Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:037:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 37, 10 февруари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.037.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 37

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
10 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 114/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2229/2004 по отношение на срока, предоставен на ЕОБХ за представянето на становище по проектите на докладите за преглед на активните вещества с ясни индикации за липса на вредни въздействия (1)

12

 

*

Регламент (ЕС) № 115/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за определяне на условията за използване на активиран алуминиев оксид за отстраняване на флуорид от натурални минерални води и изворни води (1)

13

 

*

Регламент (ЕС) № 116/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със списъка на хранителните претенции (1)

16

 

*

Регламент (ЕС) № 117/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 904/2008 за определяне на методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на режима на износ на стоките, които не са предмет на приложение I към Договора

19

 

*

Регламент (ЕС) № 118/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 900/2008 за определяне на методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на режима за внос на някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти

21

 

*

Регламент (ЕС) № 119/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1233/2009 за определяне на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

26

 

 

Регламент (ЕС) № 120/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно живак, свободен госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca  (1)

29

 

*

Директива 2010/7/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на магнезиев фосфид, освобождаващ фосфин, като активно вещество в приложение I към нея (1)

33

 

*

Директива 2010/8/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на варфарин натрий като активно вещество (1)

37

 

*

Директива 2010/9/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество алуминиев фосфид, освобождаващ фосфороводород, към продуктов тип 18, както е определен в приложение V към същата директива (1)

40

 

*

Директива 2010/10/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на бродифакум (brodifacoum) като активно вещество (1)

44

 

*

Директива 2010/11/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на варфарин като активно вещество в приложение I към нея (1)

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/73/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 януари 2010 година за отмяна на Решение 2009/472/ЕО и за последващи мерки по отношение на процедурата по консултиране с Ислямска република Мавритания съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО

50

 

 

2010/74/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2010 година за изменение на Решение 2005/629/ЕО за създаване на Научно-технически и икономически комитет по рибарство

52

 

 

2010/75/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 5 февруари 2010 година относно финансовото участие на Съюза в координираната мониторингова програма относно разпространението на Listeria monocytogenes в някои готови за консумация храни, която ще се проведе в държавите-членки (нотифицирано под номер C(2010) 592)

55

 

 

2010/76/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за предоставяне на преходен период за изпълнението на Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето от държавите-членки на статистика относно аквакултурите що се отнася до Чешката република, Германия, Гърция, Австрия, Полша, Португалия и Словения (нотифицирано под номер C(2010) 735)

70

 

 

2010/77/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за определяне на нов краен срок за подаване на досие за тербутрин, което следва да бъде проучено в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (нотифицирано под номер C(2010) 752)  (1)

72

 

 

2010/78/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2010 година за коригиране на праговете, посочени в член 157, буква б) и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на финансовия регламент

73

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/79/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 октомври 2009 година за изменение на решения 2006/679/ЕО и 2006/860/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система (нотифицирано под номер C(2009) 7787)  (1)

74

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top