Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Verordening (EU) nr. 88/2011 van de Commissie van 2 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels Voor de EER relevante tekst

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; opgeheven door 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/5


VERORDENING (EU) Nr. 88/2011 VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 2011

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren, wat betreft statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingstelsels

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en de ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 452/2008 is een gemeenschappelijk raamwerk voor de systematische productie van Europese statistieken over onderwijs en een leven lang leren voor drie bepaalde deelgebieden vastgesteld, dat met statistische werkzaamheden ten uitvoer moet worden gelegd.

(2)

Er moeten maatregelen worden vastgesteld met het oog op de afzonderlijke statistische werkzaamheden voor de productie van statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels van deelgebied 1 van Verordening (EG) nr. 452/2008.

(3)

Bij de productie en verspreiding van Europese statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels moeten de nationale en Europese statistische instanties rekening houden met de beginselen van de praktijkcode Europese statistieken, die in de aanbeveling van de Commissie 25 mei 2005 over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties (2) is bekrachtigd.

(4)

De uitvoeringsmaatregelen voor de productie van statistieken over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels moeten rekening houden met de potentiële belasting voor onderwijsinstellingen en personen en met de meest recente afspraken tussen het Institute for Statistics van de Unesco (UIS), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Commissie (Eurostat) over begrippen, definities, gegevensverwerking en de frequentie en termijnen voor de toezending van de resultaten. Dit geldt ook voor de bestandsindeling voor de toezending van gegevens over onderwijsstelsels die beschreven is in de meest recente versie van de gedetailleerde richtsnoeren voor de verzameling van gegevens door de Unesco, de OESO en Eurostat.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening bevat voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 425/2008 wat het verzamelen, toezenden en verwerken van statistische gegevens over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in het kader van deelgebied 1 betreft.

Artikel 2

Bestreken thema's en kenmerken

De selectie en de specificaties van de door deelgebied 1 (onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels) bestreken thema's, alsook de gedetailleerde lijst van hun kenmerken en uitsplitsingen, zijn beschreven in bijlage I.

Artikel 3

Referentieperioden en toezending van resultaten

1.   De gegevens over inschrijvingen, instromers, personeel, geleerde vreemde talen en klasgrootte hebben betrekking op het schooljaar of academisch jaar, zoals op nationaal niveau vastgesteld (jaar t). De jaarlijkse gegevens over inschrijvingen, instromers, personeel, geleerde vreemde talen en klasgrootte worden ieder jaar uiterlijk op 30 september van het jaar t+2 aan de Commissie (Eurostat) toegezonden. De eerste gegevens die in september 2012 worden toegezonden, betreffen het schooljaar of academisch jaar 2010/2011, zoals op nationaal niveau vastgesteld.

2.   De gegevens over afgestudeerden en diploma's hebben betrekking op het schooljaar of academisch jaar zoals op nationaal niveau vastgesteld (jaar t) of op het kalenderjaar (jaar t+1). De jaarlijkse gegevens over afgestudeerden en diploma's worden ieder jaar uiterlijk op 30 november van het jaar t+2 aan de Commissie (Eurostat) toegezonden. De eerste gegevens die in november 2012 worden toegezonden, betreffen het schooljaar of academisch jaar 2010/2011, zoals op nationaal niveau vastgesteld, of het kalenderjaar 2011.

3.   De gegevens over onderwijsuitgaven hebben betrekking op het begrotingsjaar van de lidstaat, zoals op nationaal niveau vastgesteld (jaar t). De jaarlijkse gegevens over onderwijsuitgaven worden ieder jaar uiterlijk op 30 november van het jaar t+2 aan de Commissie (Eurostat) toegezonden. De eerste gegevens die in november 2012 worden toegezonden, betreffen het begrotingsjaar 2010.

Artikel 4

Voorschriften voor de gegevenskwaliteit en kader voor de kwaliteitsrapportage

1.   De voorschriften voor de gegevenskwaliteit en het kader voor de kwaliteitsrapportage voor de gegevens over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels zijn opgenomen in bijlage II.

2.   De lidstaten zenden de Commissie (Eurostat) jaarlijks een kwaliteitsverslag overeenkomstig bijlage II. Het eerste verslag betreft gegevensverzamelingsjaar 2012. Het kwaliteitsverslag over de in artikel 3 vermelde referentieperioden wordt uiterlijk op 31 januari van het jaar t+3 aan de Commissie toegezonden. Het eerste kwaliteitsverslag over de in gegevensverzameling van 2012 wordt echter uiterlijk op 31 maart van het jaar t+3 toegezonden.

3.   De lidstaten verkrijgen de vereiste gegevens door het combineren van verschillende bronnen, zoals steekproefenquêtes en administratieve en andere gegevensbronnen.

4.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) informatie over de methoden waarmee gegevens zijn verkregen uit andere bronnen dan steekproefenquêtes en administratieve gegevensbronnen, zoals bedoeld in lid 3, alsook over de kwaliteit van die gegevens.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227.

(2)  COM(2005) 217 definitief.


BIJLAGE I

Bestreken thema's, gedetailleerde lijst van kenmerken en uitsplitsingen

Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL-Bologna

Aantal ingeschreven studenten naar onderwijsniveau (tertiair niveau), naar geslacht en gedetailleerd onderwijsgebied, gerapporteerd volgens de structuur van de twee cycli van Bologna (bachelor-master) en de doctorsgraad.

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Aantal studenten dat de Bolognastructuren volgt (dan wel programma's in niet-Europese landen die tot een soortgelijke graad leiden), Aantal studenten dat programma's volgt waarvoor de Bolognastructuren nog niet zijn ingevoerd (volgens ISCED 1997) (dan wel programma's in niet-Europese landen die tot een andere graad leiden)

Bolognastructuren

Programma's van minder dan 3 jaar die echter wel van tertiair niveau worden geacht te zijn en tot de Bolognastructuur worden gerekend (leidend tot een eerste graad), Programma's die tot een bachelorsgraad leiden, 3-4-jarige programma's die tot een eerste graad leiden, Mastergraad met een cumulatieve duur van 4-6 jaar (leidend tot een tweede graad), Lange eerstegraadsprogramma's die tot de Bolognastructuur worden gerekend (met een duur van 5 jaar of meer), PhD- en doctorprogramma's (leidend tot een derde graad of habilitatie).

ISCED-niveaus

ISCED 5A, 3 tot < 5 jaar (leidend tot een eerste graad), ISCED 5A, 5 jaar of meer (leidend tot een eerste graad), ISCED 5A (leidend tot een tweede graad), ISCED 5B (leidend tot een eerste kwalificatie), ISCED 5B (leidend tot een tweede kwalificatie), ISCED 6 (PhD- of doctorsgraad/habilitatie)

Gedetailleerd onderwijsgebied

Fields of education and training manual, versie december 1999

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL1

Aantal leerlingen/studenten naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, doel van het programma, intensiteit van de deelname, geslacht en leeftijd

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5, -niveau 6, geen niveau toegekend

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A/B, -niveau 3C, -niveau 4A/B, niveau 4C, -niveau 5A, -niveau 5B

Intensiteit van de deelname

Totaal voltijds en deeltijds, voltijds

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 3 jaar, 3 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Verplicht (met uitzondering van kolom 5 betreffende de deelname aan programma's voor jonge kinderen die niet onder ISCED 0 of 1 vallen)


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL1_Adult

Aantal studenten in volwassenenonderwijsprogramma's vermeld in ENRL1 naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, intensiteit van de deelname, geslacht en leeftijd

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs

Intensiteit van de deelname

Totaal voltijds en deeltijds, voltijds

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 15 jaar, 15 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL1a

Aantal leerlingen/studenten naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, doel van het programma, soort instelling, intensiteit van de deelname en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6, geen niveau toegekend

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 2 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 2 beroepsonderwijs, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs,

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A, -niveau 3B, -niveau 3C, -niveau 4A, -niveau 4B, niveau 4C, -niveau 5A eerste graad, -niveau 5A tweede en hogere graden, -niveau 5B eerste kwalificatie, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties.

Intensiteit van de deelname

Totaal voltijds en deeltijds, voltijds, deeltijds, voltijdequivalenten

Totaal voltijds en deeltijds

waarvan: studenten in programma waarin school en werk worden gecombineerd (voor ISCED-niveaus 3 en 4)

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Voltijds

waarvan: studenten in programma waarin school en werk worden gecombineerd (voor ISCED-niveaus 3 en 4)

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Deeltijds

waarvan: studenten in programma waarin school en werk worden gecombineerd (voor ISCED-niveaus 3 en 4)

Voltijdequivalenten

waarvan: studenten in programma waarin school en werk worden gecombineerd (voor ISCED-niveaus 3 en 4)

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Intensiteit van de deelname

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Verplicht (met uitzondering van de rijen C5 t/m C12 (betreffende van de overheid afhankelijke particuliere instellingen en onafhankelijke particuliere instellingen) en kolom 5 (betreffende de deelname aan programma's voor jonge kinderen die niet onder ISCED 0 of 1 vallen), die facultatief blijven)


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL1a_adult

Aantal studenten in volwassenenonderwijsprogramma's vermeld in ENRL1a naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, soort instelling, intensiteit van de deelname en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 2 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 2 beroepsonderwijs, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen, Van de overheid afhankelijke particuliere instellingen, Onafhankelijke particuliere instellingen

Intensiteit van de deelname

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL3

Aantal leerlingen en zittenblijvers (ISC 123) in algemene programma's naar onderwijsniveau, geslacht en graad

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort student/status van zittenblijver

Aantal leerlingen, Aantal zittenblijvers

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 1

Doel van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 3 algemeen

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Klas

Eerste klas, tweede klas, derde klas, vierde klas, vijfde klas, zesde klas, zevende klas, achtste klas, negende klas, tiende klas, klas onbekend

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL4

Aantal leerlingen in eerste klas naar geslacht en leeftijd

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Eerste klas lagere school (ISCED 1)

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijdsgroep

jonger dan 4 jaar, 4 t/m 14 jaar uitgedrukt in jaren, 15 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL5

Aantal studenten (ISC 56) naar onderwijsniveau, doel van het programma, onderwijsgebied en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 56

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Onderwijsgebied

Onderwijs (ISC 14), Lerarenopleiding (ISC 141), Pedagogiek (ISC 142), Menswetenschappen en kunsten, Kunsten (ISC 21), Menswetenschappen (ISC 22), Sociale en economische wetenschappen en rechten, Sociale en gedragswetenschappen (ISC 31), Journalistiek en voorlichting (ISC 32), Bedrijfs- en bestuurskunde (ISC 34), Rechten (ISC 38), Natuurwetenschappen, Levenswetenschappen (ISC 42), Natuurwetenschappen (ISC 44), Wiskunde en statistiek (ISC 46), Informatica (ISC 48), Technische wetenschappen en bouwkunde, Ingenieursopleiding (ISC 52), Fabricage en verwerking (ISC 54), Architectuur en bouwkunde (ISC 58), Landbouwkunde, Landbouw-, bosbouw- en visserijkunde (ISC 62), Diergeneeskunde (ISC 64), Gezondheid en welzijn, Gezondheidswetenschappen (ISC 72), Sociale dienstverlening (ISC 76), Dienstverlening, Persoonlijke dienstverlening (ISC 81), Vervoersdiensten (ISC 84), Milieubescherming (ISC 85), Veiligheidsdiensten (ISC 86), Niet bekend of niet gespecificeerd.

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL6

Aantal mobiele en buitenlandse studenten (ISCED 5 en 6) naar onderwijsniveau, doel van het programma en onderwijsgebied

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort student

Mobiele en buitenlandse studenten

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5 en 6

Doel van het programma

SCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Onderwijsgebied

Onderwijs (ISC 14), Lerarenopleiding (ISC 141), Pedagogiek (ISC 142), Menswetenschappen en kunsten, Kunsten (ISC 21), Menswetenschappen (ISC 22), Sociale en economische wetenschappen en rechten, Sociale en gedragswetenschappen (ISC 31), Journalistiek en voorlichting (ISC 32), Bedrijfs- en bestuurskunde (ISC 34), Rechten (ISC 38), Natuurwetenschappen, Levenswetenschappen (ISC 42), Natuurwetenschappen (ISC 44), Wiskunde en statistiek (ISC 46), Informatica (ISC 48), Technische wetenschappen en bouwkunde, Ingenieursopleiding (ISC 52), Fabricage en verwerking (ISC 54), Architectuur en bouwkunde (ISC 58), Landbouwkunde, Landbouw-, bosbouw- en visserijkunde (ISC 62), Diergeneeskunde (ISC 64), Gezondheid en welzijn, Gezondheidswetenschappen (ISC 72), Sociale dienstverlening (ISC 76), Dienstverlening, Persoonlijke dienstverlening (ISC 81), Vervoersdiensten (ISC 84), Milieubescherming (ISC 85), Veiligheidsdiensten (ISC 86), Niet bekend of niet gespecificeerd.

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL7

Aantal mobiele en buitenlandse studenten naar onderwijsniveau, doel van het programma, EU-staatsburger/geen EU- staatsburger en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort student

Mobiele studenten naar oorsprong in EU-lidstaten, in niet-EU-lidstaten en oorsprong onbekend

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5, -niveau 6, geen niveau toegekend

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad, -niveau 5A tweede en hogere graden, -niveau 5B eerste kwalificatie, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties.

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort student

Studenten die geen staatsburger in het rapporterende land zijn

waarvan studenten die staatsburger van EU-lidstaten zijn

waarvan studenten die staatsburger van niet-EU-lidstaten zijn

waarvan studenten met onbekend staatsburgerschap

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5, -niveau 6, geen niveau toegekend

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad, -niveau 5A tweede en hogere graden, -niveau 5B eerste kwalificatie, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties.

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL8

Aantal studenten (ISCED 5/6) naar onderwijsniveau, doel van het programma, land van staatsburgerschap

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort student

Alle studenten

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5, ISCED-niveau 6

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B

Land van staatsburgerschap

De standaardcodes voor statistisch gebruik voor landen en gebieden zijn de geldende codes die de statistische afdeling van de Verenigde Naties heeft vastgesteld (internationale norm ISO 3166-1), m49alpha.

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRL9

Aantal studenten (ISC 5/6) naar onderwijsniveau, doel van het programma en land van oorsprong (gewone verblijfplaats en/of plaats van eerder onderwijs)

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort student

Studenten naar land van oorsprong

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 6

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B

Land of gebied van gewone verblijfplaats

De standaardcodes voor statistisch gebruik voor landen en gebieden zijn de geldende codes of van eerder onderwijs die de statistische afdeling van de Verenigde Naties heeft vastgesteld (internationale norm ISO 3166-1), m49alpha.

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENTR1

Jaarlijkse instroom naar onderwijsniveau en doel van het programma

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Hoger secundair ISCED 3, Postsecundair niet-tertiair ISCED 4, Tertiair

Doel van het programma

ISCED-5A, ISCED-5B, ISCED-6

Soort student

Nieuwe instromers (eerstejaarsstudenten), herinstromers, herinschrijvers (ouderejaarsstudenten)

Nieuwe instromers

Met eerder onderwijs op tertiair niveau, Zonder eerder onderwijs op tertiair niveau

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENTR2

Aantal nieuwe instromers naar onderwijsniveau, geslacht en leeftijd

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Hoger secundair (ISCED-niveau 3), Postsecundair niet-tertiair (ISCED 4), Tertiair

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 14 jaar, 14 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Verplicht met uitzondering van de kolommen 1 en 2 (betreffende ISCED-niveaus 3 en 4), die facultatief zijn.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENTR3

Aantal nieuwe instromers naar onderwijsniveau, geslacht en onderwijsgebied

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Tertiair

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Onderwijsgebied

Onderwijs (ISC 14), Lerarenopleiding (ISC 141), Pedagogiek (ISC 142), Menswetenschappen en kunsten, Kunsten (ISC 21), Menswetenschappen (ISC 22), Sociale en economische wetenschappen en rechten, Sociale en gedragswetenschappen (ISC 31), Journalistiek en voorlichting (ISC 32), Bedrijfs- en bestuurskunde (ISC 34), Rechten (ISC 38), Natuurwetenschappen, Levenswetenschappen (ISC 42), Natuurwetenschappen (ISC 44), Wiskunde en statistiek (ISC 46), Informatica (ISC 48), Technische wetenschappen en bouwkunde, Ingenieursopleiding (ISC 52), Fabricage en verwerking (ISC 54), Architectuur en bouwkunde (ISC 58), Landbouwkunde, Landbouw-, bosbouw- en visserijkunde (ISC 62), Diergeneeskunde (ISC 64), Gezondheid en welzijn, Gezondheidswetenschappen (ISC 72), Sociale dienstverlening (ISC 76), Dienstverlening, Persoonlijke dienstverlening (ISC 81), Vervoersdiensten (ISC 84), Milieubescherming (ISC 85), Veiligheidsdiensten (ISC 86), Niet bekend of niet gespecificeerd.

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD-Bologna

Aantal afgestudeerden en diploma's (tertiair niveau) naar geslacht en gedetailleerd onderwijsgebied, gerapporteerd volgens de structuur van de twee cycli van Bologna (bachelor-master) en de doctorsgraad.

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Aantal afgestudeerden en diploma's volgens de Bolognastructuren (dan wel in programma's in niet-Europese landen die tot een soortgelijke graad leiden), Aantal afgestudeerden en diploma's in programma's waarvoor de Bolognastructuren nog niet zijn ingevoerd (volgens ISCED 1997) (dan wel in programma's in niet-Europese landen die tot een andere graad leiden)

Bolognastructuren

Graden met een duur van minder dan 3 jaar die echter wel van tertiair niveau worden geacht te zijn en tot de Bolognastructuur worden gerekend (leidend tot een eerste graad), Bachelorsgraad met een duur van 3-4-jaar leidend tot een eerste graad, Mastergraad met een cumulatieve duur van 4-6 jaar (leidend tot een tweede graad), Lange eerste graad die tot de Bolognastructuur wordt gerekend (met een duur van 5 jaar of meer), PhD- en doctorsgraad.

ISCED-niveaus

ISCED 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, ISCED 5A eerste graad 5 jaar of meer, ISCED 5A (leidend tot een tweede graad), ISCED 5B (leidend tot een eerste kwalificatie), ISCED 5B (leidend tot een tweede kwalificatie), ISCED 6 (PhD- of doctorsgraad/habilitatie)

Gedetailleerd onderwijsgebied

Fields of education and training manual, versie december 1999

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD1

Aantal afgestudeerden (ISCED 3/4) naar onderwijsniveau, doel van het programma, oriëntatie van het programma, soort instelling, geslacht en mobiele en buitenlandse studenten naar geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort afgestudeerde

Afgestudeerden die in het rapporterende land buitenlandse staatsburgers zijn, Afgestudeerden die in het rapporterende land mobiele studenten zijn

Onderwijsniveau

Hoger secundair (ISCED 3), Postsecundair niet-tertiair ISCED 4

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A , -niveau 3B, -niveau 3C waarvan de duur vergelijkbaar is met die van typische 3A- of 3B-programma's, -niveau 3C waarvan de duur korter is dan die van typische 3A- of 3B-programma's, ISCED-niveau 4A , -niveau 4B, -niveau 4C.

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, ISCED-niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort afgestudeerde/mobiel

Afgestudeerden met oorsprong buiten het rapporterende land

Onderwijsniveau

Hoger secundair (ISCED 3), Postsecundair niet-tertiair ISCED 4

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A , -niveau 3B, -niveau 3C waarvan de duur vergelijkbaar is met die van typische 3A- of 3B-programma's, -niveau 3C waarvan de duur korter is dan die van typische 3A- of 3B-programma's

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Onderwijsniveau

Hoger secundair (ISCED 3), Postsecundair niet-tertiair ISCED 4

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A, -niveau 3B, -niveau 3C waarvan de duur vergelijkbaar is met die van typische 3A- of 3B-programma's, -niveau 3C waarvan de duur korter is dan die van typische 3A- of 3B-programma's

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD2

Aantal afgestudeerden (ISCED 3 en 4) naar onderwijsniveau, doel van het programma, oriëntatie van het programma, leeftijd en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Hoger secundair (ISCED 3), Postsecundair niet-tertiair ISCED 4

Soort afgestudeerde

Alle afgestudeerden, Voor het eerst afgestudeerden

Doel van het programma

ISCED-niveau 3A , -niveau 3B, -niveau 3C waarvan de duur vergelijkbaar is met die van typische 3A- of 3B-programma's, -niveau 3C waarvan de duur korter is dan die van typische 3A- of 3B-programma's, Voor het eerst afgestudeerden ISCED 3A en 3B, Voor het eerst afgestudeerden ISCED 3A, 3B en 3C waarvan de duur vergelijkbaar is met die van typische 3A- of 3B- programma's, ISCED-niveau 4A, -niveau 4B, -niveau 4C.

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 3 beroepsonderwijs, ISCED-niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 beroepsonderwijs

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 11 jaar, 11 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD3

Aantal afgestudeerden (ISCED 5 en 6) naar onderwijsniveau, doel van het programma, cumulatieve duur, soort instelling, geslacht en mobiele en buitenlandse studenten naar geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Soort afgestudeerde/oorsprong

Afgestudeerden die in het rapporterende land mobiele studenten zijn

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad naar cumulatieve duur, -niveau 5A tweede en hogere graden naar cumulatieve duur, -niveau 5B eerste kwalificatie naar cumulatieve duur, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties naar cumulatieve duur, -niveau 6 PhD- of doctorsgraad, -niveau 6 habilitatie

Cumulatieve duur

ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5-6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden meer dan 6 jaar, ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 2 tot < 3 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 3 tot < 5 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie meer dan 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 3 tot < 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 5 jaar of meer

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort afgestudeerde/staatsburgerschap

Afgestudeerden die in het rapporterende land buitenlandse staatsburgers zijn

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad naar cumulatieve duur, -niveau 5A tweede en hogere graden naar cumulatieve duur, -niveau 5B eerste kwalificatie naar cumulatieve duur, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties naar cumulatieve duur, -niveau 6 PhD- of doctorsgraad, -niveau 6 habilitatie

Cumulatieve duur

ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5-6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden meer dan 6 jaar, ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 2 tot < 3 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 3 tot < 5 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie meer dan 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 3 tot < 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 5 jaar of meer

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad naar cumulatieve duur, -niveau 5A tweede en hogere graden naar cumulatieve duur, -niveau 5B eerste kwalificatie naar cumulatieve duur, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties naar cumulatieve duur, -niveau 6 PhD- of doctorsgraad, -niveau 6 habilitatie

Cumulatieve duur

ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5-6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden meer dan 6 jaar, ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 2 tot < 3 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 3 tot < 5 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie meer dan 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 3 tot < 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 5 jaar of meer

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD4

Aantal afgestudeerden (ISCED 5 en 6) naar onderwijsniveau, doel van het programma, cumulatieve duur, leeftijd en geslacht

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Alle ISCED 5- en 6-afgestudeerden: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Voor het eerst afgestudeerden (zonder dubbeltelling): ISCED 5A, ISCED 5B

Doel van het programma

ISCED-niveau 5A eerste graad naar cumulatieve duur, -niveau 5A tweede en hogere graden naar cumulatieve duur, -niveau 5B eerste kwalificatie naar cumulatieve duur, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties naar cumulatieve duur, -niveau 6 PhD- of doctorsgraad, -niveau 6 habilitatie, Voor het eerst afgestudeerden (zonder dubbeltelling) ISCED 5A totaal naar cumulatieve duur, ISCED 5B totaal

Cumulatieve duur

ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden minder dan 5-6 jaar, niveau 5A tweede en hogere graden meer dan 6 jaar, ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 2 tot < 3 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 3 tot < 5 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie meer dan 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 3 tot < 5 jaar, niveau 5B tweede en hogere kwalificaties 5 jaar of meer, Voor het eerst afgestudeerden (zonder dubbeltelling) ISCED 5A 3 tot < 5 jaar, Voor het eerst afgestudeerden (zonder dubbeltelling) ISCED 5A 5-6 jaar, Voor het eerst afgestudeerden (zonder dubbeltelling) ISCED 5A meer dan 6 jaar

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 15 jaar, 15 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

GRAD5

Aantal diploma's naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, geslacht en onderwijsgebied

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 3, -niveau 4, -niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 6

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 kwalificaties van beroepsonderwijs/voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 4 kwalificaties van beroepsonderwijs/voorbereidend beroepsonderwijs, -niveau 5A eerste graad 3 tot <5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, -niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, -niveau 5A tweede en hogere graden, -niveau 5B eerste kwalificatie, -niveau 5B tweede en hogere kwalificaties, -niveau 6 PhD- of doctorsgraad, -niveau 6 habilitatie

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Onderwijsgebied

Onderwijs (ISC 14), Lerarenopleiding (ISC 141), Pedagogiek (ISC 142), Menswetenschappen en kunsten, Kunsten (ISC 21), Menswetenschappen (ISC 22), Sociale en economische wetenschappen en rechten, Sociale en gedragswetenschappen (ISC 31), Journalistiek en voorlichting (ISC 32), Bedrijfs- en bestuurskunde (ISC 34), Rechten (ISC 38), Natuurwetenschappen, Levenswetenschappen (ISC 42), Natuurwetenschappen (ISC 44), Wiskunde en statistiek (ISC 46), Informatica (ISC 48), Technische wetenschappen en bouwkunde, Ingenieursopleiding (ISC 52), Fabricage en verwerking (ISC 54), Architectuur en bouwkunde (ISC 58), Landbouwkunde, Landbouw-, bosbouw- en visserijkunde (ISC 62), Diergeneeskunde (ISC 64), Gezondheid en welzijn, Gezondheidswetenschappen (ISC 72), Sociale dienstverlening (ISC 76), Dienstverlening, Persoonlijke dienstverlening (ISC 81), Vervoersdiensten (ISC 84), Milieubescherming (ISC 85), Veiligheidsdiensten (ISC 86), Niet bekend of niet gespecificeerd.

Verplicht


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

Gemiddelde duur

Gemiddelde duur van tertiair onderwijs

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED tertiair niveau, ISCED-niveau 6

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 5A, -niveau 5B, -niveau 5A/6

Duur volgens benaderingsformule

(vooraf gedefinieerd)

Duur volgens de kettingmethode

Voorwaardelijke kans op nul uitvallers tijdens eerste studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van eerste naar tweede studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van tweede naar derde studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van derde naar vierde studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van vierde naar vijfde studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van vijfde naar zesde studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van zesde naar zevende studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van zevende naar achtste studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van achtste naar negende studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van negende naar tiende studiejaar, Voorwaardelijke kans op overgang van tiende naar elfde studiejaar

Facultatief. Om de drie jaar te verzamelen.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

Percentage afgestudeerden

Enquête 2009 om het percentage afgestudeerden in het tertiair onderwijs voor binnen- en buitenlandse studenten te schatten

Uitsplitsingen

Specificaties

Eerste diploma

 

Cumulatieve duur

ISCED-niveau 5A eerste graad 3 tot < 5 jaar, -niveau 5A eerste graad 5-6 jaar, niveau 5A eerste graad meer dan 6 jaar, niveau 5A tweede en hogere kwalificatie (zonder dubbeltelling), niveau 5B eerste kwalificatie 2 tot <3 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie 3 tot < 5 jaar, niveau 5B eerste kwalificatie meer dan 5 jaar, niveau 5B eerste en tweede kwalificatie (zonder dubbeltelling)

Overgangen tussen tertiaire programma's van type A en type B

Overgang van 5A- naar 5B-programma's, Overgang van 5B- naar 5A-programma's

Aantal afgestudeerden

Aantal instromers in een 5A-programma dat er niet in is geslaagd een eerste 5A-graad met succes af te ronden maar is overgestapt op een 5B-programma en met succes een eerste 5B-graad heeft afgerond, Aantal afgestudeerden van tertiair onderwijs van type A dat daarna aan een 5B-programma zal beginnen en met succes een eerste 5B-graad zal afronden, Aantal instromers in een 5B-programma dat er niet in is geslaagd een eerste 5B-graad met succes af te ronden maar is overgestapt op een 5A-programma en met succes een eerste 5A-graad heeft afgerond, Aantal afgestudeerden van tertiair onderwijs van type B dat daarna aan een 5A-programma zal beginnen en met succes een eerste 5A-graad zal afronden

Intensiteit van de deelname

Totaal voltijds en deeltijds, Voltijds, Deeltijds

Percentage afgestudeerden

(vooraf gedefinieerd)

Facultatief. Om de drie jaar te verzamelen.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

Class1

Gemiddelde klasgrootte naar onderwijsniveau en naar soort instelling

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

Primair onderwijs (ISC 1), Lager secundair onderwijs (ISC 2)

Soort instelling

Openbare instellingen, Van de overheid afhankelijke particuliere instellingen, Onafhankelijke particuliere instellingen

Gemiddelde klasgrootte

Aantal leerlingen, Aantal klassen

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

PERS_ENRL2

Aantal leerlingen/studenten met dekking aangepast aan statistieken over onderwijspersoneel naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, doel van het programma, soort instelling en studiewijze

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5/6, geen niveau toegekend

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 1, -niveau 2, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 5B, -niveau 5A/6

Oriëntatie/locatie van het programma

ISCED-niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school en op de werkplek, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school en op de werkplek

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Studiewijze

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Verplicht. De rijen C4-C9 betreffende van de overheid afhankelijke particuliere instellingen en onafhankelijke particuliere instellingen zijn facultatief. De kolommen 9-10 (betreffende ISCED-niveau 3 beroepsonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs op school, respectievelijk op school en op de werkplek), 14-15 (betreffende ISCED-niveau 4 beroepsonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs op school, respectievelijk op school en op de werkplek) zijn facultatief.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

PERS1

Leraren die voor de klas staan (ISCED 0-4) en academisch personeel (ISCED 5-6) naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, geslacht, leeftijd, soort instelling en arbeidspositie

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5 en 6, geen niveau toegekend

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school en op de werkplek, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op school en op de werkplek, niveau 5B, -niveau 5A en 6

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Leeftijd

Jonger dan 25, 25 t/m 29 jaar, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 t/m 44 jaar, 45 t/m 49 jaar, 50 t/m 54 jaar, 55 t/m 59 jaar, 60 t/m 64 jaar, 65 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Arbeidspositie

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Arbeidspositie

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Verplicht. De rijen A54-A61 betreffende van de overheid afhankelijke particuliere instellingen en onafhankelijke particuliere instellingen zijn facultatief. De kolommen 9-10 (betreffende ISCED-niveau 3 beroepsonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs op school, respectievelijk op school en op de werkplek), 14-15 (betreffende ISCED-niveau 4 beroepsonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs op school, respectievelijk op school en op de werkplek) zijn facultatief (beide voor de rijen A1-A36).


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

PERS2

Managementpersoneel op schoolniveau en onderwijsassistenten op ISCED-niveaus 0, 1, 2 en 3

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -combinatieniveau 1&2, - combinatieniveau 2&3

Managementpersoneel op schoolniveau

 

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Arbeidspositie

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Onderwijsassistenten

 

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Arbeidspositie

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Facultatief.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

FIN_ENRL2

Aantal leerlingen/studenten met dekking aangepast aan statistieken over onderwijsfinanciering naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, doel van het programma, soort instelling en studiewijze

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5/6, geen niveau toegekend

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 2 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 5B, -niveau 5A/6

Soort instelling

Openbare instellingen, Alle particuliere instellingen

Studiewijze

Voltijds, Deeltijds, Voltijdequivalenten

Verplicht. De rijen C4-C9 (betreffende van de overheid afhankelijke particuliere instellingen en onafhankelijke particuliere instellingen) zijn facultatief. De kolommen 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 zijn facultatief. Kolom 10 mag samen met kolom 9 worden gerapporteerd.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

FINANCE1

Onderwijsuitgaven naar onderwijsniveau, bron en soort transactie

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5/6

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 2 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 5B, -niveau 5A/6

Bron (1)

Uitgaven van de centrale overheid, Uitgaven van regionale overheid, Uitgaven van lokale overheid

Soort transactie (1)

Directe uitgaven aan openbare instellingen, Directe uitgaven aan particuliere instellingen, Overdracht aan regionale overheden (netto), Overdracht aan lokale overheden (netto), Beurzen en andere subsidies aan studenten/huishoudens, Leningen aan studenten, Overdracht en betalingen aan andere particuliere instellingen

Bron (2)

Middelen van internationale organisaties en andere buitenlandse bronnen

Soort transactie (2)

Directe internationale betalingen aan openbare instellingen, Directe internationale betalingen aan particuliere instellingen, Overdracht van internationale bronnen aan centrale overheid, Overdracht van internationale bronnen aan regionale overheden, Overdracht van internationale bronnen aan lokale overheden

Bron (3)

Uitgaven van huishoudens

Soort transactie (3)

Betalingen aan openbare instellingen (netto), Betalingen aan particuliere instellingen (netto), Betalingen voor direct en indirect door onderwijsinstellingen verlangde goederen, Betalingen voor goederen die niet direct voor deelname vereist zijn, Betalingen voor privélessen

Bron (4)

Uitgaven van andere particuliere instellingen

Soort transactie (4)

Beurzen en andere subsidies aan studenten/huishoudens, Leningen aan studenten

Verplicht. Gedetailleerde uitsplitsingen in de rijen F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A en E5B zijn facultatief. De kolommen 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 zijn facultatief. Kolom 10 mag samen met kolom 9 worden gerapporteerd.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

FINANCE2

Onderwijsuitgaven naar onderwijsniveau, aard en categorie middelen

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5/6

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 2 algemeen, -niveau 2 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs, -niveau 5B, -niveau 5A/6

Uitgaven in openbare instellingen

Lopende uitgaven voor compensatie van personeel (1)

Leraren, - Ander pedagogisch, administratief en gespecialiseerd personeel + ondersteunend personeel

Lopende uitgaven voor compensatie van personeel (2)

Salarissen, Uitgaven voor pensioenen, Andere niet-salariële compensatie

Andere lopende uitgaven

 

Kapitaaluitgaven

 

Aanpassingen wegens veranderingen in kapitaalsaldo’s

 

Uitgaven aan aanvullende diensten in openbare instellingen

 

Uitgaven aan O&O-activiteiten in openbare instellingen

 

Uitgaven in alle particuliere instellingen

Totale lopende uitgaven voor compensatie van personeel

 

Totale andere lopende uitgaven dan voor compensatie van personeel

 

Totale kapitaaluitgaven

 

Aanpassingen wegens veranderingen in kapitaalsaldo’s

 

Totale uitgaven aan aanvullende diensten in particuliere instellingen

 

Totale uitgaven aan O&O-activiteiten particuliere instellingen

 

Verplicht. De rijen X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 en Z1-Z40 zijn facultatief (betreffende van de overheid afhankelijke particuliere instellingen en onafhankelijke particuliere instellingen). De kolommen 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 zijn facultatief. Kolom 10 mag samen met kolom 9 worden gerapporteerd.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

REGIO1

Aantal leerlingen/studenten naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, geslacht en regio

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 0, -niveau 1, -niveau 2, -niveau 3, -niveau 4, -niveau 5, -niveau 6

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs, -niveau 4 algemeen, -niveau 4 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs, -niveau 5A, niveau 5B

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Regio

NUTS 2 voor alle landen met uitzondering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (NUTS 1). Voor Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, IJsland en Liechtenstein is geen regionale informatie nodig (geen NUTS 2 in deze landen).

Verplicht.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

REGIO2

Aantal leerlingen/studenten naar leeftijd, geslacht en regio

Uitsplitsingen

Specificaties

Leeftijd

Jonger dan 3 jaar, 3 t/m 29 jaar uitgedrukt in jaren, 30 t/m 34 jaar, 35 t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Geslacht

Mannelijk, Vrouwelijk

Regio

NUTS 2 voor alle landen met uitzondering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (NUTS 1). Voor Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, IJsland en Liechtenstein is geen regionale informatie nodig (geen NUTS 2 in deze landen).

Verplicht.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRLLNG1

Aantal leerlingen naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma en geleerde moderne vreemde talen

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 1, -niveau 2, -niveau 3

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs

Moderne vreemde taal

Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Zweeds, Arabisch, Chinees, Japans, Russisch, Andere moderne talen

Aantal hiervoor ingeschreven leerlingen

 

Verplicht. De kolommen 4 en 5 (betreffende algemene programma’s en programma’s voor voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op ISCED-niveau 3) zijn facultatief.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ENRLLNG2

Aantal leerlingen naar onderwijsniveau, oriëntatie van het programma, leeftijd en geleerde moderne vreemde talen

Uitsplitsingen

Specificaties

Onderwijsniveau

ISCED-niveau 1, -niveau 2, -niveau 3

Oriëntatie van het programma

ISCED-niveau 3 algemeen, -niveau 3 voorbereidend beroepsonderwijs/beroepsonderwijs

Aantal vreemde talen

Geen vreemde talen, 1 vreemde taal, 2 of meer vreemde talen

Leeftijd

Jonger dan 6 jaar, 6 t/m 19 jaar uitgedrukt in jaren, 20 jaar en ouder, leeftijd onbekend

Aantal hiervoor ingeschreven leerlingen

 

Verplicht. De rijen A2 t/m A18 zijn facultatief, de kolommen 13 t/m 16 (betreffende voorbereidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs op ISCED-niveau 3) zijn facultatief.


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ISCMAP_PROGR

Nationale onderwijsprogramma’s in kaart brengen

Uitsplitsingen

Specificaties

Opschriften van de kolommen

Kol. 1

Programmanummer (prog. <ISCED-niveau>.<nummer binnen niveau>)

Kol. 2

Jaar waarin het programma is ingesteld

Kol. 3

ISCED-niveau

Kol. 4

Doel van het programma

Kol. 5

Oriëntatie van het programma

Kol. 6

Theoretische cumulatieve duur bij ISCED 5

Kol. 7

Positie in de nationale graden- of kwalificatiestructuur

Kol. 8

Positie in de tertiaire onderwijsstructuur (bachelor-master-doctor)

Kol. 9

Opmerkingen over programma’s die verschillende ISCED-niveaus of subcategorieën omvatten

Kol. 10

Benaming van het programma in de landstaal

Kol. 11

Omschrijvende benaming van het programma in het Engels

Kol. 12

Minimale toelatingseis (ISCED-niveau of andere eis)

Kol. 13

Belangrijkste toegekende diploma’s, kwalificaties en certificaten

Kol. 14

Code van kwalificatie in ISCMAP-QUAL

Kol. 15

Theoretische beginleeftijd

Kol. 16

Theoretische duur van het programma

Kol. 17

Theoretisch cumulatief aantal jaren onderwijs aan het eind van het programma

Kol. 18

Heeft het programma een werkcomponent? (ja/nee)

Kol. 19

Is het programma specifiek bedoeld voor volwassenen (ja/nee)

Kol. 20

Is het programma specifiek bedoeld voor deeltijdonderwijs (ja/nee)

Kol. 21

Gerapporteerd in UOE-enquête (ja/nee/gedeeltelijk)

Kol. 22

Gerapporteerd in de financiële UOE-tabellen (ja/nee/gedeeltelijk)

Kol. 23

Inschrijvingen

Kol. 24

Opmerkingen

Facultatief


Tabelnaam en uitsplitsingen

Titel en specificaties

ISCMAP_QUAL

Nationale onderwijskwalificaties in kaart brengen

Uitsplitsingen

Specificaties

Opschriften van de kolommen

Kol. 1

Kwalificatienummer (qual.<nummer binnen niveau>)

Kol. 2

Jaar waarin kwalificatie is ingevoerd

Kol. 3

ISCED-niveau van kwalificatie

Kol. 4

Doel (A/B/C)

Kol. 5

Benaming in de landstaal

Kol. 6

Benaming in het Engels

Kol. 7

Programma’s die tot deze kwalificatie opleiden

Kol. 8

Afsluitend examen (ja/nee)

Kol. 9

Reeks examens tijdens programma (ja/nee)

Kol. 10

Bepaald aantal lesuren EN examen (ja/nee)

Kol. 11

Schatting van het percentage van de lessen waarover examen wordt gedaan

Kol. 12

Alleen bepaald aantal lesuren (ja/nee)

Kol. 13

Lesuren

Kol. 14

Specifieke eisen

Kol. 15

Kan de kwalificatie worden verkregen zonder zich voor een bepaald programma in te schrijven? (ja/nee)

Kol. 16

Onder welke voorwaarden?

Kol. 17

Organisatie(s) die de kwalificatie toekennen

Kol. 18

Programmanummers

Kol. 19

Aantal afgestudeerden

Kol. 20

Programmanummers

Kol. 21

Aantal afgestudeerden

Kol. 22

Opmerkingen

Facultatief


BIJLAGE II

Voorschriften voor de gegevenskwaliteit en kader voor de kwaliteitsrapportage

Voorschriften voor de gegevenskwaliteit

De voorschriften voor de kwaliteit van de gegevens over de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels hebben betrekking op de kwaliteitsrapportageaspecten (of kwaliteitsrapportagecriteria) relevantie, nauwkeurigheid, actualiteit en precisie, toegankelijkheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid en samenhang.

In het bijzonder moeten de gegevens beantwoorden aan de definities en begrippen in de gedetailleerde richtsnoeren voor de verzameling van UNESCO/OECD/Eurostat-gegevens over onderwijsstelsels.

Verslag over de gegevenskwaliteit

Elk jaar verstrekt de Commissie (Eurostat) de lidstaten drie maanden voor de in artikel 4, lid 2, bedoelde toezendingsdatum ontwerpdocumenten voor het jaarlijkse kwaliteitsverslag, die al gedeeltelijk zijn ingevuld met de reeds beschikbare kwantitatieve indicatoren en met andere informatie waarover de Commissie (Eurostat) beschikt. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) het aangevulde kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, lid 2.

Het kwaliteitsverslag bestaat uit de volgende zeven hoofdstukken: inschrijvingen, instromers, personeel, afgestudeerden en diploma’s, financiering, geleerde vreemde talen en regionale inschrijfgegevens.

In het verslag over de gegevenskwaliteit wordt de naleving van de aspecten relevantie, nauwkeurigheid, actualiteit en precisie, vergelijkbaarheid en duidelijkheid, vergelijkbaarheid en samenhang gedocumenteerd.

In het bijzonder wordt vastgelegd in hoeverre de gegevens voldoen aan de definities en begrippen in de gedetailleerde richtsnoeren voor de verzameling van UNESCO/OECD/Eurostat-gegevens over onderwijsstelsels.

Afwijkingen van de definities en begrippen in de gedetailleerde richtsnoeren voor de verzameling van UNESCO/OECD/Eurostat-gegevens over onderwijsstelsels moeten worden gedocumenteerd en toegelicht, en zo mogelijk worden gekwantificeerd.

Met name moeten de lidstaten de bronnen beschrijven die op het niveau van de in bijlage I beschreven tabellen zijn gebruikt en moet het gebruik van schattingen en revisies duidelijk worden aangegeven op het niveau van de tabellen en uitsplitsingen.


Top