Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Komisijas Regula (ES) Nr. 88/2011 ( 2011. gada 2. februāris ), ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; Atcelts ar 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 88/2011

(2011. gada 2. februāris),

ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 452/2008 tika izveidota vienota sistēma tādai sistemātiskai Eiropas statistikas izveidei izglītības un mūžizglītības jomā trijās konkrētajās sfērās, kura jāīsteno ar statistikas pasākumiem.

(2)

Jāpieņem pasākumi, lai īstenotu atsevišķas statistikas darbības, kas vajadzīgas, lai sagatavotu statistiku par izglītības un apmācības sistēmām, kas ir iekļautas Regulā (EK) Nr. 452/2008 minētajā 1. sfērā.

(3)

Sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku par izglītības un apmācības sistēmām, valsts un Eiropas statistikas iestādēm jāņem vērā principi, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Komisija atbalstīja 2005. gada 25. maija ieteikumā par valstu un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību (2).

(4)

Īstenojot pasākumus, lai sagatavotu statistiku par izglītības un apmācības sistēmām, jāņem vērā potenciālais izglītības iestāžu un indivīdu slogs un UNESCO Statistikas institūta (USI), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Komisijas (Eurostat) jaunākā vienošanās par jēdzieniem, definīcijām, datu apstrādi, periodiskumu un rezultātu nosūtīšanu. Tas attiecas arī uz datu nosūtīšanas formātu par izglītības sistēmām, kas izklāstīts sīki izstrādāto pamatnostādņu jaunākajā redakcijā par UNESCO/ESAO/Eurostat datu vākšanu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā izklāstīti Regulas (EK) Nr. 452/2008 īstenošanas noteikumi par statistikas datu vākšanu, nosūtīšanu un apstrādi 1. sfērā par izglītības un apmācības sistēmām.

2. pants

Iekļautie temati un to raksturlielumi

1. sfērā par izglītības un apmācības sistēmām iekļauto tematu atlase un specifikācijas, kā arī sīks raksturlielumu un dalījumu saraksts ir izklāstīts I pielikumā.

3. pants

Pārskata periodi un rezultātu nosūtīšana

1.   Dati par izglītojamo skaitu, uzņemtajiem izglītojamajiem, personālu, apgūtajām svešvalodām un klašu lielumu attiecas uz mācību/akadēmisko gadu, kas noteikts valstī (t gads). Ikgadējos datus par izglītojamo skaitu, uzņemtajiem izglītojamajiem, personālu, apgūtajām svešvalodām un klašu lielumu Komisijai (Eurostat) katru gadu nosūta līdz t+2 gada 30. septembrim. Pirmā datu nosūtīšana 2012. gada septembrī attiecas uz 2010.—2011. mācību/akadēmisko gadu, kas noteikts valstī.

2.   Informācija par absolventiem/iegūtajiem grādiem (diplomiem) attiecas uz mācību/akadēmisko gadu, kas noteikts valstī (t gads) vai kalendārajā gadā (t+1 gads). Ikgadējos datus par absolventiem/iegūtajiem grādiem (diplomiem) Komisijai (Eurostat) katru gadu nosūta līdz t+2 gada 30. novembrim. Pirmā datu nosūtīšana 2012. gada novembrī attiecas uz 2010.—2011. mācību/akadēmisko gadu, kas noteikts valstī, vai 2011. kalendāro gadu.

3.   Dati par izglītības izdevumiem attiecas uz dalībvalsts finanšu gadu, kas noteikts valstī (t gads). Ikgadējos datus par izglītības izdevumiem Komisijai (Eurostat) katru gadu nosūta līdz t+2 gada 30. novembrim. Pirmā datu nosūtīšana 2012. gada novembrī attiecas uz 2010. finanšu gadu.

4. pants

Datu kvalitātes prasības un informācijas sniegšanas sistēma par kvalitāti

1.   Datu kvalitātes prasības un informācijas sniegšanas sistēma par kvalitāti attiecībā uz izglītības un apmācības sistēmām ir izklāstīta II pielikumā.

2.   Dalībvalstis katru gadu nosūta Komisijai (Eurostat) kvalitātes ziņojumu atbilstoši II pielikumā izklāstītajām prasībām. Pirmais ziņojums attiecas uz 2012. datu vākšanas gadu. Kvalitātes ziņojumu par 3. pantā noteiktajiem pārskata periodiem Komisijai nosūta līdz t+3 gada 31. janvārim. Pirmo kvalitātes ziņojumu par 2012. datu vākšanas gadu izņēmuma kārtā nosūta līdz t+3 gada 31. martam.

3.   Dalībvalstis iegūst vajadzīgos datus, izmantojot dažādus avotus, piemēram, kombinējot izlases veida apsekojumus, administratīvus datu avotus vai citus datu avotus.

4.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) informāciju par metodēm un to datu kvalitāti, kas iegūti no citiem avotiem, nevis 3. punktā minētajiem izlases veida apsekojumiem un administratīviem datu avotiem.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 4.6.2008., 227. lpp.

(2)  COM(2005) 217 galīgā redakcija.


I PIELIKUMS

Iekļautie temati, sīks raksturlielumu un to dalījumu saraksts

Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL-Bologna

Iestājušos izglītojamo skaits izglītības līmeņa (terciārā līmeņa), dzimuma un detalizētas izglītības jomas dalījumā, informāciju sniedzot atbilstoši divu Boloņas ciklu (bakalaura un maģistra) un Ph.D grāda struktūrai

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Izglītojamo skaits atbilstoši Boloņas struktūrām (vai programmās, kurās iegūst līdzīgu grādu valstīs, kas nav Eiropas valstis), izglītojamo skaits programmās, kurās nav ieviestas Boloņas struktūras (atbilstoši ISCED 1997 struktūrai) (vai programmās, kurās iegūst citus grādus valstīs, kas nav Eiropas valstis)

Boloņas struktūras

Programmas, kuru ilgums ir mazāks par 3 gadiem un kuras tomēr uzskata par terciāra līmeņa programmām, kas ietilpst Boloņas struktūrā (tajās iegūst pirmo grādu); programmas, kurās iegūst bakalaura grādu un kuru ilgums ir 3—4 gadi (tajās iegūst pirmo grādu); 4—6 gadu kumulatīva ilguma programmas, kurās iegūst maģistra grādu (tajās iegūst otro grādu); garas pirmā grāda programmas, kuras uzskata par Boloņas struktūras daļu (ar ilgumu 5 un vairāk gadi); Ph.d un doktorantūras programmas (tajās iegūst trešo grādu — pēcdoktorantūras grādu)

ISCED līmeņi

ISCED 5A 3 līdz < 5 gadi, (iegūst pirmo grādu), ISCED 5A 5 vai vairāk gadi, (iegūst pirmo grādu), ISCED 5A (iegūst otro grādu), ISCED 5B (iegūst pirmo kvalifikāciju), ISCED 5B (iegūst otro kvalifikāciju), ISCED 6 (Ph.D/doktora grādi/pēcdoktorantūras grādi)

Detalizēta izglītības joma

Rokasgrāmata par izglītības un apmācības jomām, 1999. gada decembra redakcija

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL1

Izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas virziena, programmas mērķa, dalības intensitātes, dzimuma un vecuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5. līmenis, 6. līmenis, nav noteikts līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais)

Programmas mērķis

ISCED 3A/B līmenis, 3C līmenis, 4A/B līmenis, 4C līmenis, 5A līmenis, 5B līmenis

Dalības intensitāte

Pilna laika un nepilna laika kopā, pilna laika

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 3 gadiem, atsevišķi gadi 3—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Obligāti (izņemot 5. aili attiecībā uz piedalīšanos maziem bērniem paredzētās programmās, kuras nav iekļautas ISCED 0 vai 1. līmenī)


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL1_Adult

Izglītojamo skaits pieaugušo izglītības programmās, par kurām informāciju sniedz ENRL1 izglītības līmeņa, programmas virziena, dalības intensitātes, dzimuma un vecuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais)

Dalības intensitāte

Pilna laika un nepilna laika kopā, pilna laika

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 15 gadiem, atsevišķi gadi 15—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL1a

Izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas virziena, programmas mērķa, iestādes veida, dalības intensitātes un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis, nav noteikts līmenis

Programmas virziens

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 2. līmenis (pirmsprofesionālais), 2. līmenis (profesionālais), 3. līmenis (vispārējais) 3. līmenis (pirmsprofesionālais) 3. līmenis (profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais), 4. līmenis (profesionālais)

Programmas mērķis

ISCED 3A līmenis, 3B līmenis, 3C līmenis, 4A līmenis, 4B līmenis, 4C līmenis, 5A līmenis pirmais grāds, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas

Dalības intensitāte

Pilna laika un nepilna laika kopā, pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

uz pilnu laiku un nepilnu laiku kopā

No tiem: izglītojamie kombinētā skolas un darbavietas (mācekļa) programmā (ISCED 3. un 4. līmenim)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

uz pilnu laiku

No tiem: izglītojamie kombinētā skolas un darbavietas (mācekļa) programmā (ISCED 3. un 4. līmenim)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

uz nepilnu laiku

No tiem: izglītojamie kombinētā skolas un darbavietas (mācekļa) programmā (ISCED 3. un 4. līmenim)

pilna laika ekvivalenti

No tiem: izglītojamie kombinētā skolas un darbavietas (mācekļa) programmā (ISCED 3. un 4. līmenim)

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Dalības intensitāte

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Obligāti (izņemot C5 līdz C12 aili (attiecībā uz valsts finansētām atkarīgām privātām izglītības iestādēm un neatkarīgām privātām izglītības iestādēm) un 5. aili (attiecībā uz piedalīšanos maziem bērniem paredzētās programmās, kuras nav iekļautas ISCED 0 vai 1. līmenī), par ko informācija sniedzama pēc izvēles)


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL1a_adult

Izglītojamo skaits pieaugušo izglītības programmās, par kurām informāciju sniedz ENRL1a izglītības līmeņa, programmas virziena, iestādes veida, dalības intensitātes un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis

Programmas virziens

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 2. līmenis (pirmsprofesionālais), 2. līmenis (profesionālais), 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais) 3. līmenis (profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais), 4. līmenis (profesionālais)

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes, valsts finansētas privātās izglītības iestādes, neatkarīgas privātās izglītības iestādes

Dalības intensitāte

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL3

Izglītojamo un atkārtotāju (ISC 123) skaits vispārējās izglītības programmās izglītības līmeņa, dzimuma un pakāpes dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītojamo veids/atkārtotāju statuss

Izglītojamo skaits/atkārtotāju skaits

Izglītības līmenis

ISCED 1. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (vispārējais)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Pakāpe

1. pakāpe, 2. pakāpe, 3. pakāpe, 4. pakāpe, 5. pakāpe, 6. pakāpe, 7. pakāpe, 8. pakāpe, 9. pakāpe, 10. pakāpe, pakāpe nav zināma

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL4

Izglītojamo skaits 1. pakāpē dzimuma un vecuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

1. pakāpe pamatizglītībā (ISCED 1)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecuma grupa

Līdz 4 gadiem, atsevišķi gadi 4—14 gadi, 15 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL5

Izglītojamo skaits (ISC 56) izglītības līmeņa, programmas mērķa, izglītības jomas un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 5./6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Izglītības joma

Izglītība (ISC14), Skolotāju apmācība (ISC 141) Izglītības zinātne (ISC 142), Humanitārās zinātnes un māksla, Māksla (ISC 21), Humanitārās zinātnes (ISC 22), Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības, Sociālā un uzvedības zinātne (ISC 31) Žurnālistika un informācija (ISC 32), Uzņēmējdarbība un administrācija (ISC 34), Tiesības (ISC 38), Zinātne, dzīvības zinātnes (ISC 42), Eksaktās dabaszinātnes (ISC 44), Matemātika un statistika (ISC 46), Informātika (ISC 48), Inženierija, ražošana un būvniecība, Inženierija un inženiertehniskās profesijas (ISC 52), Ražošana un apstrāde (ISC 54), Arhitektūra un būvniecība (ISC 58), Lauksaimniecība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (ISC 62), Veterinārija (ISC 64), Veselība un labklājība, Veselība (ISC 72), Sociālie pakalpojumi (ISC 76), Pakalpojumi, Personiskie pakalpojumi (ISC 81), Transporta pakalpojumi (ISC 84), Vides aizsardzība (ISC 85), Drošības pakalpojumi (ISC 86), nav zināma vai nav norādīta

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL6

Mobilo un ārvalstu izglītojamo skaits (ISCED 5 un 6) izglītības līmeņa, programmas mērķa un izglītības jomas dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītojamo veids

Mobilie un ārvalstu izglītojamie

Izglītības līmenis

ISCED 5. un 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Izglītības joma

Izglītība (ISC14), Skolotāju apmācība (ISC 141) Izglītības zinātne (ISC 142), Humanitārās zinātnes un māksla, Māksla (ISC 21), Humanitārās zinātnes (ISC 22), Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības, Sociālā un uzvedības zinātne (ISC 31) Žurnālistika un informācija (ISC 32), Uzņēmējdarbība un administrācija (ISC 34), Tiesības (ISC 38), Zinātne, dzīvības zinātnes (ISC 42), Eksaktās dabaszinātnes (ISC 44), Matemātika un statistika (ISC 46), Informātika (ISC 48), Inženierija, ražošana un būvniecība, Inženierija un inženiertehniskās profesijas (ISC 52), Ražošana un apstrāde (ISC 54), Arhitektūra un būvniecība (ISC 58), Lauksaimniecība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (ISC 62), Veterinārija (ISC 64), Veselība un labklājība, Veselība (ISC 72), Sociālie pakalpojumi (ISC 76), Pakalpojumi, Personiskie pakalpojumi (ISC 81), Transporta pakalpojumi (ISC 84), Vides aizsardzība (ISC 85), Drošības pakalpojumi (ISC 86), nav zināma vai nav norādīta

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL7

Mobilo un ārvalstu izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas mērķa, ES/ārpus ES valstspiederības un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītojamo veids

Mobilie izglītojamie ES valstu, ārpus ES valstu un nezināmas izcelsmes dalījumā

Izglītības līmenis

ISCED 5. līmenis, 6. līmenis, nav noteikts līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Izglītojamo veids

Izglītojamie, kas nav valstspiederīgie informāciju sniedzošajā valstī

no tiem izglītojamie, kas ir ES valstspiederīgie

no tiem izglītojamie, kas ir ārpus ES valstspiederīgie

no tiem izglītojamie, kuriem nav zināma valstspiederība

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5. līmenis, 6. līmenis, nav noteikts līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL8

Izglītojamo skaits (ISCED 5/6) izglītības līmeņa, programmas mērķa, valstspiederības dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītojamo veids

Visi izglītojamie

Izglītības līmenis

ISCED 5. līmenis, ISCED 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis

Valstspiederība

Valstu un teritoriju standarta kodi statistikas vajadzībām atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļas definētajiem un izmantotajiem kodiem (starptautiskais standarts ISO 3166-1), m49alpha

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRL9

Izglītojamo skaits (ISC 5/6) izglītības līmeņa, programmas mērķa un valstspiederības dalījumā (parastā dzīvesvieta un/vai iepriekšējā izglītība)

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītojamo veids

Izglītojamie izcelsmes valsts dalījumā

Izglītības līmenis

ISCED 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis

Valsts vai teritorija (parastā dzīvesvieta/vai iepriekšējā izglītība)

Valstu un teritoriju standarta kodi statistikas vajadzībām atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļas definētajiem un izmantotajiem kodiem (starptautiskais standarts ISO 3166-1), m49alpha

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENTR1

Gada uzņemšana izglītības līmeņa un programmas mērķa dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība ISCED 3, pēcvidējā neterciārā izglītība ISCED 4, terciārā izglītība

Programmas mērķis

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Izglītojamo veids

Jauni izglītojamie, atkārtoti izglītojamie, izglītības turpinātāji

Jauni izglītojamie

Ar iepriekšēju izglītību citā terciārā līmenī, bez iepriekšējas izglītības terciārā līmenī

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENTR2

Jaunu uzņemto izglītojamo skaits izglītības līmeņa, dzimuma un vecuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība (ISCED 3. līmenis), pēcvidējā neterciārā izglītība (ISCED 4), terciārā izglītība

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 14 gadiem, atsevišķi gadi 14—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Obligāti, izņemot 1. un 2. aili (attiecībā uz ISCED 3 vai 4. līmeni), ko aizpilda pēc izvēles.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENTR3

Jaunu uzņemto izglītojamo skaits izglītības līmeņa, dzimuma un izglītības jomas dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Terciārā izglītība

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Izglītības joma

Izglītība (ISC14), Skolotāju apmācība (ISC 141) Izglītības zinātne (ISC 142), Humanitārās zinātnes un māksla, Māksla (ISC), Humanitārās zinātnes (ISC 22), Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības, Sociālā un uzvedības zinātne (ISC 31) Žurnālistika un informācija (ISC 32), Uzņēmējdarbība un administrācija (ISC 34), Tiesības (ISC 38), Zinātne, dzīvības zinātnes (ISC 42), Eksaktās dabaszinātnes (ISC 44), Matemātika un statistika (ISC 46), Informātika (ISC 48), Inženierija, ražošana un būvniecība, Inženierija un inženiertehniskās profesijas (ISC 52), Ražošana un apstrāde (ISC 54), Arhitektūra un būvniecība (ISC 58), Lauksaimniecība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (ISC 62), Veterinārija (ISC 64), Veselība un labklājība, Veselība (ISC 72), Sociālie pakalpojumi (ISC 76), Pakalpojumi, Personiskie pakalpojumi (ISC 81), Transporta pakalpojumi (ISC 84), Vides aizsardzība (ISC 85), Drošības pakalpojumi (ISC 86), nav zināms vai nav norādīts

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD-Bologna

Absolventu/iegūto grādu (diplomu) (terciārais līmenis) skaits dzimuma un detalizētas izglītības jomas dalījumā, informāciju sniedzot atbilstoši divu Boloņas ciklu (bakalaura un maģistra) un Ph.D grāda struktūrai

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Absolventu/iegūto grādu (diplomu) skaits atbilstoši Boloņas struktūrām (vai programmās, kurās iegūst līdzīgu grādu valstīs, kas nav Eiropas valstis), absolventu/iegūto grādu skaits programmās, kurās nav ieviestas Boloņas struktūras (atbilstoši ISCED 1997 struktūrai) (vai programmās, kurās iegūst citus grādus valstīs, kas nav Eiropas valstis)

Boloņas struktūras

Programmas, kuru ilgums ir mazāks par 3 gadiem un kuras tomēr uzskata par terciāra līmeņa programmām, kas ietilpst Boloņas struktūrā (tajās iegūst pirmo grādu); programmas, kurās iegūst bakalaura grādu un kuru ilgums ir 3—4 gadi (tajās iegūst pirmo grādu); 4—6 gadu kumulatīva ilguma programmas, kurās iegūst maģistra grādu (tajās iegūst otro grādu); garas pirmā grāda programmas, kuras uzskata par Boloņas struktūras daļu (ar ilgumu 5 un vairāk gadi); Ph.d un doktorantūras programmas

ISCED līmeņi

ISCED 5A pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, ISCED 5A pirmais grāds 5 vai vairāk gadi, ISCED 5A (iegūst otro grādu), ISCED 5B (iegūst pirmo kvalifikāciju), ISCED 5B (iegūst otro kvalifikāciju), ISCED 6 (Ph.D/doktora grādi/pēcdoktorantūras grādi)

Detalizēta izglītības joma

Rokasgrāmata par izglītības un apmācības jomām, 1999. gada decembra redakcija

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD1

Absolventu skaits (ISCED 3 un 4) izglītības līmeņa, programmas mērķa, programmas virziena, iestādes veida un dzimuma dalījumā, kā arī mobilo un ārvalstu izglītojamo dalījumā dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Absolventu veids

Absolventi, kuri ir ārvalstu valstspiederīgie informāciju sniedzošajā valstī, absolventi, kuri ir mobilie izglītojamie informāciju sniedzošajā valstī

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība (ISCED 3), pēcvidējā neterciārā izglītība ISCED 4

Programmas mērķis

ISCED 3A līmenis, 3B līmenis, 3C līmenis ar parastām 3A vai 3B programmām līdzīgu ilgumu, 3C līmenis ar mazāku ilgumu nekā parastām 3A vai 3B programmām, ISCED 4A līmenis, 4B līmenis, 4C līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 3. līmenis (profesionālās programmas), ISCED 4. līmenis (vispārējas programmas), 4. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 4. līmenis (profesionālās programmas)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Absolventu veids/mobilu izglītojamo veids

Absolventi, kuru izcelsme ir ārpus informāciju sniedzošās valsts

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība (ISCED 3), pēcvidējā neterciārā izglītība ISCED 4

Programmas mērķis

ISCED 3A līmenis, 3B līmenis, 3C līmenis ar parastām 3A vai 3B programmām līdzīgu ilgumu, 3C līmenis ar mazāku ilgumu nekā parastām 3A vai 3B programmām

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 3. līmenis (profesionālās programmas), 4. līmenis (vispārējas programmas), 4. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 4. līmenis (profesionālās programmas)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība (ISCED 3), pēcvidējā neterciārā izglītība ISCED 4

Programmas mērķis

ISCED 3A līmenis, 3B līmenis, 3C līmenis ar parastām 3A vai 3B programmām līdzīgu ilgumu, 3C līmenis ar mazāku ilgumu nekā parastām 3A vai 3B programmām

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 3. līmenis (profesionālās programmas), 4. līmenis (vispārējas programmas), 4. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 4. līmenis (profesionālās programmas)

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD2

Absolventu skaits (ISCED 3 un 4) izglītības līmeņa, programmas mērķa, programmas virziena, vecuma un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Vidējā izglītība (ISCED 3), pēcvidējā neterciārā izglītība ISCED 4

Absolventu veids

Visi absolventi, pirmreizējie absolventi

Programmas mērķis

ISCED 3A līmenis, 3B līmenis, 3C līmenis ar parastām 3A vai 3B programmām līdzīgu ilgumu, 3C līmenis armazāku ilgumu nekā parastām 3A vai 3B programmām, pirmreizējie absolventi ISCED 3A un 3B, pirmreizējie absolventi ISCED 3A, 3B un 3C ar līdzīgu ilgumu kā parastām 3A vai 3B programmām, ISCED 4A līmenis, 4B līmenis, 4C līmenis

Programmas virzība

ISCED 3. līmenis (vispārējas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 3. līmenis (profesionālās programmas) ISCED 4. līmenis (vispārējas programmas), 4. līmenis (pirmsprofesionālās programmas), 4. līmenis (profesionālās programmas)

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 11 gadiem, atsevišķi gadi 11—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD3

Absolventu skaits (ISCED 5 un 6) izglītības līmeņa, programmas mērķa, kumulatīvā ilguma, iestādes veida un dzimuma dalījumā, kā arī mobilo un ārvalstu izglītojamo dalījumā dzimumu dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Absolventu veids/izcelsme

Absolventi, kas ir mobilie izglītojamie informāciju sniedzošajā valstī

Izglītības līmenis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds kumulatīvā ilguma dalījumā, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis pirmā kvalifikācija kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas kumulatīvā ilguma dalījumā, 6. līmenis Ph.D/doktora grādi, 6. līmenis pēcdoktorantūras grādi

Kumulatīvais ilgums

ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk nekā 5 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk nekā 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi vairāk nekā 6 gadi, ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 2-< 3 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 3 līdz < 5, 5B līmenis pirmā kvalifikācija vairāk nekā 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 3 līdz < 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 5 vai vairāk gadi

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Absolventu veids/valstspiederība

Absolventi, kas ir ārvalstu valstspiederīgie informāciju sniedzošajā valstī

Izglītības līmenis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds kumulatīvā ilguma dalījumā, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis pirmā kvalifikācija kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas kumulatīvā ilguma dalījumā, 6. līmenis Ph.D/doktora grādi, 6. līmenis pēcdoktorantūras grādi

Kumulatīvais ilgums

ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 līdz 6 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi vairāk nekā 6 gadi, ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 2-< 3 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 3 līdz < 5, 5B līmenis pirmā kvalifikācija vairāk nekā 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 3 līdz < 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 5 vai vairāk gadi

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Izglītības līmenis

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds kumulatīvā ilguma dalījumā, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis pirmā kvalifikācija kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas kumulatīvā ilguma dalījumā, 6. līmenis Ph.D/doktora grādi, 6. līmenis pēcdoktorantūras grādi

Kumulatīvais ilgums

ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 līdz 6 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi vairāk nekā 6 gadi, ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 2-< 3 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 3 līdz < 5, 5B līmenis pirmā kvalifikācija vairāk nekā 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 3 līdz < 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 5 vai vairāk gadi

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD4

Absolventu skaits (ISCED 5 un 6) izglītības līmeņa, programmas mērķa, kumulatīvā ilguma, vecuma un dzimuma dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Visi ISCED 5 un 6 absolventi: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Pirmreizējie absolventi (tikai pirmreizējie izglītojamie): ISCED 5A, ISCED 5B

Programmas mērķis

ISCED 5A līmenis pirmais grāds kumulatīvā ilguma dalījumā, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis pirmā kvalifikācija kumulatīvā ilguma dalījumā, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas kumulatīvā ilguma dalījumā, 6. līmenis Ph.D/doktora grādi, 6. līmenis pēcdoktorantūras grādi, pirmreizējie absolventi (tikai pirmreizējie izglītojamie) ISCED 5A kumulatīvā ilguma dalījumā, ISCED 5B kopā

Kumulatīvais ilgums

ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi mazāk par 5 līdz 6 gadiem, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi vairāk nekā 6 gadi, ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 2-< 3 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 3 līdz < 5, 5B līmenis pirmā kvalifikācija vairāk nekā 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 3 līdz < 5 gadi, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas 5 vai vairāk gadi, pirmreizējie absolventi (tikai pirmreizējie izglītojamie) ISCED 5A 3 līdz < 5 gadi, pirmreizējie absolventi( tikai pirmreizējie izglītojamie) ISCED 5A 5 līdz 6 gadi, pirmreizējie absolventi (tikai pirmreizējie izglītojamie) ISCED 5A vairāk nekā 6 gadi

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 15 gadiem, atsevišķi gadi 15—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms nav zināms

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

GRAD5

Iegūto grādu (diplomu) skaits izglītības līmeņa, programmas virziena, dzimuma un izglītības jomas dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 3 līmenis, 4. līmenis, 5A līmenis, 5B līmenis, 6. līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (profesionālās/pirmsprofesionālās kvalifikācijas), 4. līmenis (profesionālās/pirmsprofesionālās kvalifikācijas), 5A līmenis pirmā pakāpe 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrais grāds un turpmākie grādi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija, 5B līmenis otrā kvalifikācija un turpmākās kvalifikācijas, 6. līmenis Ph.D/doktora grādi, 6. līmenis pēcdoktorantūras grādi

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Izglītības joma

Izglītība (ISC14), Skolotāju apmācība (ISC 141) Izglītības zinātne (ISC 142), Humanitārās zinātnes un māksla, Māksla (ISC 21), Humanitārās zinātnes (ISC 22), Sociālās zinātnes, uzņēmējdarbība un tiesības, Sociālā un uzvedības zinātne (ISC 31), Žurnālistika un informācija (ISC 32), Uzņēmējdarbība un administrācija (ISC 34), Tiesības (ISC 38), Zinātne, dzīvības zinātnes (ISC 42), Eksaktās dabaszinātnes (ISC 44), Matemātika un statistika (ISC 46), Informātika (ISC 48), Inženierija, ražošana un būvniecība, Inženierija un inženiertehniskās profesijas (ISC 52), Ražošana un apstrāde (ISC 54), Arhitektūra un būvniecība (ISC 58), Lauksaimniecība, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (ISC 62), Veterinārija (ISC 64), Veselība un labklājība, Veselība (ISC 72), Sociālie pakalpojumi (ISC 76), Pakalpojumi, Personiskie pakalpojumi (ISC 81), Transporta pakalpojumi (ISC 84), Vides aizsardzība (ISC 85), Drošības pakalpojumi (ISC 86), nav zināma vai nav norādīta

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

Vidējais ilgums

Vidējais terciārās izglītības ilgums

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED terciārais līmenis, ISCED 6. līmenis

Programmas virziens

ISCED 5A līmenis, 5B līmenis, 5A/6 līmenis

Ilgums atbilstoši tuvināšanas formulai

 

Formula

(definēta iepriekš)

Ilgums atbilstoši ķēdes metodei

Nosacīta iespējamība, ka pirmā studiju gada laikā studijas pārtrauc 0 izglītojamo, nosacīta pārejas iespējamība no pirmā uz otro studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no otrā uz trešo studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no trešā uz ceturto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no ceturtā uz piekto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no piektā uz sesto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no sestā uz septīto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no septītā uz astoto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no astotā uz devīto studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no devītā uz desmito studiju gadu, nosacīta pārejas iespējamība no desmitā uz vienpadsmito studiju gadu

Pēc izvēles. Vāc ik pēc trim gadiem.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

Pabeigšanas rādītāji

2009. gada apsekojums, lai novērtētu terciārās izglītības pabeigšanas rādītājus valsts un ārvalstu izglītojamo vidū

Dalījumi

Specifikācijas

Pirmreizēja absolvēšana

 

Kumulatīvais ilgums

ISCED 5A līmenis pirmais grāds 3 līdz < 5 gadi, 5A līmenis pirmais grāds 5 līdz 6 gadi, 5A līmenis pirmais grāds vairāk nekā 6 gadi, 5A līmenis otrā kvalifikācija un turpmākā kvalifikācija (tikai pirmreizējie izglītojamie), 5B līmenis pirmā kvalifikācija 2 līdz < 3 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija 3 līdz < 5 gadi, 5B līmenis pirmā kvalifikācija vairāk nekā 5 gadi, 5B līmenis pirmā un otrā kvalifikācija (tikai pirmreizējie izglītojamie)

Maiņa starp terciārajām A tipa un terciārajām B tipa programmām

maiņa no 5A uz 5B programmām, maiņa no 5B uz 5A programmām

Absolventu skaits

Uzņemto izglītojamo skaits 5A programmā, kuri nav spējuši sekmīgi iegūt pirmo 5A grādu, taču ir pārorientējušies uz 5B programmu un sekmīgi ieguvuši pirmo 5B grādu; terciāru A tipa absolventu skaits, kuri pēc tam piedalīsies 5B programmā un sekmīgi iegūs pirmo 5B grādu; to uzņemto izglītojamo skaits 5B programmā, kuri nav spējuši sekmīgi iegūt pirmo 5B grādu, taču ir pārorientējušies uz 5A programmu un sekmīgi ieguvuši pirmo 5A grādu; terciāru B tipa absolventu skaits, kuri pēc tam piedalīsies 5A programmā un sekmīgi iegūs pirmo 5A grādu

Dalības intensitāte

Pilna laika un nepilna laika kopā, pilna laika, nepilna laika

Pabeigšanas rādītāji

(definēti iepriekš)

Pēc izvēles. Vāc ik pēc trim gadiem.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

Class 1

Vidējais klases lielums izglītības līmeņa un iestāžu veida dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

Pamatizglītība (ISC 1), pamatskolas (ISC 2)

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, valsts finansētas privātās izglītības iestādes, neatkarīgas privātās izglītības iestādes

Vidējais klases lielums

Skolēnu skaits/klašu skaits

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

PERS_ENRL2

Izglītojamo skaits (ar aptvērumu, kas koriģēts atbilstoši statistikai par izglītības personālu) izglītības līmeņa, programmas virziena, programmas mērķa, iestādes veida un studiju veida dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5./6. līmenis, nav noteikts līmenis

programmas virziens

ISCED 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais) 5B līmenis, 5A/6 līmenis

programmas virziens/vieta

ISCED 3. līmenis (pirmsprofesionālās/profesionālās izglītības skola), 3. līmenis (pirmsprofesionālās/profesionālās izglītības skola un darbavieta) 4. līmenis (pirmsprofesionālās/profesionālās izglītības skola), 4. līmenis (pirmsprofesionālās/profesionālās izglītības skola un darbavieta)

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Obligāti. C4—C9 rinda attiecībā uz valsts finansētām privātām izglītības iestādēm un neatkarīgām privātām izglītības iestādēm pēc izvēles. 9.—10. aile (ISCED 3. līmenis pirmsprofesionālās un profesionālās izglītības skolas un skolas un darbavietas (mācekļa) programmas) un 14.—15. aile (ISCED 4. līmenis pirmsprofesionālās un profesionālās izglītības skolas un skolas un darbavietas (mācekļa) programmas) pēc izvēles.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

PERS1

Skolotāji (ISCED 0—4) un akadēmiskais personāls (ISCED 5—6) izglītības līmeņa, programmas virzības, dzimuma, vecuma, iestādes veida un nodarbinātības statusa dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5. un 6. līmenis, nav noteikts līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās un profesionālās skolas programmas), 3. līmenis (pirmsprofesionālās un profesionālās skolas un darbavietas (mācekļa) programmas), 4. līmenis (vispārējas programmas), 4. līmenis (pirmsprofesionālās un profesionālās skolas un darbavietas (mācekļa) programmas), 5B līmenis 5A un 6. līmenis

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Vecums

Līdz 25 gadiem, 25—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40—44 gadi, 45—49 gadi, 50—59 gadi, 60—64 gadi, 65 un vairāk gadi, vecums nav zināms

Nodarbinātības statuss

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Nodarbinātības statuss

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Obligāti. A54—A61 rinda attiecībā uz valsts finansētām privātām izglītības iestādēm un neatkarīgām privātām izglītības iestādēm pēc izvēles. 9.—10. aile (ISCED 3. līmenis pirmsprofesionālās un profesionālās izglītības skolas un skolas un darbavietas (mācekļa) programmas) un 14.—15. aile (ISCED 4. līmenis pirmsprofesionālās un profesionālās izglītības skolas un skolas un darbavietas (mācekļa) programmas) pēc izvēles (abi attiecas uz A1—A36 rindu).


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

PERS2

Skolas līmeņa vadības personāls un skolotāju palīgi ISCED 0., 1., 2. un 3. līmenī

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 1. un 2. līmeņa kombinācija, 2. un 3. līmeņa kombinācija

Skolas līmeņa vadības personāls

 

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Nodarbinātības statuss

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Skolotāju palīgi

 

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Nodarbinātības statuss

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

FIN_ENRL2

Izglītojamo skaits (ar aptvērumu, kas koriģēts atbilstoši statistikai par izglītības finansējumu) izglītības līmeņa, programmas virziena, programmas mērķa, iestādes veida un studiju veida dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5./6. līmenis, nav noteikts līmenis

programmas virziens

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 2. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 5B līmenis, 5A/6. līmenis

Iestādes veids

Publiskās izglītības iestādes, visas privātās izglītības iestādes

Studiju veids

Pilna laika, nepilna laika, pilna laika ekvivalenti

Obligāti. C4—C9 rinda (attiecībā uz valsts finansētām privātām izglītības iestādēm un neatkarīgām privātām izglītības iestādēm) pēc izvēles. 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. aile pēc izvēles. 10. aili var apvienot ar 9. aili.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

FINANCE1

Izglītības izdevumi izglītības līmeņa, avota un darījuma veida dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5./6. līmenis

programmas virziens

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 2. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 5B līmenis, 5A/6. līmenis

Avots (1)

Centrālās valdības izdevumi, reģionālās valdības izdevumi, pašvaldības izdevumi

darījuma veids (1)

tiešie izdevumi publiskām izglītības iestādēm, tiešie izdevumi privātām izglītības iestādēm, pārskaitījumi reģionālām valdībām (neto), pārskaitījumi pašvaldībām (neto), stipendijas un citi pabalsti izglītojamajiem/mājsaimniecībām, aizdevumi izglītojamajiem, pārskaitījumi un maksājumi citām privātām struktūrām

Avots (2)

starptautisku aģentūru un citu ārvalstu avotu finansējums

darījuma veids (2)

starptautiski maksājumi tieši publiskām izglītības iestādēm, starptautiski maksājumi tieši privātām izglītības iestādēm, pārskaitījumi no starptautiskiem avotiem centrālajai valdībai, pārskaitījumi no starptautiskiem avotiem reģionālām valdībām, pārskaitījumi no starptautiskiem avotiem pašvaldībām

Avots (3)

mājsaimniecību izdevumi

darījuma veids (3)

maksājumi publiskām izglītības iestādēm (neto), maksājumi privātām izglītības iestādēm (neto), maksājumi par precēm, ko izglītības iestādes tieši un netieši ir pieprasījušas, maksājumi par precēm, kas nav tieši vajadzīgas dalībai, maksājumi par privātstundām

Avots (4)

citu privātu struktūru izdevumi

darījuma veids (4)

stipendijas un citi pabalsti izglītojamajiem/mājsaimniecībām, aizdevumi izglītojamajiem

Obligāti. Sīkie dalījumi F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B rindā pēc izvēles. 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. aile pēc izvēles. 10. aili var apvienot ar 9. aili.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

FINANCE2

Izglītības izdevumi izglītības līmeņa, veida un resursu kategorijas dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5./6. līmenis

programmas virziens

ISCED 2. līmenis (vispārējais), 2. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais un profesionālais), 5B līmenis, 5A/6. līmenis

Publisko izglītības iestāžu izdevumi

kārtējie izdevumi, lai samaksātu personālam (1)

skolotājiem, citam pedagoģiskajam, administratīvajam un profesionālajam personālam + palīgpersonālam

kārtējie izdevumi, lai samaksātu personālam (2)

algas, pensijas izdevumus, citas kompensācijas, kas nav alga

citi kārtējie izdevumi

 

kapitālizdevumi

 

korekcijas, ņemot vērā finanšu bilances pārmaiņas

 

publisko izglītības iestāžu palīgpakalpojumu izdevumi

 

publisko izglītības iestāžu pētniecības un attīstības izdevumi

 

Visu privāto izglītības iestāžu izdevumi

kopējie kārtējie izdevumi, lai samaksātu personālam

 

kopējie kārtējie izdevumi, izņemot izdevumus, lai samaksātu personālam

 

kopējie kapitālizdevumi

 

korekcijas, ņemot vērā finanšu bilances pārmaiņas

 

privāto izglītības iestāžu palīgpakalpojumu kopējie izdevumi

 

privāto izglītības iestāžu pētniecības un attīstības kopējie izdevumi

 

Obligāti. X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1-Y40 un Z1-Z40 rinda pēc izvēles (attiecībā uz valsts finansētām privātām izglītības iestādēm un neatkarīgām privātām izglītības iestādēm). 4., 5., 7., 8., 11., 12., 13., 14. aile pēc izvēles. 10. aili var apvienot ar 9. aili.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

REGIO1

Izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas virziena, dzimuma un reģiona dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 0 līmenis, 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis, 4. līmenis, 5. līmenis, 6. līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais), 4. līmenis (vispārējais), 4. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais), 5A līmenis, 5B līmenis

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Reģions

NUTS 2. līmenis visām valstīm, izņemot Vāciju un Apvienoto Karalisti (NUTS 1. līmenis). Netiek prasīta reģionāla informācija no Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Islandes un Lihtenšteinas (bez NUTS 2. līmeņa šajās valstīs)

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

REGIO2

Izglītojamo skaits vecuma, dzimuma un reģiona dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Vecums

Līdz 3 gadiem, 3—29 gadi, 30—34 gadi, 35—39 gadi, 40 gadi un vairāk, vecums nav zināms

Dzimums

Vīrieši, sievietes

Reģions

NUTS 2. līmenis visām valstīm, izņemot Vāciju un Apvienoto Karalisti (NUTS 1. līmenis). Netiek prasīta reģionāla informācija no Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Islandes un Lihtenšteinas (bez NUTS 2. līmeņa šajās valstīs)

Obligāti


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRLLNG1

Izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas virziena un apgūto mūsdienu svešvalodu dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais)

Mūsdienu svešvaloda

bulgāru, čehu, dāņu, angļu, holandiešu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu, zviedru, arābu, ķīniešu, japāņu, krievu, citas mūsdienu valodas

Attiecīgais iestājušos izglītojamo skaits

 

Obligāti. 4. un 5. aile (attiecībā uz vispārējām un pirmsprofesionālām un profesionālām programmām ISCED 3. līmenī) pēc izvēles.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ENRLLNG2

Izglītojamo skaits izglītības līmeņa, programmas virziena, vecuma un apgūto mūsdienu svešvalodu dalījumā

Dalījumi

Specifikācijas

Izglītības līmenis

ISCED 1. līmenis, 2. līmenis, 3. līmenis

Programmas virziens

ISCED 3. līmenis (vispārējais), 3. līmenis (pirmsprofesionālais/profesionālais)

Svešvalodu skaits

neviena svešvaloda, viena svešvaloda, divas vai vairākas svešvalodas

Vecums

Līdz 6 gadiem, atsevišķi gadi 6—19 gadi, 20 gadi un vairāk, vecums nav norādīts

Attiecīgais iestājušos izglītojamo skaits

 

Obligāti. A2 līdz A18 rinda pēc izvēles, 13. līdz 16. aile (attiecībā uz ISCED 3. līmeni pirmsprofesionālais un profesionālais virziens) pēc izvēles.


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ISCMAP_PROGR

Valstu izglītības programmu kartēšana

Dalījumi

Specifikācijas

Aiļu nosaukumi

1. aile.

Programmas numurs (progr.<ISCED līmenis>.<numurs līmenī>)

2. aile.

Programmas izveides gads

3. aile

ISCED līmenis

4. aile.

Programmas mērķis

5. aile.

Programmas virziens

6. aile.

Teorētiskais kumulatīvais ilgums ISCED 5

7. aile.

Vieta valsts grādu/kvalifikācijas struktūrā

8. aile.

Vieta terciārās izglītības struktūrā (bakalaurs—maģistrs—PhD)

9. aile.

Piezīmes par programmām, kuras aptver vairākus ISCED līmeņus vai apakškategorijas

10. aile.

Programmai valstī piešķirtais nosaukums

11. aile.

Programmu aprakstošais nosaukums angļu valodā

12. aile.

Obligātās iestāšanās prasības (ISCED līmenis vai citas)

13. aile.

Galvenie piešķirtie diplomi, atestāti un sertifikāti

14. aile.

Atestāta kods ISCMAP-QUAL

15. aile.

Teorētiskais sākuma vecums

16. aile.

Teorētiskais programmas ilgums

17. aile.

Teorētiskais kumulatīvais izglītības ilgums (gados) programmas beigās

18. aile.

Vai programmā ir iekļauts darba prakses elements? (jā/nē)

19. aile.

Pieaugušajiem īpaši paredzēta programma (jā/nē)

20. aile.

Nepilna laika studijām īpaši paredzēta programma (jā/nē)

21. aile.

Informāciju sniedz UOE datu vākšanā (jā/nē/varbūt)

22. aile.

Informāciju sniedz UOE FINANCE tabulās (jā/nē/varbūt)

23. aile.

Izglītojamo skaits

24. aile.

Piezīmes

Pēc izvēles


Tabulas nosaukums un dalījumi

Nosaukums un specifikācijas

ISCMAP_QUAL

Valstu izglītības kvalifikāciju kartēšana

Dalījumi

Specifikācijas

Aiļu nosaukumi

1. aile.

Kvalifikācijas numurs (kval.<numurs līmenī>)

2. aile.

Kvalifikācijas ieviešanas gads

3. aile.

ISCED kvalifikācijas līmenis

4. aile.

Mērķis (A/B/C)

5. aile.

Nosaukums valsts valodā

6. aile.

Nosaukums angļu valodā

7. aile.

Programmas, kurās iegūst kvalifikāciju

8. aile.

Gala eksāmens (jā/nē)

9. aile.

Virkne eksāmenu programmas laikā (jā/nē)

10. aile.

Norādītais kursa stundu skaits UN eksāmens (jā/nē)

11. aile.

Eksaminētā kursa apjoma (%) aplēse

12. aile.

Norādītais kursa stundu skaits (jā/nē)

13. aile.

Kursa stundas

14. aile.

Īpašas prasības

15. aile.

Vai kvalifikāciju var iegūt, neiestājoties konkrētā programmā? (jā/nē)

16. aile.

Ar kādiem nosacījumiem?

17. aile.

Piešķīrējorganizācija(-as)

18. aile.

Programmu numuri

19. aile.

Absolventu skaits

20. aile.

Programmu numuri

21. aile.

Absolventu skaits

22. aile.

Piezīmes

Pēc izvēles


II PIELIKUMS

Datu kvalitātes prasības un informācijas sniegšanas sistēma par kvalitāti

Datu kvalitātes prasības

Datu par izglītības un apmācības sistēmām kvalitātes prasības attiecas uz kvalitātes dimensijām (vai kvalitātes kritērijiem), proti, atbilstību, precizitāti, savlaicīgumu un punktualitāti, pieejamību un skaidrību, salīdzināmību un saskanību.

Jo īpaši datiem jāatbilst definīcijām un jēdzieniem, kas noteikti sīki izstrādātajās UNESCO/ESAO/Eurostat datu vākšanas pamatnostādnēs par izglītības sistēmām.

Datu kvalitātes ziņojums

Komisija (Eurostat) katru gadu 3 mēnešus pirms 4. panta 2. punktā minētā nosūtīšanas termiņa nosūta dalībvalstīm ikgadējā kvalitātes ziņojuma sagatavošanai paredzēto dokumentu projektus, kuros jau ir iekļauti pieejamie kvantitatīvie rādītāji un citi Komisijai (Eurostat) pieejamie dati. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) 4. panta 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu.

Kvalitātes ziņojumu dala šādās septiņās nodaļās: izglītojamo skaits, uzņemtie izglītojamie, personāls, absolventi/iegūtie grādi (diplomi), finanses, apgūtās svešvalodas un reģionālie izglītojamo skaita dati.

Datu kvalitātes ziņojumā atspoguļo atbilstību šādām dimensijām, proti, atbilstībai, precizitātei, savlaicīgumam un punktualitātei, pieejamībai un skaidrībai, salīdzināmībai un saskanībai.

Jo īpaši datu kvalitātes ziņojumā atspoguļo atbilstību definīcijām un jēdzieniem, kas noteikti sīki izstrādātajās UNESCO/ESAO/Eurostat datu vākšanas pamatnostādnēs par izglītības sistēmām.

Norāda un paskaidro, kā arī, ja iespējams, nosaka to definīciju un jēdzienu noviržu daudzumu, kas noteikti sīki izstrādātajās UNESCO/ESAO/Eurostat datu vākšanas pamatnostādnēs par izglītības sistēmām.

Jo īpaši dalībvalstis sniedz to avotu aprakstu, kas izmantoti I pielikumā iekļautajās tabulās, un skaidri norāda, ja tabulās un dalījumos izmantotas aplēses un pārskatīti dati.


Top