EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

2016 m. gegužės 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1437, kuriuo dėl Sąjungos lygio prieigos prie reglamentuojamos informacijos techninių reguliavimo standartų papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB (Tekstas svarbus EEE)

C/2016/2887

OJ L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1437

2016 m. gegužės 19 d.

kuriuo dėl Sąjungos lygio prieigos prie reglamentuojamos informacijos techninių reguliavimo standartų papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (1), ypač į jos 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekdama nediskriminuojančiai užtikrinti greitą prieigą prie reglamentuojamos informacijos ir suteikti galimybę su ja susipažinti galutiniams vartotojams, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) yra įpareigota sukurti Europos elektroninės prieigos punktą (EEPP) ir užtikrinti jo veikimą. EEPP turėtų būti sukurtas kaip interneto portalas, pasiekiamas iš EVPRI interneto svetainės, ir, turint omenyje jo centralizuojantį vaidmenį, neturėtų prisiimti oficialiai nustatytų mechanizmų (ONM) vykdomų reglamentuojamos informacijos saugojimo funkcijų. EEPP turėtų suteikti prieigą prie visų ONM saugomos reglamentuojamos informacijos, vengti duomenų saugojimo funkcijos dubliavimo ir kiek įmanoma sumažinti keitimosi duomenimis saugumo riziką;

(2)

siekiant palengvinti reglamentuojamos informacijos paiešką ir užtikrinti greitą prieigą prie tos informacijos, EEPP turėtų galutiniams vartotojams suteikti galimybę paiešką vykdyti pagal emitento tapatybės nuorodą, buveinės valstybę narę ir reglamentuojamos informacijos tipą. Kartu EEPP turėtų suteikti galutiniams vartotojams prieigą prie jų prašomos reglamentuojamos informacijos per nuorodas į ONM svetaines, kur ta informacija saugoma;

(3)

tinkamas EEPP veikimas ir jo sąsaja su ONM priklauso nuo naudojamų ryšių technologijų saugumo, efektyvumo, veiksmingumo ir pritaikomumo. Norėdami susisiekti tarpusavyje EEPP ir ONM turėtų naudoti saugaus hipertekstų persiuntimo protokolą. Tačiau turint omenyje nuolatinę ryšių technologijų plėtrą ir poreikį užtikrinti keitimosi reglamentuojamos informacijos metaduomenimis vientisumą ir saugumą, reikėtų, kad EVPRI ir ONM bendradarbiautų ateityje nustatant ir įgyvendinant alternatyvias ryšių technologijas. Be to, kai remdamasi objektyviais techniniais kriterijais EVPRI nusprendžia, kad tam tikslui reikalingas bendradarbiavimas yra neveiksmingas, EVPRI turėtų turėti galimybę nurodyti, kokias alternatyvias ryšių technologijas turėtų naudoti EEPP ir ONM;

(4)

kad būtų galima vykdyti tarpvalstybinę paiešką ir gauti tikslius paieškos rezultatus, ONM turėtų naudoti unikalų identifikatorių kiekvienam emitentui, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. ONM naudojamų unikalių identifikatorių suderinimas turėtų leisti galutiniams EEPP vartotojams lengviau identifikuoti emitentus, su kuriais susijusios informacijos jie ieško. Be to, turint omenyje finansų rinkų integraciją tarptautiniu lygmeniu, ONM naudojami unikalūs identifikatoriai turėtų būti pripažinti tarptautiniu mastu, juos turėtų būti galima priskirti bet kuriam emitentui, jie turėtų visada išlikti tie patys, turėti ribotą finansinį poveikį emitentams ir ONM ir juos nustatant reikėtų atsižvelgti į būsimus pokyčius toje srityje. Todėl ONM turėtų naudoti juridinio asmens identifikatorius kaip unikalius emitentų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, identifikatorius;

(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą EEPP veikimą būtina suderinti keitimuisi informacija tarp EEPP ir ONM naudojamą formatą. Nustatant tinkamą keitimosi informacija formatą reikėtų atsižvelgti į bendriausių rinkoje naudojamų standartų saugaus keitimosi informacija ir patvirtinimo požymius. Kadangi EEPP neturėtų prisiimti ONM vykdomų reglamentuojamos informacijos saugojimo funkcijų, keitimosi reglamentuojama informacija formatas turėtų lemti, kokius reglamentuojamos informacijos metaduomenis ONM turėtų aktyvuoti, kad užtikrintų galutiniams vartotojams tikslingą paiešką ir greitą prieigą prie reglamentuojamos informacijos;

(6)

bendro reglamentuojamos informacijos tipų sąrašo sudarymas turėtų suteikti galimybę investuotojams geriau suprasti informaciją, kuriai pagal Direktyvą 2004/109/EB taikomi tikslumo bei išsamumo reikalavimai ir reikalavimas, kad emitentai ją laiku išplatintų. ONM nustačius bendrą reglamentuojamos informacijos ženklinimą ir klasifikavimą, skirtą galutiniams vartotojams, siekiantiems prieigos prie reglamentuojamos informacijos per EEPP, galutiniai vartotojai turėtų galimybę vykdyti konkretaus juos dominančio tipo informacijos paiešką, o investuotojai galėtų veiksmingiau priimti sprendimus;

(7)

galutiniams vartotojams žiūrint arba atsisiunčiant dokumentus, kuriuose yra reglamentuojamos informacijos, taikoma ONM kainų politika, nustatyta pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę. Tačiau ONM neturėtų imti mokesčio iš EEPP už reglamentuojamos informacijos metaduomenų pateikimą;

(8)

ONM ir emitentams būtina suteikti pakankamai laiko įgyvendinti teisinius ir technologinius pakeitimus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad juridinio asmens identifikatoriai būtų naudojami kaip emitentų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, unikalūs identifikatoriai. ONM ir emitentams taip pat būtina suteikti pakankamai laiko įgyvendinti teisinius ir technologinius pakeitimus, reikalingus informacijai saugoti ir žymėti reglamentuojamos informacijos klasifikavimo tikslais;

(9)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(10)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10 straipsnį rengdama techninių reguliavimo standartų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, projektą, EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad to reglamento 37 straipsniu įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę. Kartu EVPRI atsižvelgė į Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES (3) įsteigtos centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemos techninius reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos elektroninės prieigos punktas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) sukuria interneto portalą – Europos elektroninės prieigos punktą (EEPP), skirtą reglamentuojamai informacijai gauti, kad galutiniai vartotojai galėtų ieškoti reglamentuojamos informacijos, saugomos oficialiai nustatytų mechanizmų (ONM). Į interneto portalą patenkama per EVPRI interneto svetainę.

2 straipsnis

EEPP ryšių technologijos, prieinamumas ir paramos lygis

1.   Garantuojamas reglamentuojamos informacijos metaduomenų, kuriais keičiasi ONM ir EEPP, saugumas ir vientisumas. Norėdami susisiekti tarpusavyje EEPP ir kiekvienas ONM naudoja saugaus hipertekstų persiuntimo protokolą (HTTPS).

2.   EVPRI bendradarbiauja su ONM, siekdama nustatyti ir įgyvendinti alternatyvias vietoj HTTPS naudotinas ryšių technologijas ir nustatyti jų įgyvendinimo grafiką.

3.   Kai remdamasi objektyviais techniniais kriterijais EVPRI nusprendžia, kad pagal 2 dalį reikalingas bendradarbiavimas yra neveiksmingas siekiant užtikrinti keitimosi reglamentuojamos informacijos metaduomenimis saugumą ir vientisumą, EVPRI gali nurodyti vietoj HTTPS naudotinas ryšių technologijas.

4.   EEPP yra lengvai moduliuojamas ir pritaikomas prie paieškų ir ONM pateikiamų metaduomenų kiekio pokyčių.

5.   EEPP prieinamas galutiniams vartotojams ne mažiau kaip 95 % laiko per mėnesį.

6.   EEPP sistemos duomenys išsaugomi kas dieną.

7.   EVPRI techninė pagalba EEPP galutiniams vartotojams ir ONM teikiama EVPRI darbo valandomis, kaip nustatyta EVPRI vykdomojo direktoriaus ir skelbiama EVPRI svetainėje.

3 straipsnis

Paieškos funkcija

1.   EEPP siūlomi tokie paieškos kriterijai:

(a)

emitentų, iš kurių gauta reglamentuojama informacija, pavadinimas;

(b)

emitentų unikalūs identifikatoriai, kaip nustatyta 7 straipsnyje;

(c)

emitento buveinės valstybė narė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punkte;

(d)

reglamentuojamos informacijos klasifikacija, kaip nustatyta 9 straipsnio 2 dalyje.

2.   EEPP suteikia galimybę galutiniams vartotojams ieškoti emitentų pavadinimų visomis kalbomis, kuriomis emitentų pavadinimai saugomi ONM.

3.   EEPP paieškos rezultatus pateikia pagal galutinių vartotojų pasirinktus paieškos kriterijus. Paieškos rezultatai pateikiami metaduomenų sąrašo forma, kaip nurodyta priedo A skirsnyje.

4 straipsnis

Prieigos per EEPP gerinimas

1.   Reglamentuojamos informacijos metaduomenys, nurodyti priedo A skirsnyje, apima nuorodas į konkretų ONM svetainės puslapį, kur galutiniai vartotojai gali pamatyti ir atsisiųsti dokumentus, kuriuose yra reglamentuojamos informacijos. Tuose puslapiuose pateikiamos į dokumentų, kuriuose yra emitentų platinamos ir ONM saugomos, reglamentuojamos informacijos pagal Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 1 dalį, versijas visomis kalbomis.

2.   Kiek įmanoma, EEPP suteiks galimybę jo paieškos funkcija naudotis galutiniams vartotojams, naudojantiems žiniatinklio naršykles, įskaitant mobiliaisiais prietaisais valdomas naršykles.

5 straipsnis

ONM ryšių technologijos, parama ir priežiūra

1.   Kiekvienas ONM užtikrina, kad jo sąsaja su EEPP kas mėnesį būtų prieinama ne mažiau kaip 95 % laiko.

2.   Kiekvienas ONM teikia EEPP techninę pagalbą darbo valandomis, kad palaikytų savo sąsajas su EEPP ir kad būtų galima pranešti apie sutrikimus. Ši techninė pagalba teikiama elektroniniams ryšiams įprasta kalba.

6 straipsnis

ONM vykdomas prieigos gerinimas

1.   Kiekvienas ONM užtikrina, kad EEPP galėtų atsisiųsti reglamentuojamos informacijos metaduomenis.

2.   Kiekvienas ONM pateikia EEPP jų saugomos reglamentuojamos informacijos pagal Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 1 dalį metaduomenis.

3.   Metaduomenys apima nuorodas į ONM svetainės puslapį, kur galutiniai vartotojai gali pamatyti ir atsisiųsti dokumentus, kuriuose yra reglamentuojamos informacijos. Kiekvienas ONM pateikia pagal Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 1 dalį emitentų platinamas ir ONM saugomas tokių dokumentų versijas visomis kalbomis.

4.   Kai koks nors dokumentas, kuriame yra reglamentuojamos informacijos, modifikuojamas, atitinkamas ONM nedelsdamas atnaujina to dokumento metaduomenis.

5.   ONM neima mokesčio iš EEPP už reglamentuojamos informacijos metaduomenų pateikimą.

7 straipsnis

ONM naudojamas unikalus identifikatorius

Kiekvienas ONM kaip visų emitentų unikalius identifikatorius naudoja juridinio asmens identifikatorius (LEI).

8 straipsnis

Bendras metaduomenų pateikimo formatas

1.   Reglamentuojamos informacijos metaduomenims perduoti EEPP kiekvienas ONM naudoja bendru duomenų teikimo standartu (XML) pagrįstą formatą.

2.   Kiekvienas ONM reglamentuojamos informacijos metaduomenis EEPP perduoda priedo A skirsnyje nustatytu formatu.

9 straipsnis

Bendras reglamentuojamos informacijos sąrašas ir klasifikavimas

1.   Į bendrą reglamentuojamos informacijos tipų sąrašą įtraukiama tokia informacija:

a)

metinės finansinės ir audito ataskaitos, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnį;

b)

pusmečio finansinės ir audito ataskaitos arba ribotos peržiūros, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnį;

c)

mokėjimai valdžios institucijoms, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 6 straipsnį;

d)

pasirinkta buveinės valstybė narė, įskaitant informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punktą;

e)

viešai neatskleista informacija, kurią reikia atskleisti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB (4) 6 straipsnį;

f)

pranešimai apie balsavimo teises, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 12 straipsnį;

g)

emitento nuosavų akcijų įsigijimas arba perleidimas, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 14 straipsnį;

h)

bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 15 straipsnį;

i)

teisių, susijusių su akcijų arba vertybinių popierių klasėmis, pokyčiai, įskaitant visą informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2004/109/EB 16 straipsnį;

j)

visa informacija, nenurodyta a–i punktuose, kurią emitentas arba bet kuris asmuo, pateikęs prašymą suteikti leidimą prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, turi atskleisti pagal valstybės narės įstatymus ar kitus teisės aktus, priimtus pagal Direktyvos 2004/109/EB 3 straipsnio 1 dalį.

2.   Kiekvienas ONM visą reglamentuojamą informaciją klasifikuoja pagal priedo B skirsnį.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 7 ir 9 straipsniai taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(3)  2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/17/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/666/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos (OL L 156, 2012 6 16, p. 1).

(4)  2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) (OL L 96, 2003 4 12, p. 16).


PRIEDAS

A SKIRSNIS

Informacijos mainai. Teiktinų metaduomenų formatas

Metaduomenų laukelis

Metaduomenų laukelio požymiai

Emitento pavadinimas (visomis emitento naudojamomis kalbomis)

Laisvos formos teksto raidinis skaitinis laukelis, UTF-8 kodavimas

Emitento buveinės valstybė narė

2 skaitmenų šalies kodas, ISO 3166–1

Unikalus identifikatorius

LEI kodas, ISO 17442:2012, raidinis skaitinis laukelis, 20 ženklų

Reglamentuojamos informacijos rūšis

Sistema pagal bendrą šio priedo B skirsnyje nurodytos reglamentuojamos informacijos sąrašą

Universalusis adresas (angl. URL)

Raidinis skaitinis laukelis. Remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, pagal paieškos kriterijus nuoroda turi suteikti prieigą prie visų dokumentų, kuriuose yra reglamentuojamos informacijos.

B SKIRSNIS

Reglamentuojamos informacijos klasės ir poklasiai

Reglamentuojamos informacijos klasifikavimas

Teisinis pagrindas

1.   Periodinė reglamentuojama informacija

1.1.

Metinės finansinės ir audito ataskaitos

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnį

1.2.

Pusmečio finansinės ataskaitos ir audito ataskaitos ir (arba) ribotos peržiūros

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 5 straipsnį

1.3.

Mokėjimai valdžios institucijoms

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 6 straipsnį

2.   Nuolatinė reglamentuojama informacija

2.1.

Buveinės valstybė narė

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 2 straipsnio 1 dalies i punktą

2.2.

Viešai neatskleista informacija

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnį

2.3.

Pranešimai apie kontrolinį akcijų paketą

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 12 straipsnį

2.4.

Emitento nuosavų akcijų įsigijimas arba perleidimas

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 14 straipsnį

2.5.

Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 15 straipsnį

2.6.

Teisių, susijusių su akcijų arba vertybinių popierių klasėmis, pokyčiai

visa informacija, atskleista pagal Direktyvos 2004/109/EB 16 straipsnį

3.   Papildoma reglamentuojama informacija, kurią reikalaujama atskleisti pagal valstybės narės įstatymus

3.1.

Papildoma reglamentuojama informacija, kurią reikalaujama atskleisti pagal valstybės narės įstatymus

visa informacija, kuri nepriskiriama poklasiams, nurodytiems 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose bei 2.1–2.6 punktuose, bet kurią emitentas arba bet kuris kitas asmuo pateikęs prašymą suteikti leidimą prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje be emitento sutikimo, atskleidė pagal valstybės narės įstatymus ar kitus teisės aktus, priimtus pagal Direktyvos 2004/109/EB 3 straipsnio 1 dalį


Top