EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Regulamentul delegat (UE) 2016/1437 al Comisiei din 19 mai 2016 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind accesul la nivelul Uniunii la informații reglementate (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/2887

OJ L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1437 AL COMISIEI

din 19 mai 2016

de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind accesul la nivelul Uniunii la informații reglementate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 22,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura un acces rapid și în mod nediscriminatoriu la informațiile reglementate și pentru a pune informațiile respective la dispoziția utilizatorilor finali, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) are obligația de a concepe și a exploata un punct de acces electronic european (PAEE). PAEE ar trebui să fie conceput ca un portal web accesibil prin site-ul internet al ESMA și, având în vedere rolul său de centralizare, nu ar trebui să își asume funcțiile mecanismelor desemnate în mod oficial (MDO) în ceea ce privește stocarea informațiilor reglementate. PAEE ar trebui să ofere acces la informațiile reglementate stocate de toate MDO-urile, să evite duplicarea stocării datelor și să reducă la minimum riscurile la adresa securității schimbului de date.

(2)

Pentru a facilita căutarea informațiilor reglementate și a asigura accesul rapid la informațiile respective, PAEE ar trebui să le ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua căutări în funcție de identitatea unui emitent, de statul membru de origine sau de tipul informațiilor reglementate. În același timp, PAEE ar trebui să le permită utilizatorilor finali să acceseze informațiile reglementate căutate de aceștia prin hyperlinkuri către site-urile internet ale MDO-urilor pe care sunt stocate informațiile respective.

(3)

Funcționarea adecvată a PAEE și conectarea acestuia cu MDO-urile depind de asigurarea securității, eficacității, eficienței și capacității de adaptare a tehnologiilor comunicațiilor utilizate. PAEE și MDO-urile ar trebui să utilizeze protocolul de transfer hipertext securizat (HTTPS) pentru a comunica între ele. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile continue din domeniul tehnologiilor comunicațiilor și necesitatea de a asigura integritatea și securitatea schimbului de metadate privind informațiile reglementate, ESMA și MDO-urile ar trebui să coopereze pentru a identifica și a implementa în viitor tehnologii ale comunicațiilor alternative. În plus, atunci când, în conformitate cu criterii tehnice obiective, ESMA consideră că este ineficientă cooperarea necesară în acest sens, ESMA ar trebui să fie în măsură să indice ce tehnologii ale comunicațiilor alternative trebuie utilizate de către PAEE și MDO-uri.

(4)

Pentru a permite efectuarea de căutări transfrontaliere și obținerea unor rezultate ale căutărilor fiabile, MDO-urile ar trebui să folosească un identificator unic pentru fiecare emitent de titluri de valoare admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Armonizarea identificatorilor unici utilizați de MDO-uri ar trebui să le permită utilizatorilor finali ai PAEE să îi identifice mai ușor pe emitenții cu privire la care utilizatorii finali caută informații. În plus, având în vedere integrarea piețelor financiare la nivel internațional, identificatorii unici care trebuie utilizați de către MDO-uri ar trebui să fie acceptați la nivel internațional, să fie astfel concepuți încât să poată fi alocați oricărui emitent, să fie consecvenți în timp, să aibă un impact financiar limitat asupra emitenților și MDO-urilor și să țină seama de viitoarele evoluții din acest domeniu. Prin urmare, MDO-urile ar trebui să utilizeze identificatorii entităților juridice ca identificator unic pentru emitenții de titluri de valoare admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(5)

Pentru a asigura funcționarea eficace a PAEE, este necesară armonizarea formatului utilizat pentru schimbul de informații între PAEE și MDO-uri. Prin urmare, la identificarea formatului adecvat pentru schimbul de informații ar trebui să se țină seama de parametrii de securitate în materie de schimb de date și de validare ai formatelor standard celor mai uzitate pe piață. Întrucât PAEE nu ar trebui să își asume funcțiile MDO-urilor în ceea ce privește stocarea informațiilor reglementate, formatul pentru schimbul de informații reglementate ar trebui să stabilească metadatele privind aceste informații pe care un MDO trebuie să le activeze pentru a asigura faptul că utilizatorii finali pot face căutări precise și au un acces rapid la informațiile reglementate.

(6)

Elaborarea unei liste comune a tipurilor de informații reglementate ar trebui să le permită investitorilor să înțeleagă mai bine ce informații fac obiectul cerințelor privind divulgarea de informații exacte, complete și furnizate la momentul potrivit de către emitenți care sunt prevăzute în Directiva 2004/109/CE. Etichetarea și clasificarea comună de către MDO-uri a informațiilor reglementate pentru utilizatorii finali care doresc să acceseze informațiile reglementate prin intermediul PAEE ar trebui să le permită utilizatorilor finali să își axeze căutările pe tipurile de informații care îi interesează și ar trebui să conducă la o creștere a eficienței procesului decizional al investitorilor.

(7)

Consultarea sau descărcarea de către utilizatorii finali a documentelor care conțin informații reglementate face obiectul politicilor privind prețurile ale MDO-urilor, în conformitate cu legislația națională a fiecărui stat membru. Cu toate acestea, MDOurile nu ar trebui să perceapă PAEE o taxă pentru furnizarea metadatelor privind informațiile reglementate.

(8)

Este necesar să li se acorde MDO-urilor și emitenților suficient timp pentru a pune în aplicare modificările legislative și tehnologice necesare pentru a asigura utilizarea identificatorilor entităților juridice ca identificator unic pentru emitenții de titluri de valoare admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Este necesar, de asemenea, să li se acorde MDO-urilor și emitenților suficient timp pentru a pune în aplicare modificările legislative și tehnologice necesare pentru stocarea și marcarea informațiilor în scopul clasificării informațiilor reglementate.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.

(10)

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în procesul de elaborare a proiectelor de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, ESMA a organizat consultări publice deschise, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din regulamentul respectiv. În același timp, ESMA a luat în considerare cerințele tehnice pentru sistemul de interconectare a registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților instituit prin Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul de acces electronic european

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) instituie un portal web, punctul de acces electronic european (PAEE), pentru informațiile reglementate, astfel încât să le permită utilizatorilor finali să caute informațiile reglementate stocate de către mecanismele desemnate în mod oficial (MDO). Portalul web este accesibil prin intermediul site-ului internet al ESMA.

Articolul 2

Tehnologiile comunicațiilor, disponibilitatea și nivelul de sprijin ale PAEE

(1)   Trebuie să se asigure securitatea și integritatea metadatelor privind informațiile reglementate care fac obiectul schimburilor dintre MDO-uri și PAEE. PAEE și fiecare MDO trebuie să folosească protocolul de transfer hipertext securizat (HTTPS) pentru a comunica între ele.

(2)   ESMA trebuie să coopereze cu MDO-urile pentru a identifica și a implementa o tehnologie a comunicațiilor alternativă care să fie utilizată în loc de HTTPS și pentru a stabili termenul-limită de implementare a acesteia.

(3)   Atunci când ESMA consideră, în conformitate cu criterii tehnice obiective, că, în vederea asigurării securității și integrității schimbului de metadate privind informațiile reglementate, cooperarea prevăzută la alineatul (2) este ineficientă, ESMA poate specifica o tehnologie a comunicațiilor care să fie utilizată în loc de HTTPS.

(4)   PAEE trebuie să fie ușor modulabil și adaptabil la schimbările de volum ale cererilor de căutare și ale metadatelor care trebuie furnizate de către MDO-uri.

(5)   PAEE trebuie să fie disponibil utilizatorilor finali cel puțin 95 % din timp pe lună.

(6)   Trebuie efectuată zilnic o copie de rezervă a PAEE.

(7)   Serviciul de asistență oferit de ESMA utilizatorilor finali ai PAEE și MDO-urilor trebuie furnizat pe durata programului de lucru al ESMA, astfel cum este stabilit de către Directorul general al ESMA și publicat pe site-ul internet al acesteia.

Articolul 3

Funcția de căutare

(1)   PAEE trebuie să permită utilizarea următoarelor criterii de căutare:

(a)

numele emitenților de la care provin informațiile reglementate;

(b)

identificatorul unic al emitenților, astfel cum este prevăzut la articolul 7;

(c)

statul membru de origine al emitentului, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2004/109/CE;

(d)

clasificarea informațiilor reglementate, astfel cum este prevăzută la articolul 9 alineatul (2).

(2)   PAEE trebuie să le permită utilizatorilor finali să caute numele emitenților în toate versiunile lingvistice disponibile ale numelor emitenților stocate de MDO-uri.

(3)   PAEE trebuie să ofere rezultate ale căutării care să corespundă criteriilor de căutare alese de către utilizatorii finali. Rezultatele căutării trebuie prezentate sub forma unei liste de metadate, astfel cum este prevăzută în secțiunea A din anexă.

Articolul 4

Facilitarea accesului prin intermediul PAEE

(1)   Metadatele privind informațiile reglementate menționate în secțiunea A din anexă trebuie să includă hyperlinkuri către acea pagină de internet de pe site-urile MDOurilor pe care utilizatorii finali pot să consulte și să descarce documentele care conțin informații reglementate. Paginile de internet respective trebuie să includă hyperlinkuri către toate versiunile lingvistice ale documentelor care conțin informații reglementate, astfel cum au fost difuzate de către emitenți și stocate de către MDOuri în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.

(2)   PAEE trebuie să ofere acces la motorul său de căutare, în măsura în care este posibil, utilizatorilor finali care utilizează browsere web, inclusiv browserele web folosite de dispozitivele mobile.

Articolul 5

Tehnologiile de comunicații ale MDO-urilor, sprijinul și mentenanța asigurate de către acestea

(1)   Fiecare MDO trebuie să asigure disponibilitatea conexiunii sale cu PAEE cel puțin 95 % din timp pe lună.

(2)   Fiecare MDO trebuie să furnizeze PAEE servicii de asistență pe durata programului său de lucru pentru a-și menține conexiunile cu PAEE și pentru a permite notificarea incidentelor. Serviciile de asistență respective trebuie furnizate într-o limbă uzitată de regulă în domeniul comunicațiilor electronice.

Articolul 6

Facilitarea accesului de către MDO-uri

(1)   Fiecare MDO trebuie să se asigure că PAEE poate obține metadatele privind informațiile reglementate.

(2)   Fiecare MDO trebuie să transmită PAEE metadatele privind informațiile reglementate stocate de către acestea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.

(3)   Metadatele includ hyperlinkuri către paginile de internet ale MDO-urilor pe care utilizatorii finali pot să consulte și să descarce documentele care conțin informații reglementate. Fiecare MDO pune la dispoziție toate versiunile lingvistice ale documentelor respective care sunt difuzate de către emitenți și stocate de către MDOuri în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.

(4)   Atunci când un document care conține informații reglementate este modificat, MDOul în cauză actualizează imediat metadatele privind documentul respectiv.

(5)   MDO-urile nu percep PAEE o taxă pentru furnizarea metadatelor privind informațiile reglementate.

Articolul 7

Identificatorul unic utilizat de către MDO-uri

Fiecare MDO trebuie să utilizeze identificatorii entităților juridice (LEI) ca identificatori unici pentru toți emitenții.

Articolul 8

Formatul comun pentru furnizarea metadatelor

(1)   Pentru a furniza PAEE metadatele privind informațiile reglementate, fiecare MDO trebuie să utilizeze un format bazat pe XML (Extensible Markup Language – limbaj extensibil de marcare).

(2)   Fiecare MDO trebuie să furnizeze PAEE metadatele privind informațiile reglementate în formatul prevăzut în partea A din anexă.

Articolul 9

Lista comună și clasificarea informațiilor reglementate

(1)   Lista comună a tipurilor de informații reglementate trebuie să includă următoarele informații:

(a)

rapoartele financiare și de audit anuale care includ toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 4 din Directiva 2004/109/CE;

(b)

rapoartele financiare și de audit semestriale sau rapoartele de examinare limitată care includ toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 5 din Directiva 2004/109/CE;

(c)

plățile efectuate către guverne, care includ toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 6 din Directiva 2004/109/CE;

(d)

alegerea statului membru de origine, care include toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2004/109/CE;

(e)

informațiile privilegiate care trebuie divulgate în temeiul articolului 6 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

(f)

notificările privind drepturile de vot, care includ toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 12 din Directiva 2004/109/CE;

(g)

achiziționarea sau cedarea acțiunilor proprii ale emitentului, inclusiv toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 14 din Directiva 2004/109/CE;

(h)

numărul total de drepturi de vot și capitalul, inclusiv toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 15 din Directiva 2004/109/CE;

(i)

modificările intervenite în ceea ce privește drepturile aferente categoriilor de acțiuni sau titlurilor de valoare, care includ toate informațiile ce trebuie divulgate în temeiul articolului 16 din Directiva 2004/109/CE;

(j)

toate informațiile care nu se încadrează la literele (a)-(i), dar pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat admiterea titlurilor de valoare la tranzacționare pe o piață reglementată fără consimțământul emitentului trebuie să le divulge în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative ale unui stat membru adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.

(2)   Fiecare MDO trebuie să clasifice toate informațiile reglementate în conformitate cu secțiunea B din anexă.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolele 7 și 9 se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84)

(3)  Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților (JO L 156, 16.6.2012, p. 1).

(4)  Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) (JO L 96, 12.4.2003, p. 16).


ANEXĂ

SECȚIUNEA A

Schimbul de informații – formatul metadatelor care trebuie furnizate

Câmpul de metadate

Caracteristicile câmpului de metadate

Denumirea emitentului (în toate limbile utilizate de emitent)

Câmp în care se introduce un text alfanumeric liber, utilizându-se codarea UTF-8

Statul membru de origine al emitentului

Codul de 2 cifre al țării, ISO 3166-1

Identificator unic

Codul LEI, ISO 17442:2012, câmp alfanumeric, 20 de caractere

Tipul informațiilor reglementate

Taxonomie ce respectă lista comună a informațiilor reglementate prevăzută în secțiunea B din prezenta anexă

Adresa URL (Uniform Resource Locator)

Câmp alfanumeric. Hyperlinkul trebuie să permită accesul la toate documentele care conțin informații reglementate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), în concordanță cu criteriile de căutare.

SECȚIUNEA B

Categorii și subcategorii de informații reglementate

Clasificarea informațiilor reglementate

Temeiul juridic

1.   Informații reglementate periodice

1.1.

Rapoarte financiare și rapoarte de audit anuale

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 4 din Directiva 2004/109/CE

1.2.

Rapoarte financiare și rapoarte de audit semestriale/rapoarte de examinare limitată

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 5 din Directiva 2004/109/CE

1.3.

Plăți efectuate către guverne

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 6 din Directiva 2004/109/CE

2.   Informații reglementate care trebuie divulgate permanent

2.1.

Statul membru de origine

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2004/109/CE

2.2.

Informații privilegiate

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 6 din Directiva 2003/6/CE

2.3.

Notificările deținerii unor participații importante

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 12 din Directiva 2004/109/CE

2.4.

Achiziționarea sau cedarea de acțiuni proprii ale emitentului

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 14 din Directiva 2004/109/CE

2.5.

Numărul total de drepturi de vot și capitalul

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 15 din Directiva 2004/109/CE

2.6.

Modificări intervenite în ceea ce privește drepturile aferente categoriilor de acțiuni sau titlurilor de valoare

toate informațiile trebuie divulgate în temeiul articolului 16 din Directiva 2004/109/CE

3.   Informații reglementate suplimentare care trebuie divulgate în temeiul legislației unui stat membru

3.1.

Informații reglementate suplimentare care trebuie divulgate în temeiul legislației unui stat membru

toate informațiile care nu se încadrează în subcategoriile prevăzute la punctele 1.1, 1.2 și 1.3 și la punctele 2.1-2.6, dar pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat admiterea titlurilor de valoare la tranzacționare pe o piață reglementată fără consimțământul emitentului trebuie să le divulge în temeiul unei cerințe prevăzute de actele cu putere de lege și actele administrative ale unui stat membru adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.


Top