EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 318, 29 октомври 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.318.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 318

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
29 октомври 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

473-та пленарна сесия, проведена на 13 и 14 юли 2011 г.

2011/C 318/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на пазара на труда в Европа — в търсене на ефикасен отговор на демографските промени“ (проучвателно становище)

1

2011/C 318/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Повишаване на цифровата грамотност, на електронните умения и на електронното приобщаване“ (проучвателно становище)

9

2011/C 318/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Източното партньорство и източното измерение на политиките на ЕС със специален акцент върху селскостопанската политика на ЕС, безопасността на храните, безпрепятствената търговия, увеличаването на сътрудничеството и помощта за развитие и стратегическото партньорство“ (проучвателно становище)

19

2011/C 318/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Обучение по финансови въпроси и отговорно потребление на финансови продукти“ (становище по собствена инициатива)

24

2011/C 318/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Права върху интелектуалната собственост в областта на музиката“ (становище по собствена инициатива)

32

2011/C 318/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Хармонизиране на предназначените за потребителите твърдения в козметичните продукти“ (становище по собствена инициатива)

40

2011/C 318/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Стратегии на ЕС за излизане от кризата и индустриални промени: по-несигурни или устойчиви работни места?“ (становище по собствена инициатива)

43

2011/C 318/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Кризата, образованието и пазарът на труда“ (становище по собствена инициатива)

50

2011/C 318/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преразглеждане на политиката на ЕИБ на отпускане на заеми в транспортния сектор“ (становище по собствена инициатива)

56

2011/C 318/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Държавни помощи за корабостроенето“ (допълнително становище)

62

2011/C 318/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Сътрудничество между организациите на гражданското общество и регионалните и местните власти в областта на интеграцията на имигрантите“ (допълнително становище)

69


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

473-та пленарна сесия, проведена на 13 и 14 юли 2011 г.

2011/C 318/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно посрещането на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“COM(2011) 25 окончателен

76

2011/C 318/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегията „Европа 2020“ “COM(2010) 553 окончателен

82

2011/C 318/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно бъдещето на ДДС — за по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС“COM (2010) 695 окончателен

87

2011/C 318/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Премахване на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС“COM(2010) 769 окончателен

95

2011/C 318/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга за по-масово използване на електронните обществени поръчки в ЕС“COM(2010) 571 окончателен

99

2011/C 318/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Реализиране на ползите от електронното фактуриране за Европа“COM(2010) 712 окончателен

105

2011/C 318/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — За по-добре функциониращ единен пазар на услугите — използване на резултатите от процеса на взаимна оценка на директивата за услугите“COM(2011) 20 окончателен

109

2011/C 318/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга относно модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки: към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки“COM(2011) 15 окончателен

113

2011/C 318/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелена книга: От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“COM(2011) 48 окончателен

121

2011/C 318/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент (Евратом) на Съвета за определяне на правилата за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети в непреките дейности по Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2012—2013 г.)“COM(2011) 71 окончателен — 2011/0045 (NLE),„Предложение за решение на Съвета относно Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)“COM(2011) 72 окончателен — 2011/0046 (NLE),„Предложение за решение на Съвета относно специфичната програма, която трябва да бъде изпълнена посредством непреки дейности в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)“COM(2011) 73 окончателен — 2011/0043 (NLE) и „Предложение за решение на Съвета относно специфичната програма, която трябва да бъде изпълнена посредством преки дейности от Съвместния изследователски център в изпълнение на Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)“COM(2011) 74 окончателен — 2011/0044 (NLE)

127

2011/C 318/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти“COM(2011) 142 окончателен — 2011/0062 (COD)

133

2011/C 318/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ “COM(2011) 224 окончателен — 2011/0091 (NLE)

139

2011/C 318/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“COM(2010) 682 окончателен

142

2011/C 318/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към цялостна европейска политика в областта на международните инвестиции“COM(2010) 343

150

2011/C 318/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „План за енергийна ефективност, 2011 г.“ “COM(2011) 109 окончателен

155

2011/C 318/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (преработка)“COM(2011) 245 окончателен — 2011/0105 (COD)

163


BG

 

Top