Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 37, 10 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.037.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 37

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 114/2010 av den 9 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 vad gäller den tid som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har på sig att yttra sig om utkast till granskningsrapporter om verksamma ämnen för vilka det finns tydliga tecken på att de inte har skadlig inverkan (1)

12

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010 om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten (1)

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 116/2010 av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 när det gäller förteckningen över näringspåståenden (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 117/2010 av den 9 februari 2010 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 904/2008 om fastställande av de analysmetoder och andra bestämmelser av teknisk karaktär som krävs för tillämpning av exportordningen för varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 118/2010 av den 9 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 900/2008 om fastställande av analysmetoder och andra bestämmelser av teknisk karaktär som krävs för tillämpningen av systemet för import av vissa varor som framställs genom förädling av jordbruksprodukter

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 119/2010 av den 9 februari 2010 om ändring av förordning (EU) nr 1233/2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

26

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 120/2010 av den 9 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/6/EU av den 9 februari 2010 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller kvicksilver, fri gossypol, nitriter och Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Kommissionens direktiv 2010/7/EU av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp fosfinavgivande magnesiumfosfid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

33

 

*

Kommissionens direktiv 2010/8/EU av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp warfarinnatrium som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

37

 

*

Kommissionens direktiv 2010/9/EU av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av fosfinavgivande aluminiumfosfid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 18 som definieras i bilaga V till direktivet (1)

40

 

*

Kommissionens direktiv 2010/10/EU av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp brodifakum som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

44

 

*

Kommissionens direktiv 2010/11/EU av den 9 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp warfarin som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1)

47

 

 

BESLUT

 

 

2010/73/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 januari 2010 om upphävande av beslut 2009/472/EG och om uppföljningen av samrådsförfarandet med Islamiska republiken Mauretanien i enlighet med artikel 96 i AVSEG-partnerskapsavtalet

50

 

 

2010/74/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 2010 om ändring av beslut 2005/629/EG om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

52

 

 

2010/75/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till ett samordnat övervakningsprogram för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa ätfärdiga livsmedel vilket ska genomföras i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2010) 592]

55

 

 

2010/76/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 februari 2010 om beviljande av en övergångsperiod för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna vad gäller Tjeckien, Tyskland, Grekland, Österrike, Polen, Portugal och Slovenien [delgivet med nr K(2010) 735]

70

 

 

2010/77/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 februari 2010 om ändring av tidsfristen för att lägga fram dokumentation om terbutryn som ska granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2010) 752]  (1)

72

 

 

2010/78/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 februari 2010 om revidering av de beloppsgränser som anges i artikel 157 b och artikel 158.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen

73

 

 

IV   Rättsakter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2010/79/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 oktober 2009 om ändring av besluten 2006/679/EG och 2006/860/EG i fråga om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystem i de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik respektive höghastighetstrafik [delgivet med nr K(2009) 7787]  (1)

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top