Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Komisjoni määrus (EL) nr 88/2011, 2. veebruar 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses haridus- ja koolitussüsteeme käsitleva statistikaga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 88/2011,

2. veebruar 2011,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008 (milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas) seoses haridus- ja koolitussüsteeme käsitleva statistikaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprill 2008. aasta määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 452/2008 on kehtestatud ühine raamistik haridust ja elukestvat õpet käsitleva Euroopa statistika süstemaatiliseks tootmiseks statistiliste meetmete abil kolmes kindlaksmääratud valdkonnas.

(2)

Haridus- ja koolitussüsteeme käsitleva statistika tootmiseks määruses (EÜ) nr 452/2008 sätestatud 1. valdkonna kohaselt on vaja vastu võtta meetmed eraldiseisvate statistiliste meetmete rakendamiseks.

(3)

Haridus- ja koolitussüsteemide Euroopa statistika tootmiseks ja levitamiseks peaksid Euroopa statistikaasutused lähtuma Euroopa statistikat käsitleva tegevusjuhendi põhimõtetest, mis on heaks kiidetud komisjoni 25. mai 2005. aasta soovituses siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (2).

(4)

Meetmete rakendamisel haridus- ja koolitussüsteeme käsitleva statistika tootmiseks tuleb arvesse võtta haridusvaldkonna asutuste ja isikute võimalikku koormust ning hiljutist kokkulepet, mis on sõlmitud UNESCO Statistikainstituudi (UIS), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja komisjoni (Eurostat) vahel ning milles käsitletakse mõisteid, määratlusi, andmetöötlust ja tulemuste edastamise tähtaegasid ning sagedust. See hõlmab haridussüsteemide kohta andmete edastamise vormi, nagu on täpsustatud andmete kogumist käsitlevate UNESCO/OECD/Eurostati üksikasjalike suuniste viimases versioonis.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr 452/2008 rakenduseeskirjad statistiliste andmete kogumise, edastamise ja töötlemise kohta haridus- ja koolitussüsteeme käsitlevas 1. valdkonnas.

Artikkel 2

Objektid ja nende karakteristikud

Haridus- ja koolitussüsteeme käsitlevasse 1. valdkonda kuuluvate objektide ja nende karakteristikute valimine ja kindlaksmääramine ning karakteristikute üksikasjalik loetelu ja liigitus esitatakse I lisas.

Artikkel 3

Vaatlusperiood ja tulemuste edastamine

1.   Andmed (üli)õpilaste, sisseastujate, personali, õpitud võõrkeelte ja klassi suuruse kohta kajastavad riiklikul tasandil määratletud õppeaastat (aasta t). Aastaandmed (üli)õpilaste, sisseastujate, personali, õpitud võõrkeelte ja klassi suuruse kohta edastatakse komisjonile (Eurostat) iga aasta 30. septembriks aastal t+2. 2012. aasta septembris edastatakse esimesed andmed riiklikul tasandil määratletud õppeaasta 2010–2011 kohta.

2.   Lõpetajate/lõpetamiste andmed kajastavad riiklikul tasandil määratletud õppeaastat (aasta t) või kalendriaastat (aasta t+1). Aastaandmed lõpetajate/lõpetamiste kohta edastatakse komisjonile (Eurostatile) iga aasta 30. novembriks aastal t+2. 2012. aasta novembris edastatakse esimesed andmed riiklikul tasandil määratletud õppeaasta 2010–2011 või kalendriaasta 2011 kohta.

3.   Hariduskulude andmed kajastavad riiklikul tasandil määratletud liikmesriigi finantsaastat (aasta t). Aastaandmed hariduskulude kohta edastatakse komisjonile (Eurostatile) iga aasta 30. novembriks aastal t+2. 2012. aasta novembris edastatakse esimesed andmed finantsaasta 2010 kohta.

Artikkel 4

Andmete kvaliteedinõuded ja kvaliteedist teavitamise raamistik

1.   Haridus- ja koolitussüsteeme käsitlevate andmete kvaliteedinõuded ja kvaliteedist teavitamise raamistik esitatakse II lisas.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) igal aastal II lisas esitatud nõuete kohase kvaliteediaruande. Esimene aruanne kajastab andmekogumisaastat 2012. Artiklis 3 sätestatud vaatlusperioode kajastav kvaliteediaruanne edastatakse komisjonile 31. jaanuariks aastal t+3. Esimene kvaliteediaruanne andmekogumisaasta 2012 kohta edastatakse erandkorras 31. märtsiks aastal t+3.

3.   Liikmesriigid saavad vajalikud andmed, kasutades eri allikate, nt valikvaatluste, haldusandmete allikate ja muude andmeallikate kombinatsiooni.

4.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) muude kui lõikes 3 osutatud valikvaatlustest ja haldusandmete allikatest saadud andmete puhul teabe meetodite ja andmete kvaliteedi kohta.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 145, 4.6.2008, lk 227.

(2)  KOM(2005) 217 (lõplik).


I LISA

Objektid, karakteristikute üksikasjalik loetelu ja nende liigitus

Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL-Bologna

Üliõpilaste arv haridusastme (kolmanda taseme haridus), soo ja üksikasjaliku koolitusvaldkonna/õppesuuna järgi kooskõlas Bologna protsessi järgse kaheastmelise (bakalaureus/magister) ja Ph.D struktuuriga.

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Nende (üli)õpilaste arv, kes järgivad Bologna struktuuri (või õppekava, mis annab samasuguse kraadi väljaspool Euroopat asuvates riikides), nende (üli)õpilaste arv, kes järgivad õppekava, mille puhul ei ole Bologna struktuuri arvesse võetud (ISCED 1997 struktuuri kohased õppekavad) (või õppekava, mis annab väljaspool Euroopat asuvates riikides muu kraadi)

Bologna struktuur

Alla 3-aastase kestusega õppekavad, mida siiski peetakse kolmanda taseme õppekavadeks ja Bologna struktuuri kuuluvateks (mis annavad esimese kraadi), õppekavad, mis annavad bakalaureusekraadi, 3–4-aastase kestusega õppekavad, mis annavad esimese kraadi, 4–6-aastase kogukestusega õppekavad (mis annavad teise kraadi), pikaajalise kestusega õppekavad (5 aastat või kauem), mis annavad esimese kraadi ja mida peetakse Bologna struktuuri kuuluvateks, Ph.D ja muud doktoriõppekavad (mis annavad kõrgema kraadi – doktoriõppejärgse kraadi).

ISCED astmed

ISCED 5A 3 aastat kuni alla 5 aasta, (annab esimese kraadi), ISCED 5A üle viie aasta (annab esimese kraadi), ISCED 5A (annab teise kraadi), ISCED 5B (annab esimese kvalifikatsiooni), ISCED 5B (annab teise kvalifikatsiooni), ISCED 6 (annab Ph.D/muu doktorikraadi/doktoriõppejärgse kraadi)

Üksikasjalik koolitusvaldkond/õppesuund

Koolitusvaldkondade/õppesuundade käsiraamat, 1999. aasta detsembri versioon

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL1

(Üli)õpilaste arv haridusastme, õppekava orientatsiooni, õppekava lõppsihi, osalemise intensiivsuse, soo ja vanuse järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 3A/B, - aste 3C, - aste 4A/B, aste 4C, - aste 5A, - aste 5B

Osalemise intensiivsus

Täiskoormuse ja osakoormusega õppijad kokku, täiskoormus

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 3-aastased, 3–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Kohustuslik (v.a 5. veerg väikelastele mõeldud programmide kohta, mis ei kuulu ISCED astme 0 ega 1 alla)


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL1_Adult

Täiskasvanutele ettenähtud õppekavu järgivate õpilaste arv töölehel ENRL1 märgitu kohaselt haridusastme, õppekava orientatsiooni, osalemise intensiivsuse, soo ja vanuse järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe

Osalemise intensiivsus

Täiskoormuse ja osakoormusega õppijad kokku, täiskoormus

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 15-aastased, 15–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL1a

(Üli)õpilaste arv haridusastme, õppekava orientatsiooni, õppekava lõppsihi, asutuse tüübi, osalemise intensiisvsuse ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5A, - aste 5B, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 2 üldharidus, aste 2 kutsekeskharidus, aste 2 kutseõpe, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 3A, - aste 3B, - aste 3C, - aste 4A, - aste 4B, - aste 4C, aste 5A esimene kraad, aste 5A teine ja kõrgem kraad, aste 5B esimene kvalifikatsioon, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon.

Osalemise intensiivsus

Täiskoormuse ja osakoormusega õppijad kokku, täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

täiskoormus ja osakoormus kokku,

kellest õpilasi kooli- ja töökohapõhist õpet ühendavas õppes (ISCED astmete 3 ja 4 puhul)

Sugu

Mehed, naised

täiskoormusega õppijad,

kellest õpilasi kooli- ja töökohapõhist õpet ühendavas õppes (ISCED astmete 3 ja 4 puhul)

Sugu

Mehed, naised

osakoormusega õppijad,

kellest õpilasi kooli- ja töökohapõhist õpet ühendavas õppes (ISCED astmete 3 ja 4 puhul)

täiskoormuse ekvivalendid,

kellest õpilasi kooli- ja töökohapõhist õpet ühendavas õppes (ISCED astmete 3 ja 4 puhul)

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Osalemise intensiivsus

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Kohustuslik (välja arvatud read C5–C12 avalik-õiguslike ja eraasutuste puhul ja 5. veerg väikelastele mõeldud programmide puhul, mis ei kuulu ISCED astme 0 ega 1 alla, mis jäävad vabatahtlikuks).


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL1a_adult

Täiskasvanutele ettenähtud õppekavu järgivate õpilaste arv töölehel ENRL1a märgitu kohaselt haridusastme, õppekava orientatsiooni, asutuse tüübi, osalemise intensiivsuse ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 2 üldharidus, aste 2 kutsekeskharidus, aste 2 kutseõpe, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused, avalik-õiguslikud asutused, era(kõrg)koolid

osalemise intensiivsus

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL3

Üldharidussüsteemi õpilaste ja klassikordajate (ISC 123) arv haridusastme, soo ja klassi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Õpilase tüüp/klassikordaja

Õpilaste arv, klassikordajate arv

Haridusaste

ISCED aste 1

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 2 üldharidus, - aste 3 üldharidus

Sugu

Mehed, naised

Klass

1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, klass teadmata

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL4

Õpilaste arv 1. klassis soo ja vanuse järgi.

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

1. klass, põhihariduse alumine aste (ISCED 1)

Sugu

Mehed, naised

Vanuserühm

Alla 4-aastased, 4–14-aastased (iga aasta eraldi), 15-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL5

(Üli)õpilaste arv (ISC 5/6) haridusastme, õppekava lõppsihi, koolitusvaldkonna/õppesuuna ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED astmed 5/6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Sugu

Mehed, naised

Koolitusvaldkond/õppesuund

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (ISC 14), Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine) (ISC 141), Kasvatusteadus (ISC 142), Humanitaaria ja kunstid, Kunstid (ISC 21), Humanitaaria (ISC 22), Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus, Sotsiaal- ja käitumisteadused (ISC 31), Ajakirjandus ja infolevi (ISC 32), Ärindus ja haldus (ISC 34), Õigus (ISC 38), Loodus- ja täppisteadused, Bioteadused (ISC 42), Füüsikalised loodusteadused (ISC 44), Matemaatika ja statistika (ISC 46), Arvutiteadused (ISC 48), Tehnika, tootmine ja ehitus, Tehnikaalad (ISC 52), Tootmine ja töötlemine (ISC 54), Arhitektuur ja ehitus (ISC 58), Põllumajandus, metsandus ja kalandus (ISC 62), Veterinaaria (ISC 64), Tervis ja heaolu, Tervis (ISC 72), Sotsiaalteenused (ISC 76), Teenindus, Isikuteenindus (ISC 81), Transporditeenused (ISC 84), Keskkonnakaitse (ISC 85), Turvamine (ISC 86), Teadmata või määratlematu

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL6

Õppeasutuste vahel liikuvad üliõpilased ja välisüliõpilaste arv (ISCED 5 ja 6) haridusastme, õppekava lõppsihi ja koolitusvaldkonna/õppesuuna järgi

Liigitus

Kirjeldus

Üliõpilase tüüp

Õppeasutuste vahel liikuvad üliõpilased ja välisüliõpilased

Haridusaste

ISCED astmed 5 ja 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Koolitusvaldkond/õppesuund

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (ISC 14), Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine) (ISC 141), Kasvatusteadus (ISC 142), Humanitaaria ja kunstid, Kunstid (ISC 21), Humanitaaria (ISC 22), Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus, Sotsiaal- ja käitumisteadused (ISC 31), Ajakirjandus ja infolevi (ISC 32), Ärindus ja haldus (ISC 34), Õigus (ISC 38), Loodus- ja täppisteadused, Bioteadused (ISC 42), Füüsikalised loodusteadused (ISC 44), Matemaatika ja statistika (ISC 46), Arvutiteadused (ISC 48), Tehnika, tootmine ja ehitus, Tehnikaalad (ISC 52), Tootmine ja töötlemine (ISC 54), Arhitektuur ja ehitus (ISC 58), Põllumajandus, metsandus ja kalandus (ISC 62), Veterinaaria (ISC 64), Tervis ja heaolu, Tervis (ISC 72), Sotsiaalteenused (ISC 76), Teenindus, Isikuteenindus (ISC 81), Transporditeenused (ISC 84), Keskkonnakaitse (ISC 85), Turvamine (ISC 86), Teadmata või määratlematu

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL7

Õppeasutuste vahel liikuvad üliõpilased ja välisüliõpilaste arv haridusastme, õppekava lõppsihi, ELi kodakondsuse olemasolu/puudumise ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Üliõpilase tüüp

Õppeasutuste vahel liikuvad üliõpilased, kes on/ei ole pärit ELi liikmesriigist või kelle päritolu on teadmata

Haridusaste

ISCED aste 5, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad, - aste 5A teine ja kõrgem kraad, - aste 5B esimene kvalifikatsioon, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon.

Sugu

Mehed, naised

Üliõpilase tüüp

Üliõpilased, kes ei ole aruandva riigi kodanikud,

kellest ELi liikmesriigi kodakondsusega üliõpilasi

kellest ELi liikmesriigi kodakondsuseta üliõpilasi

kellest teadmata kodakondsusega üliõpilasi

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad, - aste 5A teine ja kõrgem kraad, - aste 5B esimene kvalifikatsioon, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon.

Sugu

Mehed, naised

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL8

Üliõpilaste arv (ISCED 5/6) haridusastme, õppekava lõppsihi, kodakondsuse järgi

Liigitus

Kirjeldus

Üliõpilase tüüp

Kõik üliõpilased

Haridusaste

ISCED astmed 5 ja 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B

Kodakondsus

Statistilisel otstarbel kasutatakse neid standardseid riikide ja piirkondade koode, mille on määratlenud ja jõustanud ÜRO statistikaosakond (rahvusvaheline standard ISO 3166-1), m49alpha.

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRL9

Üliõpilaste arv (ISC 5/6) haridusastme, õppekava lõppsihi ja päritoluriigi (elukohariigi ja/või eelmise hariduse riigi) järgi

Liigitus

Kirjeldus

Üliõpilase tüüp

Üliõpilase päritoluriigi järgi

Haridusaste

ISCED aste 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B

Riik või territoorium Elukohariik või eelmise hariduse riik

Statistilisel otstarbel kasutatakse neid standardseid riikide ja piirkondade koode, mille on määratlenud ja jõustanud ÜRO statistikaosakond (rahvusvaheline standard ISO 3166-1), m49alpha.

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENTR1

Sisseastujad/vastuvõtt haridusastme ja õppekava lõppsihi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4, kolmanda taseme haridus

Õppekava lõppsiht

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Õpilase tüüp

Uued sisseastujad, uuesti sisseastujad, jätkavad õpilased

Uued sisseastujad

Eelnev muu kolmanda taseme haridus, eelnev kolmanda taseme haridus puudub

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENTR2

Sisseastujate arv haridusastme, soo ja vanuse järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4, kolmanda taseme haridus

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 14-aastased, 14–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Kohustuslik, välja arvatud veergude 1 ja 2 puhul (ISCED astmed 3 ja 4), mis on vabatahtlikud.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENTR3

Uute sisseastujate arv haridusastme, soo ja õppevaldkonna/õppesuuna järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Kolmanda taseme haridus

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Sugu

Mehed, naised

Koolitusvaldkond/õppesuund

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (ISC 14), Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine) (ISC 141), Kasvatusteadus (ISC 142), Humanitaaria ja kunstid, Kunstid (ISC 21), Humanitaaria (ISC 22), Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus, Sotsiaal- ja käitumisteadused (ISC 31), Ajakirjandus ja infolevi (ISC 32), Ärindus ja haldus (ISC 34), Õigus (ISC 38), Loodus- ja täppisteadused, Bioteadused (ISC 42), Füüsikalised loodusteadused (ISC 44), Matemaatika ja statistika (ISC 46), Arvutiteadused (ISC 48), Tehnika, tootmine ja ehitus, Tehnikaalad (ISC 52), Tootmine ja töötlemine (ISC 54), Arhitektuur ja ehitus (ISC 58), Põllumajandus, metsandus ja kalandus (ISC 62), Veterinaaria (ISC 64), Tervis ja heaolu, Tervis (ISC 72), Sotsiaalteenused (ISC 76), Teenindus, Isikuteenindus (ISC 81), Transporditeenused (ISC 84), Keskkonnakaitse (ISC 85), Turvamine (ISC 86), Teadmata või määratlematu

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD-Bologna

Lõpetajate/lõpetamiste arv (kolmanda taseme haridus) soo ja üksikasjaliku õppevaldkonna/õppesuuna järgi kooskõlas Bologna protsessi järgse kaheastmelise (bakalaureus/magister) ja Ph.D struktuuriga.

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Nende lõpetajate arv, kes järgivad Bologna struktuuri (või õppekava, mis annab samasuguse kraadi väljaspool Euroopat asuvates riikides), nende lõpetajate arv, kes järgivad õppekava, mille puhul ei ole Bologna struktuuri arvesse võetud (ISCED 1997 struktuuri kohased õppekavad) (või õppekava, mis annavad väljaspool Euroopat asuvates riikides muu kraadi)

Bologna struktuur

Alla 3-aastase kestusega õppekavad, mida siiski peetakse kolmanda taseme õppekavadeks ja Bologna struktuuri kuuluvateks (mis annavad esimese kraadi), 3–4-aastase kestusega õppekavad, mis annavad esimese kraadi, 4–6-aastase kogukestusega magistriõppekavad (mis annavad teise kraadi), pikaajalise kestusega õppekavad (5 aastat või kauem), mis annavad esimese kraadi ja mida peetakse Bologna struktuuri kuuluvateks, Ph.D ja muud doktoriõppe õppekavad.

ISCED astmed

ISCED 5A annab esimene kraad, kestus 3 kuni alla 5 aasta, ISCED 5A kestus 5 aastat või kauem (annab esimese kraadi), ISCED 5A (annab teise kraadi), ISCED 5B (annab esimese kvalifikatsiooni), ISCED 5B (annab teise kvalifikatsiooni), ISCED 6 (annab Ph.D/muu doktorikraadi/doktoriõppejärgse kraadi)

Üksikasjalik koolitusvaldkond/õppesuund

Koolitusvaldkondade/õppesuundade käsiraamat, 1999. aasta detsembri versioon

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD1

Lõpetajate arv (ISCED astmed 3 ja 4) haridusastme, õppekava lõppsihi, õppekava orientatsiooni, asutuse tüübi, soo ning soo alusel liigitatud õppeasutuste vahel liikuvate õpilaste ja välisõpilaste järgi

Liigitus

Kirjeldus

Lõpetaja tüüp

Lõpetajad, kes on välisriigi kodanikud aruandvas riigis, lõpetajad, kes on õppeasutuste vahel liikuvad õpilased aruandvas riigis

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4

Õppekava lõppsiht

ISCED astmed 3A ja 3B, aste 3C, mille kestus on sarnane tavapärase astmete 3A või 3B õppekavaga, aste 3C, mis on lühema kestusega kui tavapärane astmete 3A või 3B õppekava, ISCED astmed 4A , 4B ja 4C.

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, ISCED aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Sugu

Mehed, naised

Lõpetaja/liikuva õpilase tüüp

Lõpetajad, kes ei ole pärit aruandvast riigist

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4

Õppekava lõppsiht

ISCED astmed 3A ja 3B, aste 3C, mille kestus on sarnane tavapärase astmete 3A või 3B õppekavaga, aste 3C, mis on lühema kestusega kui tavapärane astmete 3A või 3B õppekava

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, ISCED aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Sugu

Mehed, naised

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Sugu

Mehed, naised

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4

Õppekava lõppsiht

ISCED astmed 3A ja 3B, aste 3C, mille kestus on sarnane tavapärase astmete 3A või 3B õppekavaga, aste 3C, mis on lühema kestusega kui tavapärane astmete 3A või 3B õppekava

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, ISCED aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD2

Õpilaste arv (ISCED 3 ja 4) haridusastme, õppekava lõppsihi, õppekava orientatsiooni, vanuse ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Teise taseme haridus (ülemine aste) ISCED 3, teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus ISCED 4

Lõpetaja tüüp

Kõik lõpetajad, esmakordsed lõpetajad

Õppekava lõppsiht

ISCED astmed 3A ja 3B, aste 3C, mille kestus on sarnane tavapärase astmete 3A või 3B õppekavaga, aste 3C, mis on lühema kestusega kui tavapärane astmete 3A või 3B õppekava, ISCED astmete 3A ja 3B esmakordsed lõpetajad, ISCED astmete 3A ja 3B ning astmete 3A või 3B õppekava tavapärase kestusega sarnase kestusega astme 3C esmakordsed lõpetajad, ISCED astmed 4A, 4B ja 4C.

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus, aste 3 kutseõpe, ISCED aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus, aste 4 kutseõpe

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 11-aastased, 11–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD3

Lõpetajate arv (ISCED astmed 5 ja 6) haridusastme, õppekava lõppsihi, kogukestuse, asutuse tüübi, soo ning soo alusel liigitatud õppeasutuste vahel liikuvate üliõpilaste ja välisüliõpilaste järgi

Liigitus

Kirjeldus

Lõpetaja tüüp/päritolu

Lõpetajad, kes on õppeasutuste vahel liikuvad üliõpilased aruandvas riigis

Haridusaste

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad kogukestuse järgi, - aste 5A teine ja kõrgem kraad kogukestuse järgi, - aste 5B esimene kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 6 Ph.D/muu doktorikraad, - aste 6 doktoriõppejärgne kraad.

Kogukestus

ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5–6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad üle 6 aasta, ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 2 aastat kuni alla 3 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon üle 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 5 aastat või kauem

Sugu

Mehed, naised

Lõpetaja tüüp/kodakondsus

Lõpetajad, kes on välisriigi kodanikud aruandvas riigis

Haridusaste

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad kogukestuse järgi, - aste 5A teine ja kõrgem kraad kogukestuse järgi, - aste 5B esimene kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 6 Ph.D/muu doktorikraad, - aste 6 doktoriõppejärgne kraad.

Kogukestus

ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5–6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad üle 6 aasta, ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 2 aastat kuni alla 3 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon üle 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 5 aastat või kauem

Sugu

Mehed, naised

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Haridusaste

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad kogukestuse järgi, - aste 5A teine ja kõrgem kraad kogukestuse järgi, - aste 5B esimene kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 6 Ph.D/muu doktorikraad, - aste 6 doktoriõppejärgne kraad.

Kogukestus

ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5–6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad üle 6 aasta, ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 2 aastat kuni alla 3 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon üle 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 5 aastat või kauem

Sugu

Mehed, naised

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD4

Lõpetajate arv (ISCED 5 ja 6) haridusastme, õppekava lõppsihi, kogukestuse, vanuse ja soo järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Kõik ISCED astmete 5 ja 6 lõpetajad: ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6 esmakordsed lõpetajad (topeltarvestuseta): ISCED 5A, ISCED 5B

Õppekava lõppsiht

ISCED aste 5A esimene kraad kogukestuse järgi, - aste 5A teine ja kõrgem kraad kogukestuse järgi, - aste 5B esimene kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon kogukestuse järgi, - aste 6 Ph.D/muu doktorikraad, - aste 6 doktoriõppejärgne kraad esmakordsed ISCED 5A lõpetajad (topeltarvestuseta) kokku kogukestuse järgi, ISCED 5B kokku

Kogukestus

ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad alla 5–6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kraad üle 6 aasta, ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastata, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 2 aastat kuni alla 3 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon üle 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon 5 aastat või kauem, esmakordsed ISCED 5A lõpetajad (topeltarvestuseta) 3 aastat kuni alla 5 aasta, esmakordsed ISCED 5A lõpetajad (topeltarvestuseta) 5–6 aastat, esmakordsed ISCED 5A lõpetajad (topeltarvestuseta) üle 6 aasta

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 15-aastased, 15–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

GRAD5

Lõpetajate arv haridusastme, õppekava orientatsiooni, soo ja õppevaldkonna/õppesuuna järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 3, aste 4, - aste 5A, - aste 5B, - aste 6

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 kutseõppe/keskkutsehariduse kvalifikatsioon, - aste 4 kutseõppe/keskkutsehariduse kvalifikatsioon, -aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastat, - aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, - aste 5A teine ja kõrgem kraad,- aste 5B esimene kvalifikatsioon, - aste 5B teine ja kõrgem kvalifikatsioon, - aste 6 Ph.D/muu doktorikraad, - aste 6 doktoriõppejärgne kraad

Sugu

Mehed, naised

Koolitusvaldkond/õppesuund

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (ISC 14), Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine) (ISC 141), Kasvatusteadus (ISC 142), Humanitaaria ja kunstid, Kunstid (ISC 21), Humanitaaria (ISC 22), Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus, Sotsiaal- ja käitumisteadused (ISC 31), Ajakirjandus ja infolevi (ISC 32), Ärindus ja haldus (ISC 34), Õigus (ISC 38), Loodus- ja täppisteadused, Bioteadused (ISC 42), Füüsikalised loodusteadused (ISC 44), Matemaatika ja statistika (ISC 46), Arvutiteadused (ISC 48), Tehnika, tootmine ja ehitus, Tehnikaalad (ISC 52), Tootmine ja töötlemine (ISC 54), Arhitektuur ja ehitus (ISC 58), Põllumajandus, metsandus ja kalandus (ISC 62), Veterinaaria (ISC 64), Tervis ja heaolu, Tervis (ISC 72), Sotsiaalteenused (ISC 76), Teenindus, Isikuteenindus (ISC 81), Transporditeenused (ISC 84), Keskkonnakaitse (ISC 85), Turvamine (ISC 86), Teadmata või määratlematu

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

Keskmine kestus

Kolmanda tasandi õppekava keskmine kestus

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED kolmas tase, ISCED aste 6

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 5A, - aste 5B, - aste 5A/6

Kestus aproksimatsiooni meetodil

 

Valem

(eelnevalt määratletud)

Kestus ahelmeetodil

Esimesel õpinguaastal väljalangemiste puudumise tinglik tõenäosus, esimeselt õpinguaastalt teisele õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, teiselt õpinguaastalt kolmandale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, kolmandalt õpinguaastalt neljandale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, neljandalt õpinguaastalt viiendale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, viiendalt õpinguaastalt kuuendale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, kuuendalt õpinguaastalt seitsmendale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, seitsmendalt õpinguaastalt kaheksandale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, kaheksandalt õpinguaastalt üheksandale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, üheksandalt õpinguaastalt kümnendale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus, kümnendalt õpinguaastalt üheteistkümnendale õpinguaastale siirdumise tinglik tõenäosus

Vabatahtlik. Andmeid tuleb koguda iga kolme aasta tagant.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

Lõpetamiste määr

2009. aasta uurimus kolmanda taseme hariduse lõpetamise määra kohta kohalike ja välisüliõpilaste hulgas

Liigitus

Kirjeldus

Esmakordne lõpetamine

 

Kogukestus

ISCED aste 5A esimene kraad 3 aastat kuni alla 5 aasta, - aste 5A esimene kraad 5–6 aastat, aste 5A esimene kraad üle 6 aasta, aste 5A teine ja kõrgem kvalifikatsioon (topeltarvestuseta), aste 5B esimene kvalifikatsioon 2 aastat kuni alla 3 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon 3 aastat kuni alla 5 aasta, aste 5B esimene kvalifikatsioon üle 5 aasta, aste 5B esimene ja teine kvalifikatsioon (topeltarvestuseta)

Liikumine kolmanda taseme hariduses A ja B astme õppekavade vahel

Siirdumine astme 5A õppekavalt 5B õppekavale, siirdumine astme 5B õppekavalt 5A õppekavale

Lõpetajate arv

Nende 5A õppekava sisseastujate arv, kes ei täitnud 5A õppekava, kuid kes suunati ümber täitma 5B õppekava ning kes said 5B õppekava järgse esimese kraadi; selliste kolmanda taseme hariduse astme A lõpetajate arv, kes hakkavad pärast täitma 5B õppekava ning kes saavad 5B õppekava järgse esimese kraadi; nende 5B õppekava sisseastujate arv, kes ei täitnud 5B õppekava, kuid kes suunati ümber täitma 5A õppekava ning kes said 5A õppekava järgse esimese kraadi; nende kolmanda taseme hariduse astme B lõpetajate arv, kes hakkavad pärast täitma 5A õppekava ning kes saavad 5A õppekava järgse esimese kraadi.

Osalemise intensiivsus

Täiskoormuse ja osakoormusega õppijad kokku, täiskoormus, osakoormus

Lõpetamiste määr

(eelnevalt määratletud)

Vabatahtlik. Andmeid tuleb koguda iga kolme aasta tagant.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

Class 1

Klassikomplekti keskmine suurus haridusastme ja asutuse tüübi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

Põhihariduse alumine aste (ISCED 1), põhihariduse ülemine aste (ISCED 2)

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, avalik-õiguslikud asutused, erakoolid

Klassikomplekti keskmine suurus

Õpilaste arv, klassiruumide arv

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

PERS_ENRL2

Nende (üli)õpilaste arv, kelle puhul on katvust kohandatud haridustöötajaid käsitleva statistikaga haridusastme, õppekava orientatsiooni, õppekava lõppsihi, asutuse tüübi ja õpingute tüübi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5/6, astme järgi liigitamata

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 1, aste 2, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 5B, aste 5A/6

Õppekava orientatsioon/asukoht

ISCED aste 3 koolipõhine kutsekeskharidus ja kutseõpe, - aste 3 kooli- ja töökohapõhine kutsekeskharidus ja kutseõpe, - aste 4 koolipõhine kutsekeskharidus ja kutseõpe, - aste 4 kooli- ja töökohapõhine kutsekeskharidus ja kutseõpe

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Õpingute tüüp

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Kohustuslik. Read C4–C9 avalik-õiguslike ja eraasutuste puhul vabatahtlikud. Veerud 9 ja 10 (ISCED astme 3 kooli- ning kooli- ja töökohapõhise kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppekava puhul), veerud 14 ja 15 (ISCED astme 4 kooli- ning kooli- ja töökohapõhise kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppekava puhul) vabatahtlikud.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

PERS1

Õpetajad (ISCED 0–4) ja õppejõud (ISCED 5 ja 6) haridusastme, õppekava orientatsiooni, soo, vanuse, asutuse tüübi ja töösuhte liigi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 klassipõhine kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 3 kooli- ja töökohapõhine kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 koolipõhine kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 kooli- ja töökohapõhine kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 5B, astmed 5A ja 6.

Sugu

Mehed, naised

Vanus

Alla 25-aastased, 25–29-aastased, 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40–44-aastased, 45–49-aastased, 50–54-aastased, 55–59-aastased, 60–64-aastased, 65 aastased ja vanemad, vanus teadmata

Töösuhte liik

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Sugu

Mehed, naised

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Töösuhte liik

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Kohustuslik. Read A54–A61 avalik-õiguslike ja eraasutuste puhul vabatahtlikud. Veerud 9 ja 10 (ISCED astme 3 kooli- ning kooli- ja töökohapõhise kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppekava puhul) ning veerud 14 ja 15 (ISCED astme 4 kooli- ning kooli- ja töökohapõhise kutseõppe ja kutsekeskhariduse õppekava puhul) vabatahtlikud (mõlemal juhul read A1–A36).


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

PERS2

ISCED 0–3 astmete juhtiv personal ja õpetajate abid

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - kombineeritud astmed 1 ja 2, - kombineeritud astmed 2 ja 3

Kooli juhtiv personal

 

Sugu

Mehed, naised

Töösuhte liik

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Õpetajate abid

 

Sugu

Mehed, naised

Töösuhte liik

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

FIN_ENRL2

Nende (üli)õpilaste arv, kelle puhul on katvust kohandatud hariduse rahastamist käsitleva statistikaga haridusastme, õppekava orientatsiooni, õppekava lõppsihi, asutuse tüübi ja õpingute tüübi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5, - aste 6, astme järgi liigitamata

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 2 üldharidus, aste 2 kutsekeskharidus/ kutseõpe, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 5B, aste 5A/6

Asutuse tüüp

Riiklikud asutused, kõik eraasutused

Õpingute tüüp

Täiskoormus, osakoormus, täiskoormuse ekvivalendid

Kohustuslik. Read C4–C9 avalik-õiguslike ja eraasutuste puhul vabatahtlik. Veerud 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 vabatahtlikud. Veeru 10 võib esitada koos veeruga 9.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

FINANCE1

Hariduskulud haridusastme, allika ja tehingu tüübi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5/6

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 2 üldharidus, aste 2 kutsekeskharidus/ kutseõpe, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 5B, aste 5A/6

Allikas (1)

Keskvalitsuse kulud, piirkondlike omavalitsuste kulud, kohalike omavalitsuste kulud

tehingu tüüp (1)

Riiklike asutuste otsekulud, eraasutuste otsekulud, siirded piirkondlikele omavalitsustele (neto), siirded kohalikele omavalitsustele (neto), (üli)õpilaste/leibkondade stipendiumid ja muud toetused, õppelaenud, siirded ja maksed muudele erasektori üksustele

Allikas (2)

Rahastamisvahendid rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja muudest rahvusvahelistest allikatest

Tehingu tüüp (2)

Rahvusvahelised otsemaksed riiklikele asutustele, rahvusvahelised otsemaksed eraasutustele, siirded rahvusvahelistest allikatest keskvalitsusele, siirded rahvusvahelistest allikatest piirkondlikele omavalitsustele, siirded rahvusvahelistest allikatest kohalikele omavalitsustele

Allikas (3)

Leibkondade kulud

Tehingu tüüp (3)

Maksed riiklikele asutustele (neto), maksed eraasutustele (neto), maksed haridusasutuste otseste või kaudsete kaupade eest, maksed kaupade eest, mida ei ole osalemiseks otseselt vaja, maksed eraõppe eest

Allikas (4)

Muude erasektori üksuste kulud

Tehingu tüüp (4)

(Üli)õpilaste/leibkondade stipendiumid ja muud toetused, õppelaenud

Kohustuslik. Ridade F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B üksikasjalikud jaotused on vabatahtlikud. Veerud 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 on vabatahtlikud. Veeru 10 võib esitada koos veeruga 9.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

FINANCE2

Hariduskulud haridusastme, kulu liigi ja allika tüübi järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5/6

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 2 üldharidus, aste 2 kutsekeskharidus/ kutseõpe, aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 5B, aste 5A/6

Riiklike asutuste kulud

jooksvad kulud personalikulud (1)

õpetajad, - muu pedagoogiline, haldus- ja elukutseline personal + tugipersonal

jooksvad kulud personalikulud (2)

töötasud, pensionikulud, muud kui töötasuga seotud kulud

muud jooksvad kulud

 

kapitalikulud

 

kohandamine vahendite seisu muutustega

 

kulutused riiklike asutuste abiteenustele

 

kulutused riiklike asutuste abiteenustele

 

Kõikide eraasutuste kulutused

jooksvad personalikulud kokku

 

muud kogukulud, v.a jooksvad personalikulud

 

kapitalikulud kokku

 

kohandamine vahendite seisu muutustega

 

kogukulutused eraasutuste abiteenustele

 

kogukulutused eraasutuste teadus- ja arendustegevusele

 

Kohustuslik. Read X1, X5, X7, X8, X9 pluss Y1–Y40 ja Z1–Z40 vabatahtlikud (avalik-õiguslike ja eraasutuste puhul). Veerud 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 on vabatahtlikud. Veeru 10 võib esitada koos veeruga 9.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

REGIO1

(Üli)õpilaste arv haridusastme, õppekava orientatsiooni, soo ja piirkonna järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 0, - aste 1, - aste 2, - aste 3, - aste 4, - aste 5, - aste 6

Õppekava orientatsioon

ISCED aste 3 üldharidus, aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe, aste 4 üldharidus, aste 4 kutsekeskharidus/kutseõpe, - aste 5A, aste 5B

Sugu

Mehed, naised

Piirkond

NUTS klassifikatsiooni 2. tasand kõikide riikide puhul, v.a Saksamaa ja Ühendkuningriik (NUTS 1. tasand). Piirkondlikke andmeid ei pea esitama Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Island and Liechtenstein (nendes riikides NUTS klassifikatsiooni 2. tasand puudub)

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

REGIO2

Õppijate arv vanuse, soo ja piirkonna järgi

Liigitus

Kirjeldus

Vanus

Alla 3-aastased, 3–29-aastased (iga aasta eraldi), 30–34-aastased, 35–39-aastased, 40-aastased ja vanemad, vanus teadmata

Sugu

Mehed, naised

Piirkond

NUTS klassifikatsiooni 2. tasand kõikide riikide puhul, v.a Saksamaa ja Ühendkuningriik (NUTS 1. tasand). Piirkondlikke andmeid ei pea esitama Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Island and Liechtenstein (nendes riikides NUTS klassifikatsiooni 2. tasand puudub)

Kohustuslik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRLLNG1

Õpilaste arv haridusastme, õppekava orientatsiooni ja õpitavate võõrkeelte järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 1, - aste 2, - aste 3

Õppekava orientatsioon

ISCED – aste 3 üldharidus, - aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe

Võõrkeeled

bulgaaria, tšehhi, taani, inglise, hollandi, eesti, soome, prantsuse, saksa, kreeka, ungari, iiri, itaalia, läti, leedu, malta, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, hispaania, rootsi, araabia, hiina, jaapani, vene, muud võõrkeeled

Vastav õpilaste arv

 

Kohustuslik. Veerud 4 ja 5 (ISCED astme 3 üldhariduse ning kutsekeskhariduse ja kutseõppe puhul) vabatahtlikud.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ENRLLNG2

Õpilaste arv haridusastme, õppekava orientatsiooni, vanuse ja õpitavate võõrkeelte järgi

Liigitus

Kirjeldus

Haridusaste

ISCED aste 1, - aste 2, - aste 3

Õppekava orientatsioon

ISCED – aste 3 üldharidus, - aste 3 kutsekeskharidus/kutseõpe

Võõrkeelte arv

Võõrkeelt ei õpita, üks võõrkeel, kaks või enam võõrkeelt

Vanus

Alla 6-aastased, 6–19-aastased (iga aasta eraldi), 20-aastased või vanemad, vanuse järgi liigitamata

Vastav õpilaste arv

 

Kohustuslik. Read A2–A18 vabatahtlikud, veerud 13–16 (ISCED astme 3 kutsekeskhariduse ja kutseõppe puhul) vabatahtlik.


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ISCMAP_PROGR

Riiklike õppekavade kaardistamine

Liigitus

Kirjeldus

Veeru pealkiri

Col. 1

Õppekava number (prog.<ISCED level>.<number within level>)

Col. 2

Õppekava väljatöötamise aasta

Col. 3

ISCED aste

Col. 4

Õppekava tüüp või lõppsiht

Col. 5

Õppekava orientatsioon

Col. 6

Teoreetiline kogukestus ISCED astmel 5

Col. 7

Positsioon riiklikus kraadi- ja kvalifikatsioonisüsteemis

Col. 8

Positsioon kolmanda tasandi hariduse struktuuris (bakalaureus-magister-Ph.D)

Col. 9

Märkused õppekavade kohta, mis ulatuvad üle ISCED astmete või alakategooriate

Col. 10

Õppekava nimetus riigikeeles

Col. 11

Õppekava nimetus inglise keeles

Col. 12

Minimaalne sisseastumisnõue (ISCED aste või muu)

Col. 13

Peamised diplomid, tunnistused ja sertifikaadid

Col. 14

„ISCMAP-QUAL” tabelis märgitud kvalifikatsiooni kood

Col. 15

Teoreetiline alustamisvanus

Col. 16

Õppekava teoreetiline kestus

Col. 17

Teoreetiline kumulatiivne õpiaeg õppekava täitmisel aastates

Col. 18

Vaatlusaluse õppekava seotus tööga (jah/ei)

Col. 19

Kas õppekava on loodud konkreetselt täiskasvanutele? (jah/ei)

Col. 20

Kas õppekava on loodud konkreetselt osakoormusega õppeks? (jah/ei)

Col. 21

Kas vaatlusaluse õppekava statistika kajastub UOE andmekogumises (jah/ei/osaliselt)

Col. 22

Kas vaatlusaluse õppekava statistika kajastub UOE finantstabelites (jah/ei/osaliselt)

Col. 23

(Üli)õpilaste arv

Col. 24

Märkused

Vabatahtlik


Tabeli nimetus ja liigitus

Pealkiri ja kirjeldus

ISCMAP_QUAL

Riikliku kvalifikatsioonisüsteemi kaardistamine

Liigitus

Kirjeldus

Veeru pealkiri

Col. 1

Kvalifikatsiooni number (qual.<number within level>)

Col. 2

Kvalifikatsiooni loomise aasta

Col. 3

Kvalifikatsiooni ISCED tase

Col. 4

Lõppsiht (A/B/C)

Col. 5

Nimetus riigikeeles

Col. 6

Nimetus inglise keeles

Col. 7

Õppekavad, mis viivad vaatlusaluse kvalifikatsioonini

Col. 8

Lõpueksam (jah/ei)

Col. 9

Eksamid õppekava täitmise ajal (jah/ei)

Col. 10

Kindlaksmääratud arv õppetunde JA eksam (jah/ei)

Col. 11

Hinnang (protsentides) kui suure osa kohta kursusest tehakse eksam

Col. 12

Ainult kindlaksmääratud õppetundide arv (jah/ei)

Col. 13

Õppetunnid

Col. 14

Erinõuded

Col. 15

Kas kvalifikatsiooni saab ilma eriprogrammi registreerumata? (jah/ei)

Col. 16

Millistel tingimustel?

Col. 17

Kvalifikatsiooni määrav asutus(ed)

Col. 18

Õppekavade numbrid

Col. 19

Lõpetajate arv

Col. 20

Õppekavade numbrid

Col. 21

Lõpetajate arv

Col. 22

Märkused

Vabatahtlik


II LISA

Andmete kvaliteedinõuded ja kvaliteedist teavitamise raamistik

Andmete kvaliteedinõuded

Haridus- ja koolitussüsteeme käsitlevad andmed peavad kvaliteedinõuete kohaselt olema asjakohased, täpsed, ajakohased, õigeaegsed, kättesaadavad, selged, võrreldavad ja ühtsed.

Eelkõige peavad andmed olema kooskõlas määratluste ja põhimõtetega, mis on esitatud UNESCO/OECD/Eurostati üksikasjalikes suunistes, milles käsitletakse haridussüsteemide kohta andmete kogumist.

Kvaliteedist teavitamine

Komisjon (Eurostat) edastab igal aastal 3 kuud enne artikli 4 lõikes 2 osutatud edastamistähtaega liikmesriikidele kvaliteediaruande kavandid, mis on osaliselt eeltäidetud komisjonile (Eurostatile) kättesaadavate kvantitatiivsete näitajate ja muu teabega. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) artikli 4 lõikes 2 osutatud täidetud kvaliteediaruande.

Kvaliteediaruanne koosneb järgmistest 7 osast: (üli)õpilased, sisseastujad, lõpetajad/lõpetamised, finants, õpitavad võõrkeeled ja (üli)õpilaste piirkondlikud andmed.

Kvaliteediaruanne käsitleb seda, kas täidetakse asjakohasuse, täpsuse, ajakohasuse, õigeaegsuse, kättesaadavuse, selguse, võrreldavuse ja ühtsuse nõudeid.

Eelkõige käsitleb kvaliteediaruanne seda, kas järgitakse määratlusi ja põhimõtteid, mis on esitatud UNESCO/OECD/Eurostati üksikasjalikes suunistes, milles käsitletakse haridussüsteemide kohta andmete kogumist.

Kõrvalekalded määratlustest ja põhimõtetest, mis on esitatud UNESCO/OECD/Eurostati üksikasjalikes suunistes, milles käsitletakse haridussüsteemide kohta andmete kogumist, dokumenteeritakse ja neid selgitatakse ning võimaluse korral kvantifitseeritakse.

Eelkõige esitavad liikmesriigid teabe I lisas kirjeldatud tabelite puhul kasutatud allikate kohta ning tabelite ja liigituste puhul kasutatud arvestustest ning kontrollimistest tuleb selgesti teada anda.


Top