Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

A Bizottság 88/2011/EU rendelete ( 2011. február 2. ) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/5


A BIZOTTSÁG 88/2011/EU RENDELETE

(2011. február 2.)

az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló, 2008. április 23-i 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 452/2008/EK rendelet közös keretrendszert hoz létre az oktatás és az egész életen át tartó tanulás területére vonatkozó európai statisztikák három meghatározott területen történő rendszeres előállítására, amelyet statisztikai intézkedésekkel kell végrehajtani.

(2)

A 452/2008/EK rendelet 1. területéhez tartozó, az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák előállítására hozott önálló statisztikai intézkedések végrehajtása céljából intézkedéseket kell elfogadni.

(3)

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó európai statisztikák előállítása és terjesztése során a nemzeti és európai statisztikai hatóságoknak az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzat alapelvei szerint kell eljárniuk, amelyet a Bizottság is jóváhagyott a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i ajánlásában (2).

(4)

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák előállításának végrehajtására hozott intézkedéseknek tekintettel kell lenniük az oktatási intézményekre és az egyénekre háruló esetleges terhekre, valamint az UNESCO Statisztikai Intézete (UIS), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Bizottság (Eurostat) között a koncepciókra, a fogalommeghatározásokra, az adatfeldolgozásra, az adatgyűjtés gyakoriságára és az eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan létrejött legújabb megállapodásokra. Ide tartoznak az UNESCO/OECD/Eurostat adatgyűjtésére vonatkozó részletes iránymutatások legújabb változatában meghatározott, az oktatási rendszerekre vonatkozó adattovábbítási formátumok is.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 452/2008/EK rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 1. területén a statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása és feldolgozása tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokat állapít meg.

2. cikk

Érintett tárgykörök és azok jellemzői

Az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 1. területhez tartozó tárgykörök kiválasztását és pontosítását, valamint jellemzőik részletes felsorolását és bontásukat az I. melléklet állapítja meg.

3. cikk

Bázisidőszakok és az eredmények továbbítása

1.   A beiratkozásokra, a belépőkre, a személyzetre, a tanult idegen nyelvekre és az osztályok méretére vonatkozó adatok a tagállami szinten meghatározott tanévre (t év) vonatkoznak. A beiratkozásokra, a belépőkre, a személyzetre, a tanult idegen nyelvekre és az osztályok méretére vonatkozó éves adatokat évente, a t+2. év szeptember 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A 2012. szeptemberi, első adattovábbítás a tagállami szinten meghatározott 2010/11-es tanévre vonatkozik.

2.   A végzettekre/végzettségekre vonatkozó adatok a tagállami szinten meghatározott tanévre (t év) vagy a (t+1. év) naptári évre vonatkoznak. A végzettekre/végzettségekre vonatkozó éves adatokat évente, a t+2. év november 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A 2012. novemberi, első adattovábbítás a tagállami szinten meghatározott 2010/11-es tanévre vagy a 2011-es naptári évre vonatkozik.

3.   Az oktatással kapcsolatos kiadásokra vonatkozó adatok a tagállami szinten meghatározott pénzügyi évre (t év) vonatkoznak. Az oktatással kapcsolatos kiadásokra vonatkozó éves adatokat évente, a t+2. év november 30-ig továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak). A 2012. novemberi, első adattovábbítás a 2010-es pénzügyi évre vonatkozik.

4. cikk

Az adatminőségre vonatkozó követelmények és a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszer

1.   A II. melléklet állapítja meg az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó adatminőségi követelményeket és a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszert.

2.   A tagállamok a II. mellékletben megállapított követelményeknek megfelelő minőségi jelentést minden évben eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat). Az első jelentés a 2012-es adatgyűjtési évre vonatkozik. A 3. cikkben meghatározott bázisidőszakokra vonatkozó minőségi jelentést a t+3 év január 31-ig továbbítják a Bizottságnak. A 2012-es adatgyűjtésre vonatkozó első minőségi jelentést kivételesen a t+3 év március 31-ig továbbítják.

3.   A tagállamok a szükséges adatokat különböző források, például mintavételes felmérések, igazgatási adatok forrásai és egyéb adatforrások kombinációjának felhasználásával szerzik be.

4.   A tagállamok a 3. bekezdésben említett, a mintavételes felmérésektől és igazgatási adatforrásoktól eltérő forrásokból történő adatgyűjtés módszereiről és az abból származó adatok minőségéről tájékoztatást adnak a Bizottságnak (az Eurostatnak).

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 145., 2008.6.4., 227. o.

(2)  COM(2005) 217 végleges.


I. MELLÉKLET

Az érintett tárgykörök, a jellemzők részletes felsorolása és bontásuk

A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL-Bologna

A beiratkozott hallgatók száma oktatási szintek (felsőfokú), nemek és részletes oktatási területek szerint, a bolognai (kétciklusú, alap-illetve mesterfokú képzésből, továbbá doktori képzésből álló) rendszer felépítésének megfelelően

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

A bolognai rendszer szerinti oktatásban (vagy nem európai országokban hasonló diplomához vezető programokban) részt vevő hallgatók száma, illetve a nem a bolognai rendszert követő programokban (vagy nem európai országokban egyéb diplomához vezető programokban) részt vevő hallgatók száma (az ISCED 1997 rendszer struktúráját követve)

Bolognai rendszer szerinti képzések

3 évnél rövidebb, de felsőfokúnak tekintett és a bolognai rendszer részét képező (első diplomához vezető) programok, alapfokú diplomához vezető programok, első diplomához vezető, 3-4 éves képzési idejű programok, 4–6 év összesített képzési idejű (második diplomához vezető) mesterfokú program, a bolognai rendszer részének tekintett, hosszú képzési idejű (5 vagy annál több éves), első diplomához vezető programok, (harmadik diplomához – doktori szintet követő diplomához vezető) PhD és doktori programok.

ISCED szintek

ISCED 5A 3–<5 év (első diplomához vezető program), ISCED 5A legalább 5 év (első diplomához vezető program), ISCED 5A (második diplomához vezető program), ISCED 5B (első végzettséghez vezető program), ISCED 5B (második végzettséghez vezető program), ISCED 6 (PhD/doktorátus/posztdoktori képzés)

Részletes oktatási terület

Oktatási és képzési területek kézikönyve (1999. decemberi változat)

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL1

A diákok/hallgatók száma oktatási szintek, programorientáció, a program végcélja, a részvétel intenzitása, nemek és életkor szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5. szint, - 6. szint, nincs szint szerint besorolva

Programorientáció

ISCED 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés

A program végcélja

ISCED 3A/B szint, - 3C szint, - 4A/B szint, 4C szint, - 5A szint, - 5B szint

A részvétel intenzitása

Teljes időben és részidőben összesen, teljes időben

Nem

Férfiak, nők

Életkor

3 év alatt, 3-tól 29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Kötelező (kivéve az 5. oszlopot az ISCED 0. vagy 1. szinthez nem tartozó kisgyermekkori programokban való részvételre vonatkozóan)


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL1_Adult

Az ENRL1-ben szereplő, felnőttképzésben részt vevő diákok/hallgatók száma oktatási szintek, programorientáció, a részvétel intenzitása, nemek és életkor szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint

Programorientáció

ISCED 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés

A részvétel intenzitása

Teljes időben és részidőben összesen, teljes időben

Nem

Férfiak, nők

Életkor

15 év alatt, 15-től 29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL1a

A diákok/hallgatók száma oktatási szintek, programorientáció, a program végcélja, az intézmény típusa, a részvétel intenzitása és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint, nincs szint szerint besorolva

Programorientáció

ISCED 2. szint általános, - 2. szint szakmai előkészítő képzés, - 2. szint szakmai képzés, - 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés, - 3. szint szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés, - 4. szint szakmai képzés,

A program végcélja

ISCED 3A. szint, - 3B. szint, - 3C. szint, - 4A. szint, - 4B. szint, 4C. szint, - 5A szint első diploma, - 5A szint második és további diploma, - 5B szint első végzettség, - 5B szint második és további végzettség.

A részvétel intenzitása

Teljes időben és részidőben összesen, teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

teljes időben és részidőben összesen

ebből: iskolában és munkahelyen egyaránt folyó programokban részt vevő diákok (az ISCED 3. és 4. szintjén)

nem

Férfiak, nők

teljes időben

ebből: iskolában és munkahelyen egyaránt folyó programokban részt vevő diákok (az ISCED 3. és 4. szintjén)

nem

Férfiak, nők

részidőben

ebből: iskolában és munkahelyen egyaránt folyó programokban részt vevő diákok (az ISCED 3. és 4. szintjén)

teljes idős egyenértékben

ebből: iskolában és munkahelyen egyaránt folyó programokban részt vevő diákok (az ISCED 3. és 4. szintjén)

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

a részvétel intenzitása

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Kötelező (kivéve a C5–C12 sort (az állami támogatásban részesülő magánintézményekre és a független magánintézményekre vonatkozóan) és az 5. oszlopot (az ISCED 0. vagy 1. szinthez nem tartozó kisgyermekkori programokban való részvételre vonatkozóan), amelyek továbbra sem kötelezők)


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL1a_adult

Az ENRL1a-ban szereplő, felnőttképzésben részt vevő diákok száma oktatási szintek, programorientáció, az intézmény típusa, a részvétel intenzitása és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint

Programorientáció

ISCED 2. szint általános, - 2. szint szakmai előkészítő képzés, - 2. szint szakmai képzés, - 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés, - 3. szint szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés, - 4. szint szakmai képzés,

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény, állami támogatásban részesülő magánintézmények, független magánintézmények

a részvétel intenzitása

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL3

Általános programokban részt vevő diákok és évismétlők (ISC 123) száma oktatási szintek, nemek és osztály szerint

Bontás

Részletes leírás

Hallgató típusa/évismétlői státusz

Diákok száma, évismétlők száma

Oktatási szint

ISCED 1. szint

A program végcélja

ISCED 2. szint általános, - 3. szint általános

Nem

Férfiak, nők

Osztály

1. osztály, 2. osztály, 3. osztály, 4. osztály, 5. osztály, 6. osztály, 7. osztály, 8. osztály, 9. osztály, 10. osztály, az osztály nem ismert

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL4

Az 1. osztályba járó tanulók száma nemek és életkor szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Általános iskola 1. osztály (ISCED 1)

Nem

Férfiak, nők

Korcsoport

4 év alatt, 4-től 14 éves korig évenkénti bontásban, 15 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL5

A hallgatók (ISC 56) száma oktatási szintek, a program végcélja, az oktatási terület és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 56. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

Nem

Férfiak, nők

Oktatási terület

Oktatás (ISC 14), Tanárképzés (ISC 141), Oktatástudomány (ISC 142), Humán tudományok és művészetek, Művészetek (ISC 21), Humán tudományok (ISC 22), Társadalomtudományok, gazdaság és jog, Társadalom- és viselkedéstudomány (ISC 31), Újságírás és más információszolgáltatás (ISC 32), Üzleti ismeretek és ügyvitel (ISC 34), Jog (ISC 38), Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok, Élettudományok (ISC 42), Fizikai tudományok (ISC 44), Matematika és statisztika (ISC 46), Számítástechnika (ISC 48), Műszaki, ipari és építőipari képzések, Általános műszaki (mérnöki) képzés (ISC 52), Egyéb feldolgozóipari képzések (ISC 54), Építőipari, építészeti képzés (ISC 58), Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (ISC 62), Állatorvosi tudományok (ISC 64), Egészségügy és szociális gondoskodás, Egészségügy (ISC 72), Szociális gondoskodás (ISC 76), Szolgáltatások, Személyi szolgáltatások (ISC 81), Szállítási szolgáltatások (ISC 84), Környezetvédelem (ISC 85), Védelmi szolgáltatások (ISC 86), nem ismert vagy nincs megadva

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL6

A mobil, illetve külföldi hallgatók (ISCED 5 és 6) száma oktatási szintek, a program végcélja és oktatási terület szerint

Bontás

Részletes leírás

Hallgató típusa

Mobil, illetve külföldi hallgatók

Oktatási szint

ISCED 5. és 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

Oktatási terület

Oktatás (ISC 14), Tanárképzés (ISC 141), Oktatástudomány (ISC 142), Humán tudományok és művészetek, Művészetek (ISC 21), Humán tudományok (ISC 22), Társadalomtudományok, gazdaság és jog, Társadalom- és viselkedéstudomány (ISC 31), Újságírás és más információszolgáltatás (ISC 32), Üzleti ismeretek és ügyvitel (ISC 34), Jog (ISC 38), Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok, Élettudományok (ISC 42), Fizikai tudományok (ISC 44), Matematika és statisztika (ISC 46), Számítástechnika (ISC 48), Műszaki, ipari és építőipari képzések, Általános műszaki (mérnöki) képzés (ISC 52), Egyéb feldolgozóipari képzések (ISC 54), Építőipari, építészeti képzés (ISC 58), Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (ISC 62), Állatorvosi tudományok (ISC 64), Egészségügy és szociális gondoskodás, Egészségügy (ISC 72), Szociális gondoskodás (ISC 76), Szolgáltatások, Személyi szolgáltatások (ISC 81), Szállítási szolgáltatások (ISC 84), Környezetvédelem (ISC 85), Védelmi szolgáltatások (ISC 86), nem ismert vagy nincs megadva

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL7

A mobil, illetve külföldi hallgatók száma oktatási szintek, a program végcélja, uniós/nem uniós állampolgárság és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Hallgató típusa

Mobil hallgatók száma aszerint, hogy uniós országból, illetve nem uniós országból származnak vagy származásuk nem ismert

Oktatási szint

ISCED 5. szint, - 6. szint, nincs szint szerint besorolva

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma, - 5A. szint második és további diploma, - 5B. szint első végzettség, - 5B szint második és további végzettség.

nem

Férfiak, nők

Hallgató típusa

Azon hallgatók száma, akik nem állampolgárai az adatszolgáltatás végző országnak

ebből: azon hallgatók száma, akik uniós ország állampolgárai

ebből: azon hallgatók száma, akik nem uniós ország állampolgárai

ebből: azon hallgatók száma, akiknek az állampolgársága nem ismert

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5. szint, - 6. szint, nincs szint szerint besorolva

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma, - 5A. szint második és további diploma, - 5B. szint első végzettség, - 5B szint második és további végzettség.

nem

Férfiak, nők

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL8

A hallgatók (ISCED 5/6) száma oktatási szintek, a program végcélja és állampolgárság szerint

Bontás

Részletes leírás

Hallgató típusa

Valamennyi hallgató

Oktatási szint

ISCED 5. szint, ISCED 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint

Állampolgárság

Statisztikai célokra az Egyesült Nemzetek Szervezetének Statisztikai Osztálya által meghatározott és hatályba léptetett szabványos ország- és területi kódokat kell használni (ISO 3166-1 nemzetközi szabvány), m49alpha.

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRL9

A hallgatók (ISC 5/6) száma oktatási szintek, a program végcélja és származási ország (szokásos tartózkodási hely és/vagy előzetes oktatás helye) szerint

Bontás

Részletes leírás

Hallgató típusa

A hallgatók száma származási ország szerint

Oktatási szint

ISCED 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint

A szokásos tartózkodási hely és/vagy előzetes oktatás helye szerinti ország vagy terület

Statisztikai célokra az Egyesült Nemzetek Szervezetének Statisztikai Osztálya által meghatározott és hatályba léptetett szabványos ország- és területi kódokat kell használni (ISO 3166-1 nemzetközi szabvány), m49alpha.

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENTR1

Az évente felvett diákok száma oktatási szintek és a program végcélja szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje ISCED 3, középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás ISCED 4, felsőfokú

A program végcélja

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Hallgató típusa

Új belépők, ismételten belépők, tanulmányaikat megszakítás nélkül folytató diákok

Új belépők

Egyéb korábbi felsőfokú tanulmányokat folytatott, egyéb korábbi felsőfokú tanulmányokat nem folytatott

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENTR2

Új belépők száma oktatási szintek, nemek és életkor szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje (ISCED 3), középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (ISCED 4), felsőfokú

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

Nem

Férfiak, nők

Életkor

14 év alatt, 14-től -29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Kötelező, kivéve az 1. és 2. oszlopot (az ISCED 3., illetve 4. szintre vonatkozóan), amelyek nem kötelezők.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENTR3

Új belépők száma oktatási szintek, nemek és oktatási területek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Felsőfokú

A program végcélja

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

Nem

Férfiak, nők

Oktatási terület

Oktatás (ISC 14), Tanárképzés (ISC 141), Oktatástudomány (ISC 142), Humán tudományok és művészetek, Művészetek (ISC 21), Humán tudományok (ISC 22), Társadalomtudományok, gazdaság és jog, Társadalom- és viselkedéstudomány (ISC 31), Újságírás és más információszolgáltatás (ISC 32), Üzleti ismeretek és ügyvitel (ISC 34), Jog (ISC 38), Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok, Élettudományok (ISC 42), Fizikai tudományok (ISC 44), Matematika és statisztika (ISC 46), Számítástechnika (ISC 48), Műszaki, ipari és építőipari képzések, Általános műszaki (mérnöki) képzés (ISC 52), Egyéb feldolgozóipari képzések (ISC 54), Építőipari, építészeti képzés (ISC 58), Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (ISC 62), Állatorvosi tudományok (ISC 64), Egészségügy és szociális gondoskodás, Egészségügy (ISC 72), Szociális gondoskodás (ISC 76), Szolgáltatások, Személyi szolgáltatások (ISC 81), Szállítási szolgáltatások (ISC 84), Környezetvédelem (ISC 85), Védelmi szolgáltatások (ISC 86), nem ismert vagy nincs megadva

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD-Bologna

A (felsőfokú) végzettek/végzettségek száma nemek és részletes oktatási területek szerint, a bolognai (kétciklusú, alap- illetve mesterfokú képzésből, továbbá doktori képzésből álló) rendszer felépítésének megfelelően

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

A bolognai rendszer szerinti oktatásban (vagy nem európai országokban hasonló diplomához vezető programokban) részt vevő végzettek/megszerzett végzettségek száma, illetve a nem a bolognai rendszert követő programokban (vagy nem európai országokban egyéb diplomához vezető programokban) részt vevő végzettek/megszerzett végzettségek száma (az ISCED 1997 rendszer struktúráját követve)

Bolognai rendszer szerinti képzése

3 évnél rövidebb, de felsőfokúnak tekintett és a bolognai struktúra részét képező (első diplomához vezető) programot lezáró diplomák, első diplomához vezető, 3-4 éves képzési idejű programokat lezáró alapfokú diplomák, 4–6 év összesített képzési idejű (második diplomához vezető) programot lezáró mesterfokú diplomák, a bolognai rendszer részének tekintett, hosszú képzési idejű (5 vagy annál több éves), első diplomához vezető programokat lezáró diplomák, PhD és doktorátusok.

ISCED szintek

ISCED 5A. első diploma 3–< 5 év, ISCED 5A. első diploma legalább 5 év, ISCED 5A. (második diplomához vezető program), ISCED 5B. (első végzettséghez vezető program), ISCED 5B. (második végzettséghez vezető program), ISCED 6 (PhD/doktorátus/posztdoktori képzés)

Részletes oktatási terület

Oktatási és képzési területek kézikönyve (1999. decemberi változat)

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD1

A végzettek (ISCED 3. és 4. szint) száma oktatási szintek, a program végcélja, programorientáció, az intézmény típusa, nemek, valamint mobil, illetve külföldi diákok és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

A végzett típusa

Azon végzettek száma, akik az adatszolgáltatás végző országban külföldi állampolgárnak minősülnek, azon végzettek száma, akik az adatszolgáltatás végző országban mobil hallgatónak minősülnek

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje (ISCED 3), középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (ISCED 4)

A program végcélja

ISCED 3A. szint, - 3B. szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokéhoz hasonló képzési idejű 3C szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokénál rövidebb képzési idejű 3C szint, ISCED 4A. szint, - 4B. szint, - 4C szint.

Programorientáció

ISCED 3. szintű általános programok, - 3. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 3. szintű szakmai képzési programok, ISCED 4. szintű általános programok, - 4. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 4. szintű szakmai képzési programok

Nem

Férfiak, nők

A végzett/mobil hallgató típusa

Azon végzettek száma, akik nem az adatszolgáltatás végző országból származnak

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje (ISCED 3), középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (ISCED 4)

A program végcélja

ISCED 3A. szint, - 3B. szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokéhoz hasonló képzési idejű 3C szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokénál rövidebb képzési idejű 3C szint

Programorientáció

ISCED 3. szintű általános programok, - 3. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 3. szintű szakmai képzési programok, - 4. szintű általános programok, - 4. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 4. szintű szakmai képzési programok

Nem

Férfiak, nők

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

Nem

Férfiak, nők

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje (ISCED 3), középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (ISCED 4)

A program végcélja

ISCED 3A. szint, - 3B. szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokéhoz hasonló képzési idejű 3C szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokénál rövidebb képzési idejű 3C szint

Programorientáció

ISCED 3. szintű általános programok, - 3. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 3. szintű szakmai képzési programok, - 4. szintű általános programok, - 4. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 4. szintű szakmai képzési programok

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD2 A

végzettek (ISCED 3. és 4. szint) száma oktatási szintek, a program végcélja, programorientáció, életkor és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Középfokú oktatás felső szintje (ISCED 3), középfokút követő, de nem felsőfokú oktatás (ISCED 4)

A végzett típusa

Valamennyi végzett, elsődiplomás

A program végcélja

ISCED 3A. szint, - 3B. szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokéhoz hasonló képzési idejű 3C. szint, - a jellemző 3A. vagy 3B. programokénál rövidebb képzési idejű 3C szint, ISCED 3A.&3B. szintű elsődiplomások, ISCED 3A., 3B. és a jellemző 3A. vagy 3B. programokéhoz hasonló képzési idejű 3C. szintű elsődiplomások, ISCED 4A. szint, - 4B. szint, - 4C szint.

Programorientáció

ISCED 3. szintű általános programok, - 3. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 3. szintű szakmai képzési programok, ISCED 4. szintű általános programok, - 4. szintű, szakmai előkészítő képzési programok, - 4. szintű szakmai képzési programok

Nem

Férfiak, nők

Életkor

11 év alatt, 11-től 29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD3

A végzettek (ISCED 5. és 6. szint) száma oktatási szintek, a program végcélja, összesített időtartam, az intézmény típusa, nemek, valamint mobil, illetve külföldi hallgatók és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

A végzett típusa/származás

Azon hallgatók száma, akik az adatszolgáltatás végző országban mobil hallgatónak minősülnek

Oktatási szint

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma összesített időtartam szerint, - 5A. szint második és további diploma összesített időtartam szerint, - 5B. szint első végzettség összesített időtartam szerint, - 5B szint második és további végzettség összesített időtartam szerint, - 6. szint PhD/doktorátus, - 6. szint posztdoktori végzettség.

Összesített időtartam

ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5A. szint 5 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 5–6 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű második és további diploma, ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5B. szint első végzettség 2–< 3 év, 5B. szint első végzettség 3–< 5 év, 5B. szint 5 évnél hosszabb időtartam alatt megszerzett első végzettség, 5B. szint 3–< 5 év alatt megszerzett második és további végzettség, 5B. szint 5 vagy annál több év alatt megszerzett második és további végzettség.

Nem

Férfiak, nők

A végzett típusa/állampolgárság

Azon hallgatók száma, akik az adatszolgáltatás végző országban külföldi állampolgárnak minősülnek

Oktatási szint

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma összesített időtartam szerint, - 5A. szint második és további diploma összesített időtartam szerint, - 5B. szint első végzettség összesített időtartam szerint, - 5B szint második és további végzettség összesített időtartam szerint, - 6. szint PhD/doktorátus, - 6. szint posztdoktori végzettség

Összesített időtartam

ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5A. szint 5 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 5–6 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű második és további diploma, ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5B. szint első végzettség 2–< 3 év, 5B. szint első végzettség 3–< 5 év, 5B. szint 5 évnél hosszabb időtartam alatt megszerzett első végzettség, 5B. szint 3–< 5 év alatt megszerzett második és további végzettség, 5B. szint 5 vagy annál több év alatt megszerzett második és további végzettség.

Nem

Férfiak, nők

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

Oktatási szint

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma összesített időtartam szerint, - 5A. szint második és további diploma összesített időtartam szerint, - 5B. szint első végzettség összesített időtartam szerint, - 5B szint második és további végzettség összesített időtartam szerint, - 6. szint PhD/doktorátus, - 6. szint doktori szintet követő diplomák.

Összesített időtartam

ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5A. szint 5 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 5–6 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű második és további diploma, ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5B. szint első végzettség 2–< 3 év, 5B. szint első végzettség 3–< 5 év, 5B. szint 5 évnél hosszabb időtartam alatt megszerzett első végzettség, 5B. szint 3–< 5 év alatt megszerzett második és további végzettség, 5B. szint 5 vagy annál több év alatt megszerzett második és további végzettség.

Nem

Férfiak, nők

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD4

A végzettek (ISCED 5. és 6. szint) száma oktatási szintek, a program végcélja, összesített időtartam, életkor és nemek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Összes ISCED 5. és 6. szintű diplomás: ISCED 5A., ISCED 5B. ISCED 6. Elsődiplomások (egyszer számolva), ISCED 5A., ISCED 5B.

A program végcélja

ISCED 5A. szint első diploma összesített időtartam szerint, - 5A. szint második és további diploma összesített időtartam szerint, - 5B. szint első végzettség összesített időtartam szerint, - 5B szint második és további végzettség összesített időtartam szerint, - 6. szint PhD/doktorátus, - 6. szint doktori szintet követő diplomák, elsődiplomások (egyszer számolva) ISCED 5A. szint összesen összesített időtartam szerint, ISCED 5B. szint összesen.

Összesített időtartam

ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5A. szint 5 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 5–6 évnél rövidebb képzési idejű második és további diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű második és további diploma, ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint 5–6 év képzési idejű első diploma, 5A. szint 6 évnél hosszabb képzési idejű első diploma, 5B. szint első végzettség 2–< 3 év, 5B. szint első végzettség 3–< 5 év, 5B. szint 5 évnél hosszabb időtartam alatt megszerzett első végzettség, 5B. szint 3–< 5 év alatt megszerzett második és további végzettség, 5B. szint 5 vagy annál több év alatt megszerzett második és további végzettség, elsődiplomások (egyszer számolva) ISCED 5A. szint 3–< 5 év időtartam, elsődiplomások (egyszer számolva) ISCED 5A. szint 5–6 év időtartam, elsődiplomások (egyszer számolva) ISCED 5A. szint 6 évnél hosszabb időtartam.

Nem

Férfiak, nők

Életkor

15 év alatt, 15-től 29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

GRAD5

Végzettségek száma oktatási szintek, programorientáció, nemek és oktatási területek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 3. szint, - 4. szint, - 5A. szint, - 5B. szint, - 6. szint

Programorientáció

ISCED 3. szint szakmai képzésben/szakmai előkészítő képzésben szerzett végzettség, - 4. szint szakmai képzésben/szakmai előkészítő képzésben szerzett végzettség, - 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint első diploma 5–6 év, - 5A. szint első diploma 6 évnél hosszabb időtartam, - 5A. szint második és további diploma, - 5B. szint első végzettség, - 5B. szint második és további végzettség, - 6. szint PhD/doktorátus, - 6. szint doktori szintet követő diplomák

Nem

Férfiak, nők

Oktatási terület

Oktatás (ISC 14), Tanárképzés (ISC 141), Oktatástudomány (ISC 142), Humán tudományok és művészetek, Művészetek (ISC 21), Humán tudományok (ISC 22), Társadalomtudományok, gazdaság és jog, Társadalom- és viselkedéstudomány (ISC 31), Újságírás és más információszolgáltatás (ISC 32), Üzleti ismeretek és ügyvitel (ISC 34), Jog (ISC 38), Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományok, Élettudományok (ISC 42), Fizikai tudományok (ISC 44), Matematika és statisztika (ISC 46), Számítástechnika (ISC 48), Műszaki, ipari és építőipari képzések, Általános műszaki (mérnöki) képzés (ISC 52), Egyéb feldolgozóipari képzések (ISC 54), Építőipari, építészeti képzés (ISC 58), Mezőgazdaság és állatorvosi tudományok, Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (ISC 62), Állatorvosi tudományok (ISC 64), Egészségügy és szociális gondoskodás, Egészségügy (ISC 72), Szociális gondoskodás (ISC 76), Szolgáltatások, Személyi szolgáltatások (ISC 81), Szállítási szolgáltatások (ISC 84), Környezetvédelem (ISC 85), Védelmi szolgáltatások (ISC 86), nem ismert vagy nincs megadva

Kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

Átlagos időtartam

A felsőfokú oktatás átlagos időtartama

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED felsőfokú szint, ISCED 6. szint

Programorientáció

ISCED 5A. szint, - 5B. szint, - 5A./6. szint

Időtartam a közelítő

 

Képlettel

(előre meghatározott)

Időtartam a láncmódszerrel

Az első tanulmányi évben bekövetkező nulla lemorzsolódás feltételes valószínűsége, Az elsőből a második tanévbe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 2. évéből a 3. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 3. évéből a 4. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 4. évéből az 5. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 5. évéből a 6. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 6. évéből a 7. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 7. évéből a 8. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 8. évéből a 9. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 9. évéből a 10. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége, A vizsgálat 10. évéből a 11. évébe történő továbbjutás feltételes valószínűsége,

Nem kötelező. Az adatokat háromévente kell gyűjteni.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

Végzési arány

2009-es felmérés a belföldi és a külföldi hallgatók körében a felsőoktatásban kialakult végzési arány megbecslésére

Bontás

Részletes leírás

Első végzettség megszerzése

 

Összesített időtartam

ISCED 5A. szint első diploma 3–< 5 év, - 5A. szint első diploma 5–6 év, - 5A. szint első diploma 6 évnél hosszabb időtartam, - 5A. szint második és további diploma (egyszer számolva), - 5B. szint első végzettség 2–< 3 év, - 5B. szint első végzettség 3–< 5 év, - 5B. szint első végzettség 5 évnél hosszabb időtartam,- 5B. szint első és második végzettség (egyszer számolva)

A felsőoktatás típusai közötti átjárás A. és felsőfokú B. programok

átjárás az 5A. programokból az 5B. programokba, átjárás az 5B. programokból az 5A. programokba

A végzettek száma

Az olyan, 5A. programba belépők száma, akiknek nem sikerült megszerezni az első 5A. szintű diplomát, de akiket 5B. programba irányítanak át, és akiknek sikerül megszerezni az első 5B. szintű diplomát, Azon felsőfokú A. típusú végzettek száma, akik azután 5B. programot kezdenek, és akiknek sikerül megszerezni az első 5B. szintű diplomát, Az olyan, 5B. programba belépők száma, akiknek nem sikerült megszerezni az első 5B. szintű diplomát, de akiket 5A. programba irányítanak át, és akiknek sikerül megszerezni az első 5A. szintű diplomát, Azon felsőfokú B. típusú végzettek száma, akik azután 5A. programot kezdenek, és akiknek sikerül megszerezni az első 5A. szintű diplomát

A részvétel intenzitása

Teljes időben és részidőben összesen, teljes időben, részidőben

Végzési arány

(előre meghatározott)

Nem kötelező. Az adatokat háromévente kell gyűjteni.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

Class1

Átlagos osztálylétszám az oktatás szintje és az intézmények típusai szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

Alapfokú oktatás első szintje (ISC 1), alapfokú oktatás második szintje (ISC 2)

Az intézmény típusa

Állami intézmények, állami támogatásban részesülő magánintézmények, független magánintézmények

Átlagos osztálylétszám

Diákok száma, osztályok száma

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

PERS_ENRL2

A diákok/hallgatók száma – a lefedettséget az oktatási személyzetre vonatkozó statisztikákéhoz igazítva – oktatási szintek, programorientáció, a program végcélja, az intézmény típusa és a tanulmány módja szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5/6. szint, nincs szint szerint besorolva

programorientáció

ISCED 1. szint, - 2. szint, - 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 5B. szint, - 5A/6. szint.

programorientáció/-helyszín

ISCED 3. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában, - 3. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában és munkahelyen, - 4. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában, - 4. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában és munkahelyen,

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

Tanulmány módja

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Kötelező A C4–C9 sor az állami támogatásban részesülő magánintézményekre és a független magánintézményekre vonatkozóan nem kötelező. A 9–10. oszlop (az iskolában, illetve iskolában és munkahelyen lebonyolított ISCED 3. szintű szakmai képzési és szakmai előkészítő képzési programokra vonatkozóan), valamint a 14–15. oszlop (az iskolában, illetve iskolában és munkahelyen lebonyolított ISCED 4. szintű szakmai képzési és szakmai előkészítő képzési programokra vonatkozóan) nem kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

PERS1

Általános- és középiskolai tanárok (ISCED 0-4) és felsőoktatási intézmények tanári kara (ISCED 5-6) oktatási szintek, programorientáció, nemek, életkor, az intézmény típusa és alkalmazotti jogállás szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5. és 6. szint, nincs szint szerint besorolva

Programorientáció

ISCED 3. szint általános programok, 3. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában, - 3. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában és munkahelyen, - 4. szint általános programok, - 4. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában, - 4. szint szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési program iskolában és munkahelyen, - 5B. szint, - 5A. és 6. szint.

Nem

Férfiak, nők

Életkor

25 év alatt, 25–29 éves, 30–34 éves, 35–39 éves, 40–44 éves, 45–49 éves, 50–54 éves, 55–59 éves, 60–64 éves, 65 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Alkalmazotti jogállás

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

nem

Férfiak, nők

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

Alkalmazotti jogállás

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Kötelező Az A54–A61 sor az állami támogatásban részesülő magánintézményekre és a független magánintézményekre vonatkozóan nem kötelező. A 9–10. oszlop (az iskolában, illetve iskolában és munkahelyen lebonyolított ISCED 3. szintű szakmai képzési és szakmai előkészítő képzési programokra vonatkozóan), valamint a 14–15. oszlop (az iskolában, illetve iskolában és munkahelyen lebonyolított ISCED 4. szintű szakmai képzési és szakmai előkészítő képzési programokra vonatkozóan) nem kötelező (az A1.–A36. sorok esetében sem).


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

PERS2

Iskolai szintű igazgatási személyzet és oktatási segédszemélyzet az ISCED 0., 1., 2. és 3. szintjén

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - az 1. és 2. szint együtt, - a 2. és 3. szint együtt

Iskolai szintű igazgatási személyzet

 

nem

Férfiak, nők

Alkalmazotti jogállás

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Oktatási segédszemélyzet

 

nem

Férfiak, nők

Alkalmazotti jogállás

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Nem kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

FIN_ENRL2

A diákok/hallgatók száma – a lefedettséget az oktatás finanszírozására vonatkozó statisztikákéhoz igazítva – oktatási szintek, programorientáció, a program végcélja, az intézmény típusa és a tanulmány módja szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, - 5/6. szint, nincs szint szerint besorolva

programorientáció

ISCED 2. szintű általános, - 2. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 3. szintű általános, - 3. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 4. szintű általános, - 4. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 5B. szint,, 5A/6. szint

Az intézmény típusa

állami intézmények, valamennyi magántulajdonban lévő intézmény

Tanulmány módja

Teljes időben, részidőben, teljes idős egyenértékek

Kötelező A C4–C9 sor (az állami támogatásban részesülő magánintézményekre és a független magánintézményekre vonatkozóan) nem kötelező. A 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. oszlop nem kötelező. A 10. oszlop adatszolgáltatása történhet a 9. oszloppal együtt.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

FINANCE1

Az oktatásra fordított kiadások az oktatás szintje, a forrás és az ügylet típusa szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, 5/6. szint

programorientáció

ISCED 2. szintű általános, - 2. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 3. szintű általános, - 3. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 4. szintű általános, - 4. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 5B. szint,, 5A/6. szint

Forrás (1)

központi állami kiadások, regionális önkormányzati kiadások, helyi önkormányzati kiadások

az ügylet típusa (1)

közvetlen ráfordítás az állami intézményekre, közvetlen ráfordítás a magántulajdonban lévő intézményekre, (nettó) átutalások a regionális önkormányzatoknak, (nettó) átutalások a helyi önkormányzatoknak, diákoknak/hallgatóknak/háztartásoknak nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások, tanulmányi hitelek, átutalások és kifizetések egyéb magánjogi szervezeteknek

Forrás (2)

pénzeszközök nemzetközi szervezetektől és egyéb külföldi forrásokból

az ügylet típusa (2)

közvetlenül állami intézményeknek folyósított nemzetközi fizetések, közvetlenül magántulajdonban lévő intézményeknek folyósított nemzetközi fizetések, átutalások nemzetközi forrásokból a központi államigazgatásnak, átutalások nemzetközi forrásokból a regionális önkormányzatoknak, átutalások nemzetközi forrásokból a helyi önkormányzatoknak

Forrás (3)

a háztartások kiadásai

az ügylet típusa (3)

állami intézményeknek folyósított (nettó) fizetések, magántulajdonban lévő intézményeknek folyósított (nettó) fizetések, közvetlenül vagy közvetve oktatási intézmények által igényelt árukért történő fizetések, a részvételhez nem közvetlenül szükséges árukért történő fizetések, magántanításért történő fizetések

Forrás (4)

egyéb magánjogi szervezetek kiadásai

az ügylet típusa (4)

diákoknak/hallgatóknak/háztartásoknak nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások, tanulmányi hitelek

Kötelező. Az F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B sorok részletes ontása nem kötelező. A 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. oszlop nem kötelező. A 10. oszlop adatszolgáltatása történhet a 9. oszloppal együtt.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

FINANCE2

Az oktatásra fordított kiadások az oktatás szintje, jelleg és az erőforrás kategóriája szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, 5/6. szint

programorientáció

ISCED 2. szintű általános, - 2. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 3. szintű általános, - 3. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 4. szintű általános, - 4. szintű szakmai előkészítő képzés és szakmai képzés, - 5B. szint,, 5A/6. szint

Állami intézményeknél felmerült kiadások

bérköltségekre fordított folyó kiadások (1)

tanárok, - egyéb pedagógiai, igazgatási és szakszemélyzet + kiszolgáló személyzet

bérköltségekre fordított folyó kiadások (2)

bérek, nyugdíjkiadások, egyéb, nem bérjellegű juttatások

egyéb folyó kiadások

 

tőkekiadások

 

egyenlegváltozások miatti kiigazítások

 

állami intézményeknél kiegészítő szolgáltatások miatt felmerült kiadások

 

állami intézményeknél K+F tevékenységek miatt felmerült kiadások

 

Az összes magántulajdonban lévő intézményeknél felmerült kiadások

bérköltségekre fordított folyó kiadások összesen

 

bérköltségeken kívüli folyó kiadások összesen

 

tőkekiadások összesen

 

egyenlegváltozások miatti kiigazítások

 

magántulajdonban lévő intézményeknél kiegészítő szolgáltatások miatt felmerült kiadások összesen

 

magántulajdonban lévő intézményeknél K+F tevékenységek miatt felmerült kiadások összesen

 

Kötelező. Az X1, X5, X7, X8, X9, valamint Y1–Y40 és Z1–Z40 sor (az állami támogatásban részesülő magánintézményekre és a független magánintézményekre vonatkozóan) nem kötelező. A 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. oszlop nem kötelező. A 10. oszlop adatszolgáltatása történhet a 9. oszloppal együtt.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

REGIO1

A diákok/hallgatók száma oktatási szintek, programorientáció, nemek és régiók szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 0. szint, - 1. szint, - 2. szint, - 3. szint, - 4. szint, 5. szint, 6. szint

Programorientáció

ISCED 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés, - 4. szint általános, - 4. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés, 5A. szint, 5B. szint

Nem

Férfiak, nők

Régió

NUTS 2. szint valamennyi ország esetében, kivéve Németországot és az Egyesült Királyságot (NUTS 1.szint). Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Izland és Lichtenstein esetében nincs szükség régiószintű információkra (ezekben az országokban nincs NUTS 2. szint)

Kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

REGIO2

A diákok/hallgatók száma életkor, nemek és régiók szerint

Bontás

Részletes leírás

Életkor

3 év alatt, 3-tól 29 éves korig évenkénti bontásban, 30–34 éves, 35–39 éves, 40 éves és idősebb, az életkor nem ismert

Nem

Férfiak, nők

Régió

NUTS 2. szint valamennyi ország esetében, kivéve Németországot és az Egyesült Királyságot (NUTS 1.szint). Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Izland és Lichtenstein esetében nincs szükség régiószintű információkra (ezekben az országokban nincs NUTS 2. szint)

Kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRLLNG1

A diákok száma oktatási szintek, programorientáció és a tanult modern idegen nyelvek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 1. szint, - 2. szint, - 3. szint

Programorientáció

ISCED 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés

Modern idegen nyelv

Bolgár, cseh, dán, angol, holland, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, arab, kínai, japán, orosz, egyéb modern nyelvek

A beiratkozott diákok száma

 

Kötelező. A 4. és 5. oszlop (a 3. szintű általános, szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési programokra vonatkozóan) nem kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ENRLLNG2

A diákok száma oktatási szintek, programorientáció, életkor és a tanult modern idegen nyelvek szerint

Bontás

Részletes leírás

Oktatási szint

ISCED 1. szint, - 2. szint, - 3. szint

Programorientáció

ISCED 3. szint általános, - 3. szint szakmai előkészítő képzés/szakmai képzés

A tanult idegen nyelvek száma

nem tanul idegen nyelvet, egy idegen nyelvet tanul, 2 vagy több idegen nyelvet tanul

Életkor

6 év alatt, 6-től 19 éves korig évenkénti bontásban, 20 éves és idősebb, az életkor nincs megadva

A beiratkozott diákok száma

 

Kötelező. Az A2–A18 sor, valamint a 13–16. oszlop (az ISCED 3. szintű szakmai előkészítő képzési és szakmai képzési programokra vonatkozóan) nem kötelező.


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ISCMAP_PROGR

A nemzeti oktatási programok feltérképezése

Bontás

Részletes leírás

Oszlopcím

1. oszlop

A program száma (prog.<ISCED szint>.<szinten belüli szám>)

2. oszlop

A program létrehozásának éve

3. oszlop

ISCED szint

4. oszlop

A program végcélja

5. oszlop

Programorientáció

6. oszlop

Elméleti összesített időtartam az ISCED 5. szinten

7. oszlop

Helye a tagállami diplomák / végzettségek rendszerében

8. oszlop

Helye a felsőoktatási rendszerben (alap-, mesterfok, PhD)

9. oszlop

Több ISCED szinten vagy alkategórián átívelő programokra vonatkozó megjegyzések

10. oszlop

A program megnevezése a tagállamban

11. oszlop

A program angol nyelvű leíró megnevezése

12. oszlop

A belépéshez szükséges minimumkövetelmény (ISCED szint vagy egyéb)

13. oszlop

Megszerezhető diplomák, végzettségek és bizonyítványok

14. oszlop

A végzettség ISCMAP-QUAL szerinti kódja

15. oszlop

Elméleti belépési életkor

16. oszlop

A program elméleti időtartama

17. oszlop

A program elvégzésekor az oktatásban töltött évek összesített elméleti száma

18. oszlop

Van-e a programnak munkahelyi képzési eleme? (igen/nem)

19. oszlop

A programot kifejezetten felnőttek számára dolgozták ki? (I/N)

20. oszlop

A programot kifejezetten úgy dolgozták ki, hogy részidőben el lehessen végezni? (I/N)

21. oszlop

Szerepel az UOE adatgyűjtésben? (I/N/R)

22. oszlop

Szerepel az UOE FINANCE tábláiban szerepel? (I/N/R)

23. oszlop

Beiratkozások

24. oszlop

Megjegyzések

Nem kötelező


A táblázat megnevezése és bontása

Cím és részletes leírás

ISCMAP_QUAL

A tagállam oktatási rendszerében megszerezhető végzettségek feltérképezése

Bontás

Részletes leírás

Oszlopcím

1. oszlop

Végzettség száma (qual.<a szinten belüli szám>)

2. oszlop

A végzettség bevezetésének éve

3. oszlop

A végzettség ISCED szintje

4. oszlop

Végcél (A/B/C)

5. oszlop

Megnevezése a tagállamban

6. oszlop

Angol nyelvű megnevezés

7. oszlop

Mely programok elvégzésével lehet megszerezni

8. oszlop

Van záróvizsga? (I/N)

9. oszlop

A program során vizsgákat kell teljesíteni? (I/N)

10. oszlop

Meg van határozva, hogy hány tanórát ÉS milyen vizsgákat kell teljesíteni? (I/N)

11. oszlop

A vizsgával záruló kurzusok becsült százaléka

12. oszlop

Csak a tanórák száma van meghatározva? (I/N)

13. oszlop

Tanórák

14. oszlop

Különleges követelmények

15. oszlop

Megszerezhető adott programra való beiratkozás nélkül? (I/N)

16. oszlop

Milyen feltételek mellett?

17. oszlop

A végzettséget tanúsító szervezet(ek)

18. oszlop

A programok száma

19. oszlop

A végzettek száma

20. oszlop

A programok száma

21. oszlop

A végzettek száma

22. oszlop

Megjegyzések

Nem kötelező


II. MELLÉKLET

Az adatminőségre vonatkozó követelmények és a minőséggel kapcsolatos adatszolgáltatási keretrendszer

Az adatminőségre vonatkozó követelmények

Az oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos adatminőségi követelmények a relevanciára, a pontosságra, az időszerűségre és időbeli pontosságra, a hozzáférhetőségre és érthetőségre, az összehasonlíthatóságra és a koherenciára mint a minőségi adatszolgáltatás aspektusaira (vagy a minőségi adatszolgáltatás kritériumaira) vonatkoznak.

Az adatoknak különösen az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásokban megállapított fogalommeghatározásoknak és fogalmaknak kell megfelelniük.

Adatminőségi jelentés

A Bizottság (Eurostat) minden évben, a 4. cikk (2) bekezdésében említett adattovábbítási határidő előtt 3 hónappal a Bizottság (Eurostat) számára már rendelkezésre álló mennyiségi mutatókkal és más információkkal részben kitöltött dokumentumtervezeteket bocsát a tagállamok rendelkezésére az éves minőségi jelentésekhez. A tagállamok a 4. cikk (2) bekezdésében említett kitöltött minőségi jelentést eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostathoz).

A minőségi jelentés az alábbi 7 fejezetből áll: beiratkozások, belépők, személyzet, végzettek/végzettségek, finanszírozás, tanult idegen nyelvek és regionális beiratkozási adatok.

Az adatminőségi jelentés a relevancia, a pontosság, az időszerűség és időbeli pontosság, a hozzáférhetőség és érthetőség, az összehasonlíthatóság és a koherencia aspektusának való megfelelést dokumentálja.

Az adatminőségi jelentésnek különösen az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásokban megállapított fogalommeghatározásoknak és fogalmaknak való megfelelést kell dokumentálnia.

Az UNESCO/OECD/Eurostat oktatási rendszerekre vonatkozó adatgyűjtéséről szóló részletes iránymutatásokban megállapított fogalommeghatározásoktól és fogalmaktól való eltéréseket dokumentálni, magyarázni és ha lehetséges, számszerűsíteni kell.

A tagállamoknak különösen az I. mellékletben leírt módon a táblák szintjén kell leírniuk a felhasznált forrásokat, továbbá a táblák és bontások szintjén egyértelműen jelölniük kell az esetleges becsléseket és felülvizsgálatokat.


Top