VÉLEMÉNYEZÉSI FELHÍVÁS

ÉRTÉKELÉSHEZ

Az értékelés címe

A kölcsönökre nyújtott állami kezességvállalások kiértékelésének szabályai – értékelés

Vezető főigazgatóság – felelős egység

Versenypolitikai Főigazgatóság – D3-D4 egység

Indikatív ütemterv

(tervezett kezdési és befejezési időpont)

Kezdő dátum: 2022. harmadik negyedév

A teljesítés tervezett időpontja: 2024. első negyedév

További információk

Egyedi támogatási eszközök – Állami kezességvállalás: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Nem határozza meg a Bizottságnak a kezdeményezés jövőjére vagy végleges tartalmára vonatkozó végső döntését. Az e dokumentumban ismertetett kezdeményezés minden eleme, ideértve az ütemtervet is, változhat.

A. Politikai környezet, az értékelés célja és hatóköre

Politikai környezet

A kezességvállalásról szóló közlemény ismerteti, hogy a Bizottság hogyan értékeli a vállalati kötelezettségekre nyújtott állami kezességvállalást – amely állami támogatás formáját öltheti – mind az egyedi kezességvállalások, mind a kezességvállalási programok formájában.

A közlemény meghatározza különösen az egyedi kezességvállalásokra vonatkozó minőségi kritériumokat és piaci referenciaértékekre való hivatkozásokat, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásmentes állami kezességvállalásokra vonatkozó biztosítéki díjakat, valamint a valamennyi vállalkozástípusra vonatkozó támogatásmentes kezességvállalási programok kialakítására vonatkozó iránymutatást, amely a támogatással járó kezességvállalások támogatási elemének meghatározásához is felhasználható.

Az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok – és különösen az általános csoportmentességi rendelet és a de minimis rendelet – előírják a támogatás átláthatóságát. Ez azt jelenti, hogy lehetővé kell tenni a támogatás bruttó támogatási egyenértékének pontos előzetes kiszámítását anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. Azáltal, hogy iránymutatást nyújt a tagállamoknak a piaci feltételeknek megfelelő kezességvállalási díjak megállapításában és a támogatás összegének meghatározásában (mint a felszámított díjak és a piaci díjak közötti különbség), a kezességvállalásról szóló közlemény segít biztosítani az állami kezességvállalási kölcsönök nyújtásának világos és kiszámítható keretét.

A kezességvállalásról szóló közlemény felülvizsgálatára legutóbb 2008-ban került sor. Nem tartalmaz sem rögzített felülvizsgálati záradékot, sem lejárati időt, és legutóbbi felülvizsgálata óta nem értékelték a célravezetőségi vizsgálat keretében. Ezért a kezességvállalásról szóló közleményt a következő okok miatt kell értékelni:

I.A piaci feltételek 2008 óta jelentősen megváltoztak. A globális pénzügyi válság alacsony kamatlábakhoz vezetett, miközben a Covid19-világjárvány és Ukrajna orosz megszállása nyomán fokozódott az inflációs nyomás;

II.A globális pénzügyi válságot követően nőttek a tőkekövetelmények. Ezen túlmenően a pénzügyi piaci szereplők kockázatkezelési gyakorlatai az elmúlt évtizedben fejlődtek; valamint

III.az uniós tagállamok kormányai a kezességvállalásról szóló közlemény legutóbbi, 2008. évi felülvizsgálata óta számos kezességvállalási módszerről értesítették a Bizottságot.

Így jelentős bizonyítékok állnak rendelkezésre annak értékeléséhez, hogy a kezességvállalásról szóló közlemény továbbra is megfelel-e a célnak.

Cél és hatókör

Cél

Az értékelés fő célja annak ellenőrzése, hogy a kezességvállalásról szóló közlemény továbbra is megfelel-e a célnak. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy a közlemény jól teljesített-e, hatékony és eredményes módon megkönnyítette-e a finanszírozáshoz való hozzáférést mind a kis- és középvállalkozások, mind pedig a nagyobb vállalkozások számára, valamint hogy az uniós országoknak nehézséget okozott-e a közlemény értelmezése vagy az azzal összhangban álló programok végrehajtása.

E tekintetben az értékelés elemezni fogja, hogy a közlemény hogyan működött az idők során, és milyen mértékben érte el a következő célkitűzéseket:

I)iránymutatás nyújtása a piaci feltételeknek megfelelő kezességvállalási díjakról az állami támogatás fennállásának kizárása és a verseny torzulásának megelőzése érdekében;

II)az érdekelt felek jogbiztonságának növelése és a bizottsági politika átláthatóságának fokozása annak érdekében, hogy döntései kiszámíthatók legyenek és egyenlő bánásmódot biztosítsanak;

III)könnyen alkalmazható szabályok bevezetése a kis- és középvállalkozások számára a finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása érdekében.

Alkalmazási kör

Az értékelés csak a kezességvállalásról szóló közleményre és a Bizottság által jóváhagyott kezességvállalási módszerek végrehajtására terjed ki. Az értékelés nem érint más másodlagos állami támogatási jogszabályt.

Időkeret és tartalom

Az értékelés a kezességvállalásról szóló 2008. évi közlemény hatálybalépése óta a mai napig tartó időszakot fogja át.

A Bizottság értékelni fogja a kezességvállalásról szóló közlemény hatálya alá tartozó állami kezességvállalások valamennyi típusát, például a vállalkozások valamennyi típusának nyújtott egyedi kezességvállalásokat, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kezességvállalási programokat, valamint a vállalkozások valamennyi típusára vonatkozó kezességvállalási programokat. Az értékelés ki fog terjedni azokra a kezességvállalási intézkedésekre, amelyek támogatási elemet foglalnak magukban, valamint azokra, amelyek nem tartalmaznak támogatást.

Értékelési kritériumok

Az értékelés a következő öt kritériumot vizsgálja:

Eredményesség 

·Milyen mértékben járult hozzá a kezességvállalásról szóló közlemény a piacnak megfelelő kezességvállalási díjak meghatározásához?

·Mennyire voltak eredményesek a kezességvállalással kapcsolatos intézkedések a kezességvállalásról szóló közlemény alkalmazásával a termékpiacokon tapasztalható versenytorzulás korlátozásában?

·Mennyire voltak eredményesek a kezességvállalással kapcsolatos intézkedések a kezességvállalásról szóló közlemény alkalmazásával a pénzügyi közvetítők közötti verseny torzulásának és a hitelpiacokon az árak torzulásának korlátozásában?

Hatékonyság

·Milyen mértékben voltak arányosak a kezességvállalásról szóló közlemény követelményei a kezességvállalási programok végrehajtásának költségeivel?

·Hozzájárultak-e a kezességvállalásról szóló közlemény szerinti kezességvállalási intézkedések a kis- és középvállalkozások számára a programok végrehajtásának egyszerűsítéséhez?

Relevancia

·Milyen mértékben maradt releváns a kezességvállalásról szóló közlemény a 2008 óta bekövetkezett makrogazdasági, pénzügyi stabilitási és szabályozási fejlemények szempontjából?

Koherencia

·Mennyire koherens a kezességvállalásról szóló közlemény belsőleg (azaz milyen mértékben egészítik ki egymást a kezességvállalásról szóló közleményben foglalt szabályok) és külsőleg (azaz mennyire koherens a közlemény más uniós jogszabályokkal)?

EU-hozzáadott érték

·Nyújtott-e hozzáadott értéket a kezességvállalásról szóló közlemény az ilyen iránymutatás nélküli helyzethez képest?

B. Minőségi jogalkotás

Konzultációs stratégia

A konzultációs tevékenységek célja, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a kezességvállalásról szóló közlemény értékeléséhez, tekintettel a piaci feltételekben bekövetkezett jelentős változásokra, valamint arra a kockázatra, hogy a közlemény egyes uniós országok általi alkalmazásai nem igazodnak a jelenlegi piaci referenciaértékekhez.

Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk, hogy a közlemény milyen mértékben járult hozzá hatékonyan és eredményesen a finanszírozáshoz való hozzáféréshez, különösen a kis- és középvállalkozások számára.

A konzultációs tevékenységek a következőket foglalják magukban:

·A nyilvánosságnak szóló (e véleményezési felhívás részeként elindított) 12 hetes nyilvános online konzultáció, amely széles körű, fontos kérdéseket tesz fel és elérhető az EU mind a 24 hivatalos nyelvén.

A nyilvános konzultáció a Bizottság „Ossza meg velünk véleményét!” elnevezésű internetes portálján keresztül lesz elérhető, és a Bizottság hivatalos kommunikációs csatornáin (többek között a közösségi médián) keresztül, valamint kiválasztott rendezvényeken és beszédekben népszerűsíti.

A nyilvános konzultáció eredményeit a Bizottság tényszerű összefoglaló jelentésben teszi közzé az „Ossza meg velünk véleményét!” oldalon.

·Célzott konzultációk az uniós kormányokhoz intézett információkérés és célzott kérdőív formájában.

§Az információkérés összegyűjti az állami garanciákra vonatkozó szükséges konszolidált adatokat, és ellenőrzi a legnagyobb ügyletek piaci megfelelőségét. A kérdőívet az uniós országok az EU melletti állandó képviseleteiken keresztül kapják meg, és mind a 24 hivatalos uniós nyelven válaszolhatnak.

§A célzott kérdőív az állami garanciák nyújtásában közvetlenül részt vevő vagy abban érintett, illetve a hitelkockázat területén megfelelő szakértelemmel rendelkező, kiválasztott érdekelt feleket célozza meg. A kérdőív konkrét, inkább technikai jellegű kérdéseket tartalmaz majd, és csak angol nyelven lesz elérhető. A válaszadók az EU mind a 24 hivatalos nyelvén benyújthatják válaszaikat. Ez a konzultáció a Versenypolitikai Főigazgatóság konzultációs weboldalán lesz elérhető.

A tervezett konzultáció eredményeit összegző jelentés foglalja össze, amely az értékelésről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum mellékletét képezi.

Miért indítottuk ezt a konzultációt? 

A kezességvállalásról szóló közlemény legutóbbi felülvizsgálata és 2008-as közzététele óta nem került sor a felülvizsgálatra. A Bizottság ezért tudni szeretné, hogy hatékonyan és eredményesen megkönnyítette-e a finanszírozáshoz való hozzáférést mind a kis- és középvállalkozások, mind pedig a nagyobb vállalatok számára, és hogy az uniós országoknak voltak-e nehézségeik annak értelmezésében, és az ezzel összhangban lévő programokat hajtottak-e végre.

Az értékelés adatokat gyűjt a kezességvállalásról szóló közlemény eredményességéről, hatékonyságáról, koherenciájáról és uniós hozzáadott értékéről. Értékelni fogja a közlemény relevanciáját is, különösen mivel egyes referenciapiaci adatok (mentesülési díjak) a piaci feltételek változásai miatt elavultak lehetnek.

A kezességvállalásról szóló közlemény nem kívánt következményekkel járhatott, mint például a pénzügyi közvetítők számára biztosított szelektív előnyök, a különböző uniós országok vállalatai közötti verseny torzulása vagy a magánbefektetők kiszorítása.

Az értékeléshez kapcsolódó konzultációs tevékenységek során összegyűjtjük az összes érdekelt fél véleményét és tapasztalatait.

Célközönség

Az értékelés fő célközönsége az uniós országok irányító és végrehajtó hatóságai. Az értékelés azonban a garanciákat és a hitelkockázati fedezet egyéb formáit nyújtó garanciaintézeteket és pénzügyi közvetítőket is meg fogja kérdezni. A hitel- és hitelderivatívák piacán a pénzügyi ágazati szövetségek és piaci szereplők is részt vesznek majd.

A Bizottság azt is nagyon fontosnak tartja, hogy meghallgassák a különböző méretű vállalatok és az őket képviselő vállalkozói szövetségek véleményét és tapasztalatait.

Végezetül az értékelés a kutatóktól és a tudományos köröktől kapott visszajelzéseket is fel kívánja használni.

Adatgyűjtés és módszertan

A Bizottság nem rendelkezik elegendő konkrét adattal a kezességvállalásról szóló közlemény értékeléséhez. Ennek az az oka, hogy a kezességvállalásról szóló közlemény 3.4. szakasza szerinti bizottsági határozatok csak a módszertanokra vonatkoznak, nem pedig azok későbbi végrehajtására.

Ennek megfelelően a Bizottság nem rendelkezik sem az e módszereket idővel alkalmazó tényleges garanciarendszerekre vonatkozó teljes körű információkkal, sem az e rendszerek keretében végrehajtott ügyletekre vonatkozó részletes adatokkal. Ezért a Bizottság a fentieknek megfelelően tájékoztatást kér az uniós országoktól.

Emellett a Bizottság külön jelentést tesz közzé a kezességvállalásról szóló közleményről. A jelentést 2022 negyedik negyedévétől külső vállalkozó készíti el, és legalább a következőket értékeli:

·a közlemény hitelpiacokra gyakorolt hatása, konkrétabban: mennyire volt eredményes és hatékony a közlemény alkalmazása az integrált és hatékony egységes piac biztosítására irányuló általános célkitűzés elérésében, amely magában foglalja mind a pénzügyi közvetítők, mind a vállalkozások közötti szabad és tisztességes versenyt a termékpiacokon;

·hogyan működnek az alkalmazott árképzési rendszerek az állami garanciákra vonatkozó, az idők során következetes, objektív és megfigyelhető referencia-(piaci) paraméterekkel mint inputokkal összehasonlítva, és a lehető legkisebbre csökkentik a kezességvállalás kedvezményezettjének nyújtott egyéni szelektív előnyök lehetőségét;

·a kis- és középvállalkozásokat célzó intézkedésekre vonatkozó egyszerűsített megoldás megfelelő egyensúlyt teremtett-e az egyszerűség és a pontosság között;

·a kezességvállalásról szóló közleményben foglalt szabályok belső koherenciája, valamint a közlemény összhangja az állami támogatásokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal és iránymutatásokkal.

A jelentés az értékelés mellékletét fogja képezni.

A konzultációs tevékenységeket és a külön jelentést az alábbiak fogják kiegészíteni:

·A rendelkezésre álló statisztikai adatok;

·A Bizottság konkrét múltbeli ügyekben szerzett tapasztalatai.