EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 37, 2010. gada 10. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.037.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 37

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 10. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr 113/2010 (2010. gada 9. februāris), ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 114/2010 (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2229/2004 attiecībā uz termiņu, kas dots EFSA, lai sniegtu viedokli par pārskata ziņojumu projektiem par darbīgajām vielām, par kurām ir skaidras norādes, ka tām nav kaitīgas ietekmes (1)

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 115/2010 (2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka aktivēta alumīnija oksīda lietošanas noteikumus dabīgā minerālūdens un avota ūdens attīrīšanai no fluorīdiem (1)

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 116/2010 (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu (1)

16

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 117/2010 (2010. gada 9. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 904/2008, ar ko nosaka analīžu metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri vajadzīgi, lai piemērotu eksporta režīmu precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 118/2010 (2010. gada 9. februāris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 900/2008, ar ko nosaka analīzes metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot importa režīmu dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 119/2010 (2010. gada 9. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1233/2009, ar ko nosaka īpašu tirgus atbalsta pasākumu piena nozarē

26

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 120/2010 (2010. gada 9. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/6/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK attiecībā uz dzīvsudrabu, brīvo gosipolu, nitrītiem un Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Komisijas Direktīva 2010/7/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu magnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu (1)

33

 

*

Komisijas Direktīva 2010/8/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu varfarīnnātriju (1)

37

 

*

Komisijas Direktīva 2010/9/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai paplašinātu aktīvās vielas alumīnija fosfīda, kas izdala fosfīnu, iekļaušanu tās I pielikumā kā 18. produktu veidu atbilstīgi direktīvas V pielikumam (1)

40

 

*

Komisijas Direktīva 2010/10/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu brodifakumu (1)

44

 

*

Komisijas Direktīva 2010/11/ES (2010. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu varfarīnu (1)

47

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/73/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 25. janvāris), ar ko atceļ Lēmumu 2009/472/EK un par turpmāko rīcību pēc apspriežu procedūras ar Mauritānijas Islāma Republiku saskaņā ar ĀKK–EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu

50

 

 

2010/74/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 4. februāris), ar ko groza Lēmumu 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

52

 

 

2010/75/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 5. februāris) par Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu dalībvalstīs veicamajā koordinētajā uzraudzības programmā attiecībā uz Listeria monocytogenes izplatību dažos lietošanai cilvēka uzturā gatavos pārtikas produktos (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 592)

55

 

 

2010/76/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris), ar ko Čehijai, Vācijai, Grieķijai, Austrijai, Polijai, Portugālei un Slovēnijai piešķir pārejas periodu, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 735)

70

 

 

2010/77/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris) par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz terbutrīnu, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 9. februāris) par Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Finanšu regulai, 157. panta b) punktā un 158. panta 1. punktā minēto robežlielumu pārskatīšanu

73

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, Līgumu par ES un Euratom līgumu

 

 

2010/79/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 19. oktobris) par Lēmuma 2006/679/EK un 2006/860/EK grozījumiem attiecībā uz savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kas attiecas uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas un ātrgaitas dzelzceļu sistēmas apakšsistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7787)  (1)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top