31.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 234/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1437,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2016,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä säänneltyjen tietojen saantia unionin tasolla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta varmistetaan säänneltyjen tietojen nopea ja syrjimätön saanti ja saatetaan nämä tiedot loppukäyttäjien saataville, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, velvoitteena on kehittää eurooppalainen sähköinen yhteyspiste ja käyttää sitä. Eurooppalainen sähköinen yhteyspiste olisi perustettava verkkoportaalina, johon pääsee EAMV:n verkkosivuston kautta, ja kun otetaan huomioon sen keskittävä rooli, sille ei tulisi osoittaa virallisesti nimettyjen järjestelmien tehtäviä, jotka koskevat säänneltyjen tietojen säilyttämistä. Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen olisi tarjottava pääsy kaikkien virallisesti nimettyjen järjestelmien tallentamiin säänneltyihin tietoihin, vältettävä tiedon säilyttämisen päällekkäisyydet ja minimoitava tiedonvaihdon turvallisuusriskit.

(2)

Säänneltyjen tietojen hakemisen helpottamiseksi ja tietojen nopean saannin varmistamiseksi eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen olisi tarjottava loppukäyttäjille mahdollisuus hakea tietoja liikkeellelaskijan, kotijäsenvaltion tai säänneltyjen tietojen tyypin perusteella. Samaan aikaan eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen olisi tarjottava loppukäyttäjille pääsy näiden pyytämiin säänneltyihin tietoihin niille virallisesti nimettyjen järjestelmien verkkosivuille ohjaavien hyperlinkkien kautta, joilla kyseiset tiedot ovat tallennettuina.

(3)

Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen moitteeton toiminta sekä sen ja virallisesti nimettyjen järjestelmien välinen yhteys riippuvat järjestelmää tukevan viestintäteknologian turvallisuudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja mukautuvuudesta. Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen ja virallisesti nimettyjen järjestelmien välisessä yhteydessä olisi käytettävä suojattua internetsivujen välittämiseen käytettävää HTTPS-protokollaa. Kun kuitenkin otetaan huomioon viestintäteknologian jatkuva kehittyminen ja tarve varmistaa säänneltyjä tietoja koskevan metatiedon vaihdon loukkaamattomuus ja turvallisuus, EAMV:n ja virallisesti nimettyjen järjestelmien olisi tehtävä yhteistyötä vaihtoehtoisten viestintäteknologioiden kartoittamiseksi ja soveltamiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi mikäli EAMV katsoo objektiivisten teknisten kriteerien perusteella, että tässä tarkoituksessa tehtävä yhteistyö on tehotonta, EAMV:n olisi voitava osoittaa, mitä vaihtoehtoisia viestintäteknologioita eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen ja virallisesti nimettyjen järjestelmien on käytettävä.

(4)

Jotta mahdollistetaan rajatylittävät haut ja tarkat hakutulokset, virallisesti nimetyn järjestelmän olisi käytettävä kullekin säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijalle osoitettavaa yksilöllistä tunnistetta. Virallisesti nimettyjen järjestelmien käyttämien yksilöllisten tunnisteiden yhdenmukaistamisen pitäisi antaa eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen loppukäyttäjille mahdollisuus tunnistaa helpommin liikkeeseenlaskijat, joita koskevia tietoja loppukäyttäjät hakevat. Koska rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansainvälisellä tasolla, virallisesti nimettyjen järjestelmien käyttämät yksilölliset tunnisteet olisi hyväksyttävä kansainvälisesti, niitä olisi voitava osoittaa mille tahansa liikkeeseenlaskijalle, ne olisi pidettävä johdonmukaisina ajan mittaan, niiden rahoitusvaikutukset liikkeeseenlaskijoihin ja virallisesti nimettyihin järjestelmiin olisi pidettävä vähäisinä ja niissä olisi otettava huomioon alan tuleva kehitys. Virallisesti nimettyjen järjestelmien olisi sen vuoksi käytettävä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden yksilöllisenä tunnisteena oikeushenkilötunnuksia.

(5)

Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen ja virallisesti nimettyjen järjestelmien välisessä tiedonvaihdossa käytettävän formaatin yhdenmukaistaminen on tarpeen, jotta varmistetaan eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen toiminnan vaikuttavuus. Tiedonvaihdon asianmukaista muotoa kartoitettaessa olisi sen vuoksi otettava huomioon markkinoilla käytettyjen yleisimpien standardiformaattien osalta turvatietojen vaihtoa ja validointia koskevat ominaisuudet. Koska eurooppalaiselle sähköiselle yhteyspisteelle ei tulisi osoittaa virallisesti nimettyjen järjestelmien tehtäviä, jotka koskevat säänneltyjen tietojen säilyttämistä, säänneltyjen tietojen vaihtoformaatissa olisi määritettävä säänneltyjä tietoja koskevat metatiedot, joiden käyttö virallisesti nimetyn järjestelmän olisi mahdollistettava sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjät voivat tehdä kohdennettuja hakuja ja saavat säännellyt tiedot nopeasti.

(6)

Säänneltyjen tietojen tyyppien yhteisen luettelon vahvistaminen antaisi sijoittajille paremman käsityksen tiedoista, joihin sovelletaan direktiivin 2004/109/EY mukaisia vaatimuksia, jotka koskevat täsmällisten, kattavien ja ajantasaisten tietojen julkistamista liikkeeseenlaskijoista. Virallisesti nimettyjen järjestelmien suorittama säänneltyjen tietojen yhteinen merkitseminen ja luokittelu niitä loppukäyttäjiä varten, jotka hakevat säänneltyjä tietoja eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen kautta, mahdollistaisi sen, että loppukäyttäjät voivat kohdentaa hakunsa niiden kannalta kiinnostaviin tietotyyppeihin; se voisi myös tehostaa sijoittajien päätöksentekoprosesseja.

(7)

Loppukäyttäjien suorittamaan säänneltyjä tietoja sisältävien asiakirjojen katseluun tai lataamiseen sovelletaan virallisesti nimettyjen järjestelmien hinnoittelukäytäntöjä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Virallisesti nimetyt järjestelmät eivät kuitenkaan saisi veloittaa eurooppalaista sähköistä yhteyspistettä säänneltyjä tietoja koskevien metatietojen toimittamisesta.

(8)

Virallisesti nimetyille järjestelmille ja liikkeeseenlaskijoille olisi annettava riittävästi aikaa panna täytäntöön lainsäädännölliset ja tekniset muutokset, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että oikeushenkilötunnuksia käytetään säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden yksilöllisenä tunnisteena. Virallisesti nimetyille järjestelmille ja liikkeeseenlaskijoille olisi myös annettava riittävästi aikaa panna täytäntöön lainsäädännölliset ja tekniset muutokset, jotka ovat tarpeen tietojen tallentamiseksi ja merkitsemiseksi säänneltyjen tietojen luokittelua varten.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 10 artiklan mukaisesti EAMV on tämän asetuksen perustana olevien teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan toteuttanut avoimia julkisia kuulemisia, analysoinut mahdolliset asiaan liittyvät kustannukset ja hyödyt ja pyytänyt lausuntoa kyseisen asetuksen 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. Samaan aikaan EAMV on ottanut huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/17/EU (3) vahvistetut keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskevat tekniset vaatimukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Eurooppalainen sähköinen yhteyspiste

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, on perustettava säänneltyjä tietoja varten verkkoportaali, jäljempänä ’eurooppalainen sähköinen yhteyspiste’, jonka avulla loppukäyttäjät voivat hakea virallisesti nimettyjen järjestelmien tallentamia säänneltyjä tietoja. Verkkoportaaliin on oltava pääsy EAMV:n verkkosivuston kautta.

2 artikla

Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen viestintäteknologia, saatavuus ja tukitaso

1.   EAMV:n ja virallisesti nimettyjen järjestelmien välillä vaihdettuja säänneltyjä tietoja koskevien metatietojen loukkaamattomuus ja turvallisuus on varmistettava. Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen ja virallisesti nimettyjen järjestelmien välisessä yhteydessä on käytettävä suojattua internetsivujen välittämiseen käytettävää HTTPS-protokollaa.

2.   EAMV:n on tehtävä yhteistyötä virallisesti nimettyjen järjestelmien kanssa HTTPS:n sijasta käytettävien vaihtoehtoisten viestintäteknologioiden kartoittamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi ja niiden täytäntöönpanoaikataulun määrittämiseksi.

3.   Mikäli EAMV katsoo objektiivisten teknisten kriteerien perusteella, että 2 kohdassa tarkoitettu yhteistyö on tehotonta säänneltyjä tietoja koskevien metatietojen vaihdon turvallisuuden ja loukkaamattomuuden varmistamiseksi, EAMV voi osoittaa viestintäteknologian, jota on käytettävä HTTPS:n sijasta.

4.   Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen on oltava helposti laajennettavissa ja mukautettavissa muutoksiin, joita hakupyyntöjen määrässä ja virallisesti nimettyjen järjestelmien toimittamien metatietojen määrässä tapahtuu.

5.   Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen on oltava loppukäyttäjien käytettävissä vähintään 95 prosenttia kuukaudesta.

6.   Eurooppalainen sähköinen yhteyspiste on varmuuskopioitava päivittäin.

7.   EAMV:n on tarjottava eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen loppukäyttäjille ja virallisesti nimetyille järjestelmille käyttötukea EAMV:n aukioloaikoina, sellaisina kuin EAMV:n toimitusjohtaja ne vahvistaa ja kuin ne ovat julkaistuina EAMV:n verkkosivustolla.

3 artikla

Hakutoiminto

1.   Eurooppalaisessa sähköisessä yhteyspisteessä on tarjottava seuraavat hakuperusteet:

a)

säännellyn tiedon lähettäneiden liikkeeseenlaskijoiden nimi;

b)

liikkeeseenlaskijoiden yksilöllinen tunniste, josta säädetään 7 artiklassa;

c)

liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiot sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdassa;

d)

säänneltyjen tietojen luokittelu, josta säädetään 9 artiklan 2 kohdassa.

2.   Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen on mahdollistettava se, että loppukäyttäjät voivat hakea liikkeeseenlaskijoiden nimiä kaikkina käytettävissä olevina virallisesti nimettyjen järjestelmien tallentamina liikkeeseenlaskijoiden nimien kielitoisintoina.

3.   Eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen on tarjottava hakutulokset loppukäyttäjien valitsemien hakuperusteiden mukaisesti. Hakutulokset on annettava metatietoluettelon muodossa liitteessä olevassa A jaksossa vahvistetulla tavalla.

4 artikla

Tietojen saannin helpottaminen eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen kautta

1.   Liitteessä olevassa A jaksossa tarkoitettuihin säänneltyjä tietoja koskeviin metatietoihin on sisällyttävä hyperlinkit virallisesti nimettyjen järjestelmien tietylle verkkosivulle, jolla loppukäyttäjät voivat tarkastella ja jolta ne voivat ladata säänneltyjä tietoja sisältäviä asiakirjoja. Kyseisiin verkkosivuihin on sisällyttävä hyperlinkit säänneltyjä tietoja sisältävien asiakirjojen kaikkiin kielitoisintoihin, sellaisina kuin liikkeeseenlaskijat ovat ne toimittaneet ja virallisesti nimetyt järjestelmät tallentaneet direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Sikäli kuin se on käytännössä mahdollista, eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen on tarjottava pääsy hakutoimintoonsa loppukäyttäjille, jotka käyttävät verkkoselaimia, mobiililaitteissa käytettävät verkkoselaimet mukaan luettuina.

5 artikla

Virallisesti nimetyn järjestelmän viestintäteknologia, tuki ja ylläpito

1.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on varmistettava, että sen yhteys eurooppalaiseen sähköiseen yhteyspisteeseen on käytettävissä vähintään 95 prosenttia kuukaudesta.

2.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on tarjottava eurooppalaiselle sähköiselle yhteyspisteelle käyttötukea sen aukioloaikoina sen ja eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen välisen yhteyden ylläpitämiseksi ja häiriötilanteiden eskaloinnin mahdollistamiseksi. Tämä käyttötuki on annettava sähköisessä viestinnässä tavanomaisesti käytettävällä kielellä.

6 artikla

Tietojen saannin helpottaminen virallisesti nimetyissä järjestelmissä

1.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on varmistettava, että säänneltyjä tietoja koskevat metatiedot ovat eurooppalaisen sähköisen yhteyspisteen saatavilla.

2.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on toimitettava eurooppalaiselle sähköiselle yhteyspisteelle metatiedot säännellyistä tiedoista, jotka se on tallentanut direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Metatietoihin on sisällyttävä hyperlinkit virallisesti nimetyn järjestelmän verkkosivuille, joilla loppukäyttäjät voivat tarkastella ja joilta ne voivat ladata säänneltyjä tietoja sisältäviä asiakirjoja. Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on asetettava saataville tällaisten asiakirjojen kaikki kielitoisinnot, joita liikkeeseenlaskijat toimittavat ja virallisesti nimetyt järjestelmät tallentavat direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Mikäli säänneltyjä tietoja sisältävää asiakirjaa muutetaan, asianomaisen virallisesti nimetyn järjestelmän on viipymättä päivitettävä kyseistä asiakirjaa koskevat metatiedot.

5.   Virallisesti nimetyt järjestelmät eivät saa veloittaa eurooppalaista sähköistä yhteyspistettä säänneltyjä tietoja koskevien metatietojen toimittamisesta.

7 artikla

Virallisesti nimettyjen järjestelmien käyttämä yksilöllinen tunniste

Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on käytettävä liikkeeseenlaskijoiden yksilöllisenä tunnisteena oikeushenkilötunnuksia.

8 artikla

Yhteinen formaatti metatietojen toimittamista varten

1.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on käytettävä XML-formaattia (Extensible Markup Language) toimittaessaan säänneltyjä tietoja koskevia metatietoja eurooppalaiselle sähköiselle yhteyspisteelle.

2.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on toimitettava säänneltyjä tietoja koskevat metatiedot eurooppalaiselle sähköiselle yhteyspisteelle liitteessä olevassa A jaksossa vahvistetussa formaatissa.

9 artikla

Säänneltyjen tietojen yhteinen luettelo ja luokittelu

1.   Säänneltyjen tietojen tyyppien yhteiseen luetteloon on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

vuositilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan mukaisesti;

b)

puolivuotiskatsaukset ja tilintarkastuskertomukset tai rajoitetut tilintarkastukset, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan mukaisesti;

c)

valtioille suoritetut maksut, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 6 artiklan mukaisesti;

d)

kotijäsenvaltion valinta, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti;

e)

sisäpiiritieto, joka on julkistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY (4) 6 artiklan mukaisesti;

f)

äänioikeuksia koskevat ilmoitukset, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan mukaisesti;

g)

liikkeeseenlaskijan omien osakkeiden hankinnat tai luovutukset, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 14 artiklan mukaisesti;

h)

äänioikeuksien ja pääoman kokonaismäärä, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 15 artiklan mukaisesti;

i)

muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa, mukaan luettuina kaikki tiedot, jotka on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 16 artiklan mukaisesti;

j)

kaikki sellaiset tiedot, jotka eivät kuulu a–i kohdan soveltamisalaan, mutta jotka liikkeeseenlaskijan tai muun henkilön, joka on hakenut liikkeeseenlaskijan suostumuksetta arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on julkistettava direktiivin 2004/109/EY 3 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjen jäsenvaltion lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2.   Kunkin virallisesti nimetyn järjestelmän on luokiteltava kaikki säännellyt tiedot liitteessä olevan B jakson mukaisesti.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 7 ja 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/17/EU, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, neuvoston direktiivin 89/666/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta (EUVL L 156, 16.6.2012, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16).


LIITE

A JAKSO

Tietojen vaihto – toimitettavien metatietojen formaatti

Metatietokenttä

Metatietokentän ominaisuudet

Liikkeeseenlaskijan nimi (kaikilla liikkeeseenlaskijan käyttämillä kielillä)

Aakkosnumeerinen vapaa tekstikenttä, UTF-8-koodaus

Liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltio

2-merkkinen maakoodi, ISO 3166–1

Yksilöllinen tunniste

LEI-koodi, ISO 17442:2012, aakkosnumeerinen kenttä, 20 merkkiä

Säänneltyjen tietojen tyyppi

Tämän liitteen B jaksossa vahvistetun säänneltyjen tietojen yhteisen luettelon mukainen luokitus

URL-osoite

Aakkosnumeerinen kenttä. Hyperlinkin kautta on oltava pääsy kaikkiin hakuperusteiden mukaisia säänneltyjä tietoja sisältäviin asiakirjoihin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

B JAKSO

Säänneltyjen tietojen luokat ja alaluokat

Säänneltyjen tietojen luokittelu

Oikeusperusta

1.   Säännöllisesti julkaistavat säännellyt tiedot

1.1

Vuositilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

kaikki direktiivin 2004/109/EY 4 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

1.2

Puolivuotiskatsaukset ja tilintarkastuskertomukset tai rajoitetut tilintarkastukset

kaikki direktiivin 2004/109/EY 5 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

1.3

Valtioille suoritetut maksut

kaikki direktiivin 2004/109/EY 6 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.   Jatkuvasti julkaistavat säännellyt tiedot

2.1

Kotijäsenvaltio

kaikki direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.2

Sisäpiiritieto

kaikki direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.3

Merkittävistä omistusosuuksista tehtävät ilmoitukset

kaikki direktiivin 2004/109/EY 12 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.4

Liikkeeseenlaskijan omien osakkeiden hankinnat tai luovutukset

kaikki direktiivin 2004/109/EY 14 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.5

Äänioikeuksien ja pääoman kokonaismäärä

kaikki direktiivin 2004/109/EY 15 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

2.6

Muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa

kaikki direktiivin 2004/109/EY 16 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

3.   Muut säännellyt tiedot, jotka on julkistettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

3.1

Muut säännellyt tiedot, jotka on julkistettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti

kaikki sellaiset tiedot, jotka eivät kuulu 1.1, 1.2 ja 1.3 sekä 2.1–2.6 kohdassa vahvistettuihin alaluokkiin, mutta jotka liikkeeseenlaskija tai muu henkilö, joka on hakenut liikkeeseenlaskijan suostumuksetta arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on julkistanut direktiivin 2004/109/EY 3 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjen jäsenvaltion lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti