EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document Ares(2022)5974844

Commission Staff Working Document on the Evaluation of the Guarantee Notice

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ FAKTICKÝCH PODKLADŮ

PRO HODNOCENÍ

Název hodnocení

Pravidla státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry – hodnocení

Příslušné GŘ – odpovědné oddělení

GŘ pro hospodářskou soutěž – oddělení D3–D4

Předběžný harmonogram

(plánované datum zahájení a datum ukončení)

Datum zahájení: 3. čtvrtletí 2022

Plánované datum dokončení: 1. čtvrtletí 2024

Další informace

Zvláštní nástroje podpory – Státní záruky: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Tento dokument slouží pouze k informačním účelům. Nepředjímá konečné rozhodnutí Komise o tom, zda tato iniciativa bude pokračovat, ani o jejím konečném obsahu. Všechny prvky iniciativy popsané v tomto dokumentu, včetně harmonogramu, se mohou změnit.

A. Politické souvislosti, účel a rozsah hodnocení

Politické souvislosti

Sdělení o zárukách popisuje, jak Komise posuzuje státní záruky za závazky podniků – které mohou být formou státní podpory – jak ve formě individuálních záruk, tak ve formě systémů záruk.

Sdělení zejména stanoví kvalitativní kritéria a odkazy na tržní referenční hodnoty pro jednotlivé záruky, prémie za záruku „safe-harbour“ pro státní záruky bez podpory, jsou-li poskytovány malým a středním podnikům, a pokyny pro navrhování systémů záruk bez podpory pro všechny typy podniků, které mohou být rovněž použity k určení prvku podpory v zárukách, které zahrnují podporu.

Právní předpisy o státní podpoře, zejména obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) a nařízení o podpoře de minimis, vyžadují, aby byla podpora transparentní. To znamená, že musí být možné přesně vypočítat hrubý grantový ekvivalent podpory ex ante, aniž by bylo nutné provádět posouzení rizik. Sdělení o zárukách poskytuje členským státům pokyny, které jim pomohou stanovit prémie za záruky, které jsou v souladu s tržními podmínkami, a určit výši podpory (jako rozdíl mezi účtovanými prémiemi a tržními prémiemi), čímž pomáhá zajistit jasný a předvídatelný rámec pro poskytování státních záruk.

Sdělení o zárukách bylo naposledy revidováno v roce 2008. Neobsahuje žádné pevně stanovené ustanovení o přezkumu ani datum ukončení platnosti a od své poslední revize nebylo hodnoceno v rámci žádné „kontroly účelnosti“. Sdělení o zárukách je proto třeba vyhodnotit z těchto důvodů:

I.Podmínky na trhu se od roku 2008 výrazně změnily. Celosvětová finanční krize vedla k prostředí nízkých úrokových sazeb, zatímco v současné době se v důsledku pandemie COVID-19 a ruské invaze na Ukrajinu zvýšil inflační tlak.

II.V důsledku celosvětové finanční krize se zvýšily kapitálové požadavky. Kromě toho v posledním desetiletí účastníci finančního trhu vyvinuli postupy řízení rizik a

III.od poslední revize sdělení o zárukách v roce 2008 oznámily vlády EU Komisi velký počet metodik týkajících se záruk.

Je tedy k dispozici značné množství podkladů, které odůvodňují posouzení, zda je sdělení o zárukách stále vhodné pro daný účel.

Účel a rozsah

Účel

Hlavním cílem hodnocení je ověřit, zda je sdělení o zárukách stále vhodné pro daný účel. To vyžaduje, abychom posoudili, zda sdělení fungovalo dobře, zda usnadnilo přístup k financování účinným a efektivním způsobem jak pro malé/střední podniky, tak pro větší společnosti a zda měly země EU potíže s jeho výkladem nebo prováděním režimů, které jsou s ním v souladu.

V tomto ohledu bude hodnocení analyzovat, jak sdělení fungovalo v průběhu času a do jaké míry dosáhlo svých cílů:

I)poskytnout pokyny ohledně prémií za záruky, které jsou v souladu s tržními podmínkami, s cílem vyloučit existenci státní podpory a zabránit narušení hospodářské soutěže;

II)zvýšit právní jistotu pro zúčastněné strany a zvýšit transparentnost politiky Komise tak, aby její rozhodnutí byla předvídatelná a zajišťovala rovné zacházení;

III)zavést snadno použitelná pravidla pro malé a střední podniky s cílem zlepšit jejich přístup k financování.

Oblast působnosti

Hodnocení se týká pouze sdělení o zárukách a provádění metodik záruk schválených Komisí. Nebude se vztahovat na žádné jiné sekundární právní předpisy v oblasti státní podpory.

Časový rámec a obsah

Hodnocení se týká období od vstupu sdělení o zárukách z roku 2008 v platnost až do dnešního dne.

Bude posuzovat všechny druhy státních záruk, na něž se sdělení o zárukách vztahuje, jako jsou individuální záruky pro všechny typy společností, systémy záruk pro malé a střední podniky a systémy záruk pro všechny typy společností. Posouzení se bude týkat opatření v oblasti záruk, která zahrnují prvek podpory, jakož i opatření bez podpory.

Hodnoticí kritéria

Hodnocení bude posuzovat těchto pět kritérií:

Účinnost 

·Do jaké míry sdělení o zárukách přispělo ke stanovení prémií za záruky, které jsou v souladu s tržními podmínkami?

·Jak účinná byla opatření v oblasti záruk využívající sdělení o zárukách při omezování narušení hospodářské soutěže na výrobkových trzích?

·Jak účinná byla opatření v oblasti záruk využívající sdělení o zárukách při omezování narušení hospodářské soutěže mezi finančními zprostředkovateli a narušení cen na úvěrových trzích?

Efektivnost

·Do jaké míry byly požadavky sdělení o zárukách přiměřené nákladům na provádění systémů záruk?

·Pomohla opatření v oblasti záruk využívající sdělení o zárukách zjednodušit provádění režimů pro malé a střední podniky?

Relevantnost

·Do jaké míry zůstalo sdělení o zárukách relevantní v čase z hlediska makroekonomického vývoje, vývoje finanční stability a vývoje právních předpisů od roku 2008?

Soudržnost

·Do jaké míry je sdělení o zárukách vnitřně soudržné (tj. do jaké míry se pravidla uvedená ve sdělení o zárukách vzájemně doplňují) a externě soudržné (tj. nakolik je sdělení v souladu s jinými právními předpisy EU)?

Přidaná hodnota EU

·Přineslo sdělení o zárukách přidanou hodnotu ve srovnání se situací bez těchto pokynů?

B. Zlepšování právní úpravy

Konzultační strategie

Cílem konzultačních činností je shromáždit důkazy pro hodnocení sdělení o zárukách s ohledem na významné změny tržních podmínek a z toho vyplývající riziko, že uplatňování sdělení zeměmi EU nebudou v některých případech sladěna se stávajícími tržními referenčními hodnotami.

Zároveň musíme zjistit, do jaké míry sdělení usnadnilo účinný a účelný přístup k financování, zejména pro malé a střední podniky.

Součástí konzultačních činností budou:

·12týdenní veřejná internetová konzultace zaměřená na širokou veřejnost (zahájená v rámci této výzvy k předložení faktických podkladů) s otázkami na vysoké úrovni ve 24 úředních jazycích EU, kde mohou respondenti odpovědět v každém z 24 úředních jazyků EU.

Veřejná konzultace bude přístupná prostřednictvím internetového portálu Komise „Podělte se o svůj názor“ a bude propagována prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů Komise (včetně sociálních médií) a na vybraných akcích a v projevech.

Výsledky veřejné konzultace budou zveřejněny ve faktické souhrnné zprávě na portálu „Podělte se o svůj názor“.

·Cílené konzultace ve formě žádosti o informace určené vládám členských států EU a cíleného dotazníku.

§Žádost o informace shromáždí nezbytné konsolidované údaje o státních zárukách a ověří soulad největších transakcí s trhem. Bude předložena zemím EU prostřednictvím jejich stálých zastoupení při EU a členské státy na ni budou moci odpovědět ve všech 24 úředních jazycích EU.

§Cílený dotazník je určen vybraným zúčastněným stranám, které jsou přímo zapojeny do poskytování státních záruk nebo jsou jimi dotčeny, nebo mají příslušné odborné znalosti v oblasti úvěrového rizika. Bude obsahovat konkrétní otázky techničtější povahy a bude k dispozici pouze v angličtině. Respondenti však budou moci odpovídat ve všech 24 úředních jazycích EU. Tato konzultace bude přístupná prostřednictvím internetových stránek GŘ pro hospodářskou soutěž

Shrnutí výsledků plánovaných konzultačních činností se odrazí v souhrnné zprávě, která bude připojena k pracovnímu dokumentu útvarů Komise zahrnujícímu hodnocení.

Proč se konzultace koná? 

Sdělení o zárukách nebylo přezkoumáno od své poslední revize a zveřejnění v roce 2008. Z toho důvodu hodlá Komise zjistit, zda usnadnilo účinný a účelný přístup k financování jak pro malé/střední podniky, tak pro větší společnosti a zda měly země EU potíže s jeho výkladem nebo prováděním režimů, které jsou s ním v souladu.

Hodnocení shromáždí informace o účinnosti, účelnosti, soudržnosti a přidané hodnotě EU tohoto sdělení. Posoudí rovněž relevanci sdělení, zejména proto, že některé referenční údaje o trhu (prémie „safe-harbour“) by mohly být vzhledem ke změnám tržních podmínek zastaralé.

Sdělení o zárukách mohlo mít nezamýšlené důsledky, jako jsou selektivní výhody pro finanční zprostředkovatele, narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi v různých zemích EU nebo vytěsnění soukromých investorů.

Během konzultačních činností pro účely hodnocení budou shromážděny názory a zkušenosti všech zúčastněných stran.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou hodnocení jsou řídící a prováděcí orgány v zemích EU. Hodnocení se však rovněž zaměří na záruční instituce a finanční zprostředkovatele, kteří poskytují záruky a jiné formy zajištění úvěrového rizika. Bude rovněž zahrnovat sdružení finančního sektoru a účastníky trhu na úvěrových trzích a trzích s úvěrovými deriváty.

Komise rovněž považuje za velmi důležité vyslechnout si názory a zkušenosti společností všech velikostí a podnikatelských sdružení, která je zastupují.

V neposlední řadě by hodnocení chtělo navázat na zpětnou vazbu od výzkumných pracovníků a akademické obce.

Sběr údajů a metodika

Komise nemá k dispozici dostatek konkrétních údajů pro vyhodnocení sdělení o zárukách. Rozhodnutí Komise podle bodu 3.4 sdělení o zárukách se totiž týkají pouze metodik, a nikoli jejich následného provádění.

Komise proto nemá ani úplné informace o skutečných systémech záruk, kterými se tyto metodiky v průběhu času uplatňují, ani podrobné údaje o transakcích v rámci těchto systémů. Z tohoto důvodu Komise předloží zemím EU žádost o informace, jak je popsáno výše.

Kromě toho Komise vyhlásí nabídkové řízení na zvláštní zprávu týkající se sdělení o zárukách. Zprávu vypracuje externí dodavatel od 4. čtvrtletí 2022 a posoudí v ní alespoň:

·dopad sdělení na úvěrové trhy, konkrétněji, jak účinné a účelné bylo uplatňování sdělení při dosahování obecného cíle, kterým je zajištění integrovaného a účinného jednotného trhu, což zahrnuje volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi finančními zprostředkovateli i mezi společnostmi na výrobkových trzích;

·jak fungují uplatňované cenové systémy ve srovnání s optimálními cenovými systémy v případě státních záruk, které jsou konzistentní v čase, mají jako vstup objektivní a pozorovatelné referenční (tržní) parametry a minimalizují možnost individuálních selektivních výhod poskytovaných příjemci záruky;

·zda zjednodušené řešení u opatření zaměřených na malé a střední podniky dosáhlo správné rovnováhy mezi jednoduchostí a přesností;

·vnitřní soudržnost pravidel uvedených ve sdělení o zárukách a soulad sdělení s dalšími právními předpisy a pokyny EU v oblasti státní podpory.

Zpráva bude připojena k hodnocení.

Konzultační činnosti a zvláštní zpráva budou doplněny o:

·dostupné statistické údaje;

·zkušenosti Komise v konkrétních minulých případech.

Top