KVIETIMAS TEIKTI INFORMACIJĄ

ĮVERTINIMO TIKSLAIS

Įvertinimo pavadinimas

Valstybės pagalbos taisyklių dėl valstybės garantijų paskoloms vertinimo – įvertinimas

Vadovaujantis GD (atsakingas skyrius)

Konkurencijos GD, D3 ir D4 skyriai

Orientacinės datos

(planuojama pradžios data ir pabaigos data)

Pradžios data: 2022 m. III ketv.

Planuojama pabaigos data: 2024 m. I ketv.

Papildoma informacija

Specialiosios pagalbos priemonės. Valstybės garantijos: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en.

Šis dokumentas parengtas tik informavimo tikslais. Jis neturi įtakos galutiniam Komisijos sprendimui dėl šios iniciatyvos įgyvendinimo ar galutinio turinio. Visi dokumente aprašyti iniciatyvos elementai, įskaitant įgyvendinimo datas, gali keistis.

A. Įvertinimo politinės aplinkybės, tikslas ir aprėptis

Politinės aplinkybės

Pranešime dėl garantijų aprašoma, kaip Komisija vertina valstybės garantijas įmonių įsipareigojimams, kurios gali būti valstybės pagalba ir kurios gali būti teikiamos kaip individualios garantijos arba pagal garantijų sistemas.

Konkrečiai Pranešime pateikiami kokybiniai kriterijai ir nuorodos į individualių garantijų atitikmenis rinkoje, „saugaus uosto“ garantijos priemokos, susijusios su valstybės garantijoms, kurios nelaikomos pagalba, jei jos teikiamos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir visų rūšių įmonėms skirtos gairės, kaip parengti garantijų, kurios nelaikomos pagalba, sistemas, kurios taip pat gali būti naudojamos nustatant garantijų, kuriomis teikiama pagalba, pagalbos elementą.

Valstybės pagalbos teisės aktuose, visų pirma Bendrajame bendrosios išimties reglamente (BBIR) ir De minimis reglamente, reikalaujama, kad pagalba būtų skaidri. Tai reiškia, kad turi būti įmanoma tiksliai apskaičiuoti pagalbos bendrąjį subsidijos ekvivalentą ex ante, neatliekant rizikos vertinimo. Pateikiant valstybėms narėms gaires, padedančias nustatyti rinkos sąlygas atitinkančias garantijos priemokas ir pagalbos sumą (kaip taikomų priemokų ir rinkos priemokų skirtumą), Pranešimu dėl garantijų padedama užtikrinti aiškią ir nuspėjamą valstybės garantijų paskolų teikimo sistemą.

Paskutinį kartą Pranešimas dėl garantijų peržiūrėtas 2008 m. Jame nėra jokios nustatytos peržiūros sąlygos ar galiojimo pabaigos datos, o po paskutinės peržiūros jis nebuvo įvertintas atliekant tinkamumo patikrinimą. Taigi, Pranešimą dėl garantijų reikia įvertinti dėl toliau išvardytų priežasčių:

I.nuo 2008 m. rinkos sąlygos labai pasikeitė. Pasaulinė finansų krizė lėmė žemų palūkanų normų aplinką, o šiuo metu dėl COVID-19 pandemijos ir Rusijos įsiveržimo į Ukrainą padidėjo infliacinis spaudimas; 

II.po pasaulinės finansų krizės buvo padidinti kapitalo reikalavimai. Be to, per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė finansų rinkos dalyvių rizikos valdymo praktika ir

III.nuo 2008 m., kai paskutinį kartą buvo peržiūrėtas Pranešimas dėl garantijų, ES vyriausybės pranešė Komisijai apie daugybę garantijų metodikų.

Taigi yra daug informacijos, kuria remiantis galima pagrįstai įvertinti, ar Pranešimas dėl garantijų vis dar atitinka savo paskirtį.

Tikslas ir taikymo sritis

Tikslas

Pagrindinis įvertinimo tikslas – patikrinti, ar Pranešimas dėl garantijų vis dar atitinka savo paskirtį. Tam reikia įvertinti, ar Pranešimas veikė sėkmingai, ar jis veiksmingai ir efektyviai palengvino galimybes gauti finansavimą tiek mažosioms ir (arba) vidutinėms įmonėms, tiek didesnėms įmonėms, ir ar ES šalims kilo sunkumų jį aiškinant arba įgyvendinant jį atitinkančias schemas.

Todėl įvertinime bus analizuojama, kaip Pranešimas veikė laikui bėgant ir kokiu mastu buvo pasiekti jo tikslai:

I)pateikti gaires dėl rinkos sąlygas atitinkančių garantijų priemokų, kad būtų galima atmesti galimybę, kad esama valstybės pagalbos, ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams;

II)padidinti teisinį tikrumą suinteresuotiesiems subjektams ir Komisijos politikos skaidrumą, kad jos sprendimai būtų nuspėjami ir jais būtų užtikrinamos vienodos sąlygos; 

III)nustatyti lengvai taikomas taisykles mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos turėtų geresnes galimybes gauti finansavimą.

Taikymo sritis

Įvertinamas apima tik Pranešimą dėl garantijų ir Komisijos patvirtintų garantijų metodikų įgyvendinimą. Jis neapims jokių kitų antrinių valstybės pagalbos teisės aktų.

Tvarkaraštis ir turinys

Įvertinimas apima laikotarpį nuo 2008 m. Pranešimo dėl garantijų įsigaliojimo iki šios dienos.

Bus vertinamos visų rūšių valstybės garantijos, numatytos Pranešime dėl garantijų, pavyzdžiui, individualios garantijos visų rūšių įmonėms, garantijų sistemos mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir garantijų schemos visų rūšių įmonėms. Vertinimas apims garantijų priemones, kuriose esama pagalbos elemento, taip pat tas, kurios nelaikomos pagalba.

Įvertinimo kriterijai

Atliekant įvertinimą bus vertinami toliau pateikti penki kriterijai.

Veiksmingumas 

·Kokiu mastu Pranešimas dėl garantijų padėjo nustatyti rinkos sąlygas atitinkančias garantijų priemokas? 

·Ar Pranešime dėl garantijų nustatytos garantijų priemonės buvo veiksmingos ribojant konkurencijos iškraipymus produktų rinkose?

·Ar Pranešime dėl garantijų nustatytos garantijų priemonės buvo veiksmingos ribojant finansų tarpininkų konkurencijos iškraipymus ir kainų kredito rinkose iškraipymus?

Efektyvumas

·Kiek Pranešimo dėl garantijų reikalavimai buvo proporcingi garantijų sistemų įgyvendinimo sąnaudoms? 

·Ar Pranešime dėl garantijų nustatytos garantijų priemonės padėjo supaprastinti mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtų schemų įgyvendinimą?

Aktualumas

·Kiek Pranešimas dėl garantijų išliko aktualus atsižvelgiant į makroekonomikos, finansinio stabilumo ir reguliavimo pokyčius nuo 2008 m.?

Suderinamumas

·Kiek Pranešimas dėl garantijų yra nuoseklus(t. y. kiek Pranešime dėl garantijų nustatytos taisyklės papildo viena kitą) ir suderinamas (t. y. kiek Pranešimas dera su kitais ES teisės aktais)?

ES pridėtinė vertė

·Ar Pranešimas dėl garantijų suteikė pridėtinės vertės, palyginti su padėtimi, kai tokių gairių nėra?

B. Geresnis reglamentavimas

Konsultacijų strategija

Konsultacijų tikslas –surinkti informacijos, reikalingos Pranešimui dėl garantijų įvertinti, atsižvelgiant į reikšmingus rinkos sąlygų pokyčius ir dėl to kylančią riziką, kad kai kurios ES šalys, taikydamos Pranešimą, nesilaiko dabartinių rinkos standartų.

Taip pat reikia nustatyti, kokiu mastu Pranešimas veiksmingai ir efektyviai palengvino galimybes gauti finansavimą, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Konsultacijų veiklą sudarys:

·12 savaičių trukmės viešos konsultacijos internetu, skirtos plačiajai visuomenei (pradėtos kaip šio kvietimo teikti informaciją dalis), kuriose pateikiami bendro pobūdžio klausimai 24 oficialiosiomis ES kalbomis, į kuriuos respondentai gali atsakyti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. 

Viešos konsultacijos bus prieinamos Komisijos interneto portale „Išsakykite savo nuomonę“, dalyvauti jose bus skatinama oficialiais Komisijos komunikacijos kanalais (įskaitant socialinę žiniasklaidą) bei tam tikruose renginiuose ir kalbose.

Viešų konsultacijų rezultatai bus paskelbti faktinėje suvestinėje ataskaitoje interneto portale „Išsakykite savo nuomonę“;

·tikslinės konsultacijos, t. y. prašymas pateikti informaciją ES vyriausybėms ir tikslinis klausimynas. 

§Prašyme pateikti informaciją bus surinkti būtini konsoliduoti duomenys apie valstybės garantijas ir patikrinta, ar didžiausi sandoriai atitinka rinkos sąlygas. Jis bus pateiktas ES šalims per jų nuolatines atstovybes Europos Sąjungoje ir jos galės atsakyti visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis. 

§Tikslinis klausimynas skirtas atrinktiems suinteresuotiesiems subjektams, tiesiogiai susijusiems su valstybės garantijų teikimu ar jo veikiamiems arba turintiems atitinkamų ekspertinių žinių kredito rizikos srityje. Jame bus pateikti konkretūs techninio pobūdžio klausimai, jie bus skelbiami tik anglų kalba. Tačiau respondentai atsakymus galės pateikti visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Šios konsultacijos bus prieinamos Konkurencijos GD konsultacijų tinklalapyje

Planuojamų konsultacijų rezultatų santrauka bus pateikta apibendrinamojoje ataskaitoje, kuri bus pridėta prie tarnybų darbinio dokumento, susijusio su šiuo įvertinimu.

Kodėl rengiame konsultacijas? 

Pranešimas dėl garantijų nebuvo peržiūrėtas nuo paskutinės jo peržiūros ir paskelbimo 2008 m. Todėl Komisija norėtų sužinoti, ar jis veiksmingai ir efektyviai palengvino galimybes gauti finansavimą tiek mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tiek didesnėms įmonėms, ir ar ES šalims kilo sunkumų jį aiškinant ir ar jos įgyvendino jį atitinkančias schemas.

Atliekant įvertinimą bus renkama informacija apie Pranešimo dėl garantijų veiksmingumą, efektyvumą, suderinamumą ir ES pridėtinę vertę. Taip pat bus vertinamas Pranešimo aktualumas, ypač dėl to, kad pasikeitus rinkos sąlygoms kai kurie baziniai rinkos duomenys („saugaus uosto“ priemokos) gali būti pasenę.

Pranešimas dėl garantijų galėjo lemti nenumatytus padarinius, pavyzdžiui, atrankųjį pranašumą finansų tarpininkams, skirtingų ES šalių įmonių konkurencijos iškraipymą arba privačių investuotojų išstūmimą.

Vykdant su įvertinimu susijusias konsultacijas bus renkamos visų suinteresuotųjų subjektų nuomonės ir informacija apie jų patirtį.

Tikslinė auditorija

Pagrindinė įvertinimo tikslinė auditorija – ES šalių vadovaujančiosios ir įgyvendinančiosios institucijos. Tačiau įvertinimas taip pat apims garantijų institucijas ir finansų tarpininkus, kurie teikia garantijas ir kitokį kredito užtikrinimą. Į jį taip pat bus įtrauktos finansų sektoriaus asociacijos ir kredito rinkos ir kredito išvestinių finansinių priemonių rinkos dalyviai.

Komisija taip pat mano, kad labai svarbu išgirsti įvairaus dydžio įmonių ir joms atstovaujančių verslo asociacijų nuomones ir susipažinti su jų patirtimi.

Galiausiai, atliekant įvertinimą norima remtis mokslininkų ir akademinės bendruomenės atsiliepimais.

Duomenų rinkimas ir metodika

Komisija neturi pakankamai konkrečių duomenų, kad galėtų įvertinti Pranešimą dėl garantijų. Taip yra todėl, kad Komisijos sprendimai pagal Pranešimo dėl garantijų 3.4 skirsnį yra susiję tik su metodikomis, o ne su tolesniu jų įgyvendinimu.

Todėl Komisija neturi nei išsamios informacijos apie faktines garantijų sistemas, kurias įgyvendinant laikui bėgant taikomos šios metodikos, nei išsamių duomenų apie sandorius pagal šias sistemas. Dėl šios priežasties Komisija, kaip aprašyta pirmiau, kreipsis į ES šalis su prašymu pateikti informaciją.

Be to, Komisija paskelbs konkursą dėl specialiosios ataskaitos dėl Pranešimo dėl garantijų. Šią ataskaitą nuo 2022 m. IV ketv. rengs išorės rangovas ir joje bus įvertinama bent:

·Pranešimo poveikis kredito rinkoms, konkrečiai, kiek veiksmingai ir efektyviai taikant Pranešimą buvo pasiektas bendrasis tikslas užtikrinti integruotą ir veiksmingą bendrąją rinką, apimančią laisvą ir sąžiningą finansų tarpininkų ir įmonių konkurenciją produktų rinkose;

·tai, kaip veikė taikytos kainų sistemos, palyginti su optimaliomis valstybės garantijų kainų sistemomis, kurios yra nuoseklios bėgant laikui, kurių įvestis yra objektyvūs ir stebimi baziniai (rinkos) parametrai ir kuriomis kuo labiau sumažinama individualaus atrankiojo pranašumo suteikimo garantijos gavėjui galimybė;

·tai, ar taikant supaprastintą sprendimą, susijusį su mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtomis priemonėmis, pasiekta tinkama pusiausvyra tarp paprastumo ir tikslumo; 

·Pranešimo dėl garantijų vidinis taisyklių nuoseklumas ir Pranešimo suderinamumas su kitais ES valstybės pagalbos teisės aktais ir gairėmis. 

Ataskaita bus pridėta prie įvertinimo.

Konsultacijų veiklą ir specialiąją ataskaitą papildys:

·turimi statistiniai duomenys; 

·Komisijos patirtis konkrečiose ankstesnėse bylose.