EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1437 af 19. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan (EØS-relevant tekst)

C/2016/2887

OJ L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1437

af 19. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i tilknytning til oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at der hurtigt opnås adgang til regulerede oplysninger på et ikke-diskriminerende grundlag, og gøre dem tilgængelige for slutbrugerne skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) udvikle og drive en europæisk elektronisk adgangsportal (i det følgende benævnt »adgangsportalen«). Adgangsportalen bør udformes som en webportal, der er tilgængelig på ESMA's websted, og den bør, i betragtning af sin centraliserende rolle, ikke varetage de officielt udpegede mekanismers opgaver i forbindelse med opbevaring af regulerede oplysninger. Adgangsportalen bør give adgang til regulerede oplysninger, der opbevares af alle officielt udpegede mekanismer, undgå overlapning af datalagring og minimere sikkerhedsrisiciene i forbindelse med dataudveksling.

(2)

Med henblik på at lette søgning efter regulerede oplysninger og for at sikre hurtig adgang til sådanne oplysninger bør adgangsportalen give slutbrugerne mulighed for at søge ved hjælp af identiteten af en udsteder, hjemlandet eller typen af regulerede oplysninger. Samtidig bør adgangsportalen gøre det muligt for slutbrugerne at få adgang til de regulerede oplysninger, de ønsker, via links til officielt udpegede mekanismers websteder, hvor disse oplysninger opbevares.

(3)

De understøttende kommunikationsteknologiers sikkerhed, effektivitet og tilpasningsmuligheder er afgørende for, at adgangsportalen kan fungere korrekt, og for dens forbindelse med de officielt udpegede mekanismer. Adgangsportalen og de officielt udpegede mekanismer bør til forbindelserne med hinanden anvende Hypertext Transfer Protocol Secure. I betragtning af den løbende udvikling inden for kommunikationsteknologi og behovet for at sikre integriteten og sikkerheden i udveksling af metadata om regulerede oplysninger bør ESMA og de officielt udpegede mekanismer samarbejde om at identificere og gennemføre alternative kommunikationsteknologier i fremtiden. Hvis ESMA ud fra objektive tekniske kriterier mener, at det samarbejde, der kræves i dette øjemed, er ineffektivt, bør ESMA desuden være i stand til at angive, hvilke alternative kommunikationsteknologier adgangsportalen og de officielt udpegede mekanismer skal anvende.

(4)

For at muliggøre grænseoverskridende søgninger og nøjagtige søgeresultater bør en officielt udpeget mekanisme anvende en unik identifikator for hver enkelt udsteder af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Harmonisering af de unikke identifikatorer, der anvendes af de officielt udpegede mekanismer, bør sætte slutbrugerne i stand til lettere at identificere de udstedere, som slutbrugerne søger oplysninger om. I betragtning af integrationen af de finansielle markeder på internationalt plan bør de unikke identifikatorer, der skal anvendes af de officielt udpegede mekanismer, desuden accepteres internationalt, kunne tildeles til en hvilken som helst udsteder, være konsistente over tid, have begrænsede finansielle virkninger for udstedere og officielt udpegede mekanismer og tage hensyn til den fremtidige udvikling på dette område. Derfor bør de officielt udpegede mekanismer anvende identifikatorer for juridiske enheder som den unikke identifikator for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

(5)

Det er nødvendigt med en harmonisering af det format, der anvendes til udveksling af oplysninger mellem adgangsportalen og de officielt udpegede mekanismer, for at sikre, at adgangsportalen fungerer effektivt i praksis. I overensstemmelse hermed bør der ved fastlæggelsen af et passende format for udveksling af oplysninger tages hensyn til attributterne for dataudveksling og validering i de almindeligste standardformater, der anvendes på markedet. Da adgangsportalen ikke bør varetage de officielt udpegede mekanismers opgaver i forbindelse med opbevaring af regulerede oplysninger, bør formatet for udveksling af regulerede oplysninger være bestemmende for, hvilke metadata om regulerede oplysninger en officielt udpeget mekanisme skal aktivere for at sikre en målrettet søgning og hurtig adgang til regulerede oplysninger for slutbrugerne.

(6)

Ved at der fastlægges en fælles liste over typer af regulerede oplysninger, bør investorerne få en bedre forståelse af de oplysninger, der er omfattet af kravene om præcision, fuldstændighed og rettidig udbredelse af regulerede oplysninger fra udstedere i henhold til direktiv 2004/109/EF. De officielt udpegede mekanismers fælles mærkning og klassificering af regulerede oplysninger til brug for slutbrugere, der søger adgang til regulerede oplysninger via adgangsportalen, bør gøre det muligt for slutbrugerne at målrette deres søgninger mod de typer oplysninger, de er interesseret i, og det bør medføre effektivitetsgevinster for investorer i deres beslutningsprocesser.

(7)

Slutbrugernes visualisering eller downloading af dokumenter, der indeholder regulerede oplysninger, er underlagt de officielt udpegede mekanismers prispolitik i overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats nationale lovgivning. Imidlertid bør de officielt udpegede mekanismer ikke kræve betaling af adgangsportalen for levering af metadata om regulerede oplysninger.

(8)

Det er nødvendigt at give de officielt udpegede mekanismer og udstederne tilstrækkelig tid til at gennemføre de lovgivningsmæssige og teknologiske ændringer, der er nødvendige for at sikre, at anvendelsen af identifikatorer for juridiske enheder som unikke identifikatorer for udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Det er ligeledes nødvendigt at give de officielt udpegede mekanismer og udstederne tilstrækkelig tid til at implementere de lovgivningsmæssige og teknologiske ændringer, der er nødvendige vedrørende opbevaring og mærkning af information med henblik på klassificering af regulerede oplysninger.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(10)

I henhold til artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2) har ESMA i forbindelse med udarbejdelsen af det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, afholdt åbne offentlige høringer, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat ved nævnte forordnings artikel 37. Samtidig har ESMA taget hensyn til de tekniske krav til systemet til sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den europæiske elektroniske adgangsportal

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) opretter en internetportal, den europæiske elektroniske adgangsportal (i det følgende benævnt »adgangsportalen«), for regulerede oplysninger, så slutbrugerne kan søge efter regulerede oplysninger, der opbevares af officielt udpegede mekanismer. Internetportalen skal være tilgængelig via ESMA's websted.

Artikel 2

Adgangsportal, kommunikationsteknologier, tilgængelighed og support

1.   Sikkerheden og integriteten af metadata om regulerede oplysninger, der udveksles mellem de officielt udpegede mekanismer og adgangsportalen, skal være sikret. Adgangsportalen og de enkelte officielt udpegede mekanismer skal anvende Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) til forbindelserne med hinanden.

2.   ESMA skal samarbejde med de officielt udpegede mekanismer om at identificere og gennemføre en alternativ kommunikationsteknologi, der skal anvendes i stedet for HTTPS, og om at fastlægge en tidsplan for gennemførelsen heraf.

3.   Hvis ESMA ud fra objektive tekniske kriterier finder, at det samarbejde, der kræves i henhold til stk. 2, er ineffektivt med henblik på at garantere sikkerheden og integriteten af udvekslingen af metadata om regulerede oplysninger, kan ESMA fastlægge en kommunikationsteknologi, der skal anvendes i stedet for HTTPS.

4.   Adgangsportalen skal være let at skalere og tilpasse til ændringer i mængden af søgninger og metadata, der skal leveres af de officielt udpegede mekanismer.

5.   Adgangsportalen skal være tilgængelig for slutbrugerne i mindst 95 % af tiden på månedsbasis.

6.   Adgangsportalsystemet skal sikkerhedskopieres dagligt.

7.   ESMA skal yde support til adgangsportalen, slutbrugerne og de officielt udpegede mekanismer inden for ESMA's åbningstider som fastsat af ESMA's administrerende direktør og offentliggjort på ESMA's websted.

Artikel 3

Søgefunktion

1.   Adgangsportalen skal tilbyde følgende søgekriterier:

a)

navnet på de udstedere, som de regulerede oplysninger stammer fra

b)

udstederens unikke identifikator, jf. artikel 7

c)

udstederens hjemland som defineret i artikel 2, stk. 1, litra i), i direktiv 2004/109/EF

d)

klassificering af regulerede oplysninger, jf. artikel 9, stk. 2.

2.   Adgangsportalen skal gøre det muligt for slutbrugerne at søge efter udstedernavne på alle tilgængelige sprogudgaver af udstedernes navne opbevaret af de officielt udpegede mekanismer.

3.   Adgangsportalen skal levere søgeresultater i overensstemmelse med de søgekriterier, slutbrugerne har valgt. Søgeresultaterne skal foreligge i form af en liste over metadata som fastsat i afdeling A i bilaget.

Artikel 4

Lettelse af adgang via adgangsportalen

1.   De metadata om regulerede oplysninger, der er omhandlet i afdeling A i bilaget, skal omfatte links til den specifikke side på de officielt udpegede mekanismers websteder, hvor slutbrugerne har adgang til visualisering og downloading af dokumenter, der indeholder regulerede oplysninger. Disse sider skal indeholde links til alle sprogudgaver af de dokumenter, der indeholder regulerede oplysninger, således som de er blevet udbredt af udstedere og opbevares af officielt udpegede mekanismer i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF.

2.   Adgangsportalen skal, i det omfang det er muligt, give adgang til sin søgefunktion for slutbrugere, der benytter webbrowsere, herunder webbrowsere på mobile enheder.

Artikel 5

Officielt udpegede mekanismer, kommunikationsteknologier, support og vedligeholdelse

1.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal sikre, at forbindelsen med adgangsportalen som minimum er tilgængelig i 95 % af tiden på månedsbasis.

2.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal yde support til adgangsportalen inden for sin åbningstid for at opretholde sine forbindelser til adgangsportalen og for at gøre det muligt at håndtere fejlhændelser. Supporten skal ydes på et sprog, der sædvanligvis anvendes til elektronisk kommunikation.

Artikel 6

Lettelse af adgang fra de officielt udpegede mekanismers side

1.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal sikre, at adgangsportalen kan hente metadata om regulerede oplysninger.

2.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal til adgangsportalen levere metadata om regulerede oplysninger, som de opbevarer i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF.

3.   De pågældende metadata skal omfatte links til sider på de officielt udpegede mekanismers websteder, hvor slutbrugerne har adgang til visualisering og downloading af dokumenter, der indeholder regulerede oplysninger. Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal give adgang til alle sprogudgaver af dokumenter, der er blevet udbredt af udstedere og opbevares af officielt udpegede mekanismer i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF.

4.   Hvis et dokument, der indeholder regulerede oplysninger ændres, skal den pågældende officielt udpegede mekanisme straks ajourføre metadataene om det pågældende dokument.

5.   De officielt udpegede mekanismer må ikke kræve betaling af adgangsportalen for levering af metadata om regulerede oplysninger.

Artikel 7

Unik identifikator, der anvendes af officielt udpegede mekanismer

Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal anvende identifikatorer for juridiske enheder (Legal Entity Identifier — LEI) som de unikke identifikatorer for alle udstedere.

Artikel 8

Fælles format for levering af metadata

1.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal anvende et format baseret på Extensible Markup Language (XML) til at levere metadata om regulerede oplysninger til adgangsportalen.

2.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal levere metadata om regulerede oplysninger til adgangsportalen i det format, som er fastlagt i afdeling A i bilaget.

Artikel 9

Fælles liste over og klassificering af regulerede oplysninger

1.   Den fælles liste over typer af regulerede oplysninger skal indeholde følgende oplysninger:

a)

årsrapporter og revisionsberetninger, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 4 direktiv 2004/109/EF

b)

halvårsrapporter og revisionsberetninger eller begrænsede reviews, inklusive alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 5 direktiv 2004/109/EF

c)

beretninger om betalinger til myndigheder, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 6 direktiv 2004/109/EF

d)

valg af hjemland, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 2, stk. 1, litra i), direktiv 2004/109/EF

e)

intern viden, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF (4)

f)

anmeldelser vedrørende stemmerettigheder, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 12 direktiv 2004/109/EF

g)

erhvervelse eller afhændelse af udstederens egne aktier, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 14 direktiv 2004/109/EF

h)

det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 15 direktiv 2004/109/EF

i)

ændringer af de rettigheder, der er knyttet til klasserne af aktier eller værdipapirer, der omfatter alle oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til artikel 16 direktiv 2004/109/EF

j)

alle oplysninger, der ikke er omfattet af litra a)-i), men som udstederen, eller enhver anden person, der har anmodet om optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked uden udstederens samtykke, skal offentliggøre i henhold til en medlemsstats love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF.

2.   Hver enkelt officielt udpeget mekanisme skal klassificere alle regulerede oplysninger i overensstemmelse med afdeling B i bilaget.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7 og 9 anvendes dog fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre (EUT L 156 af 16.6.2012, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16).


BILAG

AFDELING A

Udveksling af oplysninger — format for de metadata, der skal leveres

Metadatafelt

Metadatafeltets karakteristika

Udsteders navn (på alle sprog, der anvendes af udstederen)

Fritekst, alfanumerisk, UTF-8-indkodning

Udstederens hjemland

Alfa 2-landekode (ISO 3166-1)

Unik identifikator

LEI-kode (ISO 17442: 2012), alfanumerisk, 20 typeenheder

Type regulerede oplysninger

Taksonomi i overensstemmelse med den fælles liste over regulerede oplysninger som fastsat i afdeling B i dette bilag

Uniform Resource Locator (URL)

Alfanumerisk. Linket skal give adgang til alle dokumenter, der indeholder regulerede oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 1, ifølge søgekriterier.

AFDELING B

Klasser og underklasser af regulerede oplysninger

Klassificering af regulerede oplysninger

Retsgrundlag

1.   Periodiske regulerede oplysninger

1.1.

Årsrapporter og revisionsberetninger

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/109/EF

1.2.

Halvårsrapporter og revisionsberetninger/begrænsede reviews

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 5 i direktiv 2004/109/EF

1.3.

Betalinger til regeringer

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 6 i direktiv 2004/109/EF

2.   Løbende regulerede oplysninger

2.1.

Hjemland

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 2, stk. 1, litra i), i direktiv 2004/109/EF

2.2.

Intern viden

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 6 i direktiv 2003/6/EF

2.3.

Anmeldelse af større aktiebesiddelser

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 12 i direktiv 2004/109/EF

2.4.

Erhvervelse eller afhændelse af udstederens egne aktier

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/109/EF

2.5.

Det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 15 i direktiv 2004/109/EF

2.6.

Ændringer af de rettigheder, der er knyttet til klasserne af aktier eller værdipapirer

Alle oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 16 i direktiv 2004/109/EF

3.   Yderligere regulerede oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til en medlemsstats lovgivning

3.1.

Yderligere regulerede oplysninger, som kræves offentliggjort i henhold til en medlemsstats lovgivning

Alle oplysninger, der ikke er omfattet af underklasserne i punkt 1.1, 1.2 og 1.3 og i punkt 2.1-2.6, men som udstederen, eller enhver anden person, der har anmodet om optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked uden udstederens samtykke, har offentliggjort i henhold til et krav i en medlemsstats love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/109/EF.


Top