EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1437 на Комисията от 19 май 2016 година за допълване на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за достъп на равнище ЕС до регламентираната информация (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2887

OB L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1437 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2016 година

за допълване на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за достъп на равнище ЕС до регламентираната информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално член 22 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури бърз и недискриминиращ достъп до регламентираната информация и да се предостави тази информация на крайните потребители, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) има задължение да разработи и управлява европейска точка за електронен достъп (ЕТЕД). ЕТЕД следва да представлява уеб портал, достъпен чрез уебсайта на ЕОЦКП, и предвид централизиращата ѝ роля не следва да изземе функциите на официално определените механизми (ООМ) във връзка със съхраняването на регламентираната информация. С ЕТЕД следва да се предостави достъп до регламентираната информация, съхранявана от всички ООМ, да се избегне двойното съхраняване на данните и да се сведат до минимум рисковете пред защитеността на обмена на данни.

(2)

С цел да се улесни търсенето на регламентирана информация и да се осигури бърз достъп до нея ЕТЕД следва да позволява на крайните потребители да търсят по наименование на емитент, по държава членка по произход или по вид регламентирана информация. Същевременно ЕТЕД следва да позволява достъп на крайните потребители до поисканата от тях регламентирана информация чрез хипервръзки към уебсайтовете на ООМ, където тази информация се съхранява.

(3)

Подходящото функциониране на ЕТЕД и нейната връзка с ООМ зависят от защитеността, ефективността, ефикасността и гъвкавостта на поддържащите комуникационни технологии. За връзка помежду си ЕТЕД и ООМ следва да използват защитения протокол за трансфер на хипертекст „Hypertext Transfer Protocol Secure“. От друга страна, предвид непрекъснатото развитие на комуникационните технологии и необходимостта да се осигури цялостен и защитен обмен на метаданни за регламентираната информация, ЕОЦКП и ООМ следва да си сътрудничат при установяването и внедряването в бъдеще на алтернативни комуникационни технологии. Освен това, ако въз основа на обективни технически критерии ЕОЦКП прецени, че необходимото за тази цел сътрудничество е неефективно, органът следва да може да посочи алтернативните комуникационни технологии, които ЕТЕД и ООМ да използват.

(4)

ООМ следва за всеки емитент на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар, да използва уникален идентификатор; така ще се позволи търсене в трансграничен план и ще се гарантира точността на резултатите от търсенето. Хармонизирането на използваните от ООМ уникални идентификатори следва да даде възможност на крайните потребители на ЕТЕД да установяват по-лесно емитентите, за които търсят информация. Освен това, предвид международното интегриране на финансовите пазари, уникалните идентификатори, които ООМ ще използват, би следвало да бъдат приети в международен план, да могат да бъдат давани на всеки емитент, да бъдат съгласувани във времето, да имат ограничено финансово отражение върху емитентите и ООМ и да могат да се приспособяват към бъдещите тенденции в тази област. Поради това ООМ следва да използват идентификационните кодове на правните субекти като уникален идентификатор на емитентите на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар.

(5)

С оглед на подходящото функциониране на ЕТЕД е необходимо използваният за обмен на информация между ЕТЕД и ООМ формат да е хармонизиран. Следователно при установяването на подходящия формат за обмен на информация следва да се отчитат степента на защитеност на обмена и параметрите на валидиране при най-разпространените на пазара стандартни формати. Тъй като ЕТЕД не следва да изземе функциите на ООМ във връзка със съхраняването на регламентираната информация, форматът за обмен на тази информация следва да определи кои метаданни за нея да бъдат активирани от ООМ, за да се осигурят целенасочено търсене и бърз достъп до нея на крайните потребители.

(6)

Съставянето на общ списък на видовете регламентирана информация следва да позволи на инвеститорите да разберат по-добре информацията, за която по силата на Директива 2004/109/ЕО се изисква да бъде точна, изчерпателна и своевременно разпространявана от емитентите. Общото обозначаване и класифициране на регламентираната информация от ООМ за целите на крайните потребители, които желаят достъп до регламентирана информация чрез ЕТЕД, следва да позволи на тези крайни потребители да съсредоточат заявките си върху видовете информация от интерес за тях и оттам — да бъде по-полезна за инвеститорите при взимането на решение от тях.

(7)

Визуализирането или свалянето от крайните потребители на документи, съдържащи регламентирана информация, се подчинява на ценообразуването, практикувано от ООМ съобразно националното законодателство на съответната държава членка. ООМ обаче не следва да налагат такси на ЕТЕД за предоставянето на метаданни за регламентирана информация.

(8)

Необходимо е на ООМ и емитентите да се осигури достатъчно време за внедряване на необходимите нормативни и технически промени за използването на идентификационните кодове на правните субекти като уникален идентификатор на емитентите на ценни книжа, допуснати за търгуване на регулиран пазар. На ООМ и емитентите следва да се осигури достатъчно време и за внедряване на необходимите нормативни и технически промени за съхраняването и маркирането на информацията с оглед на класифицирането на регламентираната информация.

(9)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(10)

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) при разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, на които се основава настоящият регламент, ЕОЦКП проведе открити обществени консултации, анализира потенциалните свързани с тях разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от посочения регламент Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите. ЕОЦКП взе същевременно под внимание техническите изисквания за създадената с Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) система за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Европейска точка за електронен достъп

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) създава уеб портал — Европейска точка за електронен достъп (ЕТЕД) до регламентираната информация, с която да се подпомогнат крайните потребители в търсенето на регламентираната информация, съхранявана от официално определените механизми (ООМ). Уеб порталът е достъпен чрез уебсайта на ЕОЦКП.

Член 2

Комуникационни технологии, наличие и степен на техническа помощ

1.   Осигуряват се защитата и целостта на обменяните между ООМ и ЕТЕД метаданни за регламентираната информация. За връзка помежду си ЕТЕД и ООМ използват защитения протокол за трансфер на хипертекст „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (HTTPS).

2.   ЕОЦКП сътрудничи с ООМ с цел да бъдат установени и внедрени алтернативни комуникационни технологии, които да бъдат използвани вместо HTTPS, и да се посочи срок за това внедряване.

3.   Ако въз основа на обективни технически критерии ЕОЦКП прецени, че изискваното в параграф 2 сътрудничество е неефективно за осигуряването на защитата и целостта на обменяните метаданни за регламентираната информация, той може да определи комуникационна технология, която да се използва вместо HTTPS.

4.   ЕТЕД е със значителна степен на гъвкавост и приспособимост към динамиката на обема от заявки и предоставяните от ООМ метаданни.

5.   ЕТЕД е достъпна за крайните потребители поне 95 % месечно.

6.   Системата на ЕТЕД се архивира ежедневно.

7.   ЕТЕД предоставя техническа помощ на крайните си потребители в рамките на работното време на ЕОЦКП, както е определено от изпълнителния директор на ЕОЦКП и публикувано на уебсайта на ЕОЦКП.

Член 3

Функция „търсене“

1.   ЕТЕД позволява търсене по следните параметри:

а)

име на емитентите източници на регламентираната информация;

б)

уникален идентификатор на емитентите, както е определен в член 7;

в)

държави членки по произход на емитента, както са определени в член 2, параграф 1, буква и) от Директива 2004/109/ЕО;

г)

класификация на регламентираната информация, както е определена в член 9, параграф 2.

2.   ЕТЕД позволява на крайните потребители да търсят имената на емитентите във всички съхранявани от ООМ налични езикови версии на имена на емитенти.

3.   ЕТЕД представя резултатите от търсенията в съответствие с параметрите за търсене, избрани от крайните потребители. Резултатите от търсенията са под формата на списък с метаданни, както е определен в раздел А от приложението.

Член 4

Улесняване на достъпа чрез ЕТЕД

1.   Метаданните за регламентираната информация, посочени в раздел А от приложението, съдържат хипервръзки към съответната страница от уебсайтовете на ООМ, където крайните потребители могат да визуализират и изтеглят документите, съдържащи регламентираната информация. Тези страници съдържат хипервръзки към всички езикови версии на документите, съдържащи регламентираната информация, както са разпространени от емитентите и съхранявани от ООМ в съответствие с член 21, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО.

2.   ЕТЕД предоставя на крайните потребители, доколкото е практически възможно, достъп до своята система за търсене чрез браузърите, в т.ч. чрез управляваните от мобилни устройства.

Член 5

Комуникационни технологии, техническа помощ и поддръжка от ООМ

1.   Всеки ООМ осигурява наличност на връзката си с ЕТЕД най-малко 95 % месечно.

2.   Всеки ООМ предоставя на ЕТЕД техническа помощ в рамките на работното време, за да поддържа връзката си с ЕТЕД и да позволи задействането на процедура при инциденти. Тези технически услуги се предоставят на обичайно използвания при електронните съобщения език.

Член 6

Улесняване на достъпа от страна на ООМ

1.   Всеки ООМ се уверява, че метаданните за регламентираната информация могат да бъдат извлечени от ЕТЕД.

2.   Всеки ООМ предоставя на ЕТЕД метаданните за регламентираната информация, съхранявана от него в съответствие с член 21, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО.

3.   Метаданните съдържат хипервръзки към съответните страници на ООМ, където крайните потребители могат да визуализират и изтеглят документите, съдържащи регламентираната информация. Всеки ООМ предоставя всички езикови версии на тези документи, които се разпространяват от емитентите и съхраняват от ООМ в съответствие с член 21, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО.

4.   Когато се променя документ, съдържащ регламентирана информация, ООМ незабавно актуализира метаданните за този документ.

5.   ООМ не налага такси на ЕТЕД за предоставянето на метаданни за регламентирана информация.

Член 7

Уникален идентификатор, използван от ООМ

Всеки ООМ използва идентификационните кодове на правните субекти (ИКПС) като уникални идентификатори на всички емитенти.

Член 8

Общ формат за предоставяне на метаданни

1.   Всеки ООМ предоставя на ЕТЕД метаданните за регламентирана информация във формат XML (extensible markup language).

2.   Всеки ООМ предоставя на ЕТЕД метаданните за регламентирана информация в определения в раздел А от приложението формат.

Член 9

Общ списък и класифициране на регламентираната информация

1.   Общият списък с видовете регламентирана информация съдържа следните сведения:

а)

годишните финансови отчети и одитни доклади, които съдържат цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 4 от Директива 2004/109/ЕО;

б)

шестмесечните финансови отчети и одитни доклади или някои ревизии, които съдържат цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 5 от Директива 2004/109/ЕО;

в)

извършените в полза на правителства плащания, които съдържат цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 6 от Директива 2004/109/ЕО;

г)

избора на държава членка по произход с цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 2, параграф 1, буква и) от Директива 2004/109/ЕО;

д)

вътрешната информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 6 от Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

е)

нотификациите за правата на глас, които съдържат цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 12 от Директива 2004/109/ЕО;

ж)

придобиванията или продажбите от емитента на собствени акции с цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 14 от Директива 2004/109/ЕО;

з)

общия брой права на глас и капиталово участие с цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 15 от Директива 2004/109/ЕО;

и)

промените в правата на глас, дадени от различните класове акции или ценни книжа, с цялата информация, чието оповестяване е изискуемо по силата на член 16 от Директива 2004/109/ЕО;

й)

цялата информация, която не попада в обхвата на букви а) — и), но която емитентът или друго лице, кандидатствало без съгласието на емитента за допускане на ценни книжа за търгуване на регулиран пазар, е длъжно да оповестява по силата на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държава членка, приети по силата на член 3, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО.

2.   Всеки ООМ класифицира цялата регламентирана информация в съответствие с раздел Б от приложението.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Независимо от това членове 7 и 9 се прилагат от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (ОВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 1).

(4)  Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ А

Обмен на информация — формат на предоставяните метаданни

Поле за метаданни

Характеристики на полето за метаданни

Наименование на емитента (на всички езици, използвани от емитента)

Свободен текст, буквено-цифрово поле, кодиране UTF-8

Държава членка по произход на емитента

2-символен код на държавата — ISO 3166-1

Уникален идентификатор

ИКПС, ISO 17442:2012, буквено-цифрово поле, 20 символа

Вид регламентирана информация

Класификация в съответствие с общия списък на регламентирана информация, определен в раздел Б от настоящото приложение

Унифициран указател на ресурс (URL)

Буквено-цифрово поле. Хипервръзката трябва да позволява достъп до всички документи, съдържащи регламентирана информация, в съответствие с член 4, параграф 1, съгласно параметрите за търсене.

РАЗДЕЛ Б

Класове и подкласове регламентирана информация

Класифициране на регламентираната информация

Правно основание

1.   Периодична регламентирана информация

1.1.

Годишни финансови отчети и одитни доклади

цялата информация, оповестявана по силата на член 4 от Директива 2004/109/ЕО

1.2.

Шестмесечни финансови отчети и одитни доклади/някои ревизии

цялата информация, оповестявана по силата на член 5 от Директива 2004/109/ЕО

1.3.

Плащания в полза на правителства

цялата информация, оповестявана по силата на член 6 от Директива 2004/109/ЕО

2.   Текуща регламентирана информация

2.1.

Държава членка по произход

цялата информация, оповестявана по силата на член 2, параграф 1, буква и) от Директива 2004/109/ЕО

2.2.

Вътрешна информация

цялата информация, оповестявана по силата на член 6 от Директива 2003/6/ЕО

2.3.

Нотификации за големи притежания

цялата информация, оповестявана по силата на член 12 от Директива 2004/109/ЕО

2.4.

Придобиване или продажба на собствени акции на емитента

цялата информация, оповестявана по силата на член 14 от Директива 2004/109/ЕО

2.5.

Общ брой права на глас и капиталово участие

цялата информация, оповестявана по силата на член 15 от Директива 2004/109/ЕО

2.6.

Промени в правата на глас, дадени от класовете акции или ценни книжа

цялата информация, оповестявана по силата на член 16 от Директива 2004/109/ЕО

3.   Допълнителна информация, която се оповестява по силата на законодателството на дадена държава членка

3.1.

Допълнителна информация, която се оповестява по силата на законодателството на дадена държава членка

цялата информация, която не попада в подкласовете по точки 1.1, 1.2 и 1.3 и 2.1—2.6, но която емитентът или друго лице, кандидатствало без съгласието на емитента за допускане на ценни книжа за търгуване на регулиран пазар, е оповестило по силата на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държава членка, приети по силата на член 3, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО


Top