Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0088

Kommissionens förordning (EU) nr 88/2011 av den 2 februari 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem Text av betydelse för EES

OJ L 29, 3.2.2011, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 251 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2013; upphävd genom 32013R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/88/oj

3.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 88/2011

av den 2 februari 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 452/2008 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över utbildning och livslångt lärande på tre angivna områden med hjälp av statistiska åtgärder.

(2)

Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att genomföra enskilda statistiska åtgärder för framställning av statistik över utbildningssystem enligt område 1 i förordning (EG) nr 452/2008.

(3)

Vid framställning och spridning av europeisk statistik över utbildningssystem bör statistikmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå beakta principerna i den uppförandekod för europeisk statistik som kommissionen ställde sig bakom i sin rekommendation om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar av den 25 maj 2005 (2).

(4)

I genomförandeåtgärderna för framställning av statistik över utbildningssystem bör hänsyn tas till den potentiella arbetsbördan för utbildningsinstitutioner och enskilda samt till de senaste överenskommelserna mellan Unescos statistikinstitut (UIS), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och kommissionen (Eurostat) om begrepp, definitioner, databehandling, intervall och tidsfrister för rapportering av resultat. Detta inbegriper överföringsformat för uppgifter om utbildningssystem enligt specifikation i den senaste versionen av de detaljerade riktlinjerna för datainsamling av Unesco/OECD/Eurostat.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för genomförandet av förordning (EG) nr 452/2008 beträffande insamling, överföring och behandling av statistiska uppgifter inom område 1 om utbildningssystem.

Artikel 2

Ämnesområden som ska ingå och vad som kännetecknar dessa

Urval och precisering av vilka ämnen som ska ingå i område 1 om utbildningssystem samt en detaljerad förteckning över variabler och uppdelningen av dessa anges i bilaga I.

Artikel 3

Referensperioder och rapportering av resultat

1.   Uppgifter om inskrivna studerande, nyinskrivna, personal, studerade främmande språk och storlek på undervisningsgrupperna ska avse det i respektive land fastställda läsåret (år t). Årliga uppgifter om inskrivna studerande, nyinskrivna, personal, studerade främmande språk och storlek på undervisningsgrupperna ska översändas till kommissionen (Eurostat) årligen senast den 30 september år t+2. Den första dataöverföringen i september 2012 ska avse det i respektive land fastställda läsåret 2010–2011.

2.   Uppgifter om examinerade och avlagda examina ska avse det i respektive land fastställda läsåret (år t) eller kalenderår (år t+1). Årliga uppgifter om examinerade och avlagda examina ska översändas till kommissionen (Eurostat) årligen senast den 30 november år t+2. Den första dataöverföringen i november 2012 ska avse det i respektive land fastställda läsåret 2010–2011 eller kalenderåret 2011.

3.   Uppgifter om utgifter för utbildning ska avse det räkenskapsår som har fastställts i medlemsstaten (år t). Årliga uppgifter om utgifter för utbildning ska översändas till kommissionen (Eurostat) årligen senast den 30 november år t+2. Den första dataöverföringen i november 2012 ska avse räkenskapsåret 2010.

Artikel 4

Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering

1.   Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering om utbildningssystem fastställs i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska översända en kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) i enlighet med kraven i bilaga II varje år. Den första rapporten ska avse datainsamlingsåret 2012. En kvalitetsrapport avseende de referensperioder som fastställs i artikel 3 ska översändas till kommissionen senast den 31 januari år t+3. Den första kvalitetsrapporten avseende datainsamling för 2012 ska undantagsvis översändas senast den 31 mars år t+3.

3.   Medlemsstaterna ska samla in nödvändiga uppgifter genom att använda en kombination av olika källor, till exempel urvalsundersökningar, förvaltningsuppgifter och andra källor.

4.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med information om metoder och uppgiftskvalitet när andra källor än de urvalsundersökningar och förvaltningsuppgifter som avses i punkt 3 används.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  KOM(2005) 217 slutlig.


BILAGA I

Ämnen som ska ingå, detaljerad förteckning över variabler och deras uppdelning

Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL-Bologna

Antal inskrivna studerande efter utbildningsnivå (universitets-/högskolenivå), uppdelade efter kön och detaljerad rapportering av utbildningsområden i enlighet med Bolognastrukturen med två cykler (grundnivå och avancerad nivå) och forskarnivå

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Antal studerande som följer Bolognastrukturerna (eller som deltar i program som leder till en liknande examen i icke- europeiska länder), antal studerande från utbildningsprogram där Bolognastrukturerna inte har införts (som följer ISCED 1997-strukturen) (eller i program som leder till andra examina i icke-europeiska länder).

Bolognastrukturerna

Utbildningsprogram som omfattar kortare tid än 3 år men som anses vara på universitets-/högskolenivå och ingår i Bolognastrukturen (leder till en grundexamen), program som leder till kandidatexamen, 3–4 studieår som leder till en grundexamen, masterexamen efter sammanlagt 4–6 års studietid (som leder till en andra examen), långa grundstudier som anses ingå i Bolognastrukturen (minst 5 studieår), doktorandprogram (som leder till en tredje examen – doktorsexamen).

ISCED-nivåer

ISCED 5A 3 till <5 år, (leder till en grundexamen), ISCED 5A minst 5 år, (leder till en grundexamen), ISCED 5A (leder till en andra examen), ISCED 5B (ger yrkeskvalifikationer), ISCED 5B (ger kompletterande yrkeskvalifikationer), ISCED 6 (forskarutbildning)

Detaljerat utbildningsområde

Manualen om utbildningsområden från december 1999

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL1

Antal studerande uppdelade på utbildningsnivå, programorientering, studieinriktning, studietidens längd, kön och ålder

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5, - nivå 6, ej nivåindelad

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande/yrkesutbildning

Studieinriktning

ISCED-nivå 3A/B, - nivå 3C, - nivå 4A/B, nivå 4C, - nivå 5A, - nivå 5B

Studietidens längd

Summa hel- och deltid, heltid

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 3 år, enskilda år 3–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Obligatoriskt (utom kolumn 5 när det gäller deltagande i förskoleprogram som inte ingår i ISCED 0 eller 1).


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL1_Adult

Antal studerande i vuxenutbildningsprogram som rapporteras i ENRL1 efter utbildningsnivå, programorientering, studietidens längd, kön och ålder

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande/yrkesutbildning

Studietidens längd

Summa hel- och deltid, heltid

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 15 år, enskilda år 15–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL1a

Antal studerande uppdelade på utbildningsnivå, programorientering, studieinriktning, typ av institution, studietidens längd och kön

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6, ej nivåindelad

Programorientering

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 2 yrkesförberedande, - nivå 2 yrkesutbildning, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande, - nivå 3 yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande, - nivå 4 yrkesutbildning

Studieinriktning

ISCED-nivå 3A, - nivå 3B, - nivå 3C, - nivå 4A, - nivå 4B, nivå 4C, - nivå 5A första examen, - nivå 5A andra och följande examina, - nivå 5B första yrkeskvalifikation, - nivå 5B andra oc följande yrkeskvalifikationer

Studietidens längd

Summa hel- och deltid, heltid, deltid, heltidsekvivalenter

summa hel- och deltid

Varav: studerande i program som är både teori- och praktikbaserade (för ISCED-nivåerna 3 och 4)

Kön

Man, kvinna

heltid

Varav: studerande i program som är både teori- och praktikbaserade (för ISCED-nivåerna 3 och 4)

Kön

Man, kvinna

deltid

Varav: studerande i program som är både teori- och praktikbaserade (för ISCED-nivåerna 3 och 4)

heltidsekvivalenter

Varav: studerande i program som är både teori- och praktikbaserade (för ISCED-nivåerna 3 och 4)

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Studietidens längd

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Obligatoriskt (utom raderna C5–C12 (avseende privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner) och kolumn 5 (avseende deltagande i förskoleprogram som inte ingår i ISCED 0 eller 1) som är frivilliga).


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL1a_adult

Antal studerande i vuxenutbildning som rapporteras i ENRL1a uppdelade på utbildningsnivå, programorientering, typ av institution, studietidens längd och kön

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4

Programorientering

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 2 yrkesförberedande, - nivå 2 yrkesutbildning, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande, - nivå 3 yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande, - nivå 4 yrkesutbildning

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner, privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner

Studietidens längd

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL3

Antal elever och elever som går om (ISC 123) i allmänna program uppdelade på utbildningsnivå, kön och årskurs

Uppdelning

Specifikationer

Typ av elev/elev som går om

Antal elever, antal elever som går om

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 1

Studieinriktning

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 3 allmän

Kön

Man, kvinna

Årskurs

Årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5, årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8, årskurs 9, årskurs 10, okänd årskurs

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL4

Antal elever i årskurs 1 uppdelade efter kön och ålder

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Årskurs 1 i grundskolan (ISCED 1)

Kön

Man, kvinna

Åldersgrupp

under 4 år, enskilda år 4–14 år, över 15 år, okänd ålder

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL5

Antal studerande (ISC 56) uppdelade på utbildningsnivå, studieinriktning, utbildningsområde och kön

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 56

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Kön

Man, kvinna

Utbildningsområde

Pedagogik och lärarutbildning (ISC 14), Lärarutbildning (ISC 141), Pedagogik (ISC 142), Humaniora och konst, Konst och media (ISC 21), Humaniora (ISC 22), Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, Samhälls- och beteendevetenskap (ISC 31), Journalistik och information (ISC 32), Företagsekonomi, handel och administration (ISC 34), Juridik och rättsvetenskap (ISC 38), Biologi och miljövetenskap (ISC 42), Fysik, kemi och geovetenskap (ISC 44), Matematik och övrig naturvetenskap (ISC 46), Data (ISC 48), Teknik och tillverkning, Teknik och teknisk industri (ISC 52), Material och tillverkning (ISC 54), Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (ISC 58), Lant- och skogsbruk samt djursjukvård, Lantbruk, trädgård, skog och fiske (ISC 62), Djursjukvård (ISC 64), Hälso- och sjukvård samt social omsorg, Hälso- och sjukvård (ISC 72), Socialt arbete och omsorg (ISC 76), Tjänster, Personliga tjänster (ISC 81), Transporttjänster (ISC 84), Miljövård och miljöskydd (ISC 85), Säkerhetstjänster (ISC 86), Okänt eller inte angivet

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL6

Antal utbytesstudenter och utländska studerande (ISCED 5 och 6) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning och utbildningsområde

Uppdelning

Specifikationer

Typ av studerande

Utbytesstudenter och utländska studerande

Utbildningsnivå

ISCED-nivåerna 5 och 6

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Utbildningsområde

Pedagogik och lärarutbildning (ISC 14), Lärarutbildning (ISC 141), Pedagogik (ISC 142), Humaniora och konst, Konst och media (ISC 21), Humaniora (ISC 22), Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, Samhälls- och beteendevetenskap (ISC 31), Journalistik och information (ISC 32), Företagsekonomi, handel och administration (ISC 34), Juridik och rättsvetenskap (ISC 38), Biologi och miljövetenskap (ISC 42), Fysik, kemi och geovetenskap (ISC 44), Matematik och övrig naturvetenskap (ISC 46), Data (ISC 48), Teknik och tillverkning, Teknik och teknisk industri (ISC 52), Material och tillverkning (ISC 54), Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (ISC 58), Lant- och skogsbruk samt djursjukvård, Lantbruk, trädgård, skog och fiske (ISC 62), Djursjukvård (ISC 64), Hälso- och sjukvård samt social omsorg, Hälso- och sjukvård (ISC 72), Socialt arbete och omsorg (ISC 76), Tjänster, Personliga tjänster (ISC 81), Transporttjänster (ISC 84), Miljövård och miljöskydd (ISC 85), Säkerhetstjänster (ISC 86), Okänt eller inte angivet

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL7

Antal utbytesstudenter och utländska studerande uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning, EU- medborgarskap/ej EU-medborgarskap och kön

Uppdelning

Specifikationer

Typ av studerande

Utbytesstudenter uppdelade efter ursprung i EU-länder, i icke EU-länder och okänt ursprung

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 5, - nivå 6, ej nivåindelad

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A första examen, - nivå 5A andra och följande examina, - nivå 5B första yrkeskvalifikation, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer.

Kön

Man, kvinna

Typ av studerande

Studerande som inte är medborgare i det uppgiftslämnande landet

varav studerande som är medborgare i EU-länder

varav studerande som är medborgare i icke EU-länder

varav studerande med okänt medborgarskap

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5, - nivå 6, ej nivåindelad

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A första examen, - nivå 5A andra och följande examina, - nivå 5B första yrkeskvalifikation, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer.

Kön

Man, kvinna

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL8

Antal studerande (ISCED 5 och 6) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning och medborgarskapsland

Uppdelning

Specifikationer

Typ av studerande

Alla studerande

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 5, ISCED-nivå 6

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B

Medborgarskapsland

Gällande standardkoder för länder och områden för statistiska ändamål fastställda av FN:s statistiktjänst (internationell ISO- standard 3166-1), m49alpha.

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRL9

Antal studerande (ISCED 5 och 6) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning och ursprungsland (stadigvarande bosättning och/eller tidigare utbildning)

Uppdelning

Specifikationer

Typ av studerande

Studerande uppdelade efter ursprungsland

Utbildningsnivå

SCED-nivå 6

Studieinriktnin

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B

Land eller område där den studerande har varit stadigvarande bosatt och/eller tidigare studerat

Gällande standardkoder för länder och områden för statistiska ändamål fastställda av FN:s statistiktjänst (internationell ISO- standard 3166-1), m49alpha.

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENTR1

Antal intagna per år uppdelade efter utbildningsnivå och studieinriktning

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning ISCED 3, eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) ISCED 4, universitets- /högskoleutbildning

Studieinriktning

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Typ av studerande

Nyinskrivna, återinskrivna, fortsättningsstuderande

Nyinskrivna

Med tidigare utbildning på universitets-/högskolenivå, utan tidigare utbildning på universitets-/högskolenivå

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENTR2

Antal nyinskrivna uppdelade efter utbildningsnivå, kön och ålder

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning (ISCED-nivå 3), eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) (ISCED 4), universitetsutbildning

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 14 år, enskilda år 14–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Obligatoriskt utom för kolumnerna 1 och 2 (avseende ISCED-nivåerna 3 och 4) som är frivilliga.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENTR3

Antal nyinskrivna uppdelade efter utbildningsnivå, kön och utbildningsområde

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Högre utbildning

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Kön

Man, kvinna

Utbildningsområde

Pedagogik och lärarutbildning (ISC 14), Lärarutbildning (ISC 141), Pedagogik (ISC 142), Humaniora och konst, Konst och media (ISC 21), Humaniora (ISC 22), Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, Samhälls- och beteendevetenskap (ISC 31), Journalistik och information (ISC 32), Företagsekonomi, handel och administration (ISC 34), Juridik och rättsvetenskap (ISC 38), Biologi och miljövetenskap (ISC 42), Fysik, kemi och geovetenskap (ISC 44), Matematik och övrig naturvetenskap (ISC 46), Data (ISC 48), Teknik och tillverkning, Teknik och teknisk industri (ISC 52), Material och tillverkning (ISC 54), Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (ISC 58), Lant- och skogsbruk samt djursjukvård, Lantbruk, trädgård, skog och fiske (ISC 62), Djursjukvård (ISC 64), Hälso- och sjukvård samt social omsorg, Hälso- och sjukvård (ISC 72), Socialt arbete och omsorg (ISC 76), Tjänster, Personliga tjänster (ISC 81), Transporttjänster (ISC 84), Miljövård och miljöskydd (ISC 85), Säkerhetstjänster (ISC 86), Okänt eller inte angivet

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD-Bologna

Antal examinerade/avlagda examina (högre utbildning) uppdelade efter kön och detaljerad rapportering av utbildningsområden i enlighet med Bolognastrukturen med två cykler (grundnivå och avancerad nivå) och forskarnivå

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Antal examinerade/avlagda examina som följer Bolognastrukturerna (eller som deltar i program som leder till en liknande examen i icke-europeiska länder), antal examinerade/avlagda examina från utbildningsprogram där Bolognastrukturerna inte har införts (som följer ISCED 1997-strukturen) (eller i program som leder till andra examina i icke-europeiska länder)

Bolognastrukturerna

Utbildningsprogram som omfattar kortare tid än 3 år men som anses vara på universitets-/högskolenivå och ingår i Bolognastrukturen (leder till en grundexamen), program som leder till kandidatexamen, 3–4 studieår som leder till en grundexamen, masterexamen efter sammanlagt 4–6 års studietid (som leder till en andra examen), långa grundstudier som anses ingå i Bolognastrukturen (minst 5 studieår), doktorandprogram.

ISCED-nivåer

ISCED 5A 3 till <5 år (leder till en grundexamen), ISCED 5A minst 5 år, (leder till en grundexamen), ISCED 5A (leder till en andra examen), ISCED 5B (ger yrkeskvalifikationer), ISCED 5B (ger kompletterande yrkeskvalifikationer), ISCED 6 (forskarutbildning)

Detaljerat utbildningsområde

Manualen om utbildningsområden från december 1999

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD1

Antal examinerade (ISCED 3 och 4) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning, programorientering, typ av institution, kön och efter utbytesstudenter och utländska studerande efter kön

Uppdelning

Specifikationer

Typ av examinerad

Examinerade i det uppgiftslämnande landet som är utländska medborgare, examinerade i det uppgiftslämnande landet som är utbytesstudenter

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning (ISCED 3), eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) (ISCED 4)

Studieinriktning

ISCED-nivå 3A, - nivå 3B, - nivå 3C med liknande varaktighet som typiska 3A- och 3B-program, - nivå 3C med kortare varaktighet än typiska 3A- och 3B-program, ISCED-nivå 4A, - nivå 4B, - nivå 4C.

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmänna program, - nivå 3 yrkesförberedande program, - nivå 3 yrkesutbildningsprogram, ISCED-nivå 4 allmänna program, - nivå 4 yrkesförberedande program, - nivå 4 yrkesutbildningsprogram

Kön

Man, kvinna

Typ av examinerad/utbytesstudent

Examinerade med ursprung utanför det uppgiftslämnande landet

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning (ISCED 3), eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) (ISCED 4)

Studieinriktning

ISCED-nivå 3A, - nivå 3B, - nivå 3C med liknande varaktighet som typiska 3A- och 3B-program, - nivå 3C med kortare varaktighet än typiska 3A- och 3B-program

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmänna program, - nivå 3 yrkesförberedande program, - nivå 3 yrkesutbildningsprogram, nivå 4 allmänna program, - nivå 4 yrkesförberedande program, - nivå 4 yrkesutbildningsprogram

Kön

Man, kvinna

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Kön

Man, kvinna

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning (ISCED 3), eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) (ISCED 4)

Studieinriktnin

ISCED-nivå 3A, - nivå 3B, - nivå 3C med liknande varaktighet som typiska 3A- och 3B-program, - nivå 3C med kortare varaktighet än typiska 3A- och 3B-program

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmänna program, - nivå 3 yrkesförberedande program, - nivå 3 yrkesutbildningsprogram, nivå 4 allmänna program, - nivå 4 yrkesförberedande program, - nivå 4 yrkesutbildningsprogram

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD2

Antal examinerade (ISCED 3 och 4) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning, programorientering, ålder och kön

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Gymnasieutbildning (ISCED 3), eftergymnasial utbildning (ej på universitets-/högskolenivå) (ISCED 4)

Typ av examinerad

Alla examinerade, förstagångsexaminerade

Studieinriktning

ISCED-nivå 3A, - nivå 3B, - nivå 3C med liknande varaktighet som typiska 3A- och 3B-program, - nivå 3C med kortare varaktighet än typiska 3A- och 3B-program, förstagångsexaminerade på ISCED-nivå 3A och 3B, förstagångsexaminerade på ISCED-nivå 3A, 3B och 3C med liknande varaktighet som typiska 3A- och 3B-program, ISCED-nivå 4A, - nivå 4B, - nivå 4C

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmänna program, - nivå 3 yrkesförberedande program, - nivå 3 yrkesutbildningsprogram, ISCED-nivå 4 allmänna program, - nivå 4 yrkesförberedande program, - nivå 4 yrkesutbildningsprogram

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 11 år, enskilda år 11–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD3

Antal examinerade (ISCED 5 och 6) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning, sammanlagd studietid, typ av institution, kön och efter utbytesstudenter och utländska studerande efter kön

Uppdelning

Specifikationer

Typ av examinerad/ursprung

Examinerade i det uppgiftslämnande landet som är utbytesstudenter

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A grundexamen efter sammanlagd studietid, - nivå 5A andra och följande examina efter sammanlagd studietid, - nivå 5B första yrkeskvalifikation efter sammanlagd studietid, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer efter sammanlagd studietid, - nivå 6 doktorsexamina

Sammanlagd studietid

ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5–6 år, nivå 5A andra och följande examina mer än 6 år, ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 2 till <3 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 3 till <5 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation mer än 5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 3 till <5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 5 år eller mer

Kön

Man, kvinna

Typ av examinerad/medborgarskap

Examinerade i det uppgiftslämnande landet som är utländska medborgare

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A grundexamen efter sammanlagd studietid, - nivå 5A andra och följande examina efter sammanlagd studietid, - nivå 5B första yrkeskvalifikation efter sammanlagd studietid, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer efter sammanlagd studietid, - nivå 6 doktorsexamina

Sammanlagd studietid

ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5–6 år, nivå 5A andra och följande examina mer än 6 år, ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 2 till <3 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 3 till <5 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation mer än 5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 3 till <5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 5 år eller mer

Kön

Man, kvinna

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Studieinriktnin

ISCED-nivå 5A grundexamen efter sammanlagd studietid, - nivå 5A andra och följande examina efter sammanlagd studietid, - nivå 5B första yrkeskvalifikation efter sammanlagd studietid, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer efter sammanlagd studietid, - nivå 6 doktorsexamina

Sammanlagd studietid

ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5–6 år, nivå 5A andra och följande examina mer än 6 år, ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 2 till <3 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 3 till <5 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation mer än 5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 3 till <5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 5 år eller mer

Kön

Man, kvinna

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD4

Antal examinerade (ISCED 5 och 6) uppdelade efter utbildningsnivå, studieinriktning, sammanlagd studietid, ålder och kön

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Alla examinerade på ISCED-nivå 5 och 6 i ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6. Förstagångsexaminerade (oduplicerat värde): ISCED 5A, ISCED 5B

Studieinriktning

ISCED-nivå 5A grundexamen efter sammanlagd studietid, - nivå 5A andra och följande examina efter sammanlagd studietid, - nivå 5B första yrkeskvalifikation efter sammanlagd studietid, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer efter sammanlagd studietid, - nivå 6 doktorsexamina, förstagångsexaminerade (oduplicerat värde) ISCED 5A totalt efter sammanlagd studietid, ISCED 5B totalt

Sammanlagd studietid

ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5 år, nivå 5A andra och följande examina mindre än 5–6 år, nivå 5A andra och följande examina mer än 6 år, ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 2 till <3 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 3 till <5 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation mer än 5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 3 till <5 år, nivå 5B andra och följande kvalifikationer 5 år eller mer, förstagångsexaminerade (oduplicerat värde) ISCED 5A 3 till < 5 år, förstagångsexaminerade (oduplicerat värde) ISCED 5A 5 -6 år, förstagångsexaminerade (oduplicerat värde), ISCED 5A mer än 6 år

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 15 år, enskilda år 15–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

GRAD5

Antal examina uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, kön och utbildningsområde

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 3, - nivå 4, - nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 6

Programorientering

ISCED-nivå 3 yrkesutbildning/yrkesförberedande kvalifikationer, - nivå 4 yrkesutbildning/yrkesförberedande kvalifikationer, - nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, - nivå 5A grundexamen mer än 6 år, - nivå 5A andra och följande examina, - nivå 5B första yrkeskvalifikation, - nivå 5B andra och följande yrkeskvalifikationer, - nivå 6 doktorsexamina

Kön

Man, kvinna

Utbildningsområde

Pedagogik och lärarutbildning (ISC 14), Lärarutbildning (ISC 141), Pedagogik (ISC 142), Humaniora och konst, Konst och media (ISC 21), Humaniora (ISC 22), Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, Samhälls- och beteendevetenskap (ISC 31), Journalistik och information (ISC 32), Företagsekonomi, handel och administration (ISC 34), Juridik och rättsvetenskap (ISC 38), Biologi och miljövetenskap (ISC 42), Fysik, kemi och geovetenskap (ISC 44), Matematik och övrig naturvetenskap (ISC 46), Data (ISC 48), Teknik och tillverkning, Teknik och teknisk industri (ISC 52), Material och tillverkning (ISC 54), Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (ISC 58), Lant- och skogsbruk samt djursjukvård, Lantbruk, trädgård, skog och fiske (ISC 62), Djursjukvård (ISC 64), Hälso- och sjukvård samt social omsorg, Hälso- och sjukvård (ISC 72), Socialt arbete och omsorg (ISC 76), Tjänster, Personliga tjänster (ISC 81), Transporttjänster (ISC 84), Miljövård och miljöskydd (ISC 85), Säkerhetstjänster (ISC 86), Okänt eller inte angivet

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

Genomsnittlig studietid

Genomsnittlig studietid för högre utbildning

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED universitets-/högskolenivå, ISCED-nivå 6

Programorientering

ISCED-nivå 5A, - nivå 5B, - nivå 5A/6

Studietid enligt approximationsformel

 

 

(förbestämd)

Studietid enligt kedjemetoden

Betingad sannolikhet för att ingen elev slutar i förtid under det första studieåret, betingad sannolikhet för övergång från första till andra studieåret, betingad sannolikhet för övergång från andra till tredje studieåret, betingad sannolikhet för övergång från tredje till fjärde studieåret, betingad sannolikhet för övergång från fjärde till femte studieåret, betingad sannolikhet för övergång från femte till sjätte studieåret, betingad sannolikhet för övergång från sjätte till sjunde studieåret, betingad sannolikhet för övergång från sjunde till åttonde studieåret, betingad sannolikhet för övergång från åttonde till nionde studieåret, betingad sannolikhet för övergång från nionde till tionde studieåret, betingad sannolikhet för övergång från tionde till elfte studieåret

Frivilligt. Insamlas vart tredje år.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

Andel som avslutar studierna

Undersökning 2009 i syfte att uppskatta andelen inhemska och utländska studerande som avslutar högre utbildning

Uppdelning

Specifikationer

Förstagångsexamen

 

Sammanlagd studietid

ISCED-nivå 5A grundexamen 3 till <5 år, - nivå 5A grundexamen 5–6 år, nivå 5A grundexamen mer än 6 år, nivå 5A andra och följande yrkeskvalifikationer (oduplicerat värde), nivå 5B första yrkeskvalifikation 2 till <3 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation 3 till <5 år, nivå 5B första yrkeskvalifikation mer än 5 år, nivå 5B första och andra yrkeskvalifikationer (oduplicerat värde)

Rörelser mellan högre utbildning av typ A och typ B

Rörelser från 5A- till 5B-program, rörelser från 5B- till 5A-program

Antal examinerade

Antal inskrivna vid ett 5A-program som inte avlade en första 5A-examen men som övergår till 5B-program och avlägger en första 5B-examen, antal examinerade i högre utbildning av typ A som påbörjar ett 5B-program efter examen och avlägger en första 5B-examen, antal inskrivna vid ett 5B-program som inte avlade en första 5B-examen men som övergår till 5A-program och avlägger en första 5A-examen, antal examinerade i högre utbildning av typ B som påbörjar ett 5A-program efter examen och avlägger en första 5A-examen

Studietidens längd

Summa hel- och deltid, heltid, deltid

Andel som avslutar studierna

(förbestämd)

Frivilligt. Insamlas vart tredje år.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

Class1

Genomsnittlig klasstorlek uppdelad efter utbildningsnivå och typ av institution

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

Grundskola (ISC 1), högstadiet (ISC 2)

Typ av institution

Offentliga institutioner, privata institutioner med statligt stöd, oberoende privata institutioner

Genomsnittlig klasstorlek

Antal studerande, antal klasser

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

PERS_ENRL2

Antal omfattade studerande justerat efter statistik om undervisningspersonal uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, studieinriktning, typ av institution och studiesätt

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5/6, ej nivåindelad

programorientering

ISCED-nivå 1, - nivå 2, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 5B, - nivå 5A/6

programorientering/-ort

ISCED-nivå 3 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 3 teoretisk och praktisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 teoretisk och praktisk yrkesförberedande/yrkesutbildning

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Studiesätt

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Obligatoriskt. Raderna C4–C9 avseende privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner är frivilliga. Kolumnerna 9–10 (avseende ISCED-nivå 3 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning och teoretiska och praktiska program) och 14–15 är frivilliga (avseende ISCED-nivå 4 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning och teoretiska och praktiska program).


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

PERS1

Undervisande lärare (ISCED 0–4) och akademisk personal (ISCED 5–6) uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, kön, ålder, typ av institution och anställningsform

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5 och 6, ej nivåindelad

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmänna program, - nivå 3 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 3 teoretisk och praktisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 allmänna program, - nivå 4 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 teoretisk och praktisk yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 5B, - nivå 5A och 6

Kön

Man, kvinna

Ålder

Under 25 år, 25–29 år, 30–34 år, 35–39 år, 40–44 år, 45–49 år, 50–54 år, 55–59 år, 60–62 år, över 65 år, okänd ålder

Anställningsform

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Kön

Man, kvinna

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Anställningsform

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Obligatoriskt. Raderna A54–A61 avseende privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner är frivilliga. Kolumnerna 9–10 (avseende ISCED-nivå 3 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning och teoretiska och praktiska program) och 14–15 är frivilliga (avseende ISCED-nivå 4 teoretisk yrkesförberedande/yrkesutbildning och teoretiska och praktiska program) (båda avseende raderna A1–A36).


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

PERS2

Administrativ skolpersonal och lärarassistenter på ISCED-nivåerna 0, 1, 2 och 3

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - kombination av nivåerna 1 och 2, - kombination av nivåerna 2 och 3

Administrativ skolpersonal

 

Kön

Man, kvinna

Anställningsform

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Lärarassistenter

 

Kön

Man, kvinna

Anställningsform

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

FIN_ENRL2

Antal omfattade studerande justerat efter statistik om utbildningsfinansiering uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, studieinriktning, typ av institution och studiesätt

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5/6, ej nivåindelad

programorientering

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 2 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 5B, - nivå 5A/6

Typ av institution

Offentliga institutioner, alla privata institutioner

Studiesätt

Heltid, deltid, heltidsekvivalenter

Obligatoriskt. Raderna C4–C9 (avseende privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner) är frivilliga. Kolumnerna 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 och 14 är frivilliga. Kolumn 10 kan rapporteras tillsammans med kolumn 9.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

FINANCE1

Utbildningskostnader uppdelade på utbildningsnivå, källa och typ av transaktion

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5/6

programorientering

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 2 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 5B, - nivå 5A/6

Källa (1)

Statliga medel, regionala medel, kommunala medel

typ av transaktion (1)

direkta kostnader för offentliga institutioner, direkta kostnader för privata institutioner, transfereringar till regionala myndigheter (netto), transfereringar till kommunala myndigheter (netto), stipendier och andra bidrag till studerande/hushåll, studielån, transfereringar och betalningar till andra privata organ

Källa (2)

Medel från internationella organ och andra utländska källor

typ av transaktion (2)

internationella betalningar direkt till offentliga institutioner, internationella betalningar direkt till privata institutioner, transfereringar från internationella källor till staten, transfereringar från internationella källor till regionerna, transfereringar från internationella källor till kommunerna

Källa (3)

Hushållens kostnader

typ av transaktion (3)

betalningar till offentliga institutioner (netto), betalningar till privata institutioner (netto), betalningar för varor som utbildningsinstitutioner direkt eller indirekt har krävt, betalningar för varor som inte direkt krävs för deltagande, betalningar för privatundervisning

Källa (4)

Andra privata organs kostnader

typ av transaktion (4)

stipendier och andra bidrag till studerande/hushåll, studielån

Obligatoriskt. Detaljerad uppdelning på raderna F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A och E5B är frivillig. Kolumnerna 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 och 14 är frivilliga. Kolumn 10 kan rapporteras tillsammans med kolumn 9.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

FINANCE2

Utbildningskostnader uppdelade efter utbildningsnivå, kostnadsslag och resurskategori

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5/6

programorientering

ISCED-nivå 2 allmän, - nivå 2 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande och yrkesutbildning, - nivå 5B, - nivå 5A/6

Kostnader vid offentliga institutioner

löpande personalkostnader (1)

lärare, - annan pedagogisk, administrativ och yrkesutbildad personal + stödpersonal

löpande personalkostnader (2)

löner, pensionskostnader, annan ersättning än lön

andra löpande kostnader

 

kapitalkostnader

 

justeringar för ändrade fondsaldon

 

kostnader för hjälptjänster hos offentliga institutioner

 

kostnader för forskning och utveckling hos offentliga institutioner

 

Kostnader vid alla privata institutioner

totala löpande personalkostnader

 

totala löpande kostnader utom personalkostnader

 

totala kapitalkostnader

 

justeringar för ändrade fondsaldon

 

totala kostnader för hjälptjänster hos privata institutioner

 

totala kostnader för forskning och utveckling vid privata institutioner

 

Obligatoriskt. Raderna X1, X5, X7, X8, X9 plus Y1–Y40 och Z1–Z40 är frivilliga (avseende privata institutioner med statligt stöd och oberoende privata institutioner). Kolumnerna 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 och 14 är frivilliga. Kolumn 10 kan rapporteras tillsammans med kolumn 9.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

REGIO1

Antal studerande uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, kön och region

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 0, - nivå 1, - nivå 2, - nivå 3, - nivå 4, - nivå 5, - nivå 6

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 4 allmän, - nivå 4 yrkesförberedande/yrkesutbildning, - nivå 5A, nivå 5B

Kön

Man, kvinna

Region

NUTS-nivå 2 för alla länder utom Tyskland och Förenade kungariket (NUTS-nivå 1). Från Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Island och Liechtenstein krävs inga regionala uppgifter (ingen NUTS-nivå 2 i dessa länder)

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

REGIO2

Antal studerande uppdelade efter ålder, kön och region

Uppdelning

Specifikationer

Ålder

Under 3 år, enskilda år 3–29 år, 30–34 år, 35–39 år, över 40 år, okänd ålder

Kön

Man, kvinna

Region

NUTS-nivå 2 för alla länder utom Tyskland och Förenade kungariket (NUTS-nivå 1). Från Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Island och Liechtenstein krävs inga regionala uppgifter (ingen NUTS-nivå 2 i dessa länder)

Obligatoriskt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRLLNG1

Antal studerande uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering och studerade moderna främmande språk

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 1, - nivå 2, - nivå 3

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning

Modernt utländskt språk

Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska, arabiska, kinesiska, japanska, ryska, andra moderna språk

Motsvarande antal inskrivna studerande

 

Obligatoriskt. Kolumnerna 4 och 5 (avseende allmänna och yrkesförberedande program och yrkesutbildningsprogram på ISCED-nivå 3) är frivilliga.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ENRLLNG2

Antal studerande uppdelade efter utbildningsnivå, programorientering, ålder och studerade moderna främmande språk

Uppdelning

Specifikationer

Utbildningsnivå

ISCED-nivå 1, - nivå 2, - nivå 3

Programorientering

ISCED-nivå 3 allmän, - nivå 3 yrkesförberedande/yrkesutbildning

Antal främmande språk

Inga främmande språk, ett utländskt språk, 2 eller flera främmande språk

Ålder

Under 6 år, enskilda 6–19 år, över 20 år, ingen ålder angiven

Motsvarande antal inskrivna studerande

 

Obligatoriskt. Raderna A2 till A18 är frivilliga, kolumnerna 13–16 (avseende ISCED-nivå 3 yrkesförberedande och yrkesutbildning) är frivilliga.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ISCMAP_PROGR

Kartläggning av nationella utbildningsprogram

Uppdelning

Specifikationer

Kolumnrubriker

Kol. 1

Programnummer (prog.<ISCED-nivå>.<nummer inom nivån>)

Kol. 2

År då programmet tillkom

Kol. 3

ISCED-nivå

Kol. 4

Studieinriktning

Kol. 5

Programorientering

Kol. 6

Teoretisk sammanlagd studietid ISCED 5

Kol. 7

Position i den nationella examens-/kvalifikationsstrukturen

Kol. 8

Position i den högre utbildningsstrukturen (grundnivå-avancerad nivå-forskarnivå)

Kol. 9

Kommentarer om program som omfattar flera ISCED-nivåer eller underkategorier

Kol. 10

Programmets nationella namn

Kol. 11

Beskrivande engelsk benämning på programmet

Kol. 12

Minimikrav för antagning (ISCED-nivå eller annat)

Kol. 13

Huvudsakliga diplom, betyg och intyg som utfärdas

Kol. 14

Betygskod i ISCMAP-QUAL

Kol. 15

Teoretisk startålder

Kol 16.

Teoretisk studietid

Kol 17.

Teoretiskt sammanlagt antal studieår efter genomgånget program

Kol 18.

Har programmet praktiska inslag? (ja/nej)

Kol 19.

Är programmet särskilt utformat för vuxna? (ja/nej)

Kol 20.

Är programmet särskilt utformat för deltidsstudier? (ja/nej)

Kol 21.

Rapporteras i UOE-datainsamlingen (ja/nej/delvis)

Kol 22.

Rapporteras i UOE FINANCE-tabellerna (ja/nej/delvis)

Kol 23.

Inskrivningar

Kol 24.

Anmärkningar

Frivilligt.


Tabellnamn och uppdelning

Rubrik och specifikationer

ISCMAP_QUAL

Kartläggning av nationella utbildningskvalifikationer

Uppdelning

Specifikationer

Kolumnrubriker

Kol. 1

Kvalifikationsnummer (kval.<nummer inom nivån>)

Kol. 2

År då kvalifikationen infördes

Kol. 3

Kvalifikationens ISCED-nivå

Kol. 4

Inriktning (A/B/C)

Kol. 5

Nationell beteckning

Kol. 6

Engelsk beteckning

Kol. 7

Förberedande program

Kol. 8

Slutexamen (ja/nej)

Kol. 9

Examenssekvens under programmet (ja/nej)

Kol. 10

Fastställt antal kurstimmar OCH examen (ja/nej)

Kol. 11

Uppskattning av andelen examinerade studerande

Kol. 12

Endast fastställt antal kurstimmar (ja/nej)

Kol. 13

Kurstimmar

Kol. 14

Särskilda krav

Kol. 15

Kan den erhållas utan inskrivning i särskilt program? (ja/nej)

Kol. 16

På vilka villkor?

Kol. 17

Tilldelande organisation/organisationer

Kol. 18

Programnummer

Kol. 19

Antal examinerade

Kol. 20

Programnummer

Kol. 21

Antal examinerade

Kol. 22

Anmärkningar

Frivilligt.


BILAGA II

Krav på uppgiftskvalitet och kvalitetsrapportering

Krav på uppgiftskvalitet

Kraven på kvaliteten på uppgifterna om utbildningssystemen avser kvalitetsaspekterna (eller kvalitetskriterierna) relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.

Uppgifterna ska överensstämma med definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem av Unesco/OECD/Eurostat.

Kvalitetsrapportering

Kommissionen (Eurostat) ska årligen, tre månader före den tidsfrist som anges i artikel 4.2, förse medlemsstaterna med utkast till den årliga kvalitetsrapporten. Dessa ska vara delvis ifyllda med redan tillgängliga kvantitativa indikatorer och andra uppgifter som kommissionen (Eurostat) har tillgång till. Medlemsstaterna ska inlämna den ifyllda kvalitetsrapport som avses i artikel 4.2 till kommissionen (Eurostat).

Kvalitetsrapporten ska omfatta följande sju kapitel: inskrivna studerande, nyinskrivna, personal, examinerade/avlagda examina, finansiering, studerade främmande språk och regionala inskrivningsuppgifter.

Kvalitetsrapporten ska dokumentera efterlevnaden av kraven på relevans, tillförlitlighet, aktualitet och punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.

Kvalitetsrapporten ska särskilt dokumentera överensstämmelsen med definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem av Unesco/OECD/Eurostat.

Avvikelser från definitionerna och begreppen i de detaljerade riktlinjerna för datainsamling om utbildningssystem av Unesco/OECD/Eurostat ska dokumenteras och förklaras samt om möjligt kvantifieras.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla en beskrivning av använda källor på tabellnivå i enlighet med bilaga I och användningen av skattningar och revideringar ska tydligt anges i tabeller och uppdelningar.


Top