UZAICINĀJUMS IESNIEGT ATSAUKSMES

IZVĒRTĒŠANAS NOLŪKIEM

Izvērtēšanas nosaukums

Valsts atbalsta noteikumi aizdevumu valsts garantiju novērtēšanai: izvērtējums

Vadošais ĢD un atbildīgā nodaļa

Konkurences ĢD – D3 un D4 nodaļa

Orientējošais laiks

(plānotais sākuma un beigu datums)

Sākuma datums: 2022. gada 3. ceturksnis

Plānotais beigu datums: 2024. gada 1. ceturksnis

Papildinformācija

Īpaši atbalsta instrumenti – valsts garantijas: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Dokuments ir izstrādāts tikai informatīvos nolūkos. Tas neskar Komisijas galīgo lēmumu par šīs iniciatīvas turpināšanu vai tās galīgo saturu. Visi dokumentā aprakstītie iniciatīvas elementi var mainīties, t. sk. hronoloģija.

A. Izvērtēšanas politiskais konteksts, mērķis un tvērums

Politiskais konteksts

Paziņojumā par garantijām ir aprakstīts, kā Komisija vērtē valsts garantijas (individuālas garantijas un garantiju shēmas), kuras attiecas uz uzņēmumu saistībām un var būt valsts atbalsts.

Paziņojumā jo īpaši ir noteikti kvalitatīvie kritēriji un atsauces uz individuālo garantiju tirgus etalonvērtībām, “drošās zonas” garantijas prēmijas attiecībā maziem un vidējiem uzņēmumiem piešķirtām valsts garantijām, kas nav atbalsts, un norādes tādas garantiju shēmas visu veidu uzņēmumiem izveidei, kura nav atbalsts; šīs norādes var arī izmantot, lai noteiktu atbalsta elementu garantijās, kas ietver atbalstu.

Valsts atbalsta tiesību akti un jo īpaši Vispārējā grupu atbrīvojuma regula (VGAR) un de minimis regula nosaka, ka atbalstam jābūt pārredzamam. Tas nozīmē, ka jāvar iepriekš precīzi aprēķināt atbalsta dotācijas bruto ekvivalentu, neveicot riska novērtējumu. Paziņojums par garantijām palīdz nodrošināt skaidru un paredzamu regulējumu aizdevumu valsts garantiju piešķiršanai, jo tajā ir sniegtas norādes dalībvalstīm nolūkā palīdzēt tām noteikt tirgum atbilstošas garantijas prēmijas un noteikt atbalsta summu (kā starpību starp noteiktajām prēmijām un tirgus prēmijām).

Paziņojums par garantijām pēdējoreiz tika pārskatīts 2008. gadā. Tajā nav ietverta ne fiksēta pārskatīšanas klauzula, ne beigu termiņš, un kopš pēdējās pārskatīšanas tas ne reizi nav izvērtēts “atbilstības pārbaudē”. Tādēļ paziņojums par garantijām ir jāizvērtē šādu iemeslu dēļ:

I.kopš 2008. gada tirgus apstākļi ir būtiski mainījušies. Globālās finanšu krīzes ietekmē procentu likmes ir zemas, taču Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ pašreizējais inflācijas spiediens ir pieaudzis;

II.globālās finanšu krīzes rezultātā ir pieaugušas kapitāla prasības. Turklāt finanšu tirgus dalībnieku īstenotā riska pārvaldības prakse pēdējos desmit gados ir attīstījusies, un

III.kopš paziņojuma par garantijām pēdējās pārskatīšanas, kas notika 2008. gadā, ES valdības Komisijai ir paziņojušas daudzas garantiju metodikas.

Tādējādi ir vērā ņemami pierādījumi, kas pamato novērtējumu par to, vai paziņojums par garantijām joprojām atbilst paredzētajam mērķim.

Mērķis un tvērums

Mērķis

Izvērtējuma galvenais mērķis ir pārbaudīt, vai paziņojums par garantijām joprojām atbilst paredzētajam mērķim. Tāpēc mums ir jāvērtē, vai paziņojums ir darbojies labi, vai tas ir atvieglojis efektīvu un lietderīgu piekļuvi finansējumam gan maziem/vidējiem uzņēmumiem, gan lielākiem uzņēmumiem un vai ES valstīm ir bijušas grūtības to interpretēt vai īstenot ar to saskanīgas shēmas.

Šajā sakarā izvērtējumā tiks analizēts, kā paziņojums ir darbojies laika gaitā un cik lielā mērā tas ir sasniedzis savus mērķus:

I)sniegt norādes par tirgum atbilstīgām garantijas prēmijām nolūkā izslēgt valsts atbalsta esību un novērst konkurences izkropļojumus;

II)palielināt juridisko noteiktību ieinteresētajām personām un palielināt Komisijas politikas pārredzamību, lai tās lēmumi būtu paredzami un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi;

III)ieviest viegli piemērojamus noteikumus attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem nolūkā uzlabot to piekļuvi finansējumam.

Tvērums

Izvērtējums attiecas tikai uz paziņojumu par garantijām un Komisijas apstiprināto garantiju metodiku īstenošanu. Tas neattieksies uz citiem sekundāriem valsts atbalsta tiesību aktiem.

Termiņš un saturs

Izvērtēšana aptver laikposmu no 2008. gada, proti, no paziņojuma par garantijām stāšanās spēkā, līdz šim brīdim.

Tajā tiks vērtētas visu veidu valsts garantijas, uz kurām attiecas paziņojums par garantijām, piemēram, individuālas garantijas visu veidu uzņēmumiem, garantiju shēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem un garantiju shēmas visu veidu uzņēmumiem. Novērtējums aptvers garantijas pasākumus, kuri ietver atbalsta elementu, kā arī pasākumus, kas neietver atbalstu.

Izvērtēšanas kritēriji

Izvērtējumā tiks vērtēti šādi pieci kritēriji.

Efektivitāte 

·Cik lielā mērā paziņojums par garantijām ir palīdzējis noteikt tirgum atbilstošas garantijas prēmijas.

·Cik efektīvi garantijas pasākumi, kuri pamatojas uz paziņojumu par garantijām, ir ierobežojuši konkurences izkropļojumus produktu tirgos.

·Cik efektīvi garantijas pasākumi, kuri pamatojas uz paziņojumu par garantijām, ir ierobežojuši konkurences starp finanšu starpniekiem izkropļojumus un cenu izkropļojumus kredītu tirgos.

Lietderīgums

·Cik samērīgas ir bijušas paziņojuma par garantijām prasības un garantiju shēmu īstenošanas izmaksas.

·Vai garantijas pasākumi, kuri pamatojas uz paziņojumu par garantijām, ir palīdzējuši vienkāršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzēto shēmu īstenošanu.

Piemērotība

·Cik paziņojums par garantijām ir aktuāls, ņemot vērā makroekonomikas, finanšu stabilitātes un regulējuma attīstību kopš 2008. gada.

Saskanība

·Cik savstarpēji saskanīgs ir paziņojums par garantijām (t. i., cik savstarpēji papildinoši ir paziņojuma par garantijām noteikumi) un cik tas ir ārēji saskanīgs (t. i., cik saskanīgs tas ir ar citiem ES tiesību aktiem).

ES pievienotā vērtība

·Vai paziņojums par garantijām ir nodrošinājis pievienoto vērtību salīdzinājumā ar situāciju, ja šādu norāžu nebūtu.

B. Labāks regulējums

Apspriešanas stratēģija

Apspriešanas darbību mērķis ir vākt pierādījumus paziņojuma par garantijām izvērtēšanai, ņemot vērā to, ka tirgus apstākļi ir būtiski mainījušies, un izrietošo risku, ka dažās ES valstīs paziņojums tiek piemērots neatbilstīgi pašreizējām tirgus etalonvērtībām.

Tajā pašā laikā mums ir jānoskaidro, cik ļoti paziņojums ir atvieglojis efektīvu un lietderīgu piekļuvu finansējumam, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Apspriešanas darbības ietvers uzskaitīto.

·12 nedēļas ilga sabiedriskā apspriešana (tiek sākta līdz ar šo uzaicinājumu iesniegt atsauksmes), kura vērsta uz sabiedrību un kurā ietverti vispārīgi jautājumi 24 oficiālajās ES valodās, uz kuriem respondenti var atbildēt jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām.

Sabiedriskā apspriešana būs pieejama Komisijas tīmekļa vietnē “Izsakiet viedokli”, un tā tiks popularizēta Komisijas oficiālajos saziņas kanālos (arī sociālajos medijos), kā arī izvēlētos pasākumos un runās.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks publiskoti kopsavilkuma ziņojumā tīmekļa vietnē “Izsakiet viedokli”.

·Mērķtiecīga apspriešana informācijas pieprasījuma ES valstu valdībām veidā un mērķorientētas anketas veidā.

§Informācijas pieprasījumā tiks apkopoti nepieciešamie konsolidētie dati par valsts garantijām un pārbaudīta lielāko darījumu atbilstība tirgum. Tas tiks iesniegts ES valstīm ar to pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā starpniecību, un valstis uz to varēs atbildēt visās 24 oficiālajās ES valodās.

§Mērķorientētā anketa ir paredzēta atlasītām ieinteresētajām personām, kuras ir tieši iesaistītas valsts garantiju sniegšanā vai kuras valsts garantiju sniegšana ietekmē, vai kurām ir attiecīgas speciālās zināšanas kredītriska jomā. Anketa ietvers konkrētus tehniskākus jautājumus un būs pieejama tikai angļu valodā, tomēr respondenti varēs sniegt atbildes visās 24 oficiālajās ES valodās. Šī apspriešana būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta apspriešanu tīmekļa vietnē.

Plānoto apspriešanu rezultātu kopsavilkums tiks atspoguļots kopsavilkuma ziņojumā, kas tiks pievienots Komisijas dienestu darba dokumentam par izvērtējumu.

Kāpēc rīkojam šo apspriešanu 

Paziņojums par garantijām nav pārskatīts kopš tā pēdējās pārskatīšanas un publicēšanas 2008. gadā. Tāpēc Komisija vēlas noskaidrot, vai tas ir atvieglojis efektīvu un lietderīgu piekļuvi finansējumam gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lielākiem uzņēmumiem, vai ES valstīm ir bijušas grūtības to interpretēt un vai tās ir īstenojušas ar to saskanīgas shēmas.

Izvērtējumā tiks apkopotas atsauksmes par paziņojuma par garantijām efektivitāti, lietderīgumu, saskaņotību un ES pievienoto vērtību. Tajā tiks arī vērtēta paziņojuma atbilstība, it īpaši tāpēc, ka daži tirgus atsauces dati (“drošās zonas” prēmijas) varētu būt novecojuši, jo tirgus apstākļi ir mainījušies.

Paziņojums par garantijām varētu būt radījis neplānotas sekas, piemēram, selektīvas priekšrocības finanšu starpniekiem, konkurences starp uzņēmumiem dažādās ES valstīs izkropļojumus vai privāto investoru izstumšanu.

Sakarā ar izvērtēšanu veikto apspriešanas darbību mērķis ir apkopot visu ieinteresēto personu viedokļus un pieredzi.

Mērķauditorija

Izvērtējuma galvenā mērķauditorija ir ES valstu vadošās iestādes un par īstenošanu atbildīgās iestādes. Taču izvērtējums būs vērsts arī uz garantiju iestādēm un finanšu starpniekiem, kas sniedz garantijas un cita veida kredītaizsardzību. Tajā tiks iekļautas arī finanšu nozares asociācijas un tirgus dalībnieki kredītu un kredītu atvasināto instrumentu tirgos.

Komisija uzskata, ka ir arī ļoti svarīgi uzklausīt dažāda lieluma uzņēmumu un tos pārstāvošo uzņēmumu apvienību viedokļus un pieredzi.

Visbeidzot, izvērtējums tiks balstīts uz pētnieku un akadēmisko aprindu pārstāvju atsauksmēm.

Datu vākšana un metodika

Komisijai pieejamie konkrētie dati nav pietiekami, lai novērtētu paziņojumu par garantijām. Tā tas ir tādēļ, ka Komisijas lēmumi saskaņā ar paziņojuma par garantijām 3.4. punkts attiecas tikai uz metodiku, nevis uz tās turpmāku īstenošanu.

Attiecīgi Komisijas rīcībā nav ne pilnīgas informācijas par faktiskajām garantiju shēmām, kas laika gaitā tikušas īstenotas, piemērojot šo metodiku, ne arī detalizētu datu par darījumiem saskaņā ar šīm shēmām. Šā iemesla dēļ Komisija ES valstīm nosūtīs informācijas pieprasījumu, kā aprakstīts iepriekš.

Turklāt Komisija izsludinās konkursu par īpaša ziņojuma par paziņojumu par garantijām izstrādi. Šo ziņojumu ārējs darbuzņēmējs izstrādās no 2022. gada 4. ceturkšņa, un tajā tiks vērtēti vismaz šādi aspekti:

·paziņojuma ietekme uz kredītu tirgiem, konkrētāk, cik efektīva un lietderīga ir bijusi paziņojuma piemērošana, lai sasniegtu vispārīgo mērķi nodrošināt integrētu un efektīvu vienoto tirgu, kas ietver brīvu un godīgu konkurenci starp finanšu starpniekiem un starp uzņēmumiem produktu tirgos;

·kā ir darbojušās piemērotās cenu noteikšanas sistēmas, salīdzinot ar optimālām valsts garantiju cenu noteikšanas sistēmām, kuras ir konsekventas laika gaitā, kurās par ievaddatiem izmanto objektīvus un novērojamus atsauces (tirgus) parametrus un kuras līdz minimumam samazina iespēju, ka garantijas saņēmējam tiek piešķirtas individuālas selektīvas priekšrocības;

·vai vienkāršotais risinājums attiecībā pasākumiem, kas paredzēti maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir nodrošinājis pareizo līdzsvaru starp vienkāršību un precizitāti;

·paziņojuma par garantijām noteikumu savstarpēja saskaņotība un paziņojuma atbilstība citiem ES valsts atbalsta tiesību aktiem un norādēm.

Ziņojums tiks pievienots izvērtējumam.

Apspriešanas darbības un īpašo ziņojumu papildinās:

·pieejamie statistikas dati;

·Komisijas pieredze konkrētās agrākās lietās.