertvurdering af de mulige måder at gennemføre særskilt salg af roamingtjenester på (2). BEREC vurderer, at gennemførelsen af dobbelt-IMSI-modellen kræver en betydelig udviklings- og standardiseringsindsats, og skønner, at omkostningerne ved gennemførelsen vil veje tungt i detailpriserne. Da denne tekniske model samtidig vil kræve, at de SIM-kort, der anvendes i dag, opgraderes og udstyres med dobbelt-IMSI-funktionalitet, er den ikke en omkostningseffektiv og forbrugervenlig foranstaltning med henblik på særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester.

(9)

Derimod forekommer enkelt-IMSI-modellen mere hensigtsmæssig set i lyset af kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. For det første kan alle undersøgte tekniske foranstaltninger, der omfatter enkelt-IMSI-modellen, gennemføres på en måde, der opfylder alle kriterierne i kriterierne i litra h), i), j) og k) i artikel 5, stk. 3. For det andet er enkelt-IMSI-modellen forbruger- og brugervenlig, da roamingtjenesten rent teknisk leveres på samme måde som hidtil, og brugeren derfor vil kunne forvente samme gnidningsløse service. For det tredje er gennemførelsesomkostningerne ved enkelt-IMSI-modellen lavere end ved dobbelt-IMSI-modellen, og der kræves ingen væsentlige standardiseringstiltag, før den kan sættes i værk. BEREC vurderer også, at der ikke er nogen flaskehalse i forbindelse med gennemførelsen af enkelt-IMSI-modellen.

(10)

Enkelt-IMSI-modellens konkurrenceeffekt vil kunne øges, hvis de alternative roamingudbydere får mulighed for at styre roamingtrafikken til et besøgt net efter eget valg. Det vil dog kun være berettiget at gennemføre en sådan trafikstyringsordning som et led i en udvidet enkelt-IMSI-model, hvis gennemførelsesomkostningerne står i et rimeligt forhold til de forventede konkurrencefordele. Foreløbig er der ikke noget, der tyder på, at de nødvendige trafikstyringsordninger som led i en udvidet enkelt-IMSI-model kan gennemføres inden den 1. juli 2014 med rimelige omkostninger. Derfor betragtes enkelt-IMSI-modellen i form af gensalg af roamingtjenester på nuværende tidspunkt som tilstrækkelig til at opfylde alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012, bortset fra kriterium b) og e), der kun opfyldes delvis.

(11)

Hverken dobbelt-IMSI-modellen eller enkelt-IMSI-modellen eller den udvidede udgave heraf opfylder alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Navnlig gør ingen af modellerne det muligt at honorere forpligtelsen for indenlandske udbydere og roamingudbydere til ikke at forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder. Imidlertid skal mindst én af de tekniske foranstaltninger i den tekniske løsning gøre det muligt at honorere denne forpligtelse, som er en af de forpligtelser, der pålægges i den nævnte forordnings artikel 4, stk. 1.

(12)

Den nuværende gennemførelse og konfigurering af hjemmenet forhindrer levering af sådanne lokale dataroamingtjenester. Der er derfor brug for endnu en teknisk foranstaltning for at opfylde kravet i forordning (EU) nr. 531/2012. For at sikre, at lokale dataroamingtjenester adskilles fra den indenlandske pakke, bør operatører af besøgte net hverken forhindres rent teknisk i at fremføre roamingkundens datatrafik eller i at levere tjenesten på detailniveau.

(13)

På den anden side gør enkelt-IMSI-modellen det ikke muligt at opfylde alle typer af forbrugerønsker på konkurrencedygtige vilkår, herunder fra storforbrugere af datatjenester. Da engrosprislofterne for dataroamingtjenester ikke er strengt omkostningsbaserede og ikke vil blive sænket efter 2014 trods et forventet fald i engrosomkostningerne, forekommer det urealistisk, at alternative roamingudbydere, der er afhængige af dataroamingtjenester på engrosniveau, vil kunne tilbyde dataroamingtjenester på detailniveau til storforbrugere til attraktive priser sammenlignet med priserne på indenlandske mobildatatjenester. En teknisk foranstaltning, der honorerer forpligtelsen for indenlandske udbydere og roamingudbydere til ikke at forhindre kunderne i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder, sætter imidlertid alternative dataroamingudbydere i stand til at levere lokale dataroamingtjenester, dvs. dataroamingtjenester, der ikke afhænger af adgang til dataroamingtjenester på engrosniveau.

(14)

Detaildataroamingtjenester leveres i dag af indenlandske udbydere på grundlag af engrosaftaler med operatørerne af de besøgte net. Dataroamingtrafikken sendes og modtages via den besøgte netoperatørs RAN (Radio Access Network) og dirigeres mellem det besøgte net og hjemmenettet. Hjemmenetoperatøren leverer forbindelsen til internettjenesten og tager betaling af roamingkunden for dataroamingtjenesten. De gældende GSM/GRPS-, EDGE- og UMTS-standarder gør det allerede teknisk muligt for operatøren af det besøgte net at afvikle dataroamingtrafikken og levere forbindelsen til internettjenesten, uden at det er nødvendigt at dirigere trafikken mellem hjemmenettet og det besøgte net. Efter gældende praksis i sektoren tager hjemmenetoperatøren imidlertid stadig betaling af kunden for dataroamingtjenesten, og operatøren af det besøgte net afvikler trafikken som en engrostjeneste, der leveres til hjemmenetoperatøren.

(15)

Kravet om, at kunderne ikke må forhindres i at benytte lokale dataroamingtjenester, kan gennemføres på forskellige måder. Den grundlæggende model består i at gennemføre og aktivere muligheden for at afvikle dataroamingtrafik på det besøgte net og sikre, at manuelt eller automatisk valg af et besøgt net ikke forhindres. Mulige udvidede varianter af denne model omfatter ændring af trafikstyringselementer for at undgå at afbryde en igangværende lokal dataroamingsession samt indførelse af særlige faciliteter, der gør det lettere for roamingkunder at vælge et besøgt net, eller som muliggør automatisk valg af besøgte net. Den grundlæggende model bør gøre det muligt at udvikle forskellige forretningsmodeller for levering af lokale dataroamingtjenester, enten på midlertidig eller permanent basis.

(16)

Midlertidige lokale dataroamingtjenester indebærer, at roamingkunder kan vælge en lokal mobilnetoperatør i det besøgte land til at levere detaildataroamingtjenester direkte, hvis sådanne tjenester tilbydes i det pågældende land, og hvis operatøren af det besøgte net og den indenlandske operatør har indgået en roamingaftale. Den midlertidige karakter af denne tjeneste betyder, at der ikke sker nogen permanent konfigurering af nettet eller terminaludstyret, og derfor genetableres den oprindelige roamingadfærd, så snart kunden ikke længere benytter den lokale dataroamingtjeneste. Denne type tjeneste giver kunden en oplevelse, der svarer til brugen af trådløse lokalnet som WIFI, der i dag benyttes af mange brugere af bærbare computere, smarttelefoner og tavlecomputere under ophold i udlandet. Tale- og sms-roamingtjenester samt andre tilhørende tjenester leveres som normalt af hjemmenetudbyderen, undtagen hvis roamingudbyderen i det besøgte net også tilbyder disse tjenester.

(17)

Faste lokale dataroamingtjenester indebærer, at roamingkunden indgår en kontrakt med en udbyder af lokale dataroamingtjenester i stedet for med den roamingudbyder, der benytter et hjemmenet. I dette tilfælde leverer en alternativ roamingudbyder, f.eks. en mobilnetoperatør eller videresælger, lokale dataroamingtjenester og den nødvendige tekniske støtte (i form af særlige applikationer eller lignende) i et eller flere lande til roamingkunder på permanent basis og på grundlag af sin egen netdækning og/eller dækningen af net, der drives af mobilnetoperatører, som den alternative roamingudbyder har indgået gensalgsaftaler med i de enkelte lande.

(18)

De mest simple forretningstilbud opfylder muligvis ikke kravet om brugervenlighed bedst muligt, fordi de f.eks. kræver, at roamingkunderne ændrer terminalindstillingerne eller sender en kode pr. sms for at få adgang til tjenesten og vælge det besøgte net, men alt afhængigt af tjenestens popularitet kan det forventes, at udbyderne af lokale dataroamingtjenester, leverandørerne af terminaler og applikationer eller andre aktører vil udvikle markedsbaserede løsninger, der øger brugervenligheden. Hvad angår forbrugervenlighed, har lokale dataroamingtjenester den fordel, at de giver kunderne fleksibilitet til øjeblikkeligt at vælge udbydere af lokale dataroamingtjenester og at afbryde forbindelsen igen. Lokale dataroamingtjenester tillader alternative roamingudbydere at udnytte deres egne infrastrukturaktiver og forretningsaftaler med henblik på dataroaming, f.eks. gennem gensalgsordninger eller udbud af faste lokale dataroamingtjenester i flere lande. Ifølge BEREC kan lokale dataroamingtjenester indføres forholdsvis hurtigt, og de er omkostningseffektive, da størstedelen af de alternative udbyderes omkostninger står i forhold til den faktiske udrulning af lokale dataroamingtjenester. Der er en høj grad af interoperabilitet, da der allerede findes standarder for gennemførelse af trafikafvikling i det besøgte net. Derfor opfylder den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, alle kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012, undtagen kriterium b) og e), der kun opfyldes delvis.

(19)

Den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, sikrer kun adgang til dataroamingtjenester. Derfor opfylder den ikke fuldt ud kriterium e) i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Endvidere opfylder denne tekniske foranstaltning ikke fuldt ud kriterium b), fordi kun databrugere forventes at være interesserede i adgang til lokale dataroamingtjenester.

(20)

Den tekniske løsning, der kombinerer de to tekniske foranstaltninger, nemlig enkelt-IMSI-modellen, gennemført som gensalg af roamingtjenester, og den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net, opfylder alle kriterier i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012. Selv om hverken enkelt-IMSI-modellen eller den tekniske foranstaltning, der muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, alene opfylder kriterium b) og e) fuldt ud, komplementerer de hinanden og opfylder kun kriterium b) og e) i fællesskab.

(21)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 531/2012 skal skiftet mellem roamingudbydere ske uden unødig forsinkelse, og i hvert tilfælde inden for den kortest mulige frist afhængig af den tekniske løsning, der vælges for gennemførelsen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. I forbindelse med enkelt-IMSI-modellen er det, ligesom ved skift af udbyder af indenlandske tjenester, ikke nødvendigt med yderligere interaktion med brugeren, efter at der er indgået kontrakt med den alternative roamingudbyder. Denne tekniske foranstaltning gør det muligt at udføre skiftet inden for et tidsrum svarende til det, der gælder for skift mellem indenlandske udbydere, nemlig én hverdag. Hvis det i forbindelse med enkelt-IMSI-modellen tager længere tid at skifte til og fra en alternativ roamingudbyder end mellem indenlandske udbydere, bør dette anses for en unødig forsinkelse, da der ikke er nogen bagvedliggende tekniske årsager til, at et sådant skift skal tage længere tid end et sammenligneligt skift mellem indenlandske udbydere. Hvis den tekniske foranstaltning muliggør adgang til lokale dataroamingtjenester, forventes roamingkunderne at vælge den alternative roamingudbyder til levering af lokale dataroamingtjenester umiddelbart før, de vil benytte den lokale dataroamingtjeneste. Den tekniske foranstaltning tillader, at skiftet til eller mellem udbydere af lokale dataroamingtjenester gennemføres øjeblikkeligt, efter at kunden har indgået kontrakt med den modtagende udbyder.

(22)

Samarbejde og koordinering mellem markedsdeltagerne, BEREC og Kommissionen er en forudsætning for en koordineret teknisk gennemførelse af særskilt salg af roamingtjenester. Der bør navnlig fastlægges en koordineret fremgangsmåde med henblik på at udpege relevante tekniske grænseflader og sikre en korrekt implementering af disse og således muliggøre en ensartet og samtidig gennemførelse i hele Unionen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Et brancheforum, der er åbent for alle markedsdeltagere, vil kunne spille en nyttig rolle i en sådan koordinering.

(23)

For at muliggøre en rettidig gennemførelse af særskilt salg af regulerede detaildataroamingtjenester bør virksomhederne ikke nægte at afprøve tekniske grænseflader inden den kommercielle indførelse af detailroamingtjenester, der leveres af alternative roamingudbydere før den 1. juli 2014.

(24)

I overensstemmelse med betragtning 38 i forordning (EU) nr. 531/2012 bør BEREC i samarbejde med de relevante parter udarbejde retningslinjer for de tekniske aspekter, der er nødvendige for at gennemføre særskilt salg af roamingtjenester.

(25)

Artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) nr. 531/2012 indeholder generelle bestemmelser om, hvordan og hvornår kunderne skal informeres om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder. Det er nødvendigt at fastlægge nærmere, hvilke oplysninger kunderne skal have, og hvilke mulige måder oplysningerne kan meddeles på, for at gøre det lettere for kunden at foretage et valg på et velinformeret grundlag. For at styrke forbrugernes kendskab til roamingmarkedet må alle eksisterende midler sættes ind, så forbrugerne kan drage fordel af de åbne markeder.

(26)

For at sikre, at alle kunder kan nyde godt af alternative tilbud, bør indenlandske udbydere sikre, at kontrakter, der indgås eller forlænges efter den 1. juli 2014, tillader kunderne at skifte roamingudbyder til enhver tid, og uden at den afgivende roamingudbyder kræver noget gebyr.

(27)

Roamingudbydere, herunder alternative roamingudbydere, der tilbyder lokale dataroamingtjenester, bør gennemføre gennemskueligheds- og beskyttelsesmekanismer for de datatjenester, de leverer, i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 531/2012. Af hensyn til gennemskueligheden bør roamingudbydere også oplyse deres roamingkunder om, hvilke tjenester der muligvis ikke er til rådighed, når de benytter lokale dataroamingtjenester, såsom netspecifikke tjenester, der leveres via det indenlandske net.

(28)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger detaljerede regler for særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen.

Den fastlægger detaljerede regler for en teknisk løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester. Den fastlægger også detaljerede regler vedrørende indenlandske udbyderes pligt til at oplyse deres roamingkunder om muligheden for at vælge roamingtjenester, der tilbydes af en alternativ roamingudbyder.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »gensalg af detailroamingtjenester«: salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke, samt tilhørende tjenester, f.eks. telefonbeskedtjenester, der normalt er til rådighed for roamingkunder, uden at roamingkunden behøver at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr, i henhold til en engrosaftale, der er indgået mellem en alternativ roamingudbyder og en indenlandsk udbyder

b)   »lokal dataroamingtjeneste«: en reguleret dataroamingtjeneste, som en alternativ roamingudbyder leverer, enten midlertidigt eller fast, til roamingkunder direkte på et besøgt net, uden at roamingkunden behøver at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr

c)   »EU-internetadgangspunktsnavn (EU-internet-APN)«: en fælles identifikator, der indstilles enten manuelt eller automatisk i roamingkundens mobiludstyr, og som hjemmenettet og det besøgte net genkender som tegn på, at roamingkunden har valgt at benytte lokale dataroamingtjenester

d)   »trafikstyring«: en kontrolfunktion, som hjemmenetoperatøren anvender til at vælge besøgte net for sine roamingkunder på grundlag af en prioriteret liste over foretrukne besøgte net

e)   »netblokering«: en kontrolfunktion, som hjemmenetoperatøren anvender til at undgå brug af bestemte besøgte net for sine roamingkunder

f)   »varigt medium«: et medium, der giver en kunde mulighed for at opbevare oplysninger, der er stilet personligt til vedkommende, på en måde, der sikrer, at oplysningerne er tilgængelige med henblik på fremtidig brug i et passende tidsrum, idet det tages i betragtning, hvilke formål oplysningerne kan anvendes til; dette medium skal muliggøre en nøjagtig reproduktion af de opbevarede oplysninger

g)   »modtagende roamingudbyder«: en roamingudbyder, der efter skiftet af roamingudbyder leverer roamingtjenester i stedet for de roamingtjenester, der før skiftet blev leveret af den afgivende roamingudbyder

h)   »afgivende roamingudbyder«: den roamingudbyder, som på det givne tidspunkt leverer roamingtjenester til en kunde.

Artikel 3

Teknisk foranstaltning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke

1.   For at gøre det muligt for roamingkunder at købe regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, der leveres som en pakke af en alternativ roamingudbyder, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, stille de netelementer og relevante tjenester til rådighed, der er nødvendige for, at alternative roamingudbydere kan videresælge detailroamingtjenester til den indenlandske udbyders kunder, sideløbende med at der leveres indenlandske mobilkommunikationstjenester, uden at kunden er nødt til at skifte SIM-kort eller mobilt udstyr.

2.   De netelementer og relevante tjenester, der er omhandlet i stk. 1, skal bl.a. omfatte:

a)

de faciliteter, der er nødvendige for proceduren for skift af roamingudbyder i henhold til stk. 5

b)

de faciliteter vedrørende kundeoplysninger, herunder oplysninger om, hvor kunden befinder sig, og kundedata med henblik på fakturering, der er nødvendige for leveringen af detailroamingtjenester

c)

de faciliteter, der er nødvendige for, at der kan fastsættes beløbsgrænser for brugen af dataroamingtjenester i en nærmere afgrænset periode, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 531/2012.

3.   Indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, skal imødekomme enhver rimelig anmodning om adgang til netelementer og tjenester i henhold til stk. 1 og 2.

4.   Indenlandske udbydere skal sikre, at de alternative roamingudbyderes kunder fortsat kan benytte deres eksisterende telefonbeskedtjenester.

5.   Den afgivende roamingudbyder skal samarbejde med den modtagende roamingudbyder om at sikre, at roamingkunder, der har indgået kontrakt med en modtagende roamingudbyder, kan benytte denne udbyders tjenester inden for én hverdag.

Artikel 4

Teknisk foranstaltning til gennemførelse af adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net

1.   For ikke at forhindre kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, imødekomme rimelige anmodninger om adgang til de netelementer og relevante tjenester, der er nødvendige for afviklingen af dataroamingtrafik på det besøgte net og for, at alternative roamingudbydere kan levere lokale dataroamingtjenester på detailniveau.

2.   De netelementer og relevante tjenester, der er omhandlet i stk. 1, skal bl.a. omfatte:

a)

de faciliteter, der er nødvendige for, at roamingkunden kan skifte mellem en roamingudbyder, der benytter et hjemmenet, og en alternativ roamingudbyder af lokale dataroamingtjenester med henblik på at benytte dataroamingtjenester i henhold til stk. 4

b)

faciliteter, der gør det muligt at oprette brugeradgangsprofiler for EU-internet-APN'et i hjemmenettet og etablere en mekanisme i hjemmenettet, så der for disse brugeres adgangsprofiler kan afvikles dataroamingtrafik på det besøgte net og dirigeres dataroamingtrafik til den valgte alternative roamingudbyder, og så operatøren af det besøgte net kan levere dataroamingtjenester på detailniveau

c)

faciliteter, der sikrer, at trafikstyring, netblokering eller andre mekanismer, der anvendes i hjemmenettet, ikke forhindrer brugerne i at vælge det besøgte net til levering af de lokale dataroamingtjenester, de ønsker at benytte

d)

faciliteter, der sikrer, at brugerens forbindelse til det besøgte net, som vedkommende har valgt til levering af lokale dataroamingtjenester, ikke afbrydes på grund af trafikstyring eller andre mekanismer, der anvendes i hjemmenettet.

3.   Hvis en alternativ roamingudbyder agter at tilbyde lokale dataroamingtjenester, skal indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, til dette formål imødekomme rimelige anmodninger fra den pågældende alternative roamingudbyder om adgang til roamingtjenester på engrosniveau og tillade den alternative roamingudbyder at levere lokale dataroamingtjenester, idet roamingudbyderen fortsat leverer de øvrige roamingtjenester (tale- og sms-tjenester) til roamingkunden via et hjemmenet, mens kunden benytter de lokale dataroamingtjenester.

4.   Den afgivende roamingudbyder skal samarbejde med den modtagende roamingudbyder om at sikre, at roamingkunder, der har indgået kontrakt med en modtagende roamingudbyder om levering af lokale dataroamingtjenester, kan benytte denne udbyders tjenester øjeblikkeligt, når den modtagende roamingudbyder sender en anmodning herom til den afgivende roamingudbyder.

Ved gennemførelsen af den tekniske foranstaltning skal den afgivende udbyder og den alternative roamingudbyder sikre, at enhver roamingkunde, der benytter lokale dataroamingtjenester, til enhver tid har mulighed for at ophøre med at benytte disse tjenester og vende tilbage til de standardroamingtjenester, der leveres af den afgivende roamingudbyder. Den alternative roamingudbyder, der leverer lokale dataroamingtjenester, må ikke forhindre, at disse standardroamingtjenester automatisk genetableres øjeblikkeligt, når den afgivende roamingudbyder sender en anmodning herom til den alternative roamingudbyder.

Artikel 5

Teknisk løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester

Indenlandske udbydere, der driver et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, skal både iværksætte den tekniske foranstaltning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester, der leveres som en pakke, og den tekniske foranstaltning til gennemførelse af adgang til lokale dataroamingtjenester på et besøgt net.

Roamingudbyderne skal samarbejde om at sikre interoperabilitet mellem grænsefladerne for den tekniske løsning til gennemførelse af særskilt salg af regulerede roamingtjenester på grundlag af fælles fastlagte standarder. De referencedokumenter og databaseprocedurer, som netudbyderne anvender til roamingformål, kan anvendes, forudsat at de er offentligt tilgængelige og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 og nærværende forordning.

Artikel 6

Oplysninger til kunderne om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester

1.   Fra den 1. juli 2014 skal indenlandske udbydere oplyse deres eksisterende roamingkunder samt nye kunder, inden der indgås kontrakt, om muligheden for at vælge særskilte roamingtjenester, der tilbydes af alternative roamingudbydere. De skal navnlig informere om følgende:

a)

hvilke skridt roamingkunden skal tage for at skifte til eller mellem alternative roamingudbydere

b)

muligheden for gratis og til enhver tid at skifte til eller mellem alternative roamingudbydere

c)

de ændringer, der vil blive foretaget i de eksisterende kontraktbetingelser, og som skal sikre, at den afgivende roamingudbyder ikke kræver betaling af kunden i forbindelse med skiftet

d)

inden for hvilken tidsfrist skiftet til eller mellem alternative roamingudbydere vil blive gennemført

e)

at der, hvis kunden skifter indenlandsk udbyder, ikke påhviler den nye indenlandske udbyder nogen forpligtelse til at understøtte roamingtjenester, der tilbydes af en bestemt alternativ roamingudbyder

f)

ved indgåelse af en ny kontrakt eller forlængelse af en eksisterende kontrakt skal kunden udtrykkeligt bekræfte, at han/hun er blevet informeret om muligheden for at vælge en alternativ roamingudbyder.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal forelægges på et varigt medium på en klar og forståelig måde og i en let tilgængelig form. Kunder, der benytter sig af forudbetaling, og hvis kontaktoplysninger de indenlandske udbydere ikke kender, bør informeres via sms eller andre passende midler.

Roamingkunder kan til enhver tid anmode om mere detaljerede oplysninger om muligheden for at skifte roamingudbyder, og de har krav på at modtage sådanne oplysninger gratis.

Artikel 7

Revision

Når Kommissionen gennemfører en revision i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 531/2012, vurderer den også i samråd med BEREC, om den valgte tekniske løsning til gennemførelsen af særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester fungerer efter hensigten, og om den skal ajourføres i lyset af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling. Det skal navnlig vurderes, om den tekniske løsning stadig opfylder kriterierne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 531/2012 på den mest effektive måde.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2014 til den 30. juni 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.

(2)  BoR (12) 68 og BoR (12) 109.


Top