EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document Ares(2022)5974844

Commission Staff Working Document on the Evaluation of the Guarantee Notice

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МНЕНИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА

Наименование на оценката

Правила за държавна помощ за оценка на държавните гаранции по заеми — оценка

Водеща ГД — отговорен отдел

ГД „Конкуренция“ — отдели D3—D4

Примерен график

(планирана дата на започване и дата на приключване)

Дата на започване: трето тримесечие на 2022 г.

Планирана дата на приключване: първо тримесечие на 2024 г.

Допълнителна информация

Специфични инструменти за помощ — държавни гаранции: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_bg

Настоящият документ служи само за информация. Той не предопределя окончателното решение на Комисията относно това дали тази инициатива ще бъде продължена или относно окончателното ѝ съдържание. Всички описани в документа елементи на инициативата, включително графикът ѝ, подлежат на промяна.

А. Политически контекст, цел и обхват на оценката

Политически контекст

В Известието относно гаранциите се описва начинът, по който Комисията оценява държавните гаранции по задълженията на дружествата — които могат да бъдат форма на държавна помощ — както под формата на индивидуални гаранции, така и под формата на гаранционни схеми.

По-специално, в известието се определят качествени критерии и препратки към пазарни референтни показатели за индивидуални гаранции, минимални премии по гаранции, които не включват помощ, ако са предоставени на малки и средни предприятия, и насоки за разработване на невключващи помощ гаранционни схеми за всички видове предприятия, които могат да се използват и за определяне на елемента на помощ в гаранции, които включват помощ.

Съгласно законодателството в областта на държавната помощ, и по-специално Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО) и Регламента относно помощта de minimis, се изисква помощта да бъде прозрачна. Това означава, че трябва да е възможно да се изчисли точно брутният еквивалент на безвъзмездна помощ ex ante, без да е необходимо да се извършва оценка на риска. Като предоставя насоки на държавите членки, за да им помогне да установят съобразени с пазара премии по гаранции и да определят размера на помощта (като разликата между начислените премии и пазарните премии), Известието относно гаранциите способства за осигуряването на ясна и предвидима рамка за отпускане на заеми с държавна гаранция.

Известието относно гаранциите беше преразгледано за последен път през 2008 г. То не съдържа определена клауза за преразглеждане или дата на изтичане на срока на действие и не е било оценявано в рамките на „проверка за пригодност“ след последното му преразглеждане. Ето защо е необходимо да се направи оценка на Известието относно гаранциите поради следните причини:

I.пазарните условия са се променили значително от 2008 г. насам. Световната финансова криза доведе до конюнктура на ниски лихвени проценти, а понастоящем инфлационният натиск се увеличи след пандемията от COVID-19 и руската инвазия в Украйна;

II.вследствие на глобалната финансова криза капиталовите изисквания бяха увеличени. Освен това през последното десетилетие практиките за управление на риска от страна на участниците на финансовите пазари претърпяха развитие; и

III.от последното преразглеждане на Известието относно гаранциите през 2008 г. насам правителствата в ЕС уведомиха Комисията за голям брой методики за предоставяне на гаранции.

Следователно са налице значителни сведения, които дават основание за оценка на това дали Известието относно гаранциите все още е пригодно за поставените цели.

Цел и обхват

Цел

Основната цел на оценката е да се провери дали Известието относно гаранциите все още е пригодно за поставените цели. С оглед на това е необходимо да се прецени дали известието е функционирало добре, дали е улеснило достъпа до финансиране по ефективен и ефикасен начин, както за малките/средните предприятия, така и за по-големите дружества, и дали държавите от ЕС са срещнали трудности при тълкуването му или прилагането на схеми, които са в съответствие с него.

В тази връзка в оценката ще се анализира как известието е функционирало с течение на времето и до каква степен е постигнало целите си:

I)за предоставяне на насоки относно съобразените с пазара премии по гаранции, за да се изключи наличието на държавна помощ и да се предотврати нарушаването на конкуренцията;

II)за повишаване на правната сигурност за заинтересованите страни и увеличаване на прозрачността на политиката на Комисията, така че нейните решения да бъдат предвидими и да гарантират равно третиране;

III)за въвеждане на лесни за прилагане правила за малките и средните предприятия, за да се подобри техният достъп до финансиране.

Обхват

Оценката обхваща само Известието относно гаранциите и прилагането на методики за гаранции, одобрени от Комисията. Тя не обхваща друго вторично законодателство в областта на държавните помощи.

Времева рамка и съдържание

Оценката обхваща периода от влизането в сила на Известието относно гаранциите до днес.

В нейните рамки ще бъдат оценени всички видове държавни гаранции, обхванати от Известието относно гаранциите, като индивидуални гаранции за всички видове дружества, гаранционни схеми за малки и средни предприятия и гаранционни схеми за всички видове дружества. Оценката ще обхване гаранционни мерки, които включват елемент на помощ, както и такива без помощ.

Критерии за оценка

При оценката ще бъдат разгледани следните пет критерия:

Ефективност 

·До каква степен Известието относно гаранциите е допринесло за определянето на съобразени с пазара премии по гаранции?

·Доколко ефективни са били гаранционните мерки, при които се използва Известието относно гаранциите, за ограничаване на нарушаването на конкуренцията на продуктовите пазари?

·Доколко ефективни са били гаранционните мерки, при които се използва Известието относно гаранциите, за ограничаване на нарушаването на конкуренцията между финансовите посредници и на изкривяванията на цените на кредитните пазари?

Ефикасност

·До каква степен изискванията на Известието относно гаранциите са пропорционални на разходите за прилагане на гаранционните схеми?

·Спомогнали ли са гаранционните мерки, при които се използва Известието относно гаранциите, за опростяване на прилагането на схемите за малките и средните предприятия?

Целесъобразност

·До каква степен Известието относно гаранциите е останало целесъобразно с течение на времето по отношение на макроикономическото развитие, финансовата стабилност и регулаторните промени от 2008 г. насам?

Съгласуваност

·До каква степен Известието относно гаранциите е вътрешно съгласувано (т.е. доколко правилата в Известието относно гаранциите се допълват взаимно) и външно съгласувано (т.е. доколко известието е съгласувано с друго законодателство на ЕС)?

Добавена стойност от ЕС

·Известието относно гаранциите осигурило ли е добавена стойност в сравнение със ситуация без такива насоки?

Б. По-добро регулиране

Стратегия на консултацията

Целта на дейностите по консултацията е да се съберат мнения за оценка на Известието относно гаранциите в контекста на значителните промени в пазарните условия и произтичащия от тях риск някои приложения на известието от страна на държавите от ЕС да не са в съответствие с настоящите пазарни референтни показатели.

Същевременно трябва да установим до каква степен известието е улеснило достъпа до финансиране по ефективен и ефикасен начин, особено за малките и средните предприятия.

Дейностите по консултацията ще включват:

·12-седмична обществена онлайн консултация, насочена към широката общественост (публикувана като част от настоящата покана за представяне на мнения), с въпроси на високо равнище на 24-те официални езика на ЕС, на които респондентите могат да отговорят на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

Обществената консултация ще бъде достъпна чрез уеб портала на Комисията „Споделете мнението си“ и ще бъде популяризирана чрез официалните комуникационни канали на Комисията (включително социалните медии), както и на избрани прояви и в изказвания.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат оповестени в обобщен фактологичен доклад, който ще бъде публикуван на портала „Споделете мнението си“;

·целенасочени консултации под формата на искане за информация до правителствата от ЕС и целеви въпросник.

§Чрез искането за информация ще бъдат събрани необходимите обобщени данни относно държавните гаранции и ще бъде проверено съответствието на най-големите транзакции с пазара. То ще бъде изпратено до държавите от ЕС чрез техните постоянни представителства в ЕС, като те ще могат да отговорят на всичките 24 официални езика на ЕС.

§Целевият въпросник е насочен към избрани заинтересовани страни, които са пряко ангажирани с предоставянето на държавни гаранции или са засегнати от него, или разполагат със съответния експертен опит в областта на кредитния риск. Той ще включва конкретни въпроси от по-техническо естество и ще е съставен само на английски език. Респондентите обаче ще могат да изпращат отговорите си на всичките 24 официални езика на ЕС. Тази консултация ще бъде достъпна на уебстраницата за консултации на ГД „Конкуренция“.

Обобщение на резултатите от планираните дейности по консултацията ще бъде включено в обзорен доклад, който ще бъде приложен към работния документ на службите на Комисията относно оценката.

Защо провеждаме настоящата консултация? 

Известието относно гаранциите не е било преразглеждано от последното му преразглеждане и публикуване през 2008 г. насам. Поради това Комисията желае да разбере дали е улеснила достъпа до финансиране по ефективен и ефикасен начин както за малките и средните предприятия, така и за по-големите предприятия, и дали държавите от ЕС са срещнали трудности при тълкуването му и дали са приложили схеми, които са в съответствие с него.

В рамките на оценката ще бъдат събрани мнения за ефективността, ефикасността, съгласуваността и добавената стойност от ЕС на Известието относно гаранциите. Тя ще оцени също така актуалността на известието, по-специално с оглед на факта, че някои от референтните пазарни данни (минималните премии) може да са остарели в контекста на промените в пазарните условия.

Известието относно гаранциите може да е довело до непредвидени последици, като например избирателни предимства за финансовите посредници, нарушаване на конкуренцията между дружествата в различни държави от ЕС или изтласкване на частните инвеститори.

В рамките на дейностите по консултацията за оценката ще бъдат събрани гледища и опит от всички заинтересовани страни.

Целева аудитория

Основната целева аудитория на оценката са управляващите и изпълнителните органи в държавите от ЕС. Оценката обаче ще бъде насочена и към предоставящите гаранции институции и финансовите посредници, които предоставят гаранции и други форми на кредитна защита. Тя ще включва и асоциации от финансовия сектор и участници на пазара на кредити и кредитни деривати.

Комисията също така счита, че е много важно да се чуят мненията и да се използва опитът на дружествата от всякакъв мащаб и на бизнес асоциациите, които ги представляват.

И накрая, стремежът ни е оценката да се основава на обратна информация от изследователите и академичните среди.

Събиране на данни и методология

Комисията не разполага с достатъчно конкретни данни, за да оцени Известието относно гаранциите. Това е така, защото решенията на Комисията по раздел 3.4 от Известието относно гаранциите се отнасят само до методологиите, но не и до тяхното последващо прилагане.

Поради това Комисията не разполага нито с пълна информация относно действителните гаранционни схеми, при които тези методологии се прилагат с течение на времето, нито с подробни данни за транзакциите по тези схеми. Поради тази причина Комисията ще отправи искане за информация до държавите от ЕС, както е описано по-горе.

Освен това Комисията ще обяви тръжна процедура за конкретен доклад във връзка с Известието относно гаранциите. Докладът ще бъде изготвен от външен изпълнител от четвъртото тримесечие на 2022 г. нататък и ще съдържа оценка най-малко на:

·въздействието на Известието върху кредитните пазари, по-конкретно доколко ефективно и ефикасно е било прилагането му за постигането на общата цел за осигуряване на интегриран и ефикасен единен пазар, водещ както до свободна, така и до лоялна конкуренция между финансовите посредници и между дружествата на продуктовите пазари;

·това как са функционирали прилаганите системи за определяне на цените в сравнение с оптималните системи за определяне на цените за държавните гаранции, които са последователни във времето, имат обективни и проследими референтни (пазарни) параметри като входящи данни и свеждат до минимум възможността за предоставяне на индивидуални избирателни предимства на бенефициера на гаранцията;

·това дали при опростеното решение за мерките, насочени към малките и средните предприятия, е постигнат правилният баланс между простота и точност;

·вътрешната съгласуваност на правилата в Известието относно гаранциите и съгласуваността на известието с други законодателни актове и насоки на ЕС в областта на държавната помощ.

Докладът ще бъде приложен към оценката.

Дейностите по консултацията и специалният доклад ще бъдат допълнени от:

·наличните статистически данни;

·придобития в миналото опит от Комисията в специфични случаи.

Top