EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Kommissionens forordning (EU) nr. 88/2011 af 2. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer EØS-relevant tekst

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; ophævet ved 32013R0912 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 88/2011

af 2. februar 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, for så vidt angår statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 452/2008 er der fastlagt fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker på området uddannelse og livslang læring inden for tre specifikke områder, som skal gennemføres ved hjælp af statistiske aktioner.

(2)

Det er nødvendigt at vedtage foranstaltninger til gennemførelse af individuelle statistiske aktioner med henblik på udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, som er omfattet af område 1 i forordning (EF) nr. 452/2008.

(3)

Ved udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør medlemsstaternes og EU's statistiske myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, som blev godkendt ved Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed (2).

(4)

Ved gennemførelsen af foranstaltninger til udarbejdelse af statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer bør der tages hensyn til de eventuelle byrder for uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner og til den seneste aftale mellem UNESCO's statistiske kontor (UIS), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og Kommissionen (Eurostat) vedrørende begreber, definitioner, databehandling, hyppighed og frister for fremsendelse af resultater. Dette omfatter dataindberetningsformatet for uddannelsessystemer som angivet i den seneste udgave af de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamling.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastlægges der regler for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 452/2008 for så vidt angår indsamling, fremsendelse og bearbejdning af statistiske data inden for område 1 om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

Artikel 2

Emner, der er omfattet, og deres kendetegn

Udvælgelsen og definitionen af de emner, der er omfattet af område 1 om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, samt en detaljeret liste over deres kendetegn og opdelinger fastsættes som anført i bilag I.

Artikel 3

Referenceperioder og fremsendelse af resultater

1.   Data om tilmeldte studerende, nytilmeldte studerende, personale, fremmedsprog, der studeres, og størrelsen af klasserne vedrører skoleåret/det akademiske år som fastsat nationalt (år t). Årlige data om tilmeldte studerende, nytilmeldte studerende, personale, indlærte fremmedsprog og størrelsen af klasserne fremsendes til Kommissionen (Eurostat) en gang om året senest den 30. september i år t+2. Den første dataindberetning åi september 2012 vedrører skoleåret/det akademiske år 2010-2011 som fastsat nationalt.

2.   Dimittender/eksamener vedrører skoleåret/det akademiske år som fastsat nationalt (år t) eller kalenderåret (år t+1). Årlige data om dimittender/eksamener fremsendes til Kommissionen (Eurostat) en gang om året senest den 30. november i år t+2. Den første dataindberetning i november 2012 vedrører skoleåret/det akademiske år 2010-2011 som fastsat nationalt eller kalenderåret 2011.

3.   Data om uddannelsesudgifter vedrører medlemsstatens regnskabsår som fastsat nationalt (år t). Årlige data om uddannelsesudgifter fremsendes til Kommissionen (Eurostat) en gang om året senest den 30. november i år t+2. Den første dataindberetning i november 2012 vedrører regnskabsåret 2010.

Artikel 4

Datakvalitetskrav og kvalitetsrapporteringsramme

1.   Datakvalitetskrav og kvalitetsrapporteringsramme vedrørende uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer fastsættes som anført i bilag II.

2.   Medlemsstaterne indsender hvert år en kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med kravene i bilag II. Den første rapport vedrører dataindsamlingsåret 2012. Kvalitetsrapporten vedrørende referenceperioderne i artikel 3 indsendes til Kommissionen senest den 31. januar i år t+3. Den første kvalitetsrapport vedrørende 2012-dataindsamlingen indsendes undtagelsesvist senest den 31. marts i år t+3.

3.   Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data ved at kombinere forskellige kilder som f.eks. stikprøveundersøgelser, administrative datakilder og andre datakilder.

4.   Medlemsstaterne oplyser Kommissionen (Eurostat) om metoder og kvaliteten af data fra andre anvendte kilder end stikprøveundersøgelser og administrative datakilder, jf. stk. 3.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 227.

(2)  KOM(2005) 217 endelig.


BILAG I

Emner, der er er omfattet af område 1, samt detaljeret liste over kendetegn og opdelinger

Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL-Bologna

Antal tilmeldte studerende efter uddannelsesniveau (tertiært niveau), køn og detaljeret uddannelsesområde i overensstemmelse med Bolognaprocessens struktur med to cykler (bachelorgrad-mastergrad) og ph.d.-grad

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Antal studerende, der følger Bologna-strukturen (eller på uddannelser, der fører til en lignende grad i ikke-europæiske lande), antal studerende på uddannelser, som ikke har indført Bologna-strukturen (følger ISCED 1997-strukturen) (eller på uddannelser, der fører til andre grader i ikke-europæiske lande)

Bologna-strukturen

Uddannelser, der varer under 3 år, men som anses for at være på tertiært niveau og indgår i Bologna-strukturen (fører til en første grad); uddannelser af 3-4 års varighed, der fører til en bachelorgrad, (fører til en første grad); mastergrad, 4-6 års samlet varighed (fører til en anden grad); lange uddannelser, som fører til en første grad, og som anses for at være en del af Bologna- strukturen (mindst 5 år); ph.d.-uddannelser og andre uddannelsesprogrammer på doktoralt niveau (fører til en tredje grad – postdoc-grad)

ISCED-niveauer

ISCED 5A 3 til < 5 år, (fører til en første grad); ISCED 5A, mindst 5 år (fører til en første grad); ISCED 5A (fører til en anden grad); ISCED 5B (fører til en første kvalifikation); ISCED 5B (fører til en anden kvalifikation); ISCED 6 (ph.d.- grad/doktorgrad/postdoc-grad)

Detaljeret uddannelsesområde

Field of education and training manual, december 1999

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL1

Antal studerende efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, mål med uddannelsen, deltagelsesintensitet, køn og alder

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5, ISCED 6, ikke niveauopdelt

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen uddannelse, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse

Mål med uddannelsen

ISCED 3A/B, ISCED 3C, ISCED 4A/B, ISCED 4C, ISCED 5A, ISCED 5B

Deltagelsesintensitet

Fuldtid og deltid i alt, fuldtid

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 3 år, 3- 29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Obligatorisk (undtagen kolonne 5 hvad angår deltagelse i førskoleprogrammer, som ikke indgår i ISCED 0 eller 1).


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL1_Adult

Antal studerende i voksenuddannelsesprogrammer, som indberettes i ENRL1 efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, deltagelsesintensitet, køn og alder

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse

Deltagelsesintensitet

Fuldtid og deltid i alt, fuldtid

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 15 år, 15-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL1a

Antal studerende efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, mål med uddannelsen, institutionstype, deltagelsesintensitet, og køn

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6, ikke niveauopdelt

Uddannelsesretning

ISCED 2 almen, ISCED 2 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 2 erhvervsuddannelse, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Mål med uddannelsen

ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C, ISCED 4A, ISCED 4B, ISCED 4C, ISCED 5A første grad, ISCED 5A anden og højere grader, ISCED 5B første kvalifikation, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer

Deltagelsesintensitet

Fuldtid og deltid i alt, fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

fuldtid og deltid i alt

Heraf: studerende i uddannelsesprogrammer, som både er skole- og arbejdspladsbaseret (for ISCED 3 og 4)

køn

Mænd, kvinder

fuldtid

Heraf: studerende i uddannelsesprogrammer, som både er skole- og arbejdspladsbaseret (for ISCED 3 og 4)

køn

Mænd, kvinder

deltid

Heraf: studerende i uddannelsesprogrammer, som både er skole- og arbejdspladsbaseret (for ISCED 3 og 4)

fuldtidsækvivalenter

Heraf: studerende i uddannelsesprogrammer, som både er skole- og arbejdspladsbaseret (for ISCED 3 og 4)

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Deltagelsesintensitet

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Obligatorisk (undtagen række C5-C12 (vedrørende statsstøttede private institutioner og uafhængige private institutioner) og kolonne 5 (vedrørende deltagelse i førskoleprogrammer, som ikke indgår i ISCED 0 eller 1), som forbliver fakultativ).


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL1a_adult

Antal studerende i voksenuddannelsesprogrammer, som indberettes i ENRL1a efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, institutionstype, deltagelsesintensitet og køn

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4

Uddannelsesretning

ISCED 2 almen, ISCED 2 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 2 erhvervsuddannelse, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Institutionstype

Offentlige institutioner, alle private institutioner, statsstøttede private institutioner, uafhængige private institutioner

Deltagelsesintensitet

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL3

Antal studerende og omgængere (ISC 123) i almene uddannelsesprogrammer efter uddannelsesniveau, køn og trin

Opdelinger

Specifikationer

Type studerende/ omgængere

Antal studerende, antal omgængere

Uddannelsesniveau

ISCED 1

Mål med uddannelsen

ISCED 2 almen, ISCED 3 almen

Køn

Mænd, kvinder

Klassetrin

1. klassetrin, 2. klassetrin, 3. klassetrin, 4. klassetrin, 5. klassetrin, 6. klassetrin, 7. klassetrin, 8. klassetrin, 10. klassetrin, klassetrin ukendt

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL4

Antal studerende på 1. klassetrin efter køn og alder

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

1. klassetrin i grundskolen (ISCED 1)

Køn

Mænd, kvinder

Aldersgruppe

under 4 år, 4-14 år (enkeltår), 15 år og derover, alder ukendt

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL5

Antal studerende (ISC 56) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, uddannelsesområde og køn

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 56

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Køn

Mænd, kvinder

Uddannelsesområde

Uddannelse (ISC 14), læreruddannelse (ISC 141), pædagogik (ISC 142), humaniora og kunst, kunst (ISC 21), humaniora (ISC 22), samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura, samfunds- og adfærdsvidenskab (ISC 31), journalistik og information (ISC 32), handel og administration (ISC 34), jura (ISC 38), videnskab, biovidenskab (ISC 42), naturvidenskab (ISC 44), matematik og statistik (ISC 46), datalogi (ISC 48), ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed, ingeniørvidenskab og teknik (ISC 52), fremstillingsvirksomhed (ISC 54), arkitektur og bygningskunst (ISC 58), landbrug, landbrug, skovbrug og fiskeri (ISC 62), veterinærvidenskab (ISC 64), sundhed og velfærd, sundhed (ISC 72), sociale tjenesteydelser (ISC 76), tjenesteydelser, personlige tjenesteydelser (ISC 81), transporttjenester (ISC 84), miljøbeskyttelse (ISC 85), sikkerhedstjenester (ISC 86), ukendt eller uoplyst

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL6

Antal mobile og udenlandske studerende (ISCED 5 og 6) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen og uddannelsesområde

Opdelinger

Specifikationer

Type studerende

Mobile og udenlandske studerende

Uddannelsesniveau

ISCED 5 og 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Uddannelsesområde

Uddannelse (ISC 14), læreruddannelse (ISC 141), pædagogik (ISC 142), humaniora og kunst, kunst (ISC 21), humaniora (ISC 22), samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura, samfunds- og adfærdsvidenskab (ISC 31), journalistik og information (ISC 32), handel og administration (ISC 34), jura (ISC 38), videnskab, biovidenskab (ISC 42), naturvidenskab (ISC 44), matematik og statistik (ISC 46), datalogi (ISC 48), ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed, ingeniørvidenskab og teknik (ISC 52), fremstillingsvirksomhed (ISC 54), arkitektur og bygningskunst (ISC 58), landbrug, landbrug, skovbrug og fiskeri (ISC 62), veterinærvidenskab (ISC 64), sundhed og velfærd, sundhed (ISC 72), sociale tjenesteydelser (ISC 76), tjenesteydelser, personlige tjenesteydelser (ISC 81), transporttjenester (ISC 84), miljøbeskyttelse (ISC 85), sikkerhedstjenester (ISC 86), ukendt eller uoplyst

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL7

Antal mobile og udenlandske studerende efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, EU-borger/ikke-EU-borger og køn

Opdelinger

Specifikationer

Type studerende

Mobile studerende efter oprindelse i EU-lande, ikke-EU-lande og ukendt oprindelse

Uddannelsesniveau

ISCED 5, ISCED 6, ikke niveauopdelt

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad, ISCED 5A anden og højere grader, ISCED 5B første kvalifikation, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer

Køn

Mænd, kvinder

Type studerende

Studerende, som ikke er statsborgere i det indberettende land

heraf studerende, som er EU-borgere

heraf studerende, som ikke er EU-borgere

heraf studerende med ukendt statsborgerskab

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5, ISCED 6, ikke niveauopdelt

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad, ISCED 5A anden og højere grader, ISCED 5B første kvalifikation, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer

Køn

Mænd, kvinder

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL8

Antal studerende (ISCED 5/6) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen og statsborgerskabsland

Opdelinger

Specifikationer

Type studerende

Alle studerende

Uddannelsesniveau

ISCED 5, ISCED 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B

Statsborgerskabsland

Standardkoderne for land og område til statistisk brug er de koder, som er fastsat af FN's afdeling for statistik (United Nations Statistics Division) (international standard ISO 3166-1), m49alpha.

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRL9

Antal studerende (ISC 5/6) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen og oprindelsesland (sædvanlig bopæl og/eller tidligere uddannelse)

Opdelinger

Specifikationer

Type studerende

Studerende efter oprindelsesland

Uddannelsesniveau

ISCED 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B

Sædvanligt bopælsland eller –område/ tidligere uddannelsesland eller -område

Standardkoderne for land og område til statistisk brug er de koder, som er fastsat af FN's afdeling for statistik (United Nations Statistics Division) (international standard ISO 3166-1), m49alpha.

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENTR1

Årligt optag efter uddannelsesniveau og mål med uddannelsen

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin ISCED 3, niveauet mellem sekundær og tertiær ISCED 4, tertiær

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Type studerende

Nytilmeldte studerende, gentilmeldte studerende, fortsættende studerende

Nytilmeldte studerende

Med tidligere uddannelse på et andet tertiært niveau, uden tidligere uddannelse på tertiært niveau

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENTR2

Antal nytilmeldte studerende efter uddannelsesniveau, køn og alder

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin (ISCED 3), niveauet mellem sekundær og tertiær (ISCED 4), tertiær

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 14 år, 14-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Obligatorisk undtagen for kolonne 1 og 2 (vedrørende ISCED 3 og 4), som er fakultative.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENTR3

Antal nytilmeldte studerende efter uddannelsesniveau, køn og uddannelsesområde

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Tertiær

Mål med uddannelsen

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Køn

Mænd, kvinder

Uddannelsesområde

Uddannelse (ISC 14), læreruddannelse (ISC 141), pædagogik (ISC 142), humaniora og kunst, kunst (ISC 21), humaniora (ISC 22), samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura, samfunds- og adfærdsvidenskab (ISC 31), journalistik og information (ISC 32), handel og administration (ISC 34), jura (ISC 38), videnskab, biovidenskab (ISC 42), naturvidenskab (ISC 44), matematik og statistik (ISC 46), datalogi (ISC 48), ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed, ingeniørvidenskab og teknik (ISC 52), fremstillingsvirksomhed (ISC 54), arkitektur og bygningskunst (ISC 58), landbrug, landbrug, skovbrug og fiskeri (ISC 62), veterinærvidenskab (ISC 64), sundhed og velfærd, sundhed (ISC 72), sociale tjenesteydelser (ISC 76), tjenesteydelser, personlige tjenesteydelser (ISC 81), transporttjenester (ISC 84), miljøbeskyttelse (ISC 85), sikkerhedstjenester (ISC 86), ukendt eller uoplyst

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD-Bologna

Antal dimittender/eksamener (tertiært niveau) efter køn og detaljeret uddannelsesområde i overensstemmelse med Bolognaprocessens struktur med to cykler (bachelorgrad-mastergrad) og ph.d.-grad

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Antal dimittender/eksamener, der følger Bologna-strukturen (eller på uddannelser, der fører til en lignende grad i ikke- europæiske lande), antal dimittender/eksamener fra uddannelser, som ikke har indført Bologna-strukturen (følger ISCED 1997- strukturen) (eller fra uddannelser, der fører til andre grader i ikke-europæiske lande)

Bologna-strukturen

Grader, der kræver under 3 års studier, men anses for at være på tertiært niveau og indgå i Bologna-strukturen (fører til en første grad); bachelorgrad, 3-4 års varighed, fører til en første grad; mastergrad, der kræver 4-6 års samlede studier (fører til en anden grad), lange uddannelser, der fører til en første grad, og som anses for at indgå i Bologna-strukturen (mindst 5 år), ph.d.- grad og doktorgrad

ISCED-niveauer

ISCED 5A, første grad, 3 til < 5 år; ISCED 5A, første grad, mindst 5 år; ISCED 5A, (fører til en anden grad); ISCED 5B (fører t il en første kvalifikation); ISCED 5B (fører til en anden kvalifikation), ISCED 6 (ph.d.-grad/doktorgrad/postdoc-grad)

Detaljeret uddannelsesområde

Field of education and training manual, december 1999

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD1

Antal dimittender (ISCED 3 og 4) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, uddannelsesretning, institutionstype, køn og mobile og udenlandske studerende efter køn

Opdelinger

Specifikationer

Dimittendtype

Dimittender, som er udenlandske statsborgere i det indberettende land, dimittender, som er mobile studerende i det indberettende land

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin (ISCED 3), niveauet mellem sekundær og tertiær (ISCED 4)

Mål med uddannelsen

ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C af samme varighed som typiske 3A- eller 3B-uddannelser, ISCED 3C af kortere varighed end typiske 3A- eller 3B-uddannelser, ISCED 4A , ISCED 4B, ISCED 4C

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse ISCED 4 almen uddannelse, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Køn

Mænd, kvinder

Type dimittender/mobile studerende

Dimittender med oprindelse uden for det indberettende land

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin (ISCED 3), niveauet mellem sekundær og tertiær (ISCED 4)

Mål med uddannelsen

ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C af samme varighed som typiske 3A- eller 3B-uddannelser, ISCED 3C af kortere varighed end typiske 3A- eller 3B-uddannelser

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen uddannelse, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Køn

Mænd, kvinder

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Køn

Mænd, kvinder

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin (ISCED 3), niveauet mellem sekundær og tertiær (ISCED 4)

Mål med uddannelsen

ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C af samme varighed som typiske 3A- eller 3B-uddannelser, ISCED 3C af kortere varighed end typiske 3A- eller 3B-uddannelser

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen uddannelse, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD2

Antal dimittender (ISCED 3 og 4) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, uddannelsesretning, alder og køn

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Andet sekundærtrin (ISCED 3), niveauet mellem sekundær og tertiær (ISCED 4)

Dimittendtype

Alle dimittender, førstegangsdimittender

Mål med uddannelsen

ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C af samme varighed som typiske 3A- eller 3B-uddannelser, ISCED 3C af kortere varighed end typiske 3A- eller 3B-uddannelser, førstegangsdimittender ISCED 3A og 3B, førstegangsdimittender ISCED 3A, 3B og 3C af samme varighed som typiske 3A- og 3B-uddannelser, ISCED 4A, ISCED 4B, ISCED 4C

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 3 erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen uddannelse, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse, ISCED 4 erhvervsuddannelse

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 11 år, 11-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD3

Antal dimittender (ISCED 5 og 6) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, samlet varighed, institutionstype, køn og mobile og udenlandske studerende efter køn

Opdelinger

Specifikationer

Type dimittend/oprindelse

Dimittender, som er mobile studerende i det indberettende land

Uddannelsesniveau

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad efter samlet varighed, ISCED 5A anden og højere grader efter samlet varighed, ISCED 5B første kvalifikation efter samlet varighed, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer efter samlet varighed, ISCED 6 ph.d.- grad/doktorgrad, ISCED 6 postdoc-grad

Samlet varighed

ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 til 6 år, ISCED 5A anden og højere grader over 6 år, ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5B første kvalifikation 2-< 3 år, ISCED 5B første kvalifikation 3 til < 5 år, ISCED 5B første kvalifikation over 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer 3 til < 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer mindst 5 år

Køn

Mænd, kvinder

Type dimittend/statsborgerskab

Studerende, som er udenlandske statsborgere i det indberettende land

Uddannelsesniveau

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad efter samlet varighed, ISCED 5A anden og højere grader efter samlet varighed, ISCED 5B første kvalifikation efter samlet varighed, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer efter samlet varighed, ISCED 6 ph.d.- grad/doktorgrad, ISCED 6 postdoc-grad

Samlet varighed

ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 til 6 år, ISCED 5A anden og højere grader over 6 år, ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5B første kvalifikation 2-< 3 år, ISCED 5B første kvalifikation 3 til < 5 år, ISCED 5B første kvalifikation over 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer 3 til < 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer mindst 5 år

Køn

Mænd, kvinder

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesniveau

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad efter samlet varighed, ISCED 5A anden og højere grader efter samlet varighed, ISCED 5B første kvalifikation efter samlet varighed, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer efter samlet varighed, ISCED 6 ph.d./doktorgrad, ISCED 6 postdoc-grad

Samlet varighed

ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 til 6 år, ISCED 5A anden og højere grader over 6 år, ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5B første kvalifikation 2-< 3 år, ISCED 5B første kvalifikation 3 til < 5 år, ISCED 5B første kvalifikation over 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer 3 til < 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer mindst 5 år

Køn

Mænd, kvinder

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD4

Antal dimittender (ISCED 5 og 6) efter uddannelsesniveau, mål med uddannelsen, samlet varighed, alder og køn

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Alle ISCED 5- og 6-dimittender: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Førstegangsdimittender (uden dobbelttælling): ISCED 5A, ISCED 5B

Mål med uddannelsen

ISCED 5A første grad efter samlet varighed, ISCED 5A anden og højere grader efter samlet varighed, ISCED 5B første kvalifikation efter samlet varighed, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer efter samlet varighed, ISCED 6 ph.d.- grad/doktorgrad, ISCED 6 postdoc-grad, førstegangsdimittender (uden dobbelttælling) ISCED 5A i alt efter samlet varighed, ISCED 5B i alt

Samlet varighed

ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 år, ISCED 5A anden og højere grader under 5 til 6 år, ISCED 5A anden og højere grader over 6 år, ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5B første kvalifikation 2-< 3 år, ISCED 5B første kvalifikation 3 til < 5 år, ISCED 5B første kvalifikation over 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer 3 til < 5 år, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer mindst 5 år, førstegangsdimittender (uden dobbelttælling) ISCED 5A 3 to < 5 år, førstegangsdimittender (uden dobbelttælling) ISCED 5A 5 til 6 år, førstegangsdimittender (uden dobbelttælling) ISCED 5A over 6 år

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 15 år, 15-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

GRAD5

Antal dimittender efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, køn og uddannelsesområde

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Uddannelsesretning

ISCED 3 erhvervsuddannelseskvalifikationer/forberedende erhvervsuddannelseskvalifikationer, ISCED 4 erhvervsuddannelseskvalifikationer/forberedende erhvervsuddannelseskvalifikationer, ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere grader, ISCED 5B første kvalifikation, ISCED 5B anden og højere kvalifikationer, ISCED 6 ph.d.-grad/doktorgrad, ISCED 6 postdoc-grad

Køn

Mænd, kvinder

Uddannelsesområde

Uddannelse (ISC 14), læreruddannelse (ISC 141), pædagogik (ISC 142), humaniora og kunst, kunst (ISC 21), humaniora (ISC 22), samfundsvidenskab, erhvervsøkonomi og jura, samfunds- og adfærdsvidenskab (ISC 31), journalistik og information (ISC 32), handel og administration (ISC 34), jura (ISC 38), videnskab, biovidenskab (ISC 42), naturvidenskab (ISC 44), matematik og statistik (ISC 46), datalogi (ISC 48), ingeniør-, fremstillings- og byggevirksomhed, ingeniørvidenskab og teknik (ISC 52), fremstillingsvirksomhed (ISC 54), arkitektur og bygningskunst (ISC 58), landbrug, landbrug, skovbrug og fiskeri (ISC 62), veterinærvidenskab (ISC 64), sundhed og velfærd, sundhed (ISC 72), sociale tjenesteydelser (ISC 76), tjenesteydelser, personlige tjenesteydelser (ISC 81), transporttjenester (ISC 84), miljøbeskyttelse (ISC 85), sikkerhedstjenester (ISC 86), ukendt eller uoplyst

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

Gennemsnitlig varighed

Gennemsnitlig varighed af tertiær uddannelse

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED tertiært niveau, ISCED 6

Uddannelsesretning

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 5A/6

Varighed

 

efter approksimationsformel

(på forhånd fastsat)

efter kædemetoden

Betinget sandsynlighed for nul frafald i løbet af det første studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra første til andet studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra andet til tredje studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra tredje til fjerde studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra fjerde til femte studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra femte til sjette studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra sjette til syvende studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra syvende til ottende studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra ottende til niende studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra niende til tiende studieår, betinget sandsynlighed for oprykning fra tiende til ellevte studieår

Fakultativ. Indsamles hvert tredje år.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

Fuldførelsesgrad

2009-undersøgelse til estimering af fuldførelsesgraden for indenlandske og udenlandske studerende inden for det tertiære uddannelsesområde

Opdelinger

Specifikationer

Førstegangseksamen

 

Samlet varighed

ISCED 5A første grad 3 til < 5 år, ISCED 5A første grad 5 til 6 år, ISCED 5A første grad over 6 år, ISCED 5A anden og højere kvalifikationer (uden dobbelttælling), ISCED 5B første kvalifikation 2 til < 3 år, ISCED 5B første kvalifikation 3 til < 5 år, ISCED 5B første kvalifikation over 5 år, ISCED 5B første og anden kvalifikation (uden dobbelttælling)

Bevægelser mellem tertiære uddannelser af type A og type B

Bevægelse fra 5A- til 5B-uddannelser, bevægelse fra 5B- til 5A-uddannelser

Antal dimittender

Antal tilmeldte på en 5A-uddannelse, som ikke får en første 5A-grad, men som skifter til en 5B-uddannelse, og som får en første 5B-grad; antal dimittender fra en tertiær uddannelse af type A, som efter eksamen starter på en 5B-uddannelse, og som f år en første 5B-grad; antal tilmeldte på en 5B-uddannelse, som ikke får en første 5B-grad, men som skifter til en 5A- uddannelse, og som får en første 5A-grad; antal dimittender fra en tertiær uddannelse af type B, som efter eksamen starter på en 5A-uddannelse, og som får en første 5A-grad

Deltagelsesintensitet

Fuldtid og deltid i alt, fuldtid, deltid

Fuldførelsesgrad

(på forhånd fastsat)

Fakultativ. Indsamles hvert tredje år.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

Class1

Gennemsnitlig klassestørrelse efter uddannelsesniveau og institutionstype

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

Skoler på primærtrinnet (ISC 1), skoler på første sekundærtrin (ISC 2)

Institutionstype

Offentlige institutioner, statsstøttede private institutioner, uafhængige private institutioner

Gennemsnitlig klassestørrelse

Antal studerende, antal klasser

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

PERS_ENRL2

Antal studerende med dækning justeret efter statistikker over undervisningspersonale efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, mål med uddannelsen, institutionstype og studiets tilrettelæggelse

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5/6, ikke niveauopdelt

Uddannelsesretning

ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 5B, ISCED 5A/6

Uddannelsesretning

ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, skolebaseret, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, skole- og arbejdspladsbaseret, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, skolebaseret, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, skole- og arbejdspladsbaseret

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Studiets tilrettelæggelse

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Obligatorisk. Række C4-C9 vedrørende statsstøttede private institutioner og uafhængige private institutioner er fakultativ. Kolonne 9-10 (vedrørende ISCED 3 erhvervsuddannelse og forberedende erhvervsuddannelse, som er skolebaseret og skole- og arbejdspladsbaseret) og 14-15 (vedrørende ISCED 4 erhvervsuddannelse og forberedende erhvervsuddannelse, som er skolebaseret og skole- og arbejdspladsbaseret) er fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

PERS1

Lærere (ISCED 0-4) og akademisk personale (ISCED 5-6) efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, køn, alder, institutionstype og beskæftigelsesstatus

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5 og 6, ikke niveauopdelt

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen uddannelse, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse skolebaseret, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse skole- og arbejdspladsbaseret, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse skolebaseret, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse skole- og arbejdspladsbaseret, ISCED 5B, ISCED 5A og 6

Køn

Mænd, kvinder

Alder

Under 25 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65 og derover, alder ukendt

Beskæftigelsesstatus

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Køn

Mænd, kvinder

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Beskæftigelsesstatus

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Obligatorisk. Række A54-A61 vedrørende statsstøttede private institutioner og uafhængige private institutioner er fakultativ. Kolonne 9-10 (vedrørende ISCED 3 erhvervsuddannelse og forberedende erhvervsuddannelse, som er skolebaseret og skole- og arbejdspladsbaseret) og 14-15 (vedrørende ISCED 4 erhvervsuddannelse og forberedende erhvervsuddannelse, som er skolebaseret og skole- og arbejdspladsbaseret) er fakultativ (begge for række A1-A36).


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

PERS2

Administrativt skolepersonale og støttelærere i ISCED 0, 1, 2 og 3

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, kombination af ISCED 1 og 2, kombination af ISCED 2 og 3

Administrativt skolepersonale

 

Køn

Mænd, kvinder

Beskæftigelsesstatus

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Støttelærere

 

Køn

Mænd, kvinder

Beskæftigelsesstatus

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

FIN_ENRL2

Antal studerende med dækning justeret efter statistikker over uddannelsesfinansiering efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, mål med uddannelsen, institutionstype og studiets tilrettelæggelse

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5/6, ikke niveauopdelt

Uddannelsesretning

ISCED 2 almen, ISCED 2 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 5B, ISCED 5A/6

Institutionstype

Offentlige uddannelsesinstitutioner, alle private uddannelsesinstitutioner

Studiets tilrettelæggelse

Fuldtid, deltid, fuldtidsækvivalenter

Obligatorisk, Række C4-C9 (vedrørende statsstøttede private institutioner og uafhængige private institutioner) er fakultativ. Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 og 14 er fakultativ. Kolonne 10 kan indberettes sammen med kolonne 9.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

FINANCE1

Uddannelsesudgifter efter uddannelsesniveau, kilde og transaktionstype

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5/6

Uddannelsesretning

ISCED 2 almen, ISCED 2 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 5B, ISCED 5A/6

Kilde (1)

statslige, regionale og lokale offentlige udgifter

transaktionstype (1)

direkte udgifter for offentlige institutioner, direkte udgifter for private institutioner, overførsler til regionale myndigheder (netto), overførsler til kommunale myndigheder (netto), stipendier og andre tilskud til studerende/husstande, studielån, overførsler og betalinger til andre private enheder

Kilde (2)

midler fra internationale organer og andre udenlandske kilder

transaktionstype (2)

internationale betalinger direkte til offentlige institutioner, internationale betalinger direkte til private institutioner, overførsler fra internationale kilder til statslige myndigheder, overførsler fra internationale kilder til regionale myndigheder, overførsler fra internationale kilder til kommunale myndigheder

Kilde (3)

husholdningernes udgifter

transaktionstype (3)

betalinger til offentlige institutioner (netto), betalinger til private institutioner (netto), betalinger for varer, som uddannelsesinstitutioner har bestilt direkte eller indirekte, betaling for varer, der ikke er direkte nødvendige for deltagelse, betalinger for privatundervisning

Kilde (4)

andre private enheders udgifter

transaktionstype (4)

stipendier og andre tilskud til studerende/husholdninger, studielån

Obligatorisk. Detaljerede opdelinger i række F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B er fakultativt. Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 er fakultativ. Kolonne 10 kan indberettes sammen med kolonne 9.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

FINANCE2

Udgifter til uddannelse efter uddannelsesniveau, art og ressourcekategori

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5/6

Uddannelsesretning

ISCED 2 almen, ISCED 2 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse, ISCED 5B, ISCED 5A/6

Udgifter i offentlige uddannelsesinstitutioner

løbende udgifter til aflønning af personale (1)

lærere, - andet pædagogisk, administrativt og fagligt personale + støttepersonale

løbende udgifter til aflønning af personale (2)

løn, pensionsudgifter, andre ikke-lønmæssige vederlag

andre løbende udgifter

 

kapitaludgifter

 

tilpasninger som følge af ændringer i den finansielle balance

 

udgifter til hjælpetjenester i offentlige uddannelsesinstitutioner

 

udgifter til FoU-aktiviteter i offentlige uddannelsesinstitutioner

 

Udgifter i alle private uddannelsesinstitutioner

samlede løbende udgifter til aflønning af personale

 

samlede løbende udgifter undtagen udgifter til aflønning af personale

 

samlede kapitaludgifter

 

tilpasninger som følge af ændringer i den finansielle balance

 

samlede udgifter til hjælpetjenester i offentlige uddannelsesinstitutioner

 

samlede udgifter til FoU-aktiviteter i private uddannelsesinstitutioner

 

Obligatorisk. Række X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 og Z1-Z40 er fakultativ (vedrørende statsstøttede private uddannelsesinstitutioner og uafhængige private institutioner). Kolonne 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 er fakultativ. Kolonne 10 kan indberettes sammen med kolonne 9.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

REGIO1

Antal studerende efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, køn og region

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3, ISCED 4, ISCED 5, ISCED 6

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse, ISCED 4 almen, ISCED 4 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse, ISCED 5A, ISCED 5B

Køn

Mænd, kvinder

Region

NUTS-niveau 2 for alle lande undtagen Tyskland og Det Forenede Kongerige (NUTS-niveau 1). For følgende lande kræves ingen regionale oplysninger: Estland, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Island og Liechtenstein (intet NUTS- niveau 2 i disse lande)

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

REGIO2

Antal studerende efter alder, køn og region

Opdelinger

Specifikationer

Alder

Under 3 år, 3-29 år (enkeltår), 30-34 år, 35-39 år, 40 år og derover, alder ukendt

Køn

Mænd, kvinder

Region

NUTS-niveau 2 for alle lande undtagen Tyskland og Det Forenede Kongerige (NUTS-niveau 1). For følgende lande kræves ingen regionale oplysninger: Estland, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Island og Liechtenstein (intet NUTS- niveau 2 i disse lande)

Obligatorisk.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRLLNG1

Antal studerende efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning og moderne fremmedsprog, der studeres

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse

Moderne fremmedsprog

Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, arabisk, japansk, kinesisk, russisk, andre moderne fremmedsprog

Tilsvarende antal tilmeldte studerende

 

Obligatorisk. Kolonne 4 og 5 (vedrørende almen uddannelse og forberedende erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelse på ISCED 3) er fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ENRLLNG2

Antal studerende efter uddannelsesniveau, uddannelsesretning, alder og moderne fremmedsprog, der studeres

Opdelinger

Specifikationer

Uddannelsesniveau

ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3

Uddannelsesretning

ISCED 3 almen, ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelse/erhvervsuddannelse

Antal fremmedsprog

ingen fremmedsprog, ét fremmedsprog, to eller flere fremmedsprog

Alder

Under 6 år, 6-19 år (enkeltår), mindst 20 år, ikke specificeret efter alder

Tilsvarende antal tilmeldte studerende

 

Obligatorisk. Række A2 til A18 er fakultativ, kolonne 13 til 16 (vedrørende ISCED 3 forberedende erhvervsuddannelses- og erhvervsuddannelsesretning) er fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ISCMAP_PROGR

Kortlægning af nationale uddannelsesprogrammer

Opdelinger

Specifikationer

Kolonneoverskrifter

Kol. 1

Uddannelsens nummer (udd.<ISCED-niveau>.<nummer inden for niveauet>)

Kol. 2

Året for uddannelsens oprettelse

Kol. 3

ISCED-niveau

Kol. 4

Mål med uddannelsen

Kol. 5

Uddannelsesretning

Kol. 6

Teoretisk samlet varighed på ISCED 5

Kol. 7

Placering i den nationale struktur for grader/kvalifikationer

Kol. 8

Placering i strukturen for tertiære uddannelser (bachelor-master-ph.d.)

Kol. 9

Bemærkninger vedr. uddannelser, der spænder over flere ISCED-niveauer eller underkategorier

Kol. 10

Uddannelsens nationale betegnelse

Kol. 11

Beskrivende betegnelse for uddannelsen på engelsk

Kol. 12

Minimumskrav til optagelse (ISCED-niveau eller andet)

Kol. 13

Vigtigste tildelte eksamensbeviser, diplomer og certifikater

Kol. 14

Kode for eksamensbeviser i ISCMAP-QUAL

Kol. 15

Teoretisk startalder

Kol. 16

Uddannelsens teoretiske varighed

Kol. 17

Uddannelsens samlede teoretiske varighed (år) ved uddannelsens afslutning

Kol. 18

Indgår der et praktisk undervisningsforløb i uddannelsen? (ja/nej)

Kol. 19

Uddannelse, der specifikt henvender sig til voksne (ja/nej)

Kol. 20

Uddannelse, der specifikt er tænkt som deltidsstudium (ja/nej)

Kol. 21

Registreret i UOE-dataindsamling (ja/nej/delvist)

Kol. 22

Registreret i UOE-FINANCE-tabeller (ja/nej/delvist)

Kol. 23

Tilmeldte studerende

Kol. 24

Bemærkninger

Fakultativ.


Tabelbetegnelse og opdelinger

Benævnelse og specifikationer

ISCMAP_QUAL

Kortlægning af nationale uddannelseskvalifikationer

Opdelinger

Specifikationer

Kolonneoverskrifter

Kol. 1

Kvalifikationens nummer (kval.<nummer inden for niveauet>)

Kol. 2

År for kvalifikationens indførelse

Kol. 3

Kvalifikationens ISCED-niveau

Kol. 4

Mål (A/B/C)

Kol. 5

National betegnelse

Kol. 6

Betegnelse på engelsk

Kol. 7

Uddannelser, der fører til den

Kol. 8

Afsluttende eksamen (ja/nej)

Kol. 9

Flere forskellige eksamener i løbet af uddannelsen (ja/nej)

Kol. 10

Antal fastsatte kursustimer OG eksamener (ja/nej)

Kol. 11

Skøn over, hvor stor en del (i %) af kurset der afholdes eksamen i

Kol. 12

Kun antal fastsatte kursustimer (ja/nej)

Kol. 13

Kursustimer

Kol. 14

Særlige krav

Kol. 15

Kan kvalifikationen erhverves uden at tilmelde sig en specifik uddannelse? (ja/nej)

Kol. 16

Under hvilke betingelser?

Kol. 17

Organisation(er), der tildeler kvalifikationen

Kol. 18

Uddannelsesnummer

Kol. 19

Antal dimittender

Kol. 20

Uddannelsesnummer

Kol. 21

Antal dimittender

Kol. 22

Bemærkninger

Fakultativ.


BILAG II

Datakvalitetskrav og kvalitetsrapporteringsramme

Datakvalitetskrav

Kvalitetskravene til data om uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne vedrører kvalitetsindberetningsaspekter (eller kriterier) med hensyn til relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng.

Dataene skal navnlig være i overensstemmelse med de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamling vedrørende uddannelsessystemer.

Datakvalitetsrapport

Hvert år 3 måneder inden den indberetningsdato, der er anført i artikel 4, stk. 2, sender Kommissionen (Eurostat) medlemsstaterne udkast til den årlige kvalitetsrapport, der allerede er delvist udfyldt med de kvantitative indikatorer og andre data, som Kommissionen (Eurostat) er i besiddelse af. Medlemsstaterne indsender den udfyldte kvalitetsrapport, jf. artikel 4, stk. 2, til Kommissionen (Eurostat).

Kvalitetsrapporten opdeles i følgende syv kapitler: tilmeldte studerende, nytilmeldte studerende, personale, dimittender/eksamener, finansiering, studerede fremmedsprog og regionale tilmeldingsdata.

Datakvalitetsrapporten skal dokumentere overholdelse af aspekterne vedrørende relevans, nøjagtighed, aktualitet og punktlighed, tilgængelighed og klarhed, sammenlignelighed og sammenhæng.

Datakvalitetsrapporten skal navnlig være i overensstemmelse med de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamling vedrørende uddannelsessystemer.

Afvigelser fra de definitioner og begreber, der er fastlagt i de detaljerede retningslinjer for UNESCO/OECD/Eurostat-dataindsamlingen vedrørende uddannelsessystemerne, skal dokumenteres og forklares og om muligt kvantificeres.

Medlemsstaterne skal navnlig fremsende en beskrivelse af de kilder, der er anvendt på tabelniveau, jf. bilag I, og anvendelse af estimater og revisioner i forbindelse med tabeller og opdelinger skal tydeligt fremgå.


Top