INBJUDAN ATT LÄMNA SYNPUNKTER

I SAMBAND MED EN UTVÄRDERING

Utvärderingens titel

Statsstödsregler för att bedöma statliga lånegarantier – utvärdering

Ansvarigt generaldirektorat – ansvarig enhet

Generaldirektoratet för konkurrens – enheterna D3 och D4

Preliminär tidsplan

(planerat startdatum och slutdatum)

Startdatum: Tredje kvartalet 2022

Planerat slutdatum: Första kvartalet-2024

Övriga uppgifter

Särskilda stödinstrument – statliga garantier: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_sv

Detta dokument är endast avsett som information. Det föregriper inte kommissionens slutliga beslut om huruvida – och i så fall hur – den vill gå vidare med detta initiativ. Alla delar av initiativet som beskrivs i detta dokument, inklusive tidsplanen, kan komma att ändras.

A. Utvärderingens politiska bakgrund, syfte och omfattning

Politisk bakgrund

I tillkännagivandet om garantier beskrivs hur kommissionen bedömer statliga garantier för företagsskulder – som kan vara en form av statligt stöd – både i form av enskilda garantier och garantiordningar.

Tillkännagivandet innehåller framför allt kvalitativa kriterier och hänvisningar till marknadsriktmärken för enskilda garantier, säkerhetsavgifter för stödfria statliga garantier, om de beviljas små och medelstora företag, och riktlinjer för utformningen av stödfria garantiordningar för alla typer av företag, som också kan användas för att fastställa stödinslaget i garantier som omfattar stöd.

Enligt lagstiftningen om statligt stöd, särskilt den allmänna gruppundantagsförordningen och förordningen om stöd av mindre betydelse ska stödet vara överblickbart. Detta innebär att det måste vara möjligt att på förhand exakt beräkna bruttobidragsekvivalenten utan att behöva göra någon riskbedömning. Genom att ge medlemsstaterna vägledning för att hjälpa dem att fastställa marknadsförenliga garantiavgifter och fastställa stödbeloppet (skillnaden mellan de avgifter som tas ut och marknadsavgifterna) bidrar tillkännagivandet om garantier till att säkerställa en tydlig och förutsägbar ram för beviljande av statliga garantilån.

Den senaste översynen av tillkännagivandet om garantier gjordes 2008. Tillkännagivandet innehåller ingen fast översynsklausul eller sista giltighetsdag och har inte utvärderats i någon ”kontroll av ändamålsenligheten” sedan den senaste översynen. Tillkännagivandet om garantier behöver därför utvärderas av följande skäl:

I.Marknadsvillkoren har förändrats avsevärt sedan 2008. Den globala finanskrisen har lett till låga räntor, medan inflationstrycket för närvarande har ökat till följd av covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

II.Kapitalkraven har ökat till följd av den globala finanskrisen. Dessutom har finansmarknadsaktörernas riskhanteringsmetoder utvecklats under det senaste årtiondet, och

III.EU-länderna har anmält ett stort antal garantimetoder till kommissionen sedan den senaste översynen av tillkännagivandet om garantier 2008.

Det finns således betydande belägg för att motivera en bedömning av huruvida tillkännagivandet om garantier fortfarande är ändamålsenligt.

Syfte och tillämpningsområde

Syfte

Huvudsyftet med utvärderingen är att kontrollera om tillkännagivandet om garantier fortfarande är ändamålsenligt. Detta kräver att vi bedömer om tillkännagivandet har fungerat väl, om det har underlättat tillgången till finansiering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, både för små och medelstora företag och större företag, och om EU-länderna har haft svårt att tolka det eller genomföra ordningar som överensstämmer med det.

I detta avseende kommer utvärderingen innehålla en analys över hur tillkännagivandet har fungerat över tid och i vilken utsträckning det uppnått målen att

I)ge vägledning om marknadsförenliga garantiavgifter för att utesluta förekomsten av statligt stöd och förhindra en snedvridning av konkurrensen,

II)öka rättssäkerheten för berörda parter och öka insynen i kommissionens politik, så att dess beslut är förutsägbara och säkerställer likabehandling.

III)införa lättillämpade regler för små och medelstora företag för att förbättra företagens tillgång till finansiering.

Tillämpningsområde

Utvärderingen omfattar endast tillkännagivandet om garantier  och genomförandet av de garantimetoder som godkänts av kommissionen. Den kommer inte att omfatta någon annan sekundärlagstiftning om statligt stöd .

Tidsram och innehåll

Utvärderingen omfattar perioden sedan tillkännagivandet om garantier trädde i kraft 2008 fram till i dag.

Den kommer att bedöma alla typer av statliga garantier som omfattas av tillkännagivandet om garantier, såsom individuella garantier till alla typer av företag, garantiordningar för små och medelstora företag och garantiordningar för alla typer av företag. Bedömningen kommer att omfatta både garantiåtgärder som omfattar ett inslag av stöd och åtgärder utan stöd.

Utvärderingskriterier

Vid utvärderingen kommer följande fem kriterier att bedömas:

Ändamålsenlighet 

·I vilken utsträckning har tillkännagivandet om garantier bidragit till att fastställa marknadsförenliga garantiavgifter?

·Hur effektiva har garantiåtgärderna varit baserat på tillkännagivandet om garantier när det gäller att begränsa snedvridningen av konkurrensen på produktmarknaderna?

·Hur effektiva har garantiåtgärderna varit baserat på tillkännagivandet om garantier när det gäller att begränsa snedvridningen av konkurrensen mellan finansiella intermediärer och snedvridningen av priserna på kreditmarknaderna?

Effektivitet

·I vilken utsträckning har kraven i tillkännagivandet om garantier stått i proportion till kostnaden för att genomföra garantiordningarna?

·Har garantiåtgärderna enligt tillkännagivandet om garantier bidragit till att förenkla genomförandet av ordningar för små och medelstora företag?

Relevans

·I vilken utsträckning har tillkännagivandet om garantier varit relevant med tanke på den makroekonomiska och finansiella stabiliteten och regelverkets utveckling sedan 2008?

Samstämmighet

·I vilken utsträckning är tillkännagivandet om garantier internt sammanhängande (dvs. hur mycket kompletterar reglerna i tillkännagivandet om garantier varandra) och externt sammanhängande (dvs. hur väl överensstämmer tillkännagivandet med annan EU-lagstiftning)?

EU-mervärde

·Har tillkännagivandet om garantier gett ett mervärde jämfört med en situation utan sådan vägledning?

B. Bättre lagstiftning

Samrådsstrategi

Syftet med samrådet är att samla in underlag för att utvärdera tillkännagivandet om garantier, mot bakgrund av de betydande förändringarna i marknadsvillkoren och den därav följande risken för att vissa av EU-ländernas tillämpning av tillkännagivandet inte överensstämmer med de nuvarande marknadsriktmärkena.

Samtidigt måste vi undersöka i vilken utsträckning tillkännagivandet har underlättat tillgången till finansiering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, särskilt för små och medelstora företag.

Samrådet består av följande delar:

·Ett 12 veckor långt offentligt samråd på nätet riktat till allmänheten (som en del av denna inbjudan att inkomma med synpunkter), med högnivåfrågor på de 24 officiella EU-språken, där deltagarna kan svara på något av de 24 officiella EU-språken.

Det offentliga samrådet kommer att vara tillgängligt via kommissionens webbportal ”Kom med synpunkter”och kommer att marknadsföras via kommissionens officiella kommunikationskanaler (inklusive sociala medier) och vid utvalda evenemang och anföranden.

Resultaten av det offentliga samrådet kommer att offentliggöras i en faktabaserad sammanfattning på kommissionens webbportal ”Kom med synpunkter”.

·Riktade samråd i form av en begäran om information till EU-ländernas regeringar och ett riktat frågeformulär.

§Genom denna begäran om information kommer nödvändiga konsoliderade uppgifter om statliga garantier samlas in för att kontrollera att de största transaktionerna är förenliga med marknaden. Den kommer att skickas till EU-länderna via deras ständiga representationer vid EU, vilka kommer att kunna svara på alla 24 officiella EU-språk.

§Det riktade frågeformuläret riktar sig till utvalda berörda parter som är direkt involverade i eller påverkas av tillhandahållandet av statliga garantier eller som har relevant sakkunskap på kreditriskområdet. Det innehåller mer tekniska frågor och är endast tillgängligt på engelska. Deltagarna kan dock lämna sina svar på alla 24 officiella EU-språk. Detta samråd nås via samrådswebbplatsen för generaldirektoratet för konkurrens.

En sammanfattning av resultaten av de två samråden kommer också att ingå i en sammanfattande rapport, vilken kommer att bifogas det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som utvärderingen ingår i.

Varför ordnar vi samråd? 

Tillkännagivandet om garantier har inte granskats sedan den senaste översynen och offentliggörandet 2008. Kommissionen vill därför se om det har underlättat tillgången till finansiering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, både för små och medelstora företag och större företag, och om EU-länderna har haft svårt att tolka det eller genomföra ordningar som överensstämmer med det.

Utvärderingen syftar till att ge svar på om tillkännagivandet om garantier är ändamålsenligt, effektivt, samstämmigt och ger ett EU-mervärde. Kommissionen kommer också att bedöma om tillkännagivandet är relevant, särskilt då vissa av referensmarknadsuppgifterna (säkerhetsavgifter) kan vara föråldrade på grund av ändrade marknadsvillkor.

Tillkännagivandet om garantier kan ha fått oavsiktliga konsekvenser, t.ex. I form av selektiva fördelar för finansiella intermediärer, snedvridning av konkurrensen mellan företag i olika EU-länder eller utträngning av privata investerare.

Genom samrådet inför utvärderingen samlas synpunkter och erfarenheter in från alla berörda parter.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen för utvärderingen är de förvaltande och verkställande myndigheterna i EU-länderna. Utvärderingen kommer dock också att omfatta garantiinstitut och finansiella intermediärer som tillhandahåller garantier och andra former av kreditriskskydd. Den kommer även att omfatta branschorganisationer inom finanssektorn och marknadsaktörer på kredit- och kreditderivatmarknaderna.

Kommissionen anser också att det är mycket viktigt att höra synpunkter och erfarenheter från företag av alla storlekar och de näringslivsorganisationer som företräder dem.

Slutligen är utvärderingen tänkt att bygga vidare på återkoppling från forskare och den akademiska världen.

Datainsamling och metod

Kommissionen har inte tillräckligt med konkreta uppgifter för att kunna utvärdera tillkännagivandet om garantier. Detta beror på att kommissionens beslut enligt avsnitt 3.4 i tillkännagivandet om garantier endast avser metoderna och inte hur de genomförs.

Följaktligen har kommissionen varken fullständig information om de faktiska garantiordningar som tillämpar dessa metoder över tid eller några detaljerade uppgifter om transaktionerna inom dessa ordningar. Därför kommer kommissionen att skicka en begäran om information till EU-länderna enligt ovan.

Dessutom kommer kommissionen att inleda ett anbudsförfarande avseende en särskild rapport om tillkännagivandet om garantier. Rapporten kommer att utarbetas av en extern uppdragstagare från och med det fjärde kvartalet 2022 och kommer att innehålla en bedömning av åtminstone följande:

·Hur tillkännagivandet har inverkat på kreditmarknaderna, dvs. hur ändamålsenlig och effektiv tillämpningen av tillkännagivandet har varit när det gäller att uppnå det allmänna målet att säkerställa en integrerad och effektiv inre marknad, som innebär både fri och rättvis konkurrens mellan finansiella intermediärer och mellan företag på produktmarknaderna.

·Hur de tillämpade prissättningssystemen har fungerat jämfört med optimala prissättningssystem för statliga garantier, som är konsekventa över tiden, har objektiva och observerbara referensparametrar (marknadsparametrar) som input och minimerar risken för att enskilda selektiva fördelar ges till garantimottagaren.

·Om den förenklade lösningen för åtgärder som riktar sig till små och medelstora företag har lett till rätt balans mellan enkelhet och exakthet.

·Om det finns en samstämmighet mellan reglerna i tillkännagivandet om garantier och med annan EU-lagstiftning och vägledning om statligt stöd.

Rapporten kommer att bifogas utvärderingen.

Samråden och den särskilda rapporten kommer att kompletteras med följande:

·Tillgängliga statistiska uppgifter.

·Kommissionens erfarenheter i specifika tidigare ärenden.