EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1437 z dnia 19 maja 2016 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/2887

Dz.U. L 234 z 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1437

z dnia 19 maja 2016 r.

uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do informacji regulowanych na poziomie Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia szybkiego i niedyskryminującego dostępu do informacji regulowanych oraz umożliwienia dostępu do tych informacji użytkownikom końcowym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ma obowiązek opracować i obsługiwać europejski elektroniczny punkt dostępu. Punkt ten należy utworzyć jako portal internetowy dostępny za pośrednictwem strony internetowej ESMA, przy czym ze względu na swoją rolę centralizującą punkt ten nie powinien przejmować funkcji urzędowo ustanowionych systemów w odniesieniu do przechowywania informacji regulowanych. Europejski elektroniczny punkt dostępu powinien zapewniać dostęp do informacji regulowanych przechowywanych przez wszystkie urzędowo ustanowione systemy, unikać powielania przechowywanych danych i minimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa wymiany danych.

(2)

W celu ułatwienia wyszukiwania informacji regulowanych oraz w celu zapewnienia szybkiego dostępu do tych informacji europejski elektroniczny punkt dostępu powinien oferować użytkownikom końcowym możliwość wyszukiwania według odniesienia do tożsamości emitenta, macierzystego państwa członkowskiego lub rodzaju informacji regulowanych. Jednocześnie europejski elektroniczny punkt dostępu powinien umożliwiać użytkownikom końcowym dostęp do żądanych przez nich informacji regulowanych za pośrednictwem hiperłączy do stron internetowych urzędowo ustanowionych systemów, na których przechowywane są te informacje.

(3)

Należyte funkcjonowanie europejskiego elektronicznego punktu dostępu i jego połączenie z urzędowo ustanowionymi systemami zależą od bezpieczeństwa, skuteczności, efektywności i przystosowalności stosowanych przez nie technologii komunikacyjnych. Do łączenia się ze sobą europejski elektroniczny punkt dostępu i urzędowo ustanowione systemy powinny wykorzystywać protokół HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure). Biorąc pod uwagę ciągły rozwój technologii komunikacyjnych oraz konieczność zapewnienia integralności i bezpieczeństwa wymiany metadanych dotyczących informacji regulowanych, ESMA i urzędowo ustanowione systemy powinny jednak ze sobą współpracować w zakresie identyfikowania i wdrażania alternatywnych technologii komunikacyjnych w przyszłości. Ponadto jeżeli ESMA uzna zgodnie z obiektywnymi kryteriami technicznymi, że współpraca wymagana w tym celu jest nieefektywna, powinien być w stanie wskazać alternatywne technologie komunikacyjne, jakie powinny być stosowane przez europejski elektroniczny punkt dostępu i urzędowo ustanowione systemy.

(4)

W celu umożliwienia wyszukiwania transgranicznego i zapewnienia precyzyjności wyników wyszukiwania urzędowo ustanowiony system powinien stosować niepowtarzalny identyfikator każdego emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Harmonizacja niepowtarzalnych identyfikatorów stosowanych przez urzędowo ustanowione systemy powinna umożliwiać użytkownikom końcowym europejskiego elektronicznego punktu dostępu łatwiejsze identyfikowanie emitentów, na których temat poszukują informacji. Ponadto ze względu na integrację rynków finansowych na poziomie międzynarodowym niepowtarzalne identyfikatory stosowane przez urzędowo ustanowione systemy powinny być przyjęte na szczeblu międzynarodowym, nadawać się do przypisania każdemu emitentowi, być spójne w czasie, mieć ograniczone skutki finansowe dla emitentów i urzędowo ustanowionych systemów i uwzględniać przyszłe zmiany w tej dziedzinie. Urzędowo ustanowione systemy powinny zatem wykorzystywać identyfikatory podmiotu prawnego jako niepowtarzalne identyfikatory emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

(5)

Harmonizacja formatu używanego do wymiany informacji między europejskim elektronicznym punktem dostępu a urzędowo ustanowionymi systemami jest niezbędna do zapewnienia skutecznego funkcjonowania europejskiego elektronicznego punktu dostępu. Przy określaniu odpowiedniego formatu wymiany informacji należy zatem uwzględnić wymianę zabezpieczeń i atrybuty walidacji najbardziej rozpowszechnionych standardowych formatów stosowanych na rynku. Ponieważ europejski elektroniczny punkt dostępu nie powinien przejmować funkcji urzędowo ustanowionych systemów w odniesieniu do przechowywania informacji regulowanych, format wymiany informacji regulowanych powinien określać metadane dotyczące informacji regulowanych udostępniane przez urzędowo ustanowiony system w celu zapewnienia użytkownikom końcowym ukierunkowanego wyszukiwania i szybkiego dostępu do informacji regulowanych.

(6)

Utworzenie wspólnego wykazu określającego rodzaje informacji regulowanych powinno umożliwić inwestorom lepsze zrozumienie informacji, które muszą spełniać wymogi dokładności, kompletności i terminowego rozpowszechniania przez emitentów na mocy dyrektywy 2004/109/WE. Wspólne oznakowanie i klasyfikacja informacji regulowanych przez urzędowo ustanowione systemy na potrzeby użytkowników końcowych starających się uzyskać dostęp do informacji regulowanych za pośrednictwem europejskiego elektronicznego punktu dostępu powinny umożliwiać użytkownikom końcowym ukierunkowanie swoich wyszukiwań na rodzaje informacji mających dla nich znaczenie oraz powinny zwiększać efektywność procesów decyzyjnych inwestorów.

(7)

Wizualizacja lub pobieranie dokumentów zawierających informacje regulowane przez użytkowników końcowych podlega polityce cenowej urzędowo ustanowionych systemów zgodnie z prawem krajowym każdego państwa członkowskiego. Urzędowo ustanowione systemy nie powinny jednak pobierać opłat od europejskiego elektronicznego punktu dostępu za dostarczanie mu metadanych dotyczących informacji regulowanych.

(8)

Konieczne jest zapewnienie urzędowo ustanowionym systemom i emitentom dostatecznego czasu na wdrożenie zmian legislacyjnych i technologicznych, które są niezbędne, aby zapewnić stosowanie identyfikatorów podmiotu prawnego jako niepowtarzalnych identyfikatorów emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Konieczne jest również zapewnienie urzędowo ustanowionym systemom i emitentom dostatecznego czasu na wdrożenie zmian legislacyjnych i technologicznych, które są niezbędne do przechowywania i znakowania informacji do celów klasyfikacji informacji regulowanych.

(9)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez ESMA.

(10)

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2) podczas opracowywania projektu regulacyjnych standardów technicznych stanowiącego podstawę niniejszego rozporządzenia ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne, dokonał analizy potencjalnych związanych z nim kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na mocy art. 37 tego rozporządzenia. Jednocześnie ESMA uwzględnił wymogi techniczne dotyczące systemu integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek ustanowionego dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/EU (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Europejski elektroniczny punkt dostępu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) tworzy portal internetowy będący europejskim elektronicznym punktem dostępu do informacji regulowanych, aby umożliwić użytkownikom końcowym wyszukiwanie informacji regulowanych przechowywanych przez urzędowo ustanowione systemy. Przedmiotowy portal internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej ESMA.

Artykuł 2

Technologie komunikacyjne, dostępność i poziom technicznego wsparcia europejskiego elektronicznego punktu dostępu

1.   Gwarantuje się bezpieczeństwo i integralność metadanych dotyczących informacji regulowanych, które to metadane wymieniane są między urzędowo ustanowionymi systemami a europejskim elektronicznym punktem dostępu. Europejski elektroniczny punkt dostępu i każdy z urzędowo ustanowionych systemów stosują protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) do łączenia się ze sobą.

2.   ESMA współpracuje z urzędowo ustanowionymi systemami przy identyfikowaniu i wdrażaniu alternatywnej technologii komunikacyjnej stosowanej zamiast protokołu HTTPS oraz przy określeniu ram czasowych jej wdrożenia.

3.   Jeżeli zgodnie z obiektywnymi kryteriami technicznymi ESMA uzna, że współpraca wymagana na mocy ust. 2 jest nieefektywna pod względem celu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności wymiany metadanych dotyczących informacji regulowanych, ESMA może wskazać alternatywną technologię komunikacyjną, którą należy wykorzystywać zamiast protokołu HTTPS.

4.   Europejski elektroniczny punkt dostępu można łatwo skalować i dostosować do zmian pod względem liczby wyszukiwań i metadanych dostarczanych przez urzędowo ustanowione systemy.

5.   Europejski elektroniczny punkt dostępu jest dostępny dla użytkowników końcowych przez co najmniej 95 % każdego miesiąca.

6.   Kopię zapasową systemu europejskiego elektronicznego punktu dostępu wykonuje się codziennie.

7.   Wsparcie techniczne ESMA dla użytkowników końcowych europejskiego elektronicznego punktu dostępu oraz dla urzędowo ustanowionych systemów zapewniane jest w godzinach pracy ESMA, ustalonych przez dyrektora wykonawczego ESMA i podanych na stronie internetowej ESMA.

Artykuł 3

Funkcja wyszukiwania

1.   Europejski elektroniczny punkt dostępu oferuje poniższe kryteria wyszukiwania:

a)

nazwa emitenta, od którego pochodzą informacje regulowane;

b)

niepowtarzalny identyfikator emitenta określony w art. 7;

c)

macierzyste państwo członkowskie emitenta zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2004/109/WE;

d)

klasyfikacja informacji regulowanych określona w art. 9 ust. 2.

2.   Europejski elektroniczny punkt dostępu umożliwia użytkownikom końcowym wyszukiwanie nazw emitentów we wszystkich dostępnych wersjach językowych nazw emitentów przechowywanych przez urzędowo ustanowione systemy.

3.   Europejski elektroniczny punkt dostępu dostarcza wyniki wyszukiwania zgodnie z kryteriami wyszukiwania wybranymi przez użytkowników końcowych. Wyniki wyszukiwania mają postać wykazu metadanych określonych w sekcji A załącznika.

Artykuł 4

Ułatwianie dostępu za pośrednictwem europejskiego elektronicznego punktu dostępu

1.   Metadane dotyczące informacji regulowanych, o których mowa w sekcji A załącznika, zawierają hiperłącza do określonej strony internetowej urzędowo ustanowionego systemu, na której użytkownicy końcowi mają dostęp do wizualizacji i pobierania dokumentów zawierających informacje regulowane. Te strony internetowe zawierają hiperłącza do wszystkich wersji językowych dokumentów zawierających informacje regulowane rozpowszechniane przez emitentów i przechowywane przez urzędowo ustanowione systemy zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE.

2.   Na ile jest to praktycznie możliwe, europejski elektroniczny punkt dostępu zapewnia dostęp do swojej wyszukiwarki użytkownikom końcowym korzystającym z przeglądarek internetowych, w tym przeglądarek internetowych obsługiwanych przez urządzenia mobilne.

Artykuł 5

Technologie komunikacyjne, wsparcie techniczne i utrzymanie urzędowo ustanowionych systemów

1.   Każdy urzędowo ustanowiony system zapewnia dostępność swojego połączenia z europejskim elektronicznym punktem dostępu przez co najmniej 95 % każdego miesiąca.

2.   Każdy urzędowo ustanowiony system zapewnia wsparcie techniczne w zakresie europejskiego elektronicznego punktu dostępu w swoich godzinach pracy w celu utrzymania swojego połączenia z europejskim elektronicznym punktem dostępu oraz w celu umożliwienia procedur na potrzeby incydentów. Te usługi wsparcia technicznego świadczone są w języku zwyczajowo używanym w łączności elektronicznej.

Artykuł 6

Ułatwianie dostępu przez urzędowo ustanowione systemy

1.   Każdy urzędowo ustanowiony system zapewnia możliwość wyszukiwania metadanych dotyczących informacji regulowanych przez europejski elektroniczny punkt dostępu.

2.   Każdy urzędowo ustanowiony system dostarcza do europejskiego elektronicznego punktu dostępu metadane dotyczące informacji regulowanych przechowywanych przez siebie zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE.

3.   Metadane zawierają hiperłącza do stron internetowych urzędowo ustanowionego systemu, na których użytkownicy końcowi mają dostęp do wizualizacji i pobierania dokumentów zawierających informacje regulowane. Każdy urzędowo ustanowiony system udostępnia wszystkie wersje językowe takich dokumentów, które są rozpowszechnianie przez emitentów i przechowywane przez urzędowo ustanowiony system zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE.

4.   W przypadku modyfikacji jakiegokolwiek dokumentu zawierającego informacje regulowane stosowny urzędowo ustanowiony system niezwłocznie aktualizuje metadane dotyczące tego dokumentu.

5.   Urzędowo ustanowione systemy nie pobierają opłat od europejskiego elektronicznego punktu dostępu za dostarczanie mu metadanych dotyczących informacji regulowanych.

Artykuł 7

Niepowtarzalny identyfikator stosowany przez urzędowo ustanowione systemy

Każdy urzędowo ustanowiony system wykorzystuje identyfikatory podmiotów prawnych (LEI) jako niepowtarzalne identyfikatory wszystkich emitentów.

Artykuł 8

Wspólny format dostarczania metadanych

1.   Każdy urzędowo ustanowiony system stosuje format oparty na języku XML (Extensible Markup Language) w celu dostarczania metadanych dotyczących informacji regulowanych do europejskiego elektronicznego punktu dostępu.

2.   Każdy urzędowo ustanowiony system dostarcza metadane dotyczące informacji regulowanych do europejskiego elektronicznego punktu dostępu w formacie określonym w sekcji A załącznika.

Artykuł 9

Wspólny wykaz i klasyfikacja informacji regulowanych

1.   Wspólny wykaz rodzajów informacji regulowanych obejmuje następujące informacje:

a)

roczne sprawozdania finansowe i raporty z badania zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 4 dyrektywy 2004/109/WE;

b)

półroczne sprawozdania finansowe i raporty z badania lub przeglądy skrócone zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 5 dyrektywy 2004/109/WE;

c)

informacje na temat płatności na rzecz administracji rządowych zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 6 dyrektywy 2004/109/WE;

d)

informacje na temat wyboru macierzystego państwa członkowskiego zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2004/109/WE;

e)

informacje wewnętrzne, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 6 dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

f)

informacje na temat praw głosu zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 12 dyrektywy 2004/109/WE;

g)

informacje na temat nabycia lub zbycia przez emitenta własnych akcji zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 14 dyrektywy 2004/109/WE;

h)

informacje na temat łącznej liczby głosów oraz wysokości kapitału zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 15 dyrektywy 2004/109/WE;

i)

informacje na temat zmian praw związanych z kategoriami akcji lub papierów wartościowych zawierające wszystkie informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy art. 16 dyrektywy 2004/109/WE;

j)

wszystkie informacje nieobjęte zakresem lit. a)–i), które emitent lub jakakolwiek inna osoba, która zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta, ma obowiązek ujawnić na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych państwa członkowskiego przyjętych na mocy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE.

2.   Każdy urzędowo ustanowiony system klasyfikuje wszystkie informacje regulowane zgodnie z sekcją B załącznika.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuły 7 i 9 stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.U. L 156 z 16.6.2012, s. 1).

(4)  Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.U. L 96 z 12.4.2003, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

SEKCJA A

Wymiana informacji – format dostarczanych metadanych

Pole metadanych

Cechy pola metadanych

Nazwa emitenta (we wszystkich językach używanych przez emitenta)

Pole tekstowe alfanumeryczne, kodowanie UTF-8

Macierzyste państwo członkowskie emitenta

Dwucyfrowy kod państwa, ISO 3166-1

Niepowtarzalny identyfikator

Kod LEI, ISO 17442:2012, pole alfanumeryczne, 20 znaków

Rodzaj informacji regulowanych

Taksonomia zgodnie ze wspólnym wykazem informacji regulowanych określonym w sekcji B niniejszego załącznika

Ujednolicony format adresowania zasobów (adres URL)

Pole alfanumeryczne. Hiperłącze musi umożliwiać dostęp do wszystkich dokumentów zawierających informacje regulowane zgodnie z art. 4 ust. 1 i według kryteriów wyszukiwania.

SEKCJA B

Klasy i podklasy informacji regulowanych

Klasyfikacja informacji regulowanych

Podstawa prawna

1.   Okresowe informacje regulowane

1.1.

Roczne sprawozdania finansowe i raporty z badania

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 4 dyrektywy 2004/109/WE

1.2.

Półroczne sprawozdania finansowe i raporty z badania/przeglądy skrócone

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 5 dyrektywy 2004/109/WE

1.3.

Płatności na rzecz administracji rządowych

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 6 dyrektywy 2004/109/WE

2.   Bieżące informacje regulowane

2.1.

Macierzyste państwo członkowskie

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 2 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2004/109/WE

2.2.

Informacje wewnętrzne

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 6 dyrektywy 2003/6/WE

2.3.

Zawiadomienia dotyczące znaczących pakietów akcji

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 12 dyrektywy 2004/109/WE

2.4.

Nabycie lub zbycie przez emitenta własnych akcji

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 14 dyrektywy 2004/109/WE

2.5.

Łączna liczba głosów oraz wysokość kapitału

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 15 dyrektywy 2004/109/WE

2.6.

Zmiany praw związanych z kategoriami akcji lub papierów wartościowych

wszystkie informacje ujawniane na mocy art. 16 dyrektywy 2004/109/WE

3.   Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

3.1.

Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

wszystkie informacje nieobjęte zakresem podklas określonych w pkt 1.1, 1.2 i 1.3 oraz w pkt 2.1–2.6, które to informacje emitent lub jakakolwiek inna osoba, która zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez zgody emitenta, ujawniła zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego przyjętymi na mocy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE


Top