EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1437 (2016. gada 19. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi regulētai informācijai Savienības līmenī papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/2887

OV L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1437

(2016. gada 19. maijs),

ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi regulētai informācijai Savienības līmenī papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (1) un jo īpaši tās 22. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu ātru piekļuvi regulētai informācijai nediskriminējošā veidā un darītu šo informāciju pieejamu galalietotājiem, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) ir pienākums izstrādāt un pārvaldīt Eiropas elektroniskās piekļuves punktu (EEAP). EEAP vajadzētu būt tīmekļa portālam, kas ir pieejams caur EVTI tīmekļa vietni, un, ņemot vērā tā centralizētāja lomu, tam nebūtu jāuzņemas oficiāli noteiktu sistēmu (OAM) funkcijas attiecībā uz regulētās informācijas glabāšanu. EEAP būtu jāsniedz piekļuve regulētai informācijai, kas tiek glabāta visās OAM, lai izvairītos no datu dubultas uzglabāšanas un mazinātu riskus datu apmaiņas drošībai.

(2)

Lai atvieglotu regulētas informācijas meklēšanu un lai nodrošinātu ātru piekļuvi šai informācijai, EEAP būtu galalietotājiem jāpiedāvā iespēja veikt meklēšanu, atsaucoties uz emitenta identitāti, izcelsmes dalībvalsti vai regulētās informācijas veidu. Tajā pašā laikā EEAP būtu jāļauj galalietotājiem piekļūt regulētajai informācijai, ko viņi ir pieprasījuši, izmantojot hipersaites uz OAM tīmekļa vietnēm, kur šī informācija tiek glabāta.

(3)

Pienācīga EEAP darbība un tā savienojums ar OAM ir atkarīgs no sakaru palīgtehnoloģiju drošības, efektivitātes un pielāgojamības. EEAP un OAM savstarpējā saziņā būtu jāizmanto hiperteksta drošas pārsūtīšanas protokols. Tomēr, ņemot vērā sakaru tehnoloģiju nemitīgo attīstību un vajadzību nodrošināt integritāti un drošību attiecībā uz apmaiņu ar metadatiem par regulētu informāciju, EVTI un OAM būtu jāsadarbojas, lai apzinātu un ieviestu alternatīvas sakaru tehnoloģijas nākotnē. Turklāt, ja EVTI uzskata, ka, pamatojoties uz objektīviem tehniskiem kritērijiem, šā mērķa sasniegšanai nepieciešamā sadarbība nav efektīva, EVTI vajadzētu būt spējīgai norādīt, kādas alternatīvas sakaru tehnoloģijas EEAP un OAM ir jāizmanto.

(4)

Lai nodrošinātu pārrobežu meklēšanu un precīzus meklēšanas rezultātus, OAM būtu jāizmanto unikāls identifikators attiecībā uz katru emitentu, kura vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū. OAM izmantoto unikālo identifikatoru saskaņošanai būtu jāļauj EEAP galalietotājiem vieglāk identificēt emitentus, par kuriem galalietotāji meklē informāciju. Turklāt, ņemot vērā finanšu tirgu integrāciju starptautiskā līmenī, OAM izmantojamie unikālie identifikatori būtu jāpieņem starptautiskā mērogā, tiem vajadzētu būt piemērotiem, lai tos piešķirtu jebkuram emitentam, tiem vajadzētu būt konsekventiem laika gaitā, tiem vajadzētu būt ierobežotai finansiālai ietekmei uz emitentiem un OAM, un attiecībā uz tiem būtu jāņem vērā turpmākā attīstība šajā jomā. Tādēļ OAM būtu jāizmanto juridiskās personas identifikatori kā unikālais identifikators attiecībā uz emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū.

(5)

Lai nodrošinātu EEAP efektīvu darbību, ir jāsaskaņo formāts, ko izmanto informācijas apmaiņai starp EEAP un OAM. Līdz ar to, nosakot pareizo formātu, ko izmanto informācijas apmaiņai, būtu jāņem vērā informācijas apmaiņas drošība un tirgū izmantoto visizplatītāko standarta formātu validācijas raksturlielumi. Tā kā EEAP nebūtu jāuzņemas OAM funkcijas attiecībā uz regulētās informācijas glabāšanu, regulētās informācijas apmaiņas formātā būtu jānosaka, kādi metadati par regulēto informāciju OAM ir jāaktivizē, lai galalietotāji varētu veikt precīzu meklēšanu un ātri piekļūt regulētai informācijai.

(6)

Nosakot vienotu sarakstu ar regulētās informācijas veidiem, ieguldītājiem būtu jāiegūst labāka izpratne par informāciju, kurai saskaņā ar Direktīvu 2004/109/EK piemēro precizitātes, vispusības un savlaicīgas izplatīšanas prasības attiecībā uz emitentiem. OAM vienotai regulētas informācijas marķēšanai un klasifikācijai to galalietotāju labā, kas meklē piekļuvi regulētai informācijai, izmantojot EEAP, būtu jānodrošina iespēja galalietotājiem koncentrēt savus meklēšanas pieprasījumus uz viņus interesējošas informācijas veidiem un jāsekmē ieguldītāju efektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā.

(7)

Galalietotājiem, kuri vizualizē vai lejupielādē dokumentus, kas satur regulētu informāciju, piemēro OAM cenu noteikšanas politiku atbilstīgi katras dalībvalsts tiesību aktiem. Tomēr OAM nebūtu jāpieprasa samaksa no EEAP par to, ka tiek sniegti metadati par regulēto informāciju.

(8)

Jānodrošina, ka OAM un emitentiem ir pietiekami ilgs laiks, lai īstenotu nepieciešamās izmaiņas tiesību aktu un tehnoloģiju jomā ar mērķi nodrošināt, ka juridiskās personas identifikatori tiek izmantoti kā unikālais identifikators attiecībā uz emitentiem, kuru vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū. Jānodrošina arī tas, ka OAM un emitentiem ir pietiekami ilgs laiks, lai īstenotu izmaiņas tiesību aktu un tehnoloģiju jomā, kas vajadzīgas informācijas glabāšanai un iezīmēšanai ar mērķi klasificēt regulētu informāciju.

(9)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(10)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10. pantu, izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanos, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar minētās regulas 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu. Tajā pašā laikā EVTI ir ņēmusi vērā tehniskās prasības attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/17/ES (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eiropas elektroniskās piekļuves punkts

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) izveido Eiropas elektroniskās piekļuves punktu (EEAP) kā tīmekļa portālu attiecībā uz regulētu informāciju, lai galalietotāji varētu meklēt regulēto informāciju, kas tiek glabāta oficiāli noteiktās sistēmās (OAM). Tīmekļa portāls ir pieejams, izmantojot EVTI tīmekļa vietni.

2. pants

EEAP sakaru tehnoloģijas, pieejamība un atbalsta līmenis

1.   EEAP un OAM apmainoties ar metadatiem par regulētu informāciju, tiek garantēta minēto metadatu integritāte un drošība. EEAP un katra OAM savstarpējā saziņā izmanto hiperteksta drošas pārsūtīšanas protokolu (HTTPS).

2.   EVTI sadarbojas ar OAM, lai apzinātu un ieviestu alternatīvas sakaru tehnoloģijas, kas izmantojamas HTTPS vietā, un nosaka šīs ieviešanas termiņu.

3.   Ja, pamatojoties uz objektīviem tehniskiem kritērijiem, EVTI uzskata, ka 2. punktā noteiktā sadarbība ir neefektīva, lai nodrošinātu drošību un integritāti attiecībā uz apmaiņu ar metadatiem par regulētu informāciju, EVTI var precizēt, kāda sakaru tehnoloģija ir izmantojama HTTPS vietā.

4.   EEAP ir viegli paplašināms un pielāgojams meklēšanas pieprasījumu apjoma un OAM sniedzamo metadatu izmaiņām.

5.   EEAP ir pieejams galalietotājiem vismaz 95 % mēneša.

6.   EEAP sistēmu dublē katru dienu.

7.   EVTI sniedz atbalsta pakalpojumus EEAP galalietotājiem un OAM EVTI darba stundās, kuras nosaka EVTI izpilddirektors un kuras publicē EVTI tīmekļa vietnē.

3. pants

Meklēšanas funkcija

1.   EEAP tiek piedāvāti šādi meklēšanas kritēriji:

a)

to emitentu vārds, uzvārds, kas snieguši regulēto informāciju;

b)

emitentu unikālais identifikators, kā noteikts 7. pantā;

c)

emitenta izcelsmes dalībvalsts, kā definēts Direktīvas 2004/109/EK 2. panta 1. punkta i) apakšpunktā;

d)

regulētas informācijas klasifikācija, kā minēts 9. panta 2. punktā.

2.   EEAP ļauj galalietotājiem meklēt emitentu nosaukumus visās pieejamajās emitenta nosaukumu valodu versijās, kas tiek glabātas OAM.

3.   EEAP nodrošina meklēšanas rezultātus saskaņā ar galalietotāju izvēlētajiem meklēšanas kritērijiem. Meklēšanas rezultātus veido metadatu saraksts, kā noteikts pielikuma A iedaļā.

4. pants

Vieglāka piekļuve, izmantojot EEAP

1.   Pielikuma A iedaļā minētajos metadatos par regulēto informāciju iekļauj hipersaites uz konkrētajām OAM tīmekļa vietnēm, kur galalietotājiem ir iespējams vizualizēt vai lejupielādēt dokumentus, kas satur regulētu informāciju. Minētās tīmekļa vietnes ietver hipersaites uz to dokumentu visām valodu versijām, kas satur regulēto informāciju un ko izplata emitenti un glabā OAM saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 21. panta 1. punktu.

2.   Ciktāl tas ir iespējams, EEAP galalietotājiem nodrošina piekļuvi savai meklēšanas funkcijai, izmantojot tīmekļa pārlūkus, tostarp mobilās ierīces izmantotus tīmekļa pārlūkus.

5. pants

OAM sakaru tehnoloģijas, atbalsts un uzturēšana

1.   Katra OAM nodrošina pieejamību vismaz 95 % mēneša attiecībā uz savu savienojumu ar EEAP.

2.   Katra OAM sniedz atbalsta pakalpojumus EEAP savā darba laikā, lai uzturētu savienojumus ar EEAP un lai iespējotu incidentu eskalāciju. Minētos atbalsta pakalpojumus sniedz valodā, kuru parasti lieto elektronisko sakaru jomā.

6. pants

Atvieglota piekļuve OAM

1.   Katra OAM nodrošina, ka EEAP var izgūt metadatus par regulēto informāciju.

2.   Katra OAM sniedz EEAP metadatus par regulēto informāciju, kas tajā tiek glabāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 21. panta 1. punktu.

3.   Metadati ietver hipersaites uz OAM tīmekļa vietnēm, kur galalietotājiem ir iespējams vizualizēt vai lejupielādēt dokumentus, kas satur regulētu informāciju. Šādus dokumentus, ko izplata emitenti un ko glabā OAM saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 21. panta 1. punktu, katra OAM dara pieejamus visās valodu versijās.

4.   Ja tiek veikti grozījumi kādā dokumentā, kas satur regulēto informāciju, OAM nekavējoties atjaunina metadatus par šo dokumentu.

5.   OAM nepieprasa samaksu no EEAP par to, ka tiek sniegti metadati par regulēto informāciju.

7. pants

Unikāls identifikators, ko izmanto OAM

Katra OAM izmanto juridisko personu identifikatorus (LEI) kā unikālos identifikatorus attiecībā uz visiem emitentiem.

8. pants

Kopīgs metadatu sniegšanas formāts

1.   Katra OAM izmanto paplašināmās iezīmēšanas valodā (XML) balstītu formātu, lai sniegtu EEAP metadatus par regulēto informāciju.

2.   Katra OAM sniedz EEAP metadatus par regulēto informāciju tādā formātā, kas paredzēts pielikuma A iedaļā.

9. pants

Vienots regulētas informācijas saraksts un klasifikācija

1.   Vienotajā sarakstā ar regulētās informācijas veidiem iekļauj šādu informāciju:

a)

gada finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumus, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 4. pantu;

b)

pusgada finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumus vai ierobežotas pārbaudes, tostarp visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 5. pantu;

c)

maksājumus valdībām, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 6. pantu;

d)

izcelsmes dalībvalsts izvēli, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu;

e)

iekšējo informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/6/EK (4) 6. pantu;

f)

paziņojumus par balsošanas tiesībām, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 12. pantu;

g)

emitenta paša akciju iegādi vai atsavināšanu, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 14. pantu;

h)

balsstiesību kopējo skaitu un kapitālu, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 15. pantu;

i)

izmaiņas tiesībās, kuras attiecas uz akciju vai vērtspapīru kategorijām, kas ietver visu informāciju, kura ir jāatklāj saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 16. pantu;

j)

visu informāciju, uz ko neattiecas a) līdz i) apakšpunkts, bet kas emitentam vai jebkurai citai personai, kura ir iesniegusi pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū bez emitenta piekrišanas, ir jāatklāj saskaņā ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, ko dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 3. panta 1. punktu.

2.   Katra OAM klasificē visu regulēto informāciju saskaņā ar pielikuma B iedaļu.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 7. un 9. pantu piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 19. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija Direktīva 2012/17/ES, ar ko Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību (OV L 156, 16.6.2012., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.).


PIELIKUMS

A IEDAĻA

Informācijas apmaiņa – sniedzamo metadatu formāts

Metadatu lauks

Metadatu lauka raksturojums

Emitenta nosaukums (visās valodās, kuras izmanto emitents)

Brīva teksta burtciparu lauks, UTF-8 kodējums

Emitenta izcelsmes dalībvalsts

2 ciparu valsts kods, ISO 3166–1

Unikālais identifikators

LEI kods, ISO 17442:2012 burtciparu lauks, 20 rakstzīmes

Regulētās informācijas veids

Taksonomija saskaņā ar vienoto regulētas informācijas sarakstu, kā noteikts šā pielikuma B iedaļā

Vienotais resursu vietrādis (URL)

Burtciparu lauks. Hipersaitei ir jānodrošina piekļuve visiem dokumentiem, kas satur regulēto informāciju, saskaņā ar 4. panta 1. punktu atbilstīgi meklēšanas kritērijiem

B IEDAĻA

Regulētās informācijas kategorijas un apakškategorijas

Regulētās informācijas klasifikācija

Juridiskais pamats

1.   Periodiska regulētā informācija

1.1.

Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 4. pantu

1.2.

Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 5. pantu

1.3.

Maksājumi valdībām

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 6. pantu

2.   Pastāvīga regulētā informācija

2.1.

Izcelsmes dalībvalsts

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu

2.2.

Iekšējā informācija

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2003/6/EK 6. pantu

2.3.

Paziņojumi par būtisku akciju paketi

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 12. pantu

2.4.

Emitenta paša akciju iegāde vai atsavināšana

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 14. pantu

2.5.

Balsstiesību kopējais skaits un kapitāls

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 15. pantu

2.6.

Izmaiņas tiesībās, kas attiecas uz akciju vai vērtspapīru kategorijām

visa informācija, kas ir atklāta saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 16. pantu

3.   Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem

3.1.

Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem

visa informācija, uz ko neattiecas 1.1., 1.2. un 1.3. punktā un no 2.1. līdz 2.6. punktam minētās apakškategorijas, bet ko emitents vai jebkura cita persona, kura ir iesniegusi pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū bez emitenta piekrišanas, ir atklājusi saskaņā ar prasībām, kas ir noteiktas normatīvajos vai administratīvajos aktos, ko dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 3. panta 1. punktu


Top