EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0113

Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (EØS-relevant tekst)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 73 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; ophævet ved 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/113/oj

10.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 113/2010

af 9. februar 2010

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1), særlig artikel 3, stk. 2, 3 og 4, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 2 og 4, artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 8, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med forordning (EF) nr. 471/2009 opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over varehandelen med tredjelande.

(2)

Det er nødvendigt at tilpasse udenrigshandelsstatistikkernes dækning efter de særlige toldprocedurer for at undgå dobbelttælling af handelsstrømme samt at præcisere, hvilke varer eller varebevægelser der af metodologiske grunde ikke indgår i udenrigshandelsstatistikken.

(3)

Med henblik på en harmoniseret udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikkerne bør de data, der udledes af registreringer af indførsel og udførsel, herunder de koder, der skal anvendes, præciseres.

(4)

Der bør af metodologiske grunde fastsættes bestemmelser for særlige varer eller varebevægelser.

(5)

For at sikre en harmoniseret udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og aggregerede handelsstatistikker efter faktureringsvaluta bør der fastlægges en metodologi for udarbejdelsen af disse statistikker.

(6)

Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes indberetning af data til Kommissionen (Eurostat) og om revision af statistikker for at sikre, at der opnås sammenlignelige og præcise tal.

(7)

Koderne for transaktionens art bør ændres, så det bliver muligt at angive varer, der har været omfattet af lønarbejde, og som vender tilbage til det oprindelige udførselsland.

(8)

Der bør indføres bestemmelser, som sikrer, at der leveres statistiske data, hvis yderligere forenklinger af toldformaliteterne og –kontrollen medfører, at der ikke foreligger tolddata, særlig forenklinger i henhold til artikel 116 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (2).

(9)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (3) bør ophæves.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Varer og varebevægelser, der er undtaget

De varer og varebevægelser, der er anført i bilag I, er undtaget fra udenrigshandelsstatistikken.

KAPITEL 2

DEFINITION OG SPECIFIKATION AF DATAENE

Artikel 2

Koder for handelsstrøm

Følgende koder anvendes for data, der udledes af toldregistreringer vedrørende handelsstrømmen:

1

når en indførsel registreres

2

når en udførsel registreres.

Artikel 3

Referenceperiode

1.   Referenceperioden er det kalenderår og den kalendermåned, i hvilken varerne indføres eller udføres.

Hvis toldangivelsen anvendes som kilde for registreringer af indførsler og udførsler, er referenceperioden det kalenderår og den kalendermåned, hvor angivelsen er blevet godkendt af toldmyndighederne.

2.   Referenceperioden angives som en sekscifret numerisk kode, hvor de første fire cifre angiver året, og de to sidste cifre angiver måneden.

Artikel 4

Statistisk værdi

1.   Den statistiske værdi baseres på varernes værdi på det tidspunkt og det sted, hvor de krydser bestemmelsesmedlemsstatens grænse ved indførsel og den egentlige udførselsmedlemsstats grænse ved udførsel.

Den statistiske værdi beregnes på grundlag af varernes værdi, jf. stk. 2, om nødvendigt justeret for transport- og forsikringsomkostninger, jf. stk. 4.

2.   Under hensyn til værdiansættelsesprincipperne i aftalen om anvendelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (WTO-aftalen om toldværdiansættelse) er værdien af varerne i forbindelse med indførsel og udførsel:

a)

hvis der er tale om salg eller køb: den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indførte eller udførte varer; vilkårlige eller fiktive værdier indgår ikke i beregningen

b)

i andre tilfælde: den pris, som ville være blevet betalt, hvis der havde været tale om salg eller køb.

Toldværdien anvendes, hvis den er fastsat i henhold til toldkodeksen, når der er tale om varer, som er bragt i fri omsætning.

3.   Værdien af varer, der undergår forarbejdning, fastsættes på bruttobasis som følger:

a)

værdien af de uforarbejdede varer fastsættes for varerne før forarbejdning

b)

værdien af de uforarbejdede varer plus værditilvæksten ved forarbejdningen fastsættes for varerne efter forarbejdning.

4.   Værdien som omhandlet i stk. 2 og 3 justeres om nødvendigt, så den statistiske værdi fuldt ud og kun indbefatter transport- og forsikringsomkostninger, der er påløbet ved leveringen af varerne fra udgangspunktet:

a)

til bestemmelsesmedlemsstatens grænse ved indførsel (cif-værdi)

b)

til den egentlige udførselsmedlemsstats grænse ved udførsel (fob-værdi).

5.   Den statistiske værdi udtrykkes i den nationale valuta for den medlemsstat, hvor toldangivelsen indgives. Hvis det er nødvendigt at foretage en valutaomregning for at udtrykke den statistiske værdi i den nationale valuta, anvendes følgende vekselkurs:

a)

den kurs, der skal anvendes i henhold til bestemmelserne om valutaomregning i toldkodeksen på det tidspunkt, hvor toldangivelsen antages, eller alternativt

b)

den gældende referencekurs på det tidspunkt, hvor varerne indføres eller udføres, som fastsat af Den Europæiske Centralbank for medlemsstater i euroområdet eller den officielle kurs som fastsat af medlemsstater uden for euroområdet.

Artikel 5

Mængde

Dataene om mængden angives som følger

a)

nettomassen udtrykt i kilogram, dvs. varens masse uden emballage af nogen art, og

b)

hvis relevant, den supplerende enhed udtrykt i den respektive måleenhed i henhold til den gældende kombinerede nomenklatur.

Artikel 6

Indførsels- og udførselsmedlemsstater

1.   Dataene om indførsels- og udførselsmedlemsstater kodes i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for EU's udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater som fastsat af Kommissionen (»geonomenklaturen«).

2.   Dataene om den medlemsstat, hvor toldangivelsen indgives, skal angive den medlemsstat, til hvis toldmyndigheder toldangivelsen indgives, eller hvis der anvendes en forenklet procedure som omhandlet i toldkodeksen, til hvis toldmyndigheder den supplerende angivelse indgives, herunder, hvis dette tillades af toldmyndighederne, den respektive indskrivning i klarererens regnskaber.

3.   Ved indførsel skal dataene om bestemmelsesmedlemsstaten angive den medlemsstat, til hvilken, efter hvad der er bekendt på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, varerne vil blive sendt, uden at der finder nogen erhvervsmæssige transaktioner eller andre transaktioner, der ændrer varernes retlige status, sted i nogen mellemliggende medlemsstat.

Alternativt skal dataene angive den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren.

Hvis varerne indføres med henblik på forarbejdning under toldkontrol, er bestemmelsesmedlemsstaten den medlemsstat, hvor den første forarbejdningsaktivitet finder sted.

4.   Ved udførsel skal dataene om den egentlige udførselsmedlemsstat angive den medlemsstat, fra hvilken, efter hvad der er bekendt på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, varerne er sendt, uden at der finder nogen erhvervsmæssige transaktioner eller andre transaktioner, der ændrer varernes retlige status, sted i nogen mellemliggende medlemsstat før indledningen af toldproceduren.

Hvis varerne udføres efter forarbejdning under toldkontrol, er den egentlige udførselsmedlemsstat den medlemsstat, hvor den sidste forarbejdningsaktivitet fandt sted.

Artikel 7

Partnerlande

1.   Dataene om partnerlande kodes i overensstemmelse med den gældende geonomenklatur.

2.   Ved indførsel skal dataene om oprindelsesland angive det land, hvor varerne i deres helhed er produceret eller den sidste væsentlige ændring fandt sted i overensstemmelse med bestemmelserne i toldkodeksen om ikke-præferenceoprindelse.

Dataene om afsendelseslandet skal angive det tredjeland, fra hvilket varerne blev afsendt til bestemmelsesmedlemsstaten, uden at der finder nogen erhvervsmæssige transaktioner eller andre transaktioner, der ændrer varernes retlige status, sted i noget mellemliggende tredjeland.

3.   Ved udførsel skal dataene om sidst kendte bestemmelsesland angive det sidste tredjeland, til hvilket varerne, efter hvad der er bekendt på tidspunktet for indledningen af toldproceduren eller angivelsen til toldmæssig bestemmelse, skal leveres.

Artikel 8

Varekode

Dataene om varerne skal kodes:

a)

ved indførsel: efter varens Taric-kode

b)

ved udførsel: efter varens kode i den kombinerede nomenklatur.

Artikel 9

Statistisk procedure

1.   Den statistiske procedure skal angive de forskellige kendetegn, der anvendes ved sondring mellem handelstransaktioner, særlig i henhold til deres henførsel under en toldprocedure.

2.   Koden for statistisk procedure skal være en kode, der i påkommende tilfælde er udledt af den firecifrede kode for den angivne procedure i henhold til toldkodeksen. Følgende koder anvendes:

1

normal indførsel eller udførsel

2

indførsel eller udførsel under toldproceduren for aktiv forædling

3

indførsel eller udførsel under toldproceduren for passiv forædling

9

indførsel eller udførsel, der ikke er registreret på grundlag af toldangivelser.

Artikel 10

Transaktionens art

1.   Transaktionens art skal angive de forskellige kendetegn, som kræves for at fastslå omfanget af handelen med varer på grundlag af toldangivelser, med henblik på at skabe overensstemmelse mellem handelsstatistikker til betalingsbalance- og nationalregnskabsformål og til andre kendetegn af statistisk relevans.

2.   Dataene om transaktionens art kodes som anført i bilag II. Medlemsstaterne anvender koderne i kolonne A eller en kombination af koderne i kolonne A og underopdelingen af dem i kolonne B som anført i nævnte bilag.

Artikel 11

Præference ved indførsel

1.   Dataene om præferencebehandling skal angive den toldbehandling, der fremgår af præferencekoden i henhold til klassifikationen i toldkodeksen.

2.   Dataene skal angive den præferencebehandling, som toldmyndighederne har anvendt eller tildelt.

Artikel 12

Transportform

1.   Dataene om transportformen ved grænsen og transportformen inden for EU kodes som anført i bilag III.

Transportformen ved grænsen skal angive det aktive transportmiddel, hvormed varerne ved udførsel formodes at forlade EU's statistikområde og ved indførsel formodes ført ind på EU's statistikområde.

Transportformen inden for EU skal i givet fald angive det aktive transportmiddel, hvormed varerne når frem til bestemmelsesstedet ved indførsel eller formodes at have forladt udgangspunktet ved udførsel.

2.   Følgende koder anvendes for data om containeren:

0

hvis varerne ikke transporteres i container, når de krydser grænsen for EU's statistiske område

1

hvis varerne transporteres i container, når de krydser grænsen for EU's statistiske område.

Artikel 13

Den erhvervsdrivendes identifikationsnummer

Dataene om den erhvervsdrivende skal være det relevante identifikationsnummer tildelt importøren/modtageren ved indførsel og eksportøren/afsenderen ved udførsel.

Artikel 14

Faktureringsvaluta

Dataene om faktureringsvaluta skal i givet fald udledes af toldangivelsen og kodes som følger:

0

hvis valutaen er angivet i den nationale valuta for medlemsstater uden for euroområdet

1

hvis valutaen er angivet i euro

2

hvis valutaen er angivet i amerikanske dollar

3

hvis valutaen er angivet i en anden valuta end den nationale valuta for medlemsstater uden for euroområdet, euro eller amerikanske dollar.

KAPITEL 3

UDARBEJDELSE AF HANDELSSTATISTIKKER EFTER VIRKSOMHEDSKENDETEGN OG EFTER FAKTURERINGSVALUTA

Artikel 15

Udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn

1.   De nationale statistikmyndigheder udarbejder årlige handelsstatistikker fordelt efter virksomhedskendetegn.

2.   De statistiske enheder er foretagender som defineret i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 (4).

3.   Statistiske enheder dannes ved at kombinere identifikationsnummeret for den erhvervsdrivende, jf. artikel 13, med den retlige enhed i virksomhedsregisteret i henhold til variabel 1.7a, jf. bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 (5).

4.   For at sikre, at den erhvervsdrivende kan identificeres, og af hensyn til kombineringen med virksomhedsregisteret skal de nationale statistikmyndigheder have adgang til de registrerings- og identifikationsdata for erhvervsdrivende, som findes i henhold til EU's toldbestemmelser. De myndigheder, der er ansvarlige for at tildele nummeret til registrering og identifikation af erhvervsdrivende (EOIR-nummeret), giver efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder adgang til data anført i bilag 38d til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (6).

5.   Følgende variabler indsamles:

a)

handelsstrøm

b)

statistisk værdi

c)

partnerland

d)

varekode efter hovedafdeling eller tocifret niveau i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 (7)

e)

antal virksomheder

f)

virksomhedens aktivitet efter hovedafdeling eller tocifret niveau i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE), jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (8)

g)

størrelsesklasse udtrykt i antal ansatte i henhold til definitionerne af variabler i forbindelse med statistikker over erhvervsstrukturer, jf. bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 (9).

6.   Følgende datasæt indsamles:

a)

overensstemmelsesrater mellem handels- og virksomhedsregistre

b)

handel fordelt efter aktivitet og virksomhedsstørrelsesklasse

c)

de største virksomheders andel udtrykt i værdi af handelen fordelt efter aktivitet

d)

handel fordelt efter partnerland og aktivitet

e)

handel fordelt efter antal partnerlande og aktivitet

f)

handel fordelt efter varer og aktivitet.

7.   Det første referenceår, for hvilket der skal udarbejdes årlige statistikker, er 2010. Medlemsstaterne forelægger derefter data for hvert kalenderår.

8.   Statistikkerne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceåret.

9.   Medlemsstaterne sikrer, at statistikkerne forelægges i en sådan form, at det ikke er muligt at identificere de enkelte virksomheder eller erhvervsdrivende, når Kommissionen (Eurostat) offentliggør dem. De nationale statistikmyndigheder angiver, hvilke data der er berørt af bestemmelser om fortrolighed.

Artikel 16

Udarbejdelse af handelsstatistikker efter faktureringsvaluta

1.   De nationale statistikmyndigheder udarbejder årlige handelsstatistikker fordelt efter faktureringsvaluta.

2.   Statistikkerne skal indeholde følgende variabler:

a)

handelsstrøm

b)

statistisk værdi

c)

faktureringsvaluta i henhold til kodningen i artikel 14

d)

totaler og en varefordeling i henhold til hovedafdelinger (sections) og hovedgrupper (divisions) i den gældende Standard International Trade Classification (SITC) med angivelse af følgende koder:

1

råvarer undtagen olie i henhold til hovedafdeling 0-4 i SITC eksklusive hovedgruppe 33

2

olie i henhold til hovedgruppe 33 i SITC

3

forarbejdede varer i henhold til hovedafdeling 5-8 i SITC.

3.   Det første referenceår, for hvilket der skal udarbejdes årlige statistikker, er 2010. Medlemsstaterne udarbejder derefter data for hvert andet kalenderår.

4.   Statistikkerne indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden tre måneder efter udgangen af referenceåret.

5.   Som datakilde anvendes oplysninger fra toldangivelser, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 471/2009. Hvis faktureringsvalutaen for udførsel ikke fremgår af toldangivelsen, gennemfører medlemsstaterne en undersøgelse for at indsamle data om udførsler fordelt efter faktureringsvaluta, således at der kan udarbejdes nøjagtige statistikker.

KAPITEL 4

SÆRLIGE VARER ELLER VAREBEVÆGELSER

Artikel 17

Industrielle anlæg

1.   I denne artikel

a)

forstås ved »industrielt anlæg« et hele, omfattende maskiner, apparater, redskaber, udstyr, instrumenter og materialer, som tilsammen udgør en enhed med henblik på fremstilling af varer eller tilvejebringelse af tjenesteydelser

b)

forstås ved »bestanddel« en leverance til et industrielt anlæg, som består af varer, der alle henhører under det samme kapitel i KN.

c)

Varekoden for en bestanddel sammensættes som følger:

i)

de første fire cifre skal være 9880

ii)

det femte og sjette ciffer skal svare til nummeret på det kapitel i KN, under hvilket de varer, som bestanddelen består af, henhører

iii)

det syvende og ottende ciffer skal være 0.

2.   Medlemsstaterne kan udarbejde udførselsstatistikker på bestanddelsniveau, forudsat at den samlede statistiske værdi af et givet industrielt anlæg overstiger 3 mio. EUR, medmindre der er tale om komplette industrielle anlæg til genanvendelse. Angivelse af mængde er fakultativ.

Artikel 18

Delsendinger

1.   I denne artikel forstås ved »delsendinger« levering over mere end én referenceperiode af bestanddele af en komplet vare i usamlet eller adskilt stand, når dette sker af kommercielle hensyn eller transporthensyn.

2.   Referenceperioden for indførsel eller udførsel af delsendinger kan justeres, så dataene kun indberettes én gang, nærmere bestemt i den måned, hvor den sidste delsending indføres eller udføres.

Artikel 19

Skibe og luftfartøjer

1.   I denne artikel forstås ved:

a)   »skib«: skib, der anses som søgående i henhold til kapitel 89 i KN, slæbebåde, krigsskibe og flydende materiel

b)   »luftfartøj«: flyvemaskine henhørende under KN-kode 8802 30 og 8802 40

c)   »økonomisk ejendomsret«: en fysisk eller juridisk persons ret til at gøre krav på den økonomiske gevinst ved anvendelsen af et skib eller luftfartøj som led i en erhvervsmæssig aktivitet under samtidig accept af den dermed forbundne risiko.

2.   Udenrigshandelsstatistikken omfatter kun følgende indførsel og udførsel af skibe og luftfartøjer:

a)

overdragelse af den økonomiske ejendomsret til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i indførselsmedlemsstaten; en sådan transaktion anses som en indførsel

b)

overdragelse af den økonomiske ejendomsret til et skib eller et luftfartøj fra en fysisk eller juridisk person, der er etableret i udførselsmedlemsstaten, til en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland; en sådan transaktion anses som en udførsel. Hvis der er tale om et nyt skib eller luftfartøj, registreres udførslen i den medlemsstat, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget

c)

indførsel og udførsel af skibe og luftfartøjer med henblik på eller efter lønarbejde, jf. bilag II, fodnote 2.

3.   Udenrigshandelsstatistikkerne over handel med skibe og luftfartøjer udarbejdes således:

a)

mængden angives i antal stk. og i andre supplerende enheder, der måtte være anført i KN, og for luftfartøjer angives mængden i nettomasse og supplerende enheder

b)

transport- og forsikringsomkostninger medregnes ikke i den statistiske værdi

c)

partnerlandet er:

i)

ved indførsel det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som overdrager den økonomiske ejendomsret til skibet eller luftfartøjet, er etableret, eller ved udførsel det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, til hvem den økonomiske ejendomsret til skibet eller luftfartøjet overdrages, er etableret, for så vidt angår transaktioner som omhandlet i stk. 2, litra a) og b)

ii)

ved indførsel det tredjeland, hvor skibet eller luftfartøjet er bygget, hvis der er tale om nye skibe eller luftfartøjer, der er bygget uden for EU

iii)

ved indførsel det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som udøver den økonomiske ejendomsret til skibet eller luftfartøjet, er etableret, eller ved udførsel det tredjeland, hvor lønarbejdet udføres, for så vidt angår transaktioner som omhandlet i stk. 2, litra c)

d)

referenceperioden for indførsler og udførsler som omhandlet i stk. 2, litra a) og b), er den måned, i hvilken overdragelsen af den økonomiske ejendomsret finder sted.

4.   Efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder stiller de for skibs- og luftfartøjsregistrene ansvarlige myndigheder alle de tilgængelige oplysninger til rådighed, der er nødvendige for at registrere en ændring af den økonomiske ejendomsret til et skib eller luftfartøj mellem en fysisk eller juridisk person etableret i en medlemsstat og en fysisk eller juridisk person etableret i et tredjeland.

Artikel 20

Varer leveret til skibe og luftfartøjer

1.   I denne artikel

a)

forstås ved »levering af varer til skibe og luftfartøjer« levering af varer til besætningen og passagererne og til drift af skibes eller luftfartøjers motorer, maskiner og andet udstyr

b)

anses skibe eller luftfartøjer for at tilhøre det land, hvor den fysiske eller juridiske person, som udøver den økonomiske ejendomsret til skibet eller luftfartøjet, jf. artikel 19, stk. 1, litra c), er etableret.

2.   Udenrigshandelsstatistikkerne omfatter udførsel af varer leveret fra udførselsmedlemsstatens område til skibe og luftfartøjer tilhørende et tredjeland.

3.   Medlemsstaterne kan anvende følgende varekoder for varer, der leveres til skibe og luftfartøjer:

:

9930 24 00

:

varer henhørende under kapitel 1 til 24 i KN

:

9930 27 00

:

varer henhørende under kapitel 27 i KN

:

9930 99 00

:

varer, der er klassificeret andetsteds.

Det er fakultativt at indberette data om mængde, undtagen for varer henhørende under kapitel 27 i KN.

Desuden kan den forenklede kode »QS« for partnerlandet anvendes.

Artikel 21

Levering af varer til og fra offshoreanlæg

1.   I denne artikel forstås ved:

a)   »offshoreanlæg«: udstyr og anordninger, der er anbragt stationært på havet uden for et givet lands statistiske område

b)   »levering af varer til offshoreanlæg«: levering af varer til mandskabet på offshoreanlæg og til drift af anlæggets motorer, maskiner og andet udstyr

c)   »varer udvundet på eller fremstillet af offshoreanlæg«: varer, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden, eller som er fremstillet af offshoreanlægget.

2.   I udenrigshandelsstatistikken registreres:

a)

en indførsel, hvis varer leveres fra:

i)

et tredjeland til et offshoreanlæg, der er etableret i et område, hvor indførselsmedlemsstaten har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden

ii)

et offshoreanlæg, der er etableret i et område, hvor et tredjeland har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, til indførselsmedlemsstaten

iii)

et offshoreanlæg, der et etableret i et område, hvor et tredjeland har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, til et offshoreanlæg i et område, hvor indførselsmedlemsstaten har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden

b)

en udførsel, hvis varer leveres til:

i)

et tredjeland fra et offshoreanlæg, der er etableret i et område, hvor udførselsmedlemsstaten har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden

ii)

et offshoreanlæg, der er etableret i et område, hvor et tredjeland har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, fra udførselsmedlemsstaten

iii)

et offshoreanlæg, der et etableret i et område, hvor et tredjeland har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, fra et offshoreanlæg etableret i et område, hvor udførselsmedlemsstaten har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden.

3.   Medlemsstaterne kan anvende følgende varekoder for varer, der leveres til offshoreanlæg:

:

9931 24 00

:

varer henhørende under kapitel 1 til 24 i KN

:

9931 27 00

:

varer henhørende under kapitel 27 i KN

:

9931 99 00

:

varer, der er klassificeret andetsteds.

Det er fakultativt at indberette data om mængde, undtagen for varer henhørende under kapitel 27 i KN.

Desuden kan den forenklede kode »QW« for partnerlandet anvendes.

Artikel 22

Produkter fra havet

1.   I denne artikel

a)

forstås ved »produkter fra havet« fiskevarer, mineraler, bjærget gods og alle andre produkter, som endnu ikke er blevet landet af søgående skibe

b)

anses skibe for at tilhøre det land, hvor den fysiske eller juridiske person, som udøver den økonomiske ejendomsret til skibet, jf. artikel 19, stk. 1, litra c), er etableret.

2.   Udenrigshandelsstatistikken omfatter kun følgende indførsel og udførsel af produkter fra havet:

a)

landing af produkter fra havet i indførselsmedlemsstatens havne eller erhvervelse heraf foretaget af skibe, der tilhører indførselsmedlemsstaten, fra skibe, der tilhører et tredjeland; sådanne transaktioner anses som indførsler

b)

landing af produkter fra havet i et tredjelands havne fra et skib hørende til udførselsmedlemsstaten eller erhvervelse heraf foretaget af skibe, der tilhører et tredjeland, fra skibe, der tilhører udførselsmedlemsstaten; sådanne transaktioner anses som udførsler.

3.   Partnerlandet er ved indførsel det tredjeland, hvor den fysiske eller juridiske person, som udøver den økonomiske ejendomsret til det skib, der foretager fangsten, er etableret, og ved udførsel det tredjeland, hvor produkterne fra havet landes, eller hvor den fysiske eller juridiske person, som udøver den økonomiske ejendomsret til det skib, som erhverver produkterne fra havet, er etableret.

4.   Forudsat at det ikke strider mod anden EU-lovgivning, skal de nationale statistikmyndigheder have adgang til yderligere datakilder ud over toldangivelserne, f.eks. oplysninger om i den pågældende medlemsstat registrerede skibes angivelser af produkter fra havet landet i tredjelande.

Artikel 23

Rumfartøjer

1.   I denne artikel forstås ved:

a)   »rumfartøjer«: fartøjer, som kan bevæge sig i rummet uden for jordatmosfæren

b)   »økonomisk ejendomsret«: en fysisk eller juridisk persons ret til at gøre krav på den økonomiske gevinst ved anvendelsen af et rumfartøj som led i en erhvervsmæssig aktivitet under samtidig accept af den dermed forbundne risiko.

2.   Opsendelse af et rumfartøj, for hvilket den økonomiske ejendomsret er blevet overdraget mellem en fysisk eller juridisk person, der er etableret i et tredjeland, og en fysisk eller juridisk person, der er etableret i en medlemsstat, registreres:

a)

som en indførsel i den medlemsstat, hvor den nye ejer er etableret

b)

som en udførsel i den medlemsstat, hvor det færdige rumfartøj er blevet bygget

3.   Følgende særlige bestemmelser gælder for de i stk. 2 omhandlede statistikker:

a)

dataene om den statistiske værdi defineres som værdien af rumfartøjet eksklusive transport- og forsikringsomkostninger

b)

dataene om partnermedlemsstaten er ved indførsel det tredjeland, hvor det færdige rumfartøj er blevet bygget, og ved udførsel det tredjeland, hvor den nye ejer er etableret.

4.   Forudsat at det ikke strider mod anden EU-lovgivning, skal de nationale statistikmyndigheder have adgang til alle disponible datakilder, som de måtte have brug for for at anvende denne artikel, ud over toldangivelser.

Artikel 24

Elektricitet og gas

1.   Ud over toldangivelser kan de nationale statistikmyndigheder kræve, at relevante oplysninger til registrering af indførsel og udførsel af elektricitet og gas mellem medlemsstatens statistikområde og tredjelande indberettes direkte af operatører, som ejer eller driver et el- eller gasforsyningsnet.

2.   Den statistiske værdi, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), kan baseres på skøn. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om den metodologi, der anvendes ved fastlæggelsen af skønnet, før denne bestemmelse anvendes.

Artikel 25

Militært materiel

1.   Udenrigshandelsstatistikken indbefatter indførsel og udførsel af varer til militært brug.

2.   Medlemsstaterne kan indberette mindre detaljerede oplysninger end anført i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 471/2009, når oplysningerne er omfattet af militær fortrolighed i overensstemmelse med de gældende definitioner i medlemsstaten. Der skal dog som minimum til Kommissionen (Eurostat) indberettes data om den samlede månedlige statistiske værdi af indførsel og udførsel.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Indberetning af europæiske statistikker over indførsel og udførsel af varer

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), er udtømmende og opfylder kvalitetskriterierne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 471/2009.

2.   De statistikker, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), udtrykkes i den nationale valuta for den medlemsstat, der har udarbejdet statistikkerne.

3.   Hvis der foretages ændringer i månedlige resultater, der allerede er indberettet til Kommissionen (Eurostat), skal medlemsstaterne indberette reviderede resultater senest i den måned, der følger efter den måned, hvor de reviderede data foreligger.

Artikel 27

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1917/2000 ophæves med virkning fra den 1. januar 2010.

Den finder fortsat anvendelse på data vedrørende referenceperioder før den 1. januar 2010.

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.

(2)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.

(3)  EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14.

(4)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1.

(5)  EUT L 61 af 5.3.2008, s. 6.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65.

(8)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 86 af 31.3.2009, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER VARER OG VAREBEVÆGELSER, DER IKKE INDGÅR I UDENRIGSHANDELSSTATISTIKKEN

a)

monetært guld

b)

legale betalingsmidler og værdipapirer, herunder midler, der er betaling for tjenester, f.eks. porto, afgifter, brugerbetalinger

c)

varer, der udveksles midlertidigt (f.eks. leje, lån, operationel leasing), forudsat at samtlige nedennævnte betingelser er opfyldt:

der påtænkes eller foretages ingen forarbejdning, eller en forarbejdning var ikke påtænkt eller blev ikke foretaget

den forventede varighed af den midlertidige anvendelse oversteg ikke 24 måneder eller var ikke planlagt til at overstige 24 måneder

der fandt intet ejerskifte sted, eller der planlægges intet ejerskifte

d)

varer, der forsendes mellem:

medlemsstaten og dens territoriale enklaver i tredjelande og

værtsmedlemsstaten og territoriale enklaver tilhørende tredjelande eller internationale organisationer.

Territoriale enklaver omfatter også ambassader og nationale væbnede styrker stationeret uden for moderlandets territorium

e)

varer, der anvendes som medier for specialudviklede oplysninger, herunder software

f)

software downloadet fra internettet

g)

varer, der leveres vederlagsfrit, og som ikke selv er genstand for en kommerciel transaktion, forudsat at forsendelsen alene sker med det formål at forberede eller understøtte en planlagt efterfølgende handelstransaktion ved demonstration af varers eller tjenesters kendetegn, f.eks.:

reklamemateriale

vareprøver

h)

varer, der afsendes til — og varer der modtages efter — reparation, reservedele, der monteres som led i reparationen, samt udskiftede defekte dele

i)

transportmidler, der anvendes efter deres formål, herunder affyringsudstyr til rumfartøjer ved opsendelsen

j)

varer, der angives mundtligt til toldmyndighederne, og som enten er af kommerciel art, forudsat at deres værdi ikke overstiger den statistiske tærskel på 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg, eller er af ikke-kommerciel art

k)

varer, som overgår til fri omsætning efter at være blevet henført under toldproceduren for aktiv forædling eller forarbejdning under toldkontrol.


BILAG II

LISTE OVER KODER FOR TRANSAKTIONENS ART

A

B

1.

Transaktioner som indebærer faktisk eller tilsigtet ejerskifte fra residenter til ikke-residenter mod finansiel eller anden modydelse (undtagen transaktioner anført under kode 2, 7 eller 8)

1.

Fast køb/salg

2.

Levering af varer til salg efter besigtigelse eller på prøve, i konsignation eller med kommissionær som mellemled

3.

Byttehandel (modydelse i naturalier)

4.

Finansiel leasing (1)

9.

Andet

2.

Returforsendelse og vederlagsfri ombytning af varer efter registrering af den oprindelige transaktion

1.

Returforsendelser

2.

Ombytning af returnerede varer

3.

Ombytning (f.eks. under garanti) af ikke-returnerede varer

9.

Andet

3.

Transaktioner, som indebærer ejerskifte uden finansiel modydelse eller modydelse i naturalier (f.eks. nødhjælp)

 

4.

Transaktioner med henblik på forarbejdning ved lønarbejde (2) (uden overdragelse af ejendomsretten til den, der udfører lønarbejdet)

1.

Varer, der forventes at vende tilbage til det oprindelige udførselsland

2.

Varer, der ikke forventes at vende tilbage til det oprindelige udførselsland

5.

Transaktioner efter lønarbejde (uden overdragelse af ejendomsretten til den, der udfører lønarbejdet)

1.

Varer, der vender tilbage til det oprindelige udførselsland

2.

Varer, der ikke vender tilbage til det oprindelige udførselsland

6.

Særlige transaktioner, der registreres til nationale formål

 

7.

Varebevægelser som led i fælles forsvarsprojekter eller andre fælles mellemstatslige produktionsprogrammer

 

8.

Transaktioner, der indebærer levering af byggematerialer og teknisk udstyr som led i en kontrakt om bygge- og anlægsarbejde, i forbindelse med hvilken der ikke kræves særskilt fakturering af varerne og der udstedes en faktura for kontrakten i sin helhed

 

9.

Andre transaktioner, som ikke kan klassificeres under andre koder

1.

Udlejning, lån og operationel leasing i over 24 måneder

9.

Andet


(1)  Finansiel leasing omfatter transaktioner, hvor leasingbeløbet beregnes således, at det dækker eller omtrent dækker varernes værdi. Risici og fordele ved ejendomsretten til en vare overdrages til leasingtageren. Ved leasingkontraktens udløb bliver leasingtageren ejer af varerne.

(2)  Forarbejdning ved lønarbejde omfatter aktiviteter (ændring, bygning, samling, forbedring, renovering osv.) med det formål at fremstille en ny eller en virkelig forbedret vare. Dette indebærer ikke nødvendigvis en ændring af vareklassificeringen. Forarbejdningsaktiviteter for egen regning er ikke omfattet og registreres under nr. 1 i kolonne A.


BILAG III

KODNING AF TRANSPORTFORMEN

Kode

Betegnelse

1

Søtransport

2

Jernbanetransport

3

Vejtransport

4

Lufttransport

5

Postforsendelse

7

Transport i faste installationer

8

Transport ad indre vandveje

9

Egen fremdrift


Top