INDKALDELSE AF FEEDBACK

MED HENBLIK PÅ EN EVALUERING

Evalueringens titel

Statsstøtteregler for vurdering af statsgarantier for lån — evaluering

Ansvarligt GD — ansvarlig enhed

GD for Konkurrence — Kontor D3 og D4

Vejledende tidsplan

(planlagt start- og slutdato)

Startdato: Q3-2022

Planlagte slutdato: 1. kvartal 2024

Yderligere oplysninger

Særlige støtteinstrumenter — statsgarantier: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/specific-aid-instruments_en

Dette dokument er udelukkende til orientering. Det foregriber ikke Kommissionens endelige afgørelse om, hvorvidt initiativet vil blive videreført, eller om dets endelige indhold. Alle elementer i det beskrevne initiativ, herunder dets tidsplan, er anført med forbehold for ændringer.

A. Politisk baggrund for evalueringen samt dens formål og rækkevidde

Politisk baggrund

I garantimeddelelsen beskrives det, hvordan Kommissionen vurderer statsgarantier for virksomheders gæld — som kan være en form for statsstøtte — både i form af individuelle garantier og garantiordninger.

Meddelelsen indeholder navnlig kvalitative kriterier og henvisninger til markedsbenchmarks for individuelle garantier, "safe harbour" -garantipræmier for støttefrie statsgarantier, hvis de ydes til små og mellemstore virksomheder, og vejledning i udformning af støttefrie garantiordninger for alle typer virksomheder, som også kan anvendes til at fastlægge støtteelementet i garantier, der omfatter støtte.

I henhold til statsstøttereglerne, navnlig den generelle gruppefritagelsesforordning og de minimis-forordningen, skal støtten være gennemsigtig. Dette betyder, at det skal være muligt præcist at beregne støttens bruttosubventionsækvivalent på forhånd, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering. Ved at yde vejledning til medlemsstaterne for at hjælpe dem med at indføre markedskonforme garantipræmier og fastsætte støttebeløbet (som forskellen mellem de opkrævede præmier og markedspræmierne) bidrager garantimeddelelsen til at sikre klare og forudsigelige rammer for ydelse af statsgarantilån.

Garantimeddelelsen blev senest revideret i 2008. Den indeholder ingen fast revisionsklausul eller udløbsdato og er ikke blevet evalueret i forbindelse med nogen "kvalitetskontrol" siden den seneste revision. Der er derfor behov for at evaluere garantimeddelelsen af følgende årsager:

I.Markedsvilkårene har ændret sig betydeligt siden 2008. Den globale finanskrise har ført til lave rentesatser, mens inflationspresset i øjeblikket er vokset i kølvandet på covid-19-pandemien og den russiske invasion af Ukraine. 

II.Kapitalkravene er blevet skærpet som følge af den globale finanskrise. Desuden har de finansielle markedsdeltageres risikostyringspraksis udviklet sig i det seneste årti. 

III.EU's regeringer har underrettet Kommissionen om en lang række garantimetoder siden sidste revision af garantimeddelelsen i 2008.

Der foreligger således betydelig dokumentation, der kan begrunde en vurdering af, om garantimeddelelsen stadig er egnet til formålet.

Formål og rækkevidde

Formål

Hovedformålet med evalueringen er at kontrollere, om garantimeddelelsen stadig er egnet til formålet. Dette kræver, at vi vurderer, om meddelelsen har fungeret godt, om den har lettet adgangen til finansiering på en effektiv måde, både for små og mellemstore virksomheder og for større virksomheder, og om EU-landene har haft problemer med at fortolke den eller gennemføre ordninger, der er i overensstemmelse hermed.

I den forbindelse vil det med evalueringen blive analyseret, hvordan meddelelsen har fungeret over tid, og i hvilket omfang den har nået sine mål om:

I)at yde vejledning om markedskonforme garantipræmier for at udelukke, at der er tale om statsstøtte, og forhindre konkurrencefordrejninger

II)at øge retssikkerheden for interessenter og øge gennemsigtigheden i Kommissionens politik, således at dens beslutninger er forudsigelige og sikrer ligebehandling 

III)at indføre letanvendelige regler for små og mellemstore virksomheder for at forbedre deres adgang til finansiering.

Rækkevidde

Evalueringen omfatter kun garantimeddelelsen og gennemførelsen af de garantimetoder, som Kommissionen har godkendt. Den vil ikke omfatte anden afledt statsstøttelovgivning.

Tidsramme og indhold

Evalueringen dækker perioden fra garantimeddelelsens ikrafttræden i 2008 til i dag.

Alle typer statsgarantier, der er omfattet af garantimeddelelsen, såsom individuelle garantier til alle typer virksomheder, garantiordninger for små og mellemstore virksomheder og garantiordninger for alle typer virksomheder, vil blive vurderet. Vurderingen vil omfatte garantiforanstaltninger, der omfatter et støtteelement, samt garantiforanstaltninger uden støtte.

Bedømmelseskriterier

I evalueringen vurderes følgende fem kriterier:

Effektivitet 

·I hvilket omfang har garantimeddelelsen bidraget til at fastsætte markedskonforme garantipræmier? 

·Hvor effektive var garantiforanstaltningerne på grundlag af garantimeddelelsen med hensyn til at begrænse konkurrencefordrejninger på produktmarkederne?

·Hvor effektive var garantiforanstaltningerne på grundlag af garantimeddelelsen med hensyn til at begrænse konkurrencefordrejninger mellem finansielle formidlere og fordrejninger af priserne på kreditmarkederne?

Virkning

·I hvilket omfang har garantimeddelelsens krav været proportionale med omkostningerne ved at gennemføre garantiordninger? 

·Har garantiforanstaltningerne på grundlag af garantimeddelelsen bidraget til at forenkle gennemførelsen af ordninger for små og mellemstore virksomheder?

Relevans

·I hvilket omfang er garantimeddelelsen forblevet relevant over tid med hensyn til makroøkonomiske udviklinger, finansiel stabilitet og lovgivningsmæssige udviklinger siden 2008?

Sammenhæng

·I hvilket omfang er garantimeddelelsen internt sammenhængende (dvs. i hvilken grad supplerer reglerne i garantimeddelelsen hinanden) og eksternt sammenhængende (dvs. hvordan stemmer meddelelsen overens med anden EU-lovgivning)?

EU-merværdi

·Har garantimeddelelsen givet merværdi i forhold til, hvis der ikke forelå en sådan vejledning?

B. Bedre lovgivning

Høringsstrategi

Formålet med høringsaktiviteterne er at indsamle dokumentation til evaluering af garantimeddelelsen i lyset af betydelige ændringer i markedsvilkårene og den deraf følgende risiko for, at visse af EU-landenes anvendelser af meddelelsen ikke er i overensstemmelse med de nuværende markedsbenchmarks.

Samtidig er det nødvendigt at undersøge, i hvilket omfang meddelelsen har lettet adgangen til finansiering på en effektiv måde, navnlig for små og mellemstore virksomheder.

Høringsaktiviteterne vil omfatte:

·en 12-ugers offentlig onlinehøring rettet mod den brede offentlighed (lanceret som led i denne indkaldelse af feedback) med spørgsmål på højt niveau på de 24 officielle EU-sprog, hvor respondenterne kan svare på hvert af de 24 officielle EU-sprog. 

Den offentlige høring vil være tilgængelig via Kommissionens webportal "Deltag i debatten", og den vil blive fremmet via Kommissionens officielle kommunikationskanaler (herunder sociale medier), ved udvalgte arrangementer og i taler.

Resultaterne af den offentlige høring offentliggøres i en faktuel sammenfattende rapport, der offentliggøres på portalen "Deltag i debatten".

·målrettede høringer i form af en anmodning om oplysninger til EU's regeringer og et målrettet spørgeskema. 

§Anmodningen om oplysninger vil indsamle de nødvendige konsoliderede data om statsgarantier og kontrollere, at de største transaktioner er i overensstemmelse med markedsvilkårene. Den vil blive sendt til EU-landene via deres faste repræsentationer ved EU, og de vil kunne svare på alle 24 officielle EU-sprog. 

§Det målrettede spørgeskema er rettet mod udvalgte interessenter, der er direkte involveret i eller berørt af statsgarantier eller har relevant ekspertise inden for kreditrisiko. Det vil indeholde specifikke spørgsmål af mere teknisk art og vil kun være tilgængeligt på engelsk. Respondenterne vil dog kunne indsende svar på alle 24 officielle EU-sprog. Denne høring vil være tilgængelig via GD for Konkurrences websted

Et resumé af resultaterne af de planlagte høringsaktiviteter vil blive afspejlet i en sammenfattende rapport, der vil blive vedlagt som bilag til arbejdsdokumentet om evalueringen.

Hvorfor indkalder vi feedback? 

Garantimeddelelsen er ikke blevet revideret siden den seneste revision og offentliggørelse i 2008. Kommissionen ønsker derfor at se, om den har lettet adgangen til finansiering på en effektiv måde, både for små og mellemstore virksomheder og for større virksomheder, og om EU-landene har haft problemer med at fortolke den og har gennemført ordninger, der er i overensstemmelse hermed.

Evalueringen vil indsamle dokumentation for garantimeddelelsens effektivitet, virkning, sammenhæng og EU-merværdi. Den vil også vurdere meddelelsens relevans, navnlig da nogle af referencemarkedsdataene ("safe harbour"-præmier) kan være forældede på grund af ændringer i markedsvilkårene.

Garantimeddelelsen kan have haft utilsigtede konsekvenser såsom selektive fordele for finansielle formidlere, konkurrenceforvridning mellem virksomheder i forskellige EU-lande eller fortrængning af private investorer.

Høringsaktiviteterne i forbindelse med evalueringen vil indsamle synspunkter og erfaringer fra alle interessenter.

Målgruppe

Den vigtigste målgruppe for evalueringen er forvaltnings- og gennemførelsesmyndighederne i EU-landene. Evalueringen vil imidlertid også være rettet mod garantiinstitutioner og finansielle formidlere, der yder garantier og andre former for kreditrisikoafdækning. Den vil også omfatte sammenslutninger af finansielle industrier og markedsdeltagere på markederne for kredit og kreditderivater.

Efter Kommissionens opfattelse er det også meget vigtigt at indhente synspunkter og erfaringer fra virksomheder af alle størrelser og erhvervssammenslutninger, der repræsenterer dem.

Endelig vil evalueringen bygge på feedback fra forskere og den akademiske verden.

Dataindsamling og metode

Kommissionen råder ikke over tilstrækkelige konkrete data til at evaluere garantimeddelelsen. Dette skyldes, at Kommissionens beslutninger i henhold til garantimeddelelsens afsnit 3.4 kun vedrører metoderne og ikke deres efterfølgende gennemførelse.

Kommissionen har derfor hverken fuldstændige oplysninger om de faktiske garantiordninger, der anvender disse metoder over tid, eller detaljerede oplysninger om transaktionerne under disse ordninger. Derfor vil Kommissionen sende en anmodning om oplysninger til EU-landene som beskrevet ovenfor.

Desuden vil Kommissionen iværksætte et udbud med henblik på en særlig rapport om garantimeddelelsen. Rapporten udarbejdes af en ekstern kontrahent fra fjerde kvartal 2022 og skal som minimum indeholde en vurdering af:

·meddelelsens indvirkning på kreditmarkederne, og mere konkret, hvor effektiv og virkningsfuld anvendelsen af meddelelsen har været med hensyn til at nå det overordnede mål om at sikre et integreret og effektivt indre marked, der indebærer både fri og fair konkurrence mellem finansielle formidlere og mellem virksomheder på produktmarkederne

·hvordan de anvendte prisfastsættelsessystemer har fungeret sammenlignet med optimale prisfastsættelsessystemer for statsgarantier, som er konsistente over tid, har objektive og observerbare referenceparametre (på markedet) som input og minimerer risikoen for, at garantimodtageren får individuelle selektive fordele

·om den forenklede løsning for foranstaltninger rettet mod små og mellemstore virksomheder har opnået den rette balance mellem enkelhed og nøjagtighed 

·den interne sammenhæng mellem reglerne i garantimeddelelsen og meddelelsens overensstemmelse med anden EU-lovgivning om statsstøtte og vejledning. 

Rapporten vil blive vedlagt som bilag til evalueringen.

Høringsaktiviteterne og den særlige rapport vil blive suppleret med:

·tilgængelige statistiske data 

·Kommissionens erfaringer fra tidligere konkrete sager.